Update: Fiche Dienstencheques augustus 2007

Gans de hype rond Oostende stoelde op een uitschrijving van de werkzoekende jongeren uit de VDAB-statistiek zonder dat er werk, of zelfs een opleiding aan beantwoordde. VESOC-nota van Minister Frank Vandenbroucke van 12 juli 2007: "Er werden nieuwe, intensieve maar ook collectieve begeleidingsmethodes uitgeprobeerd, de zgn. jobhuntingssessies, waarbij men een groep jongeren op een collectieve manier informatie verstrekt, vacatures aanreikt en het sollicitatiegedrag individueel opvolgt via gesprekken. Werkzoekenden die hieraan deelnamen werden omwille van het collectieve karakter omschreven als ďwerkzoekenden in opleidingĒ. Het gaat daarbij niet om een eigenlijke beroepsopleiding. Bovendien blijven deze werkzoekenden wel degelijk beschikbaar voor de arbeidsmarkt. ... Deze groep wordt voortaan (vanaf juni 2007 voor Oostende) geregistreerd als in beleiding, maar niet in opleiding, en verdwijnt dus niet uit de gangbare, klassieke werkloosheidsstatistiek". De gunstige 'tewerkstellings'resultaten in Oostende waren dus het gevolg van de uitschrijving uit de werklozenstatistiek vanaf het ogenblik dat zij 'in begeleiding' waren, ongeacht of er resultaat was of niet. Oostende is een middenmoter wat resultaat betreft, zoals blijkt uit de onderstaande analyse. Volledig uittreksel Vesoc-nota

    

BuG 74 - Bericht uit het Gewisse 04-10-2007 Printversie (6 p)  BuG 75 en BuG 76 Oostende

Oostende eenzaam aan de tdop: stijging jeugdwerkloosheid met 11%

Allochtonen blijven delen in dalende werkloosheid in centrumsteden en daarbuiten
Zowel jongere als oudere allochtonen vinden werk: komt de markt eindelijk open?
Verhoging werkloosheid -25 jarigen van mei tot september in Vlaanderen + 57%
In Oostende stijgt de jeugdwerkloosheid in deze periode van 232 tot 561of + 142%,
in de centrumsteden gemiddeld +36%,in Mechelen +34% en in Antwerpen +22%.
Buiten deze steden stijgt de jeugdwerkloosheid op vier maand tijd met liefst 69%,
maar bij -25 jarigen van niet-Europese afkomst is dit +19%, bij Europese +67%
 De lagere 'vakantie'boom bij allochtonen van niet-Europese afkomst wijst op
een lagere onderwijsparticipatie en een ondergebruik van werkloosheid
en VDAB

Databank werkloosheid VDAB   Portaal arbeidskrachten (EAK)

In mei 2007 was er een even sterke werkloosheidsdaling van 39% op twee jaar bij Marokkaanse en Turkse werklozen als bij autochtone werklozen (BuG 61). Oostende sprong er toen uit als tewerkstellingskampioen met een daling van 64%. Zet deze tendens zich door en hoe vangen de centrumsteden de instroom op van afgestudeerden op die niet onmiddellijk werk vinden en zich (even) inschrijven als werkzoekende in de vakantiemaanden en september? Enkele verrassende vaststellingen.
  
De cyclus van jongerenwerkloosheid met de jaarlijkse vakantiepiek

Om een vergelijking  binnen een jaar en van jaar tot jaar in goede orde te kunnen maken voor de jeugdwerkloosheid is het goed de jaarevolutie in beeld te brengen en dit voor de periode zoals beschikbaar op de databank van de VDAB.
    


   

De forse stijging van jeugdwerkloosheid in juli met piek in augustus en de gevoelige afbouw in september en progressieve vermindering tot mei in elk van de beschouwde jaren is cyclisch, dwz zich elk jaar herhalend. Met dit overzicht wordt ook duidelijk dat de jeugdwerkloosheid in feite terug gedaald is tot haar niveau van 2000, na een piek in 2004. Toch stellen we vast dat de vakantiestijging in 2007 in augustus afgetopt is en de daling zich vroeger ingezet heeft dan in 2000 het geval was, zodat ze in september op die plaats in de cyclus op een historisch dieptepunt komt als de laatste 7 jaar in beeld gebracht wordt.

Een vergelijking van jaar tot jaar of van enkele maanden op dezelfde plaats in de cyclus ligt voor de hand. Het is deze oefening die gemaakt wordt: enerzijds de vergelijking tussen de 13 centrumsteden van september 2005 en 2006 met september 2007 en anderzijds de evolutie tussen mei 2007 en september 2007 om na te gaan hoe hoog de vakantiestijging in september nog  doorwerkt in elke stad. De werkloosheidsgegevens voor de -25 jarigen voor elke centrumstad met opdeling naar afkomst op elk van de vergelijkingspunten worden hieronder als bijlage toegevoegd.

Valt de Oostendse droom aan diggelen?

Oostende is de enige van de 13 centrumsteden waar de jeugdwerkloosheid in september 2007 gestegen
is in vergelijking met een jaar geleden, en dit met 11% van 511 tot 561. In het algemeen daalt de werkloosheid in de 13 steden van 17.594 tot 13.582 of een daling met 24%. De stijging met 11% in Oostende is dan ook volledig atypisch.

De grotere toename van werkloosheid van -25 jarigen in Oostende tussen mei en september 2007 en de minder snelle afname in september 2007 heeft Oostende op de laatste plaats doen belanden op de lijst van de centrumsteden en hun evolutie van jongerenwerkloosheid over een jaar beschouwd in september 2007. Hun tewerkstellingscreatie kan het voorbije jaar misschien reŽel geweest zijn maar deze is allicht niet voldoende structureel geweest.
   

Evolutie werkloosheid -25 jr september 2006-2007 naar afkomst  - Bron VDAB

in percentages

Totaal

Vreem-

Belgen

Europese

Niet-Eur.

Marok.

13 centrumgemeenten

-25 jaar

deling

 

afkomst

afkomst

Turks

  8. Heusden-Zolder

-41%

-50%

-40%

-33%

-50%

-50%

10. Houthalen-Helchteren

-40%

-31%

-40%

-37%

-45%

-48%

  5. Beringen

-36%

-14%

-37%

-31%

-44%

-46%

  7. Mechelen

-29%

-34%

-28%

-30%

-28%

-29%

  2. Genk

-28%

-36%

-27%

-28%

-28%

-28%

11. Leuven

-27%

-31%

-26%

-27%

-24%

-7%

  1. Antwerpen

-24%

-15%

-26%

-27%

-20%

-24%

  3. Gent

-23%

-9%

-25%

-25%

-18%

-15%

12. Hasselt

-20%

-9%

-21%

-21%

-18%

-27%

  6. Maasmechelen

-19%

-15%

-19%

-23%

-7%

-8%

13. Aalst

-16%

2%

-18%

-16%

-18%

-32%

  4. Ronse

-7%

38%

-10%

-9%

0%

5%

  9. Oostende

11%

14%

11%

11%

9%

14%

Totaal centrumsteden

-24%

-16%

-25%

-24%

-23%

-22%

Totaal andere steden

-27%

-25%

-27%

-27%

-25%

-32%

Totaal Vlaanderen

-26%

-20%

-26%

-26%

-23%

-25%

 
Een tweede opvallende vaststelling is dat er geen verschil is in de globale werkloosheidsevolutie tussen de centrumsteden sen de rest van Vlaanderen. De werkloosheid is voor de -25 jarigen gedaald met 26% in Vlaanderen, 24% in de centrumsteden en 27% daarbuiten.

Derde vaststelling is de even gestage vermindering van werkloosheid bij de allochtonen. Hun aanwezigheid in de werkloosheid daalt met 23% practisch even sterk als de werkloosheid in het algemeen, de werklozen van Marokkaanse en Turkse afkomst blijven met 22% dicht in de buurt van het gemiddelde.

De Limburgse mijngemeenten hadden een achterstand in te lopen, zeker wat allochtone tewerkstelling betreft en dat is nu aan het gebeuren (zie BuG 61). Op een jaar tijd halveren zij hun allochtone jeugdwerkloosheid, alhoewel dat ook gedeeltelijk te maken kan hebben met een verminderde aanwezigheid van jongeren in de beroepsbevolking, in tegenstelling tot Antwerpen en Mechelen bv.. Mechelen doet het met een vermindering van 28% allochtone jongerenwerkloosheid uitstekend, Antwerpen en Gent doen het goed met 18% vermindering op een jaar tijd.
 
Werkloosheid +25 jaar gaat met 19% achteruit op 1 jaar tijd

Allochtonen en werklozen van Marokkaanse en Turkse afkomst van meer dan 25 jaar verdwijnen in dezelfde mate als autochtonen uit de werkloosheid,
in Antwerpen met 15% en Mechelen met 17% iets onder het gemiddelde, met meer dan 25% in de Limburgse mijngemeenten.
  

Evolutie werkloosheid +25 jr september 2006-2007 naar afkomst  - Bron VDAB

in percentages

Totaal

Vreem-

Belgen

Europese

Niet-Eur.

Marok.

13 centrumgemeenten

-25 jaar

deling

 

afkomst

afkomst

Turks

10. Houthalen-Helchteren

-29%

-37%

-27%

-26%

-36%

-35%

  8. Heusden-Zolder

-25%

-34%

-24%

-21%

-32%

-30%

  2. Genk

-25%

-22%

-26%

-26%

-24%

-26%

  5. Beringen

-22%

-14%

-23%

-20%

-25%

-26%

  9. Oostende

-20%

-28%

-19%

-20%

-22%

-11%

11. Leuven

-20%

-21%

-20%

-20%

-21%

-25%

  3. Gent

-20%

-18%

-20%

-20%

-20%

-17%

  6. Maasmechelen

-19%

-11%

-22%

-18%

-22%

-25%

12. Hasselt

-19%

-27%

-17%

-18%

-24%

-18%

  7. Mechelen

-19%

-19%

-18%

-20%

-17%

-17%

  1. Antwerpen

-17%

-16%

-17%

-19%

-15%

-12%

13. Aalst

-16%

-8%

-17%

-16%

-15%

-19%

  4. Ronse

-16%

-29%

-13%

-19%

-7%

-9%

Totaal centrumsteden

-19%

-18%

-19%

-20%

-18%

-18%

Totaal andere steden

-19%

-18%

-19%

-19%

-19%

-16%

Totaal Vlaanderen

-19%

-18%

-19%

-19%

-18%

-17%

 
Oostende zit hier in de middenmoot, hetgeen geen bijkomende info of inzicht verschaft bij de averechtse evolutie van de -25 jarigen het laatste jaar.

Evolutie over twee jaar, van september 2005 tot september 2007.

Seizoenschommelingen en zelfs jaargebonden factoren kunnen grote impact hebben op de werkloosheidsevolutie in bepaalde regio's. Vandaar dat we de werkloosheidsevolutie over twee jaar, september 2005 en 2007 beschouwen.
  

Evolutie werkloosheid -25 jr september 2005-2007 naar afkomst  - Bron VDAB

in percentages

Totaal

Vreem-

Belgen

Europese

Niet-Eur.

Marok.

13 centrumgemeenten

-25 jaar

deling

 

afkomst

afkomst

Turks

  8. Heusden-Zolder

-53%

-65%

-52%

-50%

-58%

-58%

10. Houthalen-Helchteren

-52%

-55%

-51%

-51%

-53%

-55%

  2. Genk

-46%

-53%

-45%

-44%

-48%

-48%

  5. Beringen

-44%

-11%

-45%

-36%

-55%

-57%

13. Aalst

-40%

-12%

-42%

-41%

-32%

-38%

  9. Oostende

-40%

-24%

-41%

-41%

-23%

-33%

  6. Maasmechelen

-39%

-26%

-41%

-44%

-27%

-29%

  7. Mechelen

-39%

-45%

-38%

-39%

-40%

-41%

11. Leuven

-39%

-32%

-40%

-40%

-32%

-21%

  3. Gent

-34%

-16%

-37%

-37%

-26%

-23%

12. Hasselt

-34%

-69%

-24%

-36%

-18%

-34%

  1. Antwerpen

-33%

-29%

-34%

-35%

-31%

-32%

  4. Ronse

-31%

16%

-34%

-36%

-11%

-5%

Totaal centrumsteden

-37%

-31%

-38%

-38%

-34%

-35%

Totaal andere steden

-38%

-19%

-38%

-38%

-29%

-34%

Totaal Vlaanderen

-37%

-27%

-38%

-38%

-32%

-35%

 
Ook voor -25 jarigen is Oostende middenmoter wanneer de thermometer in september gestoken wordt en twee jaar terug gekeken wordt. Behoudens de mijngemeenten in Limburg die alle een daling van meer dan 44% laten zien zijn is de daling bij alle centrumgemeenten redelijk gecentreerd rond het gemiddelde. Zelfs de evolutie in de andere gemeenten in Vlaanderen is gelijklopend met de centrumgemeente waar speciale actie gebeurt voor de -25 jarigen. 
 
Belangrijk is dat allochtonen, met inbegrip van de werklozen van Marokkaanse en Turkse afkomst, volledig deelnemen aan de dynamiek van verminderde werkloosheid. Zij zijn uiteraard in hogere mate aanwezig in de werkloosheid maar procentueel gaan zijn, met deze grotere groep, in dezelfde mate uit de werkloosheid als Belgen en werklozen van Europese afkomst. In vergelijking met de andere gemeenten is deze daling evenwel meer geprononceerd in de centrumgemeenten, niet zozeer voor de werklozen van Marokkaanse en Turkse afkomst maar voor de andere niet-Europeanen.
 
De meerwaarde van de specifieke actie in de centrumgemeenten blijkt dus vooral uit de verhoogde deelname aan de arbeidsmarkt van de allochtonen, waarzonder dit resultaat allicht magerder zou uitvallen Of stelt de arbeidsmarkt zich (noodgedwongen) toch meer en meer open?

De jaarlijkse 'vakantie'boom van werklozen vooral in Oostende extreem

Hoe groter de onderwijsparticipatie in secundair en hoger onderwijs, hoe meer afgestudeerden terug te vinden zullen zijn in de vakantiestatistiek van de werkloosheid. Voor allochtonen, of steden met veel allochtonen is het voorzienbaar dat zij minder dan andere steden of gebieden  een stijging van het aantal werkzoekenden zullen laten zien.

Onderstaande tabel geeft de stijging weer van de werkloosheid bij -25 jarigen de laatste vier maanden, dus op een ogenblik dat de afname van de vakantiepiek zich al fors doorzet, nl van mei 2007 tot september 2007. Het is, samen met mei (jaarlijks dieptepunt van de werkloosheid) ook een belangrijk referentiepunt om de temperatuur van de werkloosheid te meten.
  

Evolutie werkloosheid -25 jr mei-september 2007 naar afkomst  - Bron VDAB

in percentages

Totaal

Vreem-

Belgen

Europese

Niet-Eur.

Marok.

13 centrumgemeenten

-25 jaar

deling

 

afkomst

afkomst

Turks

  9. Oostende

142%

68%

156%

156%

67%

60%

12. Hasselt

57%

7%

66%

67%

23%

18%

  6. Maasmechelen

55%

46%

57%

51%

64%

64%

13. Aalst

54%

33%

56%

59%

26%

36%

  4. Ronse

52%

61%

51%

61%

32%

30%

  2. Genk

47%

-4%

56%

60%

31%

33%

11. Leuven

40%

-9%

53%

58%

-8%

15%

10. Houthalen-Helchteren

40%

67%

38%

60%

12%

6%

  3. Gent

39%

18%

44%

50%

20%

26%

  7. Mechelen

34%

-2%

43%

50%

15%

12%

  5. Beringen

27%

-11%

31%

58%

-9%

-10%

  8. Heusden-Zolder

26%

13%

27%

53%

-2%

-4%

  1. Antwerpen

22%

4%

29%

29%

14%

19%

Totaal centrumsteden

36%

8%

43%

49%

16%

20%

Totaal andere steden

69%

7%

75%

74%

26%

19%

Totaal Vlaanderen

57%

8%

64%

67%

19%

20%

 
De werkloosheid in Vlaanderen van -25 jarigen stijgt met 57% van 27.046 tot 43.367 van mei tot september 2007. Deze stijging situeert zich vooral buiten de 13 centrumgemeenten, in gebieden waar het aandeel allochtonen ondermeer lager is. En zelfs binnen de centrumgemeenten gaat een hoge graad van allochtone werkloosheid samen met een lage 'vakantiestijging', hetgeen allicht met evidente maar niet altijd onderkende redenen te maken heeft:

1. De lage onderwijsparticipatie en de relatief hoge onderwijsuitval brengt mee dat de overgang van studeren naar werk meer gespreid gebeurt bij allochtonen en minder geconcentreerd is in de vakantie. Hoe lager de onderwijsparticipatie is hoe minder afgestudeerden, dat spreekt  voor zich.

2. In stedelijke gebieden wordt blijkbaar ook vlotter de overgang van studeren naar werken gemaakt: Vooral Antwerpen met 22% stijging, Mechelen met 34% en Gent met 39% liggen sterk onder het gemiddelde. Globaal is de stijging in de centrumgemeenten beperkt tot 36% tegenover 69% in de andere, meer landelijke gemeenten.

3. Vreemdelingen en Belgen van vreemde afkomst die niet studeren of stoppen met studeren schrijven zich blijkbaar minder in bij de sociale zekerheidssystemen en de werkloosheid. Dat bleek ook al uit de analyse die npdata op geregelde tijdstippen maakt van de werkloosheids en tewerkstellingsgraad naar afkomst op basis van de enquete naar de arbeidskrachten (zie portaal arbeidskrachten ). Zoals Bart Van den Cruyce, attachť van het Planbureau, argumenteert in het Kwartaalschrift Economie, nr. 2 2005, is het van cruciaal belang om allochtonen naar de VDAB en RVA te oriŽnteren om zo, door hun inschrijving in de werkloosheid, de beroepsbevolking te verruimen en een dynamiek naar tewerkstelling te initiŽren.

Oostende, eenzaam aan de (t)(d)op?

Oostende staat om moeilijk te vatten redenen eenzaam aan de kop met een stijging van de jongerenwerkloosheid die met 142% het drievoudige bedraagt van de tweede in rij, Hasselt, en meer dan het dubbele van het gemiddelde. Er zal uiteraard een dynamiek zijn die velen naar tewerkstelling brengt en ook de begeleidingsstructuur zal optimale diensten bewijzen. Het terugvallen van zo velen op de werkloosheid op vier maanden tijd, 561 in september tegenover 232 in mei 2007, kan moeilijk enkel voortkomen van afgestudeerden zonder job. Hieronder bevinden zich tewerkgestelden of jobs van (te) korte adem, waarbij de sms of e-mailroep te licht is uitgevallen.

Daartegenover staat Antwerpen dat met 22% maar een minimale vakantiestijging ondergaat die dan nog erg gelijklopend is met de 19% stijging bij de Antwerpse werklozen van Marokkaanse of Turkse afkomst. Wijst Antwerpen dan op termijn toch mee de weg van een positief tewerkstellingsperspectief voor iedereen?

Jan Hertogen, socioloog

____________________________________________________________________

Bijlage: Basisgegevens -25 jarigen naar afkomst voor 13 centrumsteden en Vlaanderen

2007 September

Werkloos

Vreemd.

Belgen

EU-Ethn

N-EU-Eth

NE-MaTu

NE-Ander

  1. Antwerpen

5.228

1.259

3.969

2.904

2.324

1.671

653

  2. Genk

740

69

671

458

282

275

7

  3. Gent

2.699

393

2.306

1.882

817

666

151

  4. Ronse

300

29

271

221

79

78

1

  5. Beringen

387

25

362

260

127

121

6

  6. Maasmechelen

416

60

356

277

139

133

6

  7. Mechelen

791

119

672

486

305

251

54

  8. Heusden-Zolder

258

17

241

158

100

97

3

  9. Oostende

561

64

497

501

60

8

52

10. Houthalen-Helcht.

274

20

254

182

92

86

6

11. Leuven

688

91

597

568

120

53

67

12. Hasselt

601

59

542

499

102

66

36

13. Aalst

639

52

587

561

78

45

33

Totaal centrumsteden

13.582

2.257

11.325

8.957

4.625

3.550

1.075

Totaal andere steden

29.785

1.475

28.310

27.712

2.073

1.376

697

Totaal Vlaanderen

43.367

3.732

39.635

36.669

6.698

4.926

1.772

2007 Mei

Werkloos

Vreemd.

Belgen

EU-Ethn

N-EU-Eth

NE-MaTu

NE-Ander

  1. Antwerpen

4.293

1.209

3.084

2.248

2.045

1.407

638

  2. Genk

502

72

430

287

215

206

9

  3. Gent

1.935

333

1.602

1.256

679

530

149

  4. Ronse

197

18

179

137

60

60

0

  5. Beringen

304

28

276

165

139

134

5

  6. Maasmechelen

268

41

227

183

85

81

4

  7. Mechelen

591

121

470

325

266

225

41

  8. Heusden-Zolder

205

15

190

103

102

101

1

  9. Oostende

232

38

194

196

36

5

31

10. Houthalen-Helcht.

196

12

184

114

82

81

1

11. Leuven

490

100

390

360

130

46

84

12. Hasselt

382

55

327

299

83

56

27

13. Aalst

415

39

376

353

62

33

29

Totaal centrumsteden

10.010

2.081

7.929

6.026

3.984

2.965

1.019

Totaal andere steden

17.594

1.374

16.220

15.948

1.646

1.157

489

Totaal Vlaanderen

27.604

3.455

24.149

21.974

5.630

4.122

1.508

2006 September

Werkloos

Vreemd.

Belgen

EU-Ethn

N-EU-Eth

NE-MaTu

NE-Ander

  1. Antwerpen

6.877

1.486

5.391

3.958

2.919

2.193

726

  2. Genk

1.030

107

923

640

390

381

9

  3. Gent

3.489

432

3.057

2.496

993

779

214

  4. Ronse

321

21

300

242

79

74

5

  5. Beringen

603

29

574

376

227

223

4

  6. Maasmechelen

511

71

440

362

149

145

4

  7. Mechelen

1.113

179

934

691

422

352

70

  8. Heusden-Zolder

436

34

402

237

199

194

5

  9. Oostende

505

56

449

450

55

7

48

10. Houthalen-Helcht.

454

29

425

287

167

164

3

11. Leuven

938

131

807

780

158

57

101

12. Hasselt

753

65

688

629

124

91

33

13. Aalst

763

51

712

668

95

66

29

Totaal centrumsteden

17.793

2.691

15.102

11.816

5.977

4.726

1.251

Totaal andere steden

40.596

1.958

38.638

37.838

2.758

1.877

881

Totaal Vlaanderen

58.389

4.649

53.740

49.654

8.735

6.603

2.132

2006 Mei

Werkloos

Vreemd.

Belgen

EU-Ethn

N-EU-Eth

NE-MaTu

NE-Ander

  1. Antwerpen

5.870

1.520

4.350

3.095

2.775

2.013

762

  2. Genk

792

117

675

441

351

340

11

  3. Gent

2.749

398

2.351

1.885

864

657

207

  4. Ronse

313

21

292

254

59

54

5

  5. Beringen

472

28

444

250

222

222

0

  6. Maasmechelen

396

67

329

259

137

132

5

  7. Mechelen

874

177

697

500

374

314

60

  8. Heusden-Zolder

330

36

294

140

190

187

3

  9. Oostende

385

53

332

331

54

9

45

10. Houthalen-Helcht.

317

29

288

181

136

133

3

11. Leuven

669

111

558

542

127

43

84

12. Hasselt

544

59

485

432

112

82

30

13. Aalst

601

48

553

513

88

60

28

Totaal centrumsteden

14.312

2.664

11.648

8.823

5.489

4.246

1.243

Totaal andere steden

25.801

1.707

24.094

23.381

2.420

1.621

799

Totaal Vlaanderen

40.113

4.371

35.742

32.204

7.909

5.867

2.042

2005 September

Werkloos

Vreemd.

Belgen

EU-Ethn

N-EU-Eth

NE-MaTu

NE-Ander

  1. Antwerpen

7.813

1.763

6.050

4.435

3.378

2.446

932

  2. Genk

1.359

146

1.213

820

539

528

11

  3. Gent

4.117

467

3.650

3.010

1.107

870

237

  4. Ronse

435

25

410

346

89

82

7

  5. Beringen

686

28

658

404

282

282

0

  6. Maasmechelen

685

81

604

495

190

187

3

  7. Mechelen

1.299

215

1.084

793

506

427

79

  8. Heusden-Zolder

550

49

501

314

236

231

5

  9. Oostende

928

84

844

850

78

12

66

10. Houthalen-Helcht.

566

44

522

370

196

190

6

11. Leuven

1.126

134

992

950

176

67

109

12. Hasselt

907

191

716

782

125

100

25

13. Aalst

1.064

59

1.005

949

115

72

43

Totaal centrumsteden

21.535

3.286

18.249

14.518

7.017

5.494

1.523

Totaal andere steden

47.685

1.818

45.867

44.784

2.901

2.076

825

Totaal Vlaanderen

69.220

5.104

64.116

59.302

9.918

7.570

2.348

2005 Mei

Werkloos

Vreemd.

Belgen

EU-Ethn

N-EU-Eth

NE-MaTu

NE-Ander

  1. Antwerpen

6.417

1.587

4.830

3.398

3.019

2.177

842

  2. Genk

1.028

135

893

554

474

465

9

  3. Gent

3.157

431

2.726

2.160

997

781

216

  4. Ronse

341

28

313

262

79

69

10

  5. Beringen

554

34

520

282

272

272

0

  6. Maasmechelen

517

72

445

354

163

162

1

  7. Mechelen

899

186

713

488

411

347

64

  8. Heusden-Zolder

433

45

388

190

243

242

1

  9. Oostende

653

94

559

560

93

12

81

10. Houthalen-Helcht.

389

40

349

230

159

154

5

11. Leuven

727

112

615

589

138

51

87

12. Hasselt

605

59

546

485

120

99

21

13. Aalst

721

55

666

625

96

61

35

Totaal centrumsteden

16.441

2.878

13.563

10.177

6.264

4.892

1.372

Totaal andere steden

27.355

1.649

25.706

24.867

2.488

1.761

727

Totaal Vlaanderen

43.796

4.527

39.269

35.044

8.752

6.653

2.099