Updata 15-10-2007: Zie BuG 76

Update 13-10-2007:
In De Standaard van 13-10-07 stelt Vande Lanotte volledig ten onrechte dat "vergelijkingen die nu verspreid worden enkel september 2006 en september 2007 vergelijken, en die missen een belangrijk stuk van de resultaten". Dit is pertinent onjuist, op 4-10-07 heeft npdata in BuG 74 de vergelijking gemaakt op 2 jaar van september 2005 en september 2007, waarbij een volledige gelijkheid werd vastgesteld tussen de werkloosheidsevolutie -25 jarigen in Oostende en Vlaanderen, nl. -40% Oostende, -39% Vlaanderen. Maar er is méér. Vande Lanotte stelt een daling vast van 39% bij laaggeschoolden in Oostende, maar ook de hogergeschoolde -25 jarigen dalen met 40% in Oostende. In Vlaanderen is de globale daling 38%

Evolutie werkl. -25 jarigen naar geschooldheid 05-07

 

Vlaan-

Oostende

 

deren

Totaal

Ongesch.

Gesch.

sep/05

69.920

928

481

447

sep/07

43.367

561

292

269

Verschil

26.553

367

189

178

Evolutie-%

38,0%

39,5%

39,3%

39,8%

Bron:  VDAB en DS 13-10-07(ongeschoold Oostende)

BuG 75 Oostende met updates

Updata 12-10-2007: Vande Lanotte en percentages, het zal nooit lukken. In De Standaard/Belga van 12-10-07 meldt Vande Lanotte, bedroeg de afstand tussen de Vlaamse en Oostendse werkloosheid nog 4,17% in 09/2005 en 2,66% in 09/2007 nog maar. Dus is Oostende er op vooruitgegaan klinkt de volledig onterechte conclusie. Niet het verschil maar de evolutie in Vlaanderen en Oostende dient als % berekent en dan is de werkloosheid op die twee jaar met 28,6% gedaald in Vlaanderen en in Oostende met 30,9%, of dicht bij het vlaams gemiddelde. Volgens Vande Lanotte "is dat op zich al een unieke inhaalbeweging", de zoveelste kwakkel. Niet de 'absolute' verschil maar de 'relatieve' evolutie moet vergeleken worden en die wijkt niet af van de Vlaamse evolutie, een conclusie die al uit verschillende oogpunten is vastgesteld.

 

2005

2007

Verschil

% daling

Vlaanderen

8,99

6,42

2,57

28,6%

Oostende

13,16

9,09

4,07

30,9%

Verschil

4,17

2,67

 

 

In De Tijd van 12-10-07 is dezelfde oefening gebeurd als npdata maar dan op RVA cijfers (sinds enkele dagen is ook bij hen een databank RVA actief. De analyse van Ivan Broeckmeyer van De tijd ligt wat Oostende betreft in dezelfde lijn als de vaststellingen van npdata. En voor de RVA worden werkzoekenden in opleiding altijd meegeteld zodat daar geen sprake is van foute registratie. Het Oostendse model werkt, behalve in Oostende, zo titelt de Tijd.
  
Update 12-10-2007: 1. Vande Lanotte verwijst naar een daling van 40% naar 30% voor ongeschoolde -25 jarigen: graag de cijfers voor alle centrumsteden want hij citeert uit een interne VDAB nota. "Als een evaluatie wordt gemaakt, dan moet die gebeuren op basis van de evolutie tussen september 2005 en september 2007" zo stelt Vandelanotte. Zoals hieronder door npdata opgemaakt in vergelijking met de periode 09-2004 tot 09-2005:
  

   
In het begin van de actie op 1/9/05 zat Oostende op het Vlaamse gemiddelde, in september 2007, na correctie van de foute ingifte, eveneens. Vande Lanotte  stelt tevens ten onrechte dat de 'richtlijnen' werden toegepast: de richtlijn is dat werklozen 'in begeleiding' (zoals de jobhuntingsessies) en  in 'opleiding' (behalve beroepsopleiding) nooit als werkzoekende mag geschrapt worden. De richtlijn is dus niet toegepast (zie Vesoc-nota)
2. Binnen het Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité
(VESOC) vindt het drieledig overleg tussen overheid, vakbonden en werkgevers plaats. Op 12 juli 2007was elkeen perfect op de hoogte van de foute werkloosheidscijfers. Waarom hebben vakbonden en werkgeversorganisaties er niet zelf melding van gemaakt? En waarom hebben al deze deskundigen de foute ingifte niet vroeger vastgesteld?
3. Als de daling van de werkzoekenden in Oostende met 1/3 is overschat dan is
de jobcreatie met 1/3 overschat en dat is even ernstig en misleidend geweest. 
4. Door de Oostendse fout werd de effectieve actie en d
e resultaten in alle andere centra ten onrechte geminimaliseerd
5.
De indruk werd gewekt dat enkel door 'harde en intensieve aanpak' de 'onwillige werklozen' dienden aangepakt om succesvol te zijn. Hierdoor werd de terecht snelle en individuele benadering van werklozen onnodig gehypothikeerd.
Nieuwsblad 31/07/06: "Wat de aanpak van de werkloosheid en de langdurig werklozen betreft, werpt de activeringspolitiek van Vlaams minister Frank Vandenbroucke vruchten af. Ons principe is om werklozen via opleidingen nieuwe tewerkstellingskansen te geven. Dat is bijvoorbeeld in Oostende met laaggeschoolden wonderwel gelukt. Wie niet wil ingaan op een dergelijk werkaanbod, moet geschorst worden.''
6.
De mythe Oostende is vooral een 'politiek' fenomeen (geweest) en heeft de VDAB niet verhinderd om de positieve aspecten van alle centra te integreren in haar effectieve en vruchtbare beleid en actie tav de jonge werkzoekenden met aandacht voor de laaggeschoolden.
 

Update 12-10-2007:
Groen! in De Morgen
  

Update 11-10-2007:
Npdata erkent de meerwaarde van jobhunting als tewerkstellingsactie, naast andere acties, maar niet de meerwaarde die de politiek haar toebedeelt. Volgens npdata kan de individuele begeleiding en confrontatie met de arbeidsmarkt kan niet vroeg genoeg gebeuren en het aanbod van (liefst volwaardige) tewerkstelling niet hoog genoeg zijn. In de De Standaard/Belga, Metro van 11-10-07 en De Tijd beklemtoont Fons Leroy de meerwaarde in de feite en in de cijfers, maar in september 2007 zit Oostende volledig op het Vlaamse gemiddelde (zie BuG 75). Vandenbroucke stelt in Metro dat appelen met peren vergeleken worden en dat de 'definitie' van werkzoekende  veranderd is. De appel is voor hem de situatie met de verkeerde toepassing van de regel (wegvallen als werkzoekende na 1/21/06) en de peer de situatie mét toepassing van de regel vanaf 1 juni 2007. Die stijging heeft npdata in BuG 74 vastgesteld en nagegaan waarom. Npdata heeft de situatie in september 2007 vergeleken met deze vóór 1/1/06, dus beide met toepassing van de regel, peer met peer.En daar scoort Oostende volledig gelijk met het Vlaams gemiddelde, zoals ook in de beginsituatie het geval was. Vandenbroucke spreekt daarbij ten onrechte over een 'verandering' van definitie terwijl het een onterechte toepassing van de regel was. In de Vesoc-nota laat hij daar zelf geen enkele twijfel over bestaan.De Tijd geeft een heldere kijk op de npdata-analyse en en stelt vast dat de correctie pas na de verkiezing in juni 2006 gebeurde.

  De Standaard/Belga  Metro  De Tijd: Fata Morgana

  

  Oospronkelijk BuG-bericht nr. 75 Printversie (6 p)

Vesoc-nota 12 juli 2007: "Er werden in het kader van dit plan nieuwe, intensieve maar ook collectieve begeleidingsmethodes uitgeprobeerd, de zgn. jobhuntingssessies, waarbij men een groep jongeren op een collectieve manier informatie verstrekt, vacatures aanreikt en het sollicitatiegedrag individueel opvolgt via gesprekken. Werkzoekenden die hieraan deelnamen werden omwille van het collectieve karakter omschreven als “werkzoekenden in opleiding”. Het gaat daarbij niet om een eigenlijke beroepsopleiding. Bovendien blijven deze werkzoekenden wel degelijk beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Toen duidelijk werd dat het hier een omvangrijke groep betrof waarvan de omvang niet slonk (het gaat dus niet om een tijdelijke actie, die zichzelf a.h.w. ‘oplost’), hebben we aan de VDAB gevraagd om de registratiemethode te wijzigen. Dat geldt voor Aalst, Oostende en Ronse. Deze groep wordt voortaan (vanaf juni voor Oostende, vanaf juli voor Aalst en Ronse) geregistreerd als in begeleiding, maar niet in opleiding, en verdwijnt dus niet uit de gangbare, klassieke werkloosheidsstatistiek. Daardoor zijn we nog kritischer voor onszelf, maar dat lijkt aangewezen als we het duurzame effect van ondernomen acties, nl. uitstroom naar werk, goed willen beoordelen."
  

BuG 75 - Bericht uit het Gewisse 10-10-2007 Printversie (6 p)

Vele Oostendse jongeren maanden ten onrechte als werkzoekende geschrapt

Door een administratieve fout lag de werkloosheid in Oostende 1/3 lager dan in werkelijkheid
Vanaf juni 2007 werden de jongeren 'in begeleiding' terug ingeschreven als werkzoekende
Werkloosheid Marokkaanse en Turkse werklozen fluctueert als jaren volgens het gemiddelde 

Link naar Databank werkloosheid VDAB  BuG 61  BuG 74

Npdata stelde in BuG 74 een fikse stijging vast van de jongerenwerkloosheid in Oostende in september 2007. De VDAB wees er op dat in feite vanaf juni 2007 een administratieve rechtzetting gebeurd is in Oostende. Alle jongeren die betrokken waren in een 'jobhuntinngssessie' en collectief 'bestookt' werden met sms en e-mail, werden in het verleden als werkzoekende geschrapt. Zij vielen dus weg uit de statistiek, ook al hadden zij nog geen werk gevonden hadden of volgden zij geen beroepsopleiding. In juni 2007 werden zij terug ingeschreven als werkzoekende, zodat er op een maand tijd 98 jongeren bijkwamen en de werkloosheid in Oostende steeg met 41% tegenover gemiddeld 6% in de centrumsteden. In de Vesoc-nota van 12 juli 2007 worden door Vandenbroucke noodgedwongen de puntjes op de i gezet: "Deze groep wordt vanaf juni voor Oostende geregistreerd als 'in begeleiding' en verdwijnt dus niet uit de gangbare werkloosheidsstatistiek... als we het duurzame effect van ondernomen acties, nl. uitstroom naar werk, goed willen beoordelen."

Als werkzoekenden bij het begin van een actie al uit de statistieken verdwijnen, zoals in Oostende het geval was, kan men uiteraard niet meer meten of zij nu al of niet werk vinden. Daarom werden de Oostendse jongeren 'in begeleiding' die nog geen werk gevonden hadden vanaf juni 2007 terug ingeschreven als werkzoekende. Deze 'herinschrijving' geeft ook de mate aan waarin de nieuwe jobhuntingmethode géén effect gehad heeft, want als iedereen werk gevonden had dan zou er van herinschrijving geen sprake zijn. De jeugdwerkloosheid werd zo gedurende anderhalf jaar met 1/3 administratief verminderd en kunstmatig laag gehouden. 
  

Evolutie werkloosheid -25 jr mei - juni 2007 naar afkomst  - Bron VDAB (Data zie onder)

in percentages

Totaal

Vreem-

Belgen

Europese

Niet-Eur.

Marok.

13 centrumgemeenten

-25 jaar

deling

 

afkomst

afkomst

Turks

  1. Antwerpen

4%

-1%

6%

4%

3%

4%

  2. Genk

16%

1%

19%

20%

11%

13%

  3. Gent

4%

3%

4%

5%

1%

1%

  4. Ronse

10%

0%

11%

13%

3%

2%

  5. Beringen

4%

-7%

5%

18%

-12%

-13%

  6. Maasmechelen

10%

-2%

12%

11%

6%

5%

  7. Mechelen

2%

-2%

3%

5%

-2%

-5%

  8. Heusden-Zolder

-9%

20%

-12%

-5%

-14%

-15%

  9. Oostende

41%

13%

46%

45%

17%

0%

10. Houthalen-Helcht.

15%

42%

13%

25%

1%

0%

11. Leuven

2%

-15%

6%

8%

-15%

-15%

12. Hasselt

16%

11%

17%

17%

14%

13%

13. Aalst

5%

-13%

6%

5%

2%

21%

Totaal centrumsteden

6%

-1%

7%

9%

1%

2%

Totaal andere steden

14%

-1%

15%

14%

11%

0%

Totaal Vlaanderen

11%

-1%

12%

12%

4%

1%


  
Deze vaststelling doet uiteraard geen uitspraak over het nut en effectiviteit van de methode, wel over het politieke gebruik van de vermeende effecten ervan en het vooroordeel en stigmatisering die er eventueel beoogd werd of er het gevolg van is.
  
Werkloosheid in Oostende is niet meer gedaald dan in de rest van Vlaanderen
 
Een eenvoudige grafische voorstelling kan duidelijk maken dat de forse daling van de werkloosheid in Oostende op niets stoelde was, en enkel voortkwam een een foutieve toepassing van een administratieve regel. Als de werkloosheid vanaf 2005 maand per maand berekend wordt als % tav de overeenstemmende maand van 2004 dan kan de evolutie en daling afgelezen worden door de jaren heen. De evolutie in Oostende en in Vlaanderen wordt naast elkaar gezet zodat het grote hiaat duidelijk wordt dat de foute administratieve verwerking van de jobhunting in Oostende geslagen heeft tussen januari 2006 (start van de jobhunting) en juni 2007. Vanaf juni 2007 en in september 2007 valt de werkloosheidsdaling van -25 jarigen perfect samen met deze van Vlaanderen.
   

  
Begeleiding is geen opleiding
 
Werkzoekenden die een beroepsopleiding volgen worden geschrapt als werkzoekende. De begeleiding die werd opgezet in de zogenaamde "jobhuntingsessies" werd omwille van haar 'collectief' karakter ten onrechte beschouwd als beroepsopleidingen. En iedere keer dat de jongeren afzakten naar het Oostendse VDAB-kantoor en rond de tafel gezet werden om van dan af intensief langs sms en e-mail werkaanbiedingen te krijgen, verminderde de jeugdwerkloosheid in Oostende. Dat was dus een kwakkel, gezien deze jongeren meer dan wie ook 'werkzoekend' waren en volledig beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Het was juist de bedoeling van de begeleiding hen zo vlug mogelijk aan het werk te krijgen of in te schakelen in een echte beroepsopleiding. Zij hadden dus nooit mogen uitgeschreven worden als werkzoekende.
 
Hoe kon deze 'fout' ontstaan en anderhalf jaar voortduren?
 
Door deze 'fout' en het voortduren ervan gedurende anderhalf jaar kon werd de indruk gewekt dat Oostende en jobhunting succesvol was en het verschil maakte met andere begeleidingsmethodes. De politieke verantwoordelijkheid hiervan ligt bij de bevoegde minister die er maar al te graag op terugkwam en er iedereen mee confronteerde. De vraag welk soort jobs hier gevonden werden en de duurzaamheid ervan is nooit beantwoord, hetgeen te begrijpen is omdat er nooit jobs aan de orde geweest zijn die het 'succes' van Oostende konden verklaren..

 
De globale daling van jeugdwerkloosheid in Vlaanderen is wél een feit

 
Belangrijk evenwel blijft de vaststelling dat de jongeren en de algemene werkloosheid in Vlaanderen meer dan vroegere jaren gedaald is. De allochtonen nemen evenredig deel aan de werkloosheidsdaling, hetgeen des te belangrijker is in de mate er een zekere exclusie bestaat tav allochtonen op racistische basis.  Ook de mijngemeenten konden een goed stuk van hun achterstand inhalen. 

Als de evolutie per maand voor de jaren 2005 tot 2007 uitgezet wordt als een % dat maand per maand berekend wordt tav 2004 dan valt op dat er een quasi volledige gelijklopendheid op tussen de afbouw werklozen van Marokkaans-Turkse afkomst en het gemiddelde voor Vlaanderen. In feite wordt hiermee een tendens doorgetrokken die al sinds 2000 speelt maar tussen 2000 en 2004 onregelmatiger en op een iets lager niveau.    

 
In de witte stad Oostende, die sowieso een betere uitgangspositie had wat tewerkstelling betreft gezien slechts enkele allochtonen, heeft de plaats gekregen in het peloton van de 13 centrumsteden die haar toekomt. De ontsnapping uit dat peleton en de glorieuze eindsprint van Oostende heeft alleen bestaan in de hoofden van politici die allicht de adviezen om de cijfers recht te zetten en in overeenstemming te brengen met de werkelijkheid, maandenlang genegeerd hebben.Jan Hertogen, socioloog

 

Werkloosheid -25 jr juni 2007 naar afkomst  - Bron VDAB

in aantallen

Totaal

Vreem-

Belgen

Europese

Niet-Eur.

Marok.

13 centrumgemeenten

-25 jaar

deling

 

afkomst

afkomst

Turks

  1. Antwerpen

4.452

1.191

3.261

2.349

2.103

1.460

  2. Genk

583

73

510

345

238

233

  3. Gent

2.006

343

1.663

1.321

685

533

  4. Ronse

217

18

199

155

62

61

  5. Beringen

316

26

290

194

122

117

  6. Maasmechelen

294

40

254

204

90

85

  7. Mechelen

602

119

483

342

260

213

  8. Heusden-Zolder

186

18

168

98

88

86

  9. Oostende

326

43

283

284

42

5

10. Houthalen-Helcht.

225

17

208

142

83

81

11. Leuven

498

85

413

388

110

39

12. Hasselt

444

61

383

349

95

63

13. Aalst

434

34

400

371

63

40

Totaal centrumsteden

10.583

2.068

8.515

6.542

4.041

3.016

Totaal andere steden

19.992

1.365

18.627

18.168

1.824

1.155

Totaal Vlaanderen

30.575

3.433

27.142

24.710

5.865

4.171

 

 

 

 

 

 

 

Werkloosheid -25 jr mei 2007 naar afkomst  - Bron VDAB

in aantallen

Totaal

Vreem-

Belgen

Europese

Niet-Eur.

Marok.

13 centrumgemeenten

-25 jaar

deling

 

afkomst

afkomst

Turks

  1. Antwerpen

4.293

1.209

3.084

2.248

2.045

1.407

  2. Genk

502

72

430

287

215

206

  3. Gent

1.935

333

1.602

1.256

679

530

  4. Ronse

197

18

179

137

60

60

  5. Beringen

304

28

276

165

139

134

  6. Maasmechelen

268

41

227

183

85

81

  7. Mechelen

591

121

470

325

266

225

  8. Heusden-Zolder

205

15

190

103

102

101

  9. Oostende

232

38

194

196

36

5

10. Houthalen-Helcht.

196

12

184

114

82

81

11. Leuven

490

100

390

360

130

46

12. Hasselt

382

55

327

299

83

56

13. Aalst

415

39

376

353

62

33

Totaal centrumsteden

10.010

2.081

7.929

6.026

3.984

2.965

Totaal andere steden

17.594

1.374

16.220

15.948

1.646

1.157

Totaal Vlaanderen

27.604

3.455

24.149

21.974

5.630

4.122