BuG 61  - Bericht uit het Gewisse 04/06/07  Printversie (9p) Bron: VDAB Arvastat  Bevolkingskubus

Werkloosheid bij Marokkaanse en Turkse jongeren daalt  even sterk 
als bij 'oude' Belgen en Europeanen in de 13 Vlaamse centrumsteden

Jeugdwerkloosheid bij Marokkanen/Turken op twee jaar tijd gedaald met 39% 
Bij mannelijke Marokkaanse/Turkse jongeren is de daling 44%, bij vrouwen 35%
Werkloosheid Limburgse allochtone jongeren in Zolder, Genk, Beringen ea gehalveerd
Limburgse werkloosheid in mijngemeenten daalt ook bij volwassen allochtonen met 30%  
In Antwerpen, Gent en Mechelen: 32% minder allochtone jeugdwerkloosheid
Werkloosheid bij niet-Europese jongeren in Antwerpen daalt onder de 20%
Oostende aan kop met vermindering jeugdwerkloosheid met 60% op twee jaar tijd
Daling jeugdwerkloosheid bij allochtone vrouwen zet Oostende op laatste plaats
Hoge score in Oostende bij -25 jarigen, gaat ten koste van resultaten bij volwassenen
Werkzaamheidsgraad heeft in werkloosheid potentieel van 11% in de 13 centrumsteden

Is het omdat met het in dienst treden van Fons Leroy de economische heropleving begon of is het omdat vanaf 1 juni 2005 een nieuwe wind door de VDAB is gegaan en zonder voorbehoud met een sterke vinger op de pols van de discriminatie elke werkzoekende de kansen kreeg die hij verdiende. Feit is dat vanaf juni 2005 op twee jaar tijd de werkloosheid in Vlaanderen in het algemeen met 23% gedaald is. Bij de -25 jarigen, dé doelgroep van het nieuwe tewerkstellingsbeleid, is deze daling het spectaculairst, nl 37%. Dat is dubbel zo sterk als bij de 25 tot 64 jarigen waar de daling tussen mei 2005 en mei 2007 19% bedraagt . Als de aandacht toegespitst wordt op de  werklozen van niet-Europese afkomst dan zien we ook daar een daling met 36%. Bij de werklozen van -25 jaar van Marokkaanse en Turkse afkomst daalt de  werkloosheid van 1.761 in mei 2005 tot 1.157 in mei 2007, of een daling met 37%. Beperken we ons tot de 13 centrumsteden dan vermindert de werkloosheid bij Marokkaanse en Turkse jongeren met 39%, volledig gelijk aan het gemiddelde voor Vlaanderen. 
  
Als er dus echt een werkaanbod is, zoals in deze tijden van economische heropleving, blijken jongeren van Marokkaanse en Turkse afkomst, vreemdelingen en nieuwe Belgen inbegrepen, even snel uit de werkloosheid te verdwijnen als elke andere. Bij de mannelijke allochtone jongeren is dit met 44% daling iets meer uitgesproken dan de 35% daling bij de vrouwelijke allochtone meisjes in de 13 centrumsteden. Deze percentages tonen aan dat er een doorbraak is gemaakt voor  de tewerkstelling van jonge allochtone mannen én vrouwen, met en zonder hoofddoek. Of moeten wij dit mede toeschrijven aan de nieuwe directeur-generaal van de VDAB,  Fons Leroy, die in de Vacature van 2 juni 2007 zijn beleid en verwachting als volgt verduidelijkte: "We zien in de cijfers dat er de laatste tijd gelukkig een positieve tendens is bij het aanwerven van allochtonen,... En ik kom toch voorbeelden tegen die mij choqueren. We moeten echt gaan inzien dat het niet kan om gemotiveerde en competente mensen uit te sluiten. Dat is niet alleen een zaak van de werkgevers of de overheid, maar ook van de vakbonden en van de werknemers op de werkvloer."
 
Gedetailleerde analyse van de (daling van de) werkloosheid naar 'etnische' afkomst.
 
De werkloosheid in Vlaanderen zakt in mei 2007 naar een historisch dieptepunt.
Ook voor de werkzoekenden van -25 jaar kleurt de horizont roze. hun aantal gaat het sterkst achteruit. En wat meer is, ook de werklozen van niet-Europese afkomst en vooral de Marokkaanse en Turkse jongeren verdwijnen even sterk uit de werkloosheid als de oude Belgen en andere werklozen van Europese afkomst. Als de aandacht toegespitst wordt op de 13 centrumsteden worden deze tendenzen nog versterkt.
  
De database Arvastat van de VDAB laat toe vanaf januarie 2000 maandelijks hoogst accurate overzichten samen te stellen van de werkloosheid volgens de meest verschillende parameters, met vooral ook hun paradepaardje, de 'etnische afkomst', dat toelaat om naast de klassieke opdeling vreemdeling en Belgen, de Europese en niet-Europese afkomst te differentiëren met daarin nog de groep Marokkaans en Turkse afkomst. Ook in gebruik, detail, grafische voorstellingen van evoluties en de snelheid is deze database een echt kunststukje dat de vraag doet stellen waarom ooit twijfels gezaaid zijn over de accuraatheid en beleidsrelevantie van het statistische materiaal van de VDAB. Het is het beste wat er (ook internationaal) te vinden is!
 
Omdat het overheidsbeleid zich specifiek richtte op de 'laaggeschoolde jongeren (-25 jaar) in de dertien centrumsteden in Vlaanderen worden de tabellen gedetailleerd opgemaakt per centrumstad. Na opdeling vreemdelingen en Belgen, wordt een tweede opdeling gemaakt tussen Europese afkomst (oude Belgen en Europeanen) enerzijds en niet-Europese afkomst (vreemdelingen en nieuwe Belgen van niet-Europese afkomst) anderzijds. In deze groep worden de werklozen van Marokkaanse en Turkse origine nog als deelgroep apart genomen.
 
Werkloosheid bereikte in 2005 haar piek om daarna exponentieel te dalen
 
Als referentiepunt wordt de werkloosheidssituatie genomen in mei 2005 omdat de werkloosheid toen haar piek bereikte in de 13 centrumsteden. De daling van werkloosheid wordt als % berekend tav de situatie in 2005.
  

Werkloosheid -25 jaar in 13 centrumsteden in Vlaanderen 2002-2007 (situatie in mei)

13 centrumsteden

2002

2003

2004

2005

2006

2007

  1. Antwerpen

5.440

5.886

6.277

6.417

5.870

4.293

  2. Genk

832

1.099

1.113

1.028

792

502

  3. Gent

2.632

2.840

2.916

3.157

2.749

1.935

  4. Ronse

334

353

343

341

313

197

  5. Beringen

425

599

623

554

472

304

  6. Maasmechelen

453

599

540

517

396

268

  7. Mechelen

759

863

936

899

874

591

  8. Heusden-Zolder

386

431

410

433

330

205

  9. Oostende

622

588

639

653

385

232

10. Houthalen-Helchteren

316

351

400

389

317

196

11. Leuven

604

639

666

727

669

490

12. Hasselt

574

617

672

605

544

382

13. Aalst

696

724

752

721

601

415

Totaal centrumsteden

14.073

15.589

16.287

16.441

14.312

10.010

Totaal andere steden

22.382

26.033

28.309

27.355

25.801

17.594

Totaal Vlaanderen

36.455

41.622

44.596

43.796

40.113

27.604

 
De keuze van de 13 centrumsteden is in 2005 gebeurd in staat uitvoerig toegelicht samen met de tewerkstellingsimpulsen in de nota Vandenbroucke en Van Brempt van 14/10/05. Het betrof de Vlaamse steden met minstens 20% werklozen van -25 jaar en de aanwezigheid van minstens 200 laaggeschoolde -25 jarigen. In de verdere overzichten wordt voortgegaan op alle -25 jarigen, laaggeschoolden en anderen. De laaggeschoolden vormen in deze groep 2/3 tot 3/4 van het totaal.
  
Aandeel vreemdelingen, niet-Europeanen en Marokkaans-Turkse jongeren in de werkloosheid
  
Geen enkele stad werd het laatste jaar zoveel vernoemd als Oostende, wat aanpak van jongerenwerkloosheid, mét resultaat, betreft. Belangrijk is evenwel te zien wat de uitgangssituatie was in 2005. Welk was bij de -25 jarigen, het aandeel van vreemdelingen, niet-Europeanen en Marokkanen en Turken in Oostende en de andere centrumsteden?
  

% vreemdelingen, niet-Europese, Marokkaans-Turkse werklozen bij -25 jarigen - 2005

13 centrumsteden

Werk-

Aantal

Aant. niet-

Aantal

%

% niet-

% Marok.

Werkloosheid mei 2005

loos

vreemdl.

Europees

Mar+Tur.

vreemdl.

Europees

+ Turks

  1. Antwerpen

6.417

1.587

3.019

2.177

25%

47%

34%

  2. Genk

1.028

135

474

465

13%

46%

45%

  3. Gent

3.157

431

997

781

14%

32%

25%

  4. Ronse

341

28

79

69

8%

23%

20%

  5. Beringen

554

34

272

272

6%

49%

49%

  6. Maasmechelen

517

72

163

162

14%

32%

31%

  7. Mechelen

899

186

411

347

21%

46%

39%

  8. Heusden-Zolder

433

45

243

242

10%

56%

56%

  9. Oostende

653

94

93

12

14%

14%

2%

10. Houthalen-Helchteren

389

40

159

154

10%

41%

40%

11. Leuven

727

112

138

51

15%

19%

7%

12. Hasselt

605

59

120

99

10%

20%

16%

13. Aalst

721

55

96

61

8%

13%

8%

Totaal centrumsteden

16.441

2.878

6.264

4.892

18%

38%

30%

Totaal andere steden

27.355

1.649

2.488

1.761

6%

9%

6%

Totaal Vlaanderen

43.796

4.527

8.752

6.653

10%

20%

15%

% in 13 Centrumsteden

38%

64%

72%

74%

 

 

 

 
38% van de werklozen van -25 jaar wonen in de 13 centrumsteden. Toegespitst op de belangrijke deelgroepen wonen 64% van de vreemdelingen, 72% van de  niet-Europeanen en 74% Marokkaanse/Turkse jonge werklozen in deze 13 steden. De tewerkstellingsactie vond daar dus niet alleen haar doelpubliek, het resultaat kan en moet er ook aan afgemeten worden.

Meteen is ook duidelijk waarom Oostende voorbestemd was om het snelst en het meest succes te kennen. Van alle steden hebben zij, naast Aalst, het laagste aantal allochtonen in hun werkloosheidspubliek: met 14% niet-Europeanen onder haar werklozen en slechts 2% Marokkaanse en Turkse jongeren, zouden zij het minst van alle steden botsen met discriminatie en reserve bij werkgevers, of al of niet vermeende problemen van attitude of motivatie. Niet-Europeanen zijn in Oostende drie keer minder aanwezig dan in Antwerpen, Mechelen of Genk bv, hetgeen geen afbreuk doet aan de inspanningen die in Oostende gebeuren.

Daling werkloosheid bij niet-Europeanen en Marokkanen/Turkse jongeren in het bijzonder is aanzienlijk

De daling werkloosheid tussen mei 2005 en mei 2007 is voor alle gemeenten en  voor alle groepen een trend. De vermindering wordt berekend als het verschil tussen het aantal in mei 2005 en mei 2007. Het aantal niet-Europese jongere werklozen daalt in Antwerpen met 974, in Gent met 318 en in Mechelen met 145 minder, samen zijn goed voor bijna de helft van de allochtone jongeren in Vlaanderen die niet meer in de werkloosheid terug te vinden zijn. Ook de Limburgse mijngemeenten zijn manifest aanwezig in deze dalende trend.
  

Evolutie werkloosheid -25 jaar 2005 tot 2007 naar afkomst (meting in mei) - Bron VDAB

in aantallen

Totaal

Vreem-

Belgen

Europese

Niet-Eur.

Marok.

13 centrumgemeenten

-25 jaar

deling

 

afkomst

afkomst

Turks

  1. Antwerpen

-2.124

-378

-1.746

-1.150

-974

-770

  3. Gent

-1.222

-98

-1.124

-904

-318

-251

  2. Genk

-526

-63

-463

-267

-259

-259

  7. Mechelen

-308

-65

-243

-163

-145

-122

  8. Heusden-Zolder

-228

-30

-198

-87

-141

-141

  5. Beringen

-250

-6

-244

-117

-133

-138

  6. Maasmechelen

-249

-31

-218

-171

-78

-81

10. Houthalen-Helchteren

-193

-28

-165

-116

-77

-73

  9. Oostende

-421

-56

-365

-364

-57

-7

12. Hasselt

-223

-4

-219

-186

-37

-43

13. Aalst

-306

-16

-290

-272

-34

-28

  4. Ronse

-144

-10

-134

-125

-19

-9

11. Leuven

-237

-12

-225

-229

-8

-5

Totaal centrumsteden

-6.431

-797

-5.634

-4.151

-2.280

-1.927

Totaal andere steden

-9.761

-275

-9.486

-8.919

-842

-604

Totaal Vlaanderen

-16.192

-1.072

-15.120

-13.070

-3.122

-2.531

 
Oostende aan de top bij jongeren van Europese en van niet-Europese afkomst

De proef op de som wordt gemaakt door de relatieve vermindering te berekenen, nl. het % vermindering tav de uitgangssituatie in mei 2005. In onderstaande tabel worden de centrumsteden gesorteerd in volgorde van dalingspercentage bij jongeren van niet-Europese afkomst (''nieuwe' Belgen inbegrepen).
  

Evolutie werkloosheid -25 jr 2005 tot 2007 naar afkomst (meting in mei) - Bron VDAB

in % - sortering niet-Europees

Totaal

Vreem-

Belgen

Europese

Niet-Eur.

Marok.

13 centrumgemeenten

-25 jaar

deling

 

afkomst

afkomst

Turks

  9. Oostende

-64%

-60%

-65%

-65%

-61%

-58%

  8. Heusden-Zolder

-53%

-67%

-51%

-46%

-58%

-58%

  2. Genk

-51%

-47%

-52%

-48%

-55%

-56%

  5. Beringen

-45%

-18%

-47%

-41%

-49%

-51%

10. Houthalen-Helchteren

-50%

-70%

-47%

-50%

-48%

-47%

  6. Maasmechelen

-48%

-43%

-49%

-48%

-48%

-50%

13. Aalst

-42%

-29%

-44%

-44%

-35%

-46%

  7. Mechelen

-34%

-35%

-34%

-33%

-35%

-35%

  1. Antwerpen

-33%

-24%

-36%

-34%

-32%

-35%

  3. Gent

-39%

-23%

-41%

-42%

-32%

-32%

12. Hasselt

-37%

-7%

-40%

-38%

-31%

-43%

  4. Ronse

-42%

-36%

-43%

-48%

-24%

-13%

11. Leuven

-33%

-11%

-37%

-39%

-6%

-10%

Totaal centrumsteden

-39%

-28%

-42%

-41%

-36%

-39%

Totaal andere steden

-36%

-17%

-37%

-36%

-34%

-34%

Totaal Vlaanderen

-37%

-24%

-39%

-37%

-36%

-38%

 
In Oostende is het aantal niet-Europese werkloze jongeren met 57 verminderd, waarvan 7 Marokkanen of Turken. Dit is goed voor een daling met 61% van hun aantal in 2005. In Antwerpen betreft de daling 947 niet-Europese jongeren, waarvan 770 Marokkanen en Turken of een vermindering met 34%, hetgeen een nooit gezien resultaat is. In Mechelen en Gent is eveneens sprake van een vermindering van meer dan 32%. Maar na Oostende is het toch vooral Limburg met de mijngemeenten Heusden, Genk, Beringen, Houthalen-Helchtel en Maasmechelen die met een halvering van het aantal werkloze allochtone jongeren op twee jaar tijd in het oog springen.
  
Daling van 39% bij Marokkaanse/Turkse jongeren even sterk als van oude Belgen en Europeanen 
  
Globaal genomen is de daling van de werkloosheid in de centrumsteden lichtjes hoger dan in de andere steden. Het meest opvallende gegeven is evenwel de sterke daling van werkloosheid bij de Marokkaanse en Turkse jongeren, nl. 39%, waarmee zij de 41% bij de werklozen van Europese afkomst (oude Belgen inbegrepen)dicht benaderen. Enkel bij wie nog als 'vreemdeling' is ingeschreven (Europese en niet-europese vreemdelingen samen) is de daling lager maar met 28% toch ook aanzienlijk.

Vrouwelijke werkloosheid in het algemeen gelijklopend met mannelijke werkloosheid

Vooreerst is het van belang na te gaan in welke mate de vrouwen aanwezig zijn in de werkloosheid bij de -25 jarigen. In tegenstelling tot wat men zou verwachten (minder vrouwen omwille van de hogere niet-activiteit bij allochtone vrouwen) is de verdeling naar geslacht in het algemeen en voor de centrumsteden, vrij gelijk in de werkloosheid. Toch zijn de allochtone vrouwen uitdrukkelijker aanwezig is de oude mijngemeenten in Limburg en in Oostende. Ze zijn gelijk aanwezig in Antwerpen en relevant minder vertegenwoordigd in Mechelen. Gemiddeld vormen zij met 57% de meerderheid buiten de 13 centrumsteden. 
  

% vrouwen op totaal werkloosheid -25 jaar naar afkomst - mei 2007 - Bron VDAB

 

Totaal

Vreem-

Belgen

Europese

Niet-Eur.

Marok.

13 centrumgemeenten

-25 jaar

deling

 

afkomst

afkomst

Turks

  6. Maasmechelen

50%

56%

48%

43%

64%

64%

  2. Genk

51%

56%

50%

43%

61%

63%

  5. Beringen

57%

64%

56%

54%

60%

60%

  4. Ronse

54%

56%

54%

52%

58%

58%

  9. Oostende

49%

55%

48%

47%

58%

40%

  8. Heusden-Zolder

56%

40%

57%

58%

54%

53%

  3. Gent

47%

51%

46%

44%

52%

55%

  1. Antwerpen

51%

51%

51%

52%

51%

52%

13. Aalst

52%

54%

52%

52%

50%

45%

  7. Mechelen

46%

48%

46%

47%

44%

44%

12. Hasselt

46%

45%

46%

47%

43%

52%

10. Houthalen-Helchteren

43%

75%

41%

45%

41%

42%

11. Leuven

37%

39%

36%

37%

35%

35%

Totaal centrumsteden

49%

51%

49%

48%

51%

53%

Totaal andere steden

48%

52%

48%

47%

57%

52%

Totaal Vlaanderen

49%

52%

48%

48%

53%

53%

   
Mannelijke werkloosheid Marokkanen/Turken -25 jaar daalt met 44%, vrouwelijke met 35%
  
De afname in Oostende met 77% van de werkloosheid bij niet-Europese jongere mannen  is drie maal hoger dan de daling met 28% bij vrouwen. Met de vermindering van jeugdwerkloosheid van allochtone vrouwen komt Oostende van alle 13 centrumsteden op de laatste plaats. In alle andere centrumsteden is deze daling meer evenwichtig gespreid tussen mannen en vrouwen. Toegespitst op de 39% daling van jeugdwerkloosheid van Marokkaanse en Turkse afkomst is er een differentiëring naar geslacht van -44% bij de mannen en 35% bij de vrouwen. In Antwerpen, Gent en Mechelen ligt het verschil naar geslacht in de lijn van het gemiddelde: Meer dan 37% daling bij de mannelijke Marokkanen en Turken van -25 jaar,  -34% bij de vrouwen in Mechelen, -31% in Antwerpen en -27% in Gent. 

Deze aanzienlijke % daling die ook in aantal aanzienlijk is zowel bij de mannen als vrouwen van groot belang belang. Voor het eerst gaat een economische heropleving en tewerkstellingsgroei niet aan de allochtonen voorbij, integendeel. Zij nemen er evenredig aan deel als de oude Belgen en Europeanen. En ook de Marokkaanse en Turkse vrouwen, met of zonder hoofddoek, ruilen werkloosheid voor tewerkstelling.
    

Evolutie werkloosheid -25 jr 2005 tot 2007 naar afkomst  en geslacht - Bron VDAB

 

Niet-Europese afkomst

Marokkaans/Turkse afkomst

13 centrumgemeenten

Vrouw

Man

Totaal

Vrouw

Man

Totaal

  9. Oostende

-28%

-77%

-61%

-60%

-57%

-58%

  8. Heusden-Zolder

-58%

-58%

-58%

-58%

-58%

-58%

  2. Genk

-44%

-65%

-55%

-43%

-68%

-56%

  5. Beringen

-50%

-47%

-49%

-52%

-49%

-51%

10. Houthalen-Helchteren

-46%

-50%

-48%

-44%

-49%

-47%

  6. Maasmechelen

-33%

-63%

-48%

-35%

-65%

-50%

13. Aalst

-34%

-37%

-35%

-46%

-45%

-46%

  7. Mechelen

-33%

-37%

-35%

-34%

-36%

-35%

  1. Antwerpen

-27%

-37%

-32%

-31%

-39%

-35%

  3. Gent

-27%

-37%

-32%

-26%

-39%

-32%

12. Hasselt

-37%

-25%

-31%

-40%

-47%

-43%

  4. Ronse

-15%

-34%

-24%

0%

-26%

-13%

11. Leuven

-4%

-7%

-6%

-16%

-6%

-10%

Totaal centrumsteden

-32%

-41%

-36%

-35%

-44%

-39%

Totaal andere steden

-25%

-43%

-34%

-32%

-36%

-34%

Totaal Vlaanderen

-30%

-41%

-36%

-34%

-42%

-38%

    
% jeugdwerkloosheid (-25 jaar) in de centrumsteden mei 2007

De evolutie van de jeugdwerkloosheid in aantallen kan maar echt op z'n waarde geschat worden als ze gesitueerd wordt in de gehele werkloosheid. Het % van -25 jarigen op het totaal aantal werklozen geeft daar een indicatie van. Gemiddeld bedraagt de werkloosheid op 31/05/2007 van -25 jarigenvan niet-Europese afkomst 20,6% in de centrumsteden. Deze varieert van +22% in de Limburgse (mijn)gemeenten en Mechelen met de 29,3% in Beringen als uitschieter, tot het gemiddelde van 19,9% in Antwerpen en 21,8% Gent en d extreem lage 10,7% in Oostende. Maar dit laatste hangt, zoals we zullen zien, mede samen met de lage daling bij de +25-jarigen.
   

% werkloosheid -25 jr op totale werkloosheid - mei 2007 - Bron VDAB

in % - sortering niet-Europees

Totaal

Vreem-

Belgen

Europese

Niet-Eur.

Marok.

13 centrumgemeenten

-25 jaar

deling

 

afkomst

afkomst

Turks

  5. Beringen

22,2%

18,5%

22,7%

18,5%

29,3%

29,8%

10. Houthalen-Helchteren

17,1%

7,5%

18,7%

14,1%

24,3%

25,3%

  8. Heusden-Zolder

19,7%

11,7%

20,8%

16,7%

24,0%

23,8%

  7. Mechelen

20,0%

18,6%

20,3%

18,3%

22,4%

24,1%

  2. Genk

17,7%

12,0%

19,2%

15,4%

22,1%

22,8%

  3. Gent

17,7%

18,0%

17,7%

16,1%

21,8%

23,3%

  6. Maasmechelen

16,5%

9,5%

19,1%

14,9%

21,5%

22,3%

  1. Antwerpen

16,9%

16,5%

17,0%

14,8%

19,9%

22,1%

12. Hasselt

14,9%

16,2%

14,7%

13,9%

19,7%

21,9%

11. Leuven

17,7%

17,0%

17,8%

17,0%

19,6%

18,1%

  4. Ronse

16,7%

11,9%

17,4%

16,6%

17,0%

19,9%

13. Aalst

16,2%

13,6%

16,5%

16,1%

16,5%

17,3%

  9. Oostende

9,6%

11,0%

9,4%

9,5%

10,7%

7,8%

Totaal centrumsteden

17,0%

16,0%

17,3%

15,3%

20,6%

22,6%

Totaal andere steden

16,2%

13,8%

16,5%

16,2%

16,4%

19,9%

Totaal Vlaanderen

16,5%

15,0%

16,7%

15,9%

19,2%

21,8%

    
Welke is de relatieve daling van het % jeugdwerkloosheid: verschil in % met 2005

De evolutie tussen 2005 en 2007 van het % werkloosheid van -25 jarigen hangt tevens af van de vermindering bij de +25 jarigen en de totale werkloosheid. Als die vermindering even groot is bij de +25 jarigen dan blijft het relatieve % gelijk. Het verschil tussen % -25 jarigen in 2007 en 2005 zoals in onderstaande tabel duidelijk wordt, geeft dus aan dat er relatief een grotere daling is bij de -25 jarigen dan bij de +25 jarigen.
 
 In Oostende is het % jongeren gedaald van 20,6% in 2005 naar 10,7% in 2007 voor de niet-Europese  werklozen. In Beringen daarentegen vertrok men van een werkloosheid in deze groep van 38,1% (!) in 2005 naar 29,3% in 2007. Hiermee blijft Beringen uitgesproken aan de kop van het % allochtone jeugdwerkloosheid in Vlaanderen. De halvering van hun aantal op deze twee jaar is een prachtig resultaat dat niets afdoet aan de noodzaak deze inspanningen voluit verder te zetten! Maar dit % geeft al aan dat ook bij de +25 jarigen Beringen goed scoort.
 

Evolutie % werkloosheid -25 jr op totale werkloosheid -2005-2007 (meting mei) - Bron VDAB

in % - sortering niet-Europees

Totaal

Vreem-

Belgen

Europese

Niet-Eur.

Marok.

13 centrumgemeenten

-25 jaar

deling

 

afkomst

afkomst

Turks

  9. Oostende

-9,6%

-8,8%

-9,8%

-9,6%

-9,9%

-7,8%

  8. Heusden-Zolder

-8,0%

-8,1%

-8,3%

-5,9%

-9,8%

-11,2%

  5. Beringen

-6,2%

-0,1%

-6,8%

-4,8%

-7,8%

-8,0%

13. Aalst

-6,1%

-5,1%

-6,1%

-5,9%

-7,1%

-9,7%

10. Houthalen-Helchteren

-6,4%

-7,3%

-6,6%

-6,0%

-7,1%

-7,2%

  2. Genk

-6,3%

-3,1%

-7,1%

-5,5%

-6,9%

-6,6%

  4. Ronse

-7,6%

-4,6%

-7,9%

-7,9%

-6,7%

-4,9%

  7. Mechelen

-3,3%

-3,2%

-3,3%

-2,2%

-5,2%

-6,1%

  6. Maasmechelen

-5,5%

-3,5%

-5,7%

-5,7%

-4,4%

-5,0%

  1. Antwerpen

-3,5%

-1,1%

-4,4%

-3,2%

-3,8%

-5,8%

12. Hasselt

-3,9%

0,9%

-4,6%

-4,3%

-1,8%

-6,1%

  3. Gent

-3,7%

0,2%

-4,5%

-4,6%

-1,5%

-1,9%

11. Leuven

-2,5%

0,9%

-3,3%

-4,0%

2,6%

1,0%

Totaal centrumsteden

-4,4%

-1,5%

-5,2%

-4,5%

-4,2%

-5,6%

Totaal andere steden

-3,3%

-0,6%

-3,5%

-3,2%

-4,6%

-5,6%

Totaal Vlaanderen

-3,7%

-1,2%

-4,0%

-3,5%

-4,4%

-5,6%

  
Limburg ook aan de kop van de daling van de werkloosheid bij 25-64 jarigen.
 
De jeugdwerkloosheid is deel van de algemene werkloosheid en dient daarom afgemeten aan de situatie bij de 25-64-jarigen opgedeeld volgens afkomst. Daarmee wordt ook duidelijk in welke mate een sterke daling bij de jeugd eventueel gecompenseerd wordt door een minder sterke daling bij 25+, dwz dat de nieuwe jobs eerder gereserveerd worden voor jongeren ten koste van jobs voor 25+.

   

Evolutie % werkloosheid +25 jr op totale werkloosheid -2005-2007 (meting mei) - Bron VDAB

sortering op niet-Europees

Totaal

Vreem-

Belgen

Europese

Niet-Eur.

Marok.

13 centrumgemeenten

+25 jaar

deling

 

afkomst

afkomst

Turks

  2. Genk

-28%

-31%

-28%

-25%

-35%

-38%

  6. Maasmechelen

-26%

-19%

-29%

-24%

-33%

-35%

  8. Heusden-Zolder

-26%

-38%

-24%

-21%

-32%

-28%

  5. Beringen

-24%

-17%

-24%

-22%

-27%

-29%

10. Houthalen-Helchteren

-25%

-36%

-22%

-24%

-27%

-25%

  3. Gent

-22%

-24%

-22%

-21%

-26%

-25%

12. Hasselt

-16%

-13%

-17%

-15%

-23%

-22%

11. Leuven

-21%

-16%

-22%

-21%

-21%

-16%

  9. Oostende

-20%

-19%

-21%

-21%

-16%

-9%

  1. Antwerpen

-16%

-17%

-15%

-16%

-15%

-12%

  7. Mechelen

-20%

-20%

-20%

-23%

-15%

-12%

13. Aalst

-15%

4%

-17%

-17%

1%

-4%

  4. Ronse

-8%

-6%

-8%

-15%

15%

15%

Totaal centrumsteden

-19%

-19%

-19%

-19%

-19%

-19%

Totaal andere steden

-20%

-13%

-20%

-20%

-11%

-10%

Totaal Vlaanderen

-19%

-16%

-20%

-20%

-16%

-16%

 
Oostende zakt bij de +25-jarigen met een daling van 16% in de werkloosheid volwassenen  weg naar de 2de helft en neemt ook voor de globale werkloosheid een middenpositie in. De Limburgse mijngemeenten daarentegen zien hun werkloosheid bij +25 jarigen met meer dan 1/3 verminderen. Antwerpen en Mechelen met relatief het grootste aandeel niet-Europese werklozen staan hier op hetzelfde niveau als Oostende, alleen zijn hun inspanningen meer gespreid over -25 en + 25 jarigen. Gent springt hier, als grotere stad bovenuit met een globale vermindering van de werkloosheid met 26% voor de + 25 jarigen. 

Het totale beeld van daling werkloosheid naar afkomst - De Oostendse middenmoot

Ook het algemeen beeld laat een gelijklopendheid zien tussen de daling met 24% van de werkloosheid bij Belgen, Europese en niet-Europese afkomst. Dit algemeen beeld is, zoals hierboven geanalyseerd, evenwel samengesteld uit een grote daling bij jongeren en een beperktere daling bij volwassenen. De daling bij Marokkaanse en Turkse mannen bedraagt met 44% bv het dubbele bedraagt van de daling met 24% in het algemene beeld en de 19% bij de 25-plussers. Ook Oostende zakt hier terug tot een middenstek met 25% daling. De Limburgse mijngemeenten springen boven alles uit, vooral omdat hun werkloosheid in het verleden aanzienlijk hoger was dan elders in Vlaanderen. Wie hoog op de trap zit moet meer trappen dalen om toch nog maar halfweg te komen. Maar ook voor de Limburgers heeft, met enige vertraging, de kentering zich fors doorgezet. Alleen in Aalst is er een atypische evolutie. Bij de 25-64-jarigen is er zelfs een lichte stijging van de werkloosheid bij de niet-Europese werklozen, zodat de globale daling slechts 8% bedraagt.
    

Evolutie werkloosheid 2005 tot 2007 naar afkomst  - meting in mei - Bron VDAB

sortering op niet-Europees

Totaal

Vreem-

Belgen

Europese

Niet-Eur.

Marok.

13 centrumgemeenten

 

deling

 

afkomst

afkomst

Turks

  8. Heusden-Zolder

-33%

-44%

-32%

-27%

-41%

-39%

  2. Genk

-34%

-33%

-34%

-30%

-40%

-43%

  6. Maasmechelen

-31%

-22%

-34%

-29%

-37%

-39%

  5. Beringen

-30%

-17%

-31%

-26%

-35%

-38%

10. Houthalen-Helchteren

-31%

-41%

-29%

-29%

-33%

-32%

  3. Gent

-26%

-24%

-26%

-25%

-27%

-27%

  9. Oostende

-29%

-27%

-29%

-29%

-25%

-17%

12. Hasselt

-20%

-12%

-21%

-19%

-24%

-28%

  7. Mechelen

-23%

-24%

-23%

-25%

-20%

-19%

  1. Antwerpen

-19%

-19%

-20%

-19%

-19%

-18%

11. Leuven

-23%

-15%

-25%

-24%

-18%

-15%

13. Aalst

-21%

-2%

-23%

-23%

-8%

-15%

  4. Ronse

-16%

-11%

-17%

-23%

6%

8%

Totaal centrumsteden

-23%

-21%

-24%

-23%

-24%

-24%

Totaal andere steden

-23%

-13%

-24%

-23%

-15%

-16%

Totaal Vlaanderen

-23%

-18%

-24%

-23%

-21%

-22%

  
Welke is het belang van de daling (jeugd)werkloosheid voor de werkzaamheidsgraad
 
Elke overgang van werkloosheid naar tewerkstelling is winst op de ladder van de werkzaamheidsgraad. De werkzaamheidsgraad is de verhouding tussen het aantal werkenden van 15-64 jaar en het aantal in de bevolking van 15-64 jaar. Voor elke leeftijd of leeftijdscategorie kan de werkzaamheidsgraad berekend worden. Het aantal werklozen van 15-24 jaar, uitgezet als % van de bevolking tussen 15 en 25 jaar geeft een % werkzaamheidsgraad dat door de werkloosheid bij de juegd verloren gaat  of (terug) gewonnen kan worden wanneer de werkloosheid vermindert. In onderstaande tabel wordt dit verlies in beeld gebrag voor de 15-24 jarigen, de 25-64 jarigen en het totaal. Dit verlies kan voor elk van de 13 centrumgemeenten gespecificeerd worden. De bevolkingscijfers per gemeente werden betrokken van de even majustueuze als functionele Bevolkingskubus van de Vlaamse gemeenschap, die trouwens data geeft voor alle gewesten en nationaliteiten.
    

% werkloosheid op bevolking van 15-24, 25-64 jr en totaal

13 centrumgemeenten

15-24 jaar

25-64 jaar

Totaal

  1. Antwerpen

12,0%

10,6%

10,8%

  2. Genk

11,5%

9,7%

10,1%

  3. Gent

11,7%

9,3%

9,7%

  6. Maasmechelen

10,7%

9,1%

9,4%

  4. Ronse

11,7%

8,8%

9,3%

  9. Oostende

9,4%

7,7%

8,0%

10. Houthalen-Helchteren

8,9%

7,7%

8,0%

  7. Mechelen

9,6%

7,3%

7,8%

  8. Heusden-Zolder

10,3%

6,8%

7,5%

  5. Beringen

10,3%

6,2%

7,0%

12. Hasselt

7,3%

6,8%

6,9%

13. Aalst

8,3%

6,0%

6,4%

11. Leuven

6,6%

5,7%

5,9%

Totaal centrumsteden

10,6%

8,7%

9,1%

Totaal andere steden

4,9%

4,4%

4,5%

Totaal Vlaanderen

6,1%

5,3%

5,5%

  
De werkzaamheidsgraad verliest in de centrumgemeenten in mei 2007 nog altijd meer dan 10,6% bij de -25 jarigen, tegenover 8,7% bij de 25 plussers. Dit is in beide leeftijdsgroepen het dubbele van het werkzaamheidsverlies in de andere steden en gemeenten in Vlaanderen, dat 4,5% bedraagt. Een specifieke actie naar de centrumsteden aangevuld met gemeenten met een hoog % allochtonen in de werkloosheid zoals Willebroek, Boom, Temse, Sint-Niklaas, Zele, Hamme,Diest en in feite gans het gebied tussen Antwerpen, Gent en Brussel, met Breendonk als middelpunt, en de oude mijngemeenten in Limburg, blijft aangewezen. 

VDAB: motor en leiddraad van veelvoudige ondersteuning en begeleiding van werklozen

Meer nog dan Oostende trekt Limburg de kop om haar werkloosheid voor alle leeftijden met inbegrip van de allochtonen drastisch te verminderen. Antwerpen, Gent en Mechelen vormen de robuuste middenmoot met de grote aantallen. Hierbij speelt de VDAB, aangevuld met de professionele actie van de duizenden  socio-culturele werkers in een grote diversiteit van organisaties, een beslissende rol. Voor het eerst gaat een conjuncturele opleving niet (voor de zoveelste maal) aan de allochtonen voorbij. Het is of de investeringen van het laatste 15 jaar Limburg na de mijnsluiitng, en in gans Vlaanderen in de integratiesector, pas nu hun volle rendement halen. Het is dan ook een aanwijzing om te blijven investeren in voldoende omkadering, begeleiding en ondersteuning van gemeenten en het vrije initiatief, met de VDAB als centrale richtsnoer, leiddraad en motor. Ook de verdere afstemming van de tewerkstellingsactie voor allochtonen van de VDAB met de Brusselse Gewestelijke Diensten voor Arbeidsbemiddeling (BGDA), is hierin van cruciaal vlaams belang.

Jan Hertogen, socioloog