BuG 55 - Bericht uit het Gewisse 23-04-2007 Printversie

De nieuwe cijfers van Minister Dewael over de Belgwording sinds 2000 verdienen aandacht. Ook het Belga bericht (HLN) over de berichtgeving in De Standaard van 17 april 2007 met de 56,5% inwoners van Brussel van vreemde afkomst, en de overname van dit bericht in de Nederlandse berichtgeving (Nrc-ANP) maakt het nodig de bevolkingssamenstelling in Brussel van naderbij te bekijken naar nationaliteit en in de verschillende gemeenten van het Brusselse gewest. Alle tabellen naar nationaliteit voor elke gemeente, arrondissement, provincie en gewest in BelgiŽ in aantallen en in percentages staan interactief (selectie gemeenten/gewesten mogelijk) ter beschikking op www.npdata.be

Helft nationaliteitsverwervingen in BelgiŽ de laatste 25 jaar gebeurden na 2000.
   
Naast Marokkanen en Turken vooral Fransen, Italianen en Spanjaarden in Brussel
70% van de niet-Europeanen zijn Belg geworden tegenover 30% bij de Europeanen
Voor elke Europese nieuwe Belg zijn er 3 Europese vreemdelingen
Voor elke Marokkaanse of Turkse vreemdeling zijn er 3 Marokkaanse of Turkse nieuwe Belgen
In elke Brussels gemeente een ander beeld - In Molenbeek bv. is 74% van vreemde afkomst
19 grafieken Brusselse gemeenten: vreemdeling/nieuwe Belg - Europese/niet-Europese afkomst 
Taalles Berber voor kleuters in Sint-Jans-Molenbeek?

Gemeenteraadsverkiezingen Brussel - BuG nr. 36 en Brusselportaal
Vlaamse allochtone aanwezigheid in Brussel - BuG nr. 51
Werkloosheid in Brussel, Vlaanderen, WalloniŽ - BuG nr. 53
Brussel: 50% van autochtoon naar allochtoon - BuG nr 54

Helft van nationaliteitsverwervingen de laatste 25 jaar gebeurden na 2000

De helft (48%) van de 716.061 nationaliteitsveranderingen van vreemdeling naar Belg de laatste 25 jaar zijn gebeurd tussen 01/01/2000 en 31/12/2006. Tussen 1990 en eind 1999 is 1/3 van nationaliteit veranderd, in de jaren tachtig 18%. De wetgever heeft sinds 2000, meer dan de voorgaande twintig jaar, gezorgd voor het herstel van het nationaliteitsbeginsel als basis voor de rechtspositie van alle inwoners van BelgiŽ, de gemeenschappen en de gewesten.
  

Nationaliteitsverwerving van 1980 tot 31/12/2006 Bron: NIS en Dewael

 

 

Aantal

%

Bron

1980-1989

128.113

17,9%

NIS

1990-1999

243.995

34,1%

NIS

 

1/1/00-30/04/00

6.049

0,8%

NIS: 1/3 van het aantal van 1999

 

1/05/00-31/12/06

337.904

47,2%

Dewael (1/5/2000-31/12/2006

2000-2006

343.953

48,0%

 

Totaal

716.061

100,0%

 

Technische opmerking: Voor de periode 1/5/2000-31/12/2006 gaan wij voort op de cijfers van minister Dewael in zijn antwoord op De Crem. Voor de periode 1/1/2000-30/04/2000 extrapoleren we de (lage) cijfers van 1999 voor 4 maanden in 2000 zodat we tot een aantal komen voor de gehele periode 2000-2006. In de NIS cijfers wordt uiteraard geen rekening gehouden met de kinderen die geboren zijn eens een vreemdeling nieuwe Belg geworden is. Als npdata spreekt over 'nieuwe Belgen' is een berekening gemaakt  van het aantal kinderen van nieuwe Belgen rekening houdend met nationaliteit en periode van migratie en van Belgwording.

Brussel: unieke en vreedzame evolutie - Het "Eigen Volk" opnieuw opgebouwd
  
De transformatie van de Brusselse bevolking van autochtoon naar allochtoon in een vrije korte periode van 45 jaar spreekt blijkbaar tot de verbeelding. Vooral in de nationalistische geesten baart deze evolutie onrust en afkeer, op racistische of nationaal-socialistische gronden. Het is evenwel duidelijk dat Brussel, bij een vrijwel constant bevolkingsaantal, zonder deze bevolkingswissel een dode stad zou geworden zijn. De verschillende nationaliteiten zijn zeer divers en zorgen in elk van de 19 Brusselse gemeenten voor een andere samenstelling. Als deze evolutie uniek in Europees en zelfs wereldperspektief genoemd werd dan komt dat evenzeer door het vreedzame karakter ervan, de minorisering van extreem rechts en de diverse wijzen waarop elk van de Brussels gemeenten, in het kader van een Brussels gewest met relatief beperkte bevoegdheden, zich tot een Europees referentiepunt heeft ontwikkeld. Brussel is een dynamische, bruisende internationale stad in volle ontwikkeling en vernieuwing. Het is tevens een stad van vreedzaam samenbestaan van diverse nationaliteiten, godsdiensten en beroepsgroepen die allen samen het 'Eigen Volk', de 'echte' Brusselaars geworden zijn, met minder problemen dan elke gelijkaardige stad in Europa en ook hier, de wereld.

Grafische voorstelling bevolkingssamenstelling in Brussel naar Europees, niet-EuropeesVreemdelingen en nationaliteitsverwerving voor continenten en nationaliteiten
  
Van de goed 1 miljoen Brusselaars is 23,3% van Europese afkomst en 33,1% of 1/3 van niet-Europese afkomst. Over de continenten heen komen deze migranten en hun kinderen voor 22,8% uit Afrika, 8,11% uit AziŽ (Turkije inbegrepen) en 2,6% uit Noord- en Zuid Amerika. 21,4% van de Brusselaars is afkomstig uit de Europese Unie (2005) en 2% van de andere Europese landen. De mate van Belgwording van vreemdelingen zijn in alle gewesten gelijklopend.
       

Vreemde afkomst naar vreemdeling/nieuwe Belg in Brussel 2005

 

Vreemdeling (1)

Nieuwe Belgen (2)

Vreemde afkomst

1.

Van Europese Afkomst

 

 

 

 

Andere Europese unie (2005)

15,4%

6,0%

21,4%

 

Andere Europa

1,1%

0,9%

2,0%

 

Totaal ander Europa

16,4%

6,9%

23,3%

2.

Van niet-Europese afkomst

 

 

 

 

Afrika

6,0%

16,8%

22,8%

 

Azie

2,5%

5,5%

8,1%

 

Amerika

0,9%

0,3%

1,3%

 

Oceanie

0,03%

0,01%

0,04%

 

Erkende vluchtelingen

0,5%

0,5%

1,0%

 

Totaal niet-Europese afkomst

9,9%

23,2%

33,1%

Totaal van vreemde afkomst

26,3%

30,1%

56,5%

Totaal 'oude Belgen'

 

 

43,5%

Algemeen totaal bevolking

 

 

100,0%

N = totale bevolking

1.006.749

1.006.749

1.006.749

(1) Gegevens NIS op 1/1/2005

(2) Berekend gegeven voortgaande op alle nationaliteitsverwervingen sinds 1980

per nationaliteit en een berekening van het geboortesaldo van de nieuwe Belgen

per nationaliteit overeenkomstig de gemiddelde duur van de nieuwe Belgwording.

Voor verdere info zie methodologie op www.npdata.be

 
Verhouding vreemdelingen en nieuwe Belgen
 
Uit de opdeling vreemdelingen en nieuwe Belgen en het in verhouding stellen van beiden, blijkt het grote verschil in nationaliteitsverwerving tussen Europeanen en niet-Europeanen. 
70% van de Brusselaars van niet-Europese afkomst zijn de laatste 25 jaar Belg geworden tegevenover slechts 30% van de Europeanen, die blijkbaar minder behoefte of noodzaak voelen om de Belgische  nationaliteit aan te nemen. Als EU-burger hebben zij (behoudens stemplecht) een verregaande gelijke positie als de Belgen. 

Verhouding vreemdelingen/nieuwe Belgen in Brussel 2005

 

Aantal nieuwe Belgen per vreemdeling

Aantal vreemdelingen per nieuwe Belg

% nieuwe Belgen op totaal van vreemde afkomst

1.

Van Europese Afkomst

 

 

 

 

Andere Europese unie (2005)

0,4

2,6

28%

 

Andere Europa

0,9

1,1

47%

 

Totaal ander Europa

0,4

2,4

30%

2.

Van niet-Europese afkomst

 

 

 

 

Afrika

2,8

0,4

74%

 

Azie

2,2

0,5

69%

 

Amerika

0,4

2,6

28%

 

Oceanie

0,2

5,0

17%

 

Erkende vluchtelingen

1,0

1,0

50%

 

Totaal niet-Europes afkomst

2,3

0,4

70%

Totaal van vreemde afkomst

1,1

0,9

53%

 
Voor de niet-Europeanen is de belgwording de sleutel om samen met hun kinderen volwaardig deel te nemen aan Brusselse en Belgische samenleving. 3/4 van de Afrikanen, is de laatste 25 jaar Belg geworden. Hiervan vormen de Marokkanen de grootste groep. Ook 69% van de Aziaten, met vooral de Turken (79% van hen is Belg geworden) hebben voor de Belgische nationaliteit gekozen. Van de erkende vluchtelingen hebben er de helft de Belgische nationaliteit aangenomen de laatste 25 jaar.

 
Vreemde afkomst onderscheiden naar vreemdeling/nieuwe Belg en nationaliteit in Brussel
 
Ter documentatie en om enkele misvattingen uit de wereld te helpen volgt hier de lijst van de belangrijkste nationaliteiten en de mate waarin zij de Belgische nationaliteit verworven hebben. Van de Europese landen is de (stijgende) aanwezigheid van Fransen met 5,2 % een opvallend gegeven en de (restanten) van de oude migratie met ItalŽ (4,6%) en Spanje (2,6%) Voor hen is de cyclus rond en wordt een emigratiesaldo vastgesteld. De Kongolezen uit de Democratische Republiek zijn voor 2,3% aanwezig in Brussel, hetgeen voor een ex-kolonie erg laag % is. Polen met 1,1% legale verblijvers met 1/3 nieuwe Belgen vormen een groeiend segment. Ook de landen met de zogeheten 'lobbyisten' wegen niet door om het grote bevolkingsaandeel van vreemde afkomst te verklaren.
   

Vreemde afkomst per nationaliteit in Brussel 2005

 

Vreem-
delingen

Nieuwe Belgen

Vreemde afkomst

Marokko

4,1%

12,7%

16,9%

Turkije

1,1%

4,2%

5,3%

Frankrijk

4,0%

1,2%

5,2%

ItaliŽ

2,7%

1,9%

4,6%

Spanje

2,0%

0,8%

2,8%

Congo (DR)

0,7%

1,6%

2,3%

Andere landen Afrika

0,7%

1,4%

2,1%

Portugal

1,6%

0,3%

1,9%

Griekenland

0,8%

0,5%

1,4%

Verenigd Koninkrijk

0,9%

0,3%

1,2%

Polen

0,7%

0,4%

1,1%

Andere landen AziŽ

0,5%

0,6%

1,0%

Vluchtelingen (alle nationaliteiten)

0,5%

0,5%

1,0%

Duitsland

0,8%

0,2%

1,0%

Algerije

0,2%

0,5%

0,7%

Nederland

0,6%

0,1%

0,7%

Andere landen Amerika

0,4%

0,2%

0,6%

TunesiŽ

0,1%

0,4%

0,6%

ServiŽ en Montenegro

0,2%

0,3%

0,5%

RoemeniŽ

0,3%

0,2%

0,5%

U.S.A.

0,3%

0,1%

0,4%

Filippijnen

0,2%

0,2%

0,3%

China

0,2%

0,1%

0,3%

Japan

0,3%

0,1%

0,3%

Ander europa

0,2%

0,1%

0,3%

Pakistan

0,1%

0,2%

0,3%

India

0,1%

0,2%

0,3%

Zweden

0,2%

0,0%

0,3%

Kameroen

0,1%

0,1%

0,2%

Finland

0,2%

0,0%

0,2%

Ierland

0,2%

0,0%

0,2%

Denemarken

0,2%

0,0%

0,2%

MacedoniŽ

0,1%

0,1%

0,2%

Rusland

0,1%

0,0%

0,2%

Luxemburg

0,1%

0,0%

0,2%

Bulgarije

0,1%

0,1%

0,2%

BraziliŽ

0,1%

0,1%

0,2%

Oostenrijk

0,1%

0,0%

0,1%

Hongarije

0,1%

0,1%

0,1%

Canada

0,1%

0,0%

0,1%

Zwitserland

0,1%

0,0%

0,1%

IsraŽl

0,04%

0,1%

0,1%

TsjechiŽ

0,04%

0,0%

0,1%

BosniŽ-Herzegowina

0,01%

0,0%

0,1%

Thailand

0,03%

0,0%

0,1%

Slowakije

0,04%

0,0%

0,04%

SloveniŽ

0,02%

0,0%

0,04%

KroatiŽ

0,01%

0,0%

0,03%

Litouwen

0,02%

0,0%

0,03%

Letland

0,02%

0,0%

0,03%

Estland

0,02%

0,0%

0,03%

Cyprus

0,01%

0,0%

0,01%

Malta

0,01%

0,0%

0,01%

Totaal

26,3%

30,1%

56,5%

   
In elke Brusselse gemeente een ander beeld

Voor elke Brusselse gemeente kan nagegaan worden welke het aantal ingeschreven vreemdelingen, het aantal nieuwe Belgen en hun kinderen en welk het totaal aantal is van vreemde afkomst. Het verschil tussen vreemde afkomst en vreemdelingen geeft het % nieuwe Belgen. Dezelfde tabel voor 1990 is terug te vinden op de Npdata-site: Brussel 1990-2005 zodat de evolutie per gemeente kan onderzocht worden. Hier gaan we er niet op in. De gegevens over aantal en % vreemdelingen per nationaliteit in de 19 Brusselse gemeenten zijn terug te vinden en te downloaden als excel-tabel op www.npdata.be

Voor elke Brusselse gemeente is een grafische voorstelling beschikbaar van de bevolkingssamenstelling. Vanuit de linken in de tabel kan de overeenstemmende grafiek voor elk van de 19 Brusselse gemeenten op het internet geactiveerd worden met telkens het % nieuwe Belgen en % vreemdelingen onderscheiden naar Europese en niet-Europese afkomst.
  

% vreemdelingen en vreemde afkomst per Brusselse gemeente 2005 (verschil=nieuwe Belgen)

Brussels Gewest 2005

 Europese vreemdeling

Nt-Europese vreemdeling

Totaal vreem-
delingen

Europese afkomst

Nt-Europe-
se afkomst.

Vreemde afkomst.

ANDERLECHT

12,9%

9,9%

22,8%

19,3%

36,0%

55,3%

BRUSSEL

15,9%

12,5%

28,4%

22,7%

42,6%

65,3%

ELSENE

28,8%

10,4%

39,2%

39,5%

27,0%

66,6%

ETTERBEEK

24,8%

8,0%

32,8%

34,5%

21,2%

55,7%

EVERE

10,1%

6,0%

16,2%

15,4%

20,1%

35,5%

GANSHOREN

7,5%

4,1%

11,6%

11,1%

12,8%

23,8%

JETTE

8,2%

6,3%

14,5%

12,2%

20,2%

32,3%

KOEKELBERG

11,3%

9,4%

20,7%

16,9%

34,1%

51,0%

OUDERGEM

14,3%

5,4%

19,7%

19,6%

11,0%

30,5%

SCHAARBEEK

13,4%

14,2%

27,6%

19,7%

54,8%

74,5%

SINT-AGATHA-BERCHEM

8,2%

4,6%

12,9%

12,3%

15,9%

28,2%

SINT-GILLIS

27,6%

12,7%

40,3%

38,6%

42,2%

80,8%

SINT-JANS-MOLENBEEK

10,1%

15,5%

25,6%

15,5%

58,4%

73,9%

SINT-JOOST-TEN-NODE (1)

11,2%

21,0%

32,3%

16,4%

81,8%

98,3%

SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

19,7%

6,1%

25,8%

27,2%

13,3%

40,5%

SINT-PIETERS-WOLUWE

22,3%

5,4%

27,8%

30,5%

10,5%

41,0%

UKKEL

20,2%

4,5%

24,6%

27,5%

11,6%

39,2%

VORST

17,8%

8,8%

26,5%

25,6%

30,0%

55,6%

WATERMAAL-BOSVOORDE

12,0%

4,0%

16,0%

16,3%

8,0%

24,3%

Brussels Gewest + Vl en Wl

16,4%

9,9%

26,3%

21,3%

35,7%

56,5%

(1)  Het aantal inwoners van vreemde afkomst in Sint-Joost-ten Node kan verwondering wekken. In 1990 woonden er in Sint-Joost reeds 57% vreemdelingen en 9% nieuwe Belgen. De Belgwording heeft er, gezien het in hoofdzaak niet-Europese vreemdelingen betreft, een grote impact gehad aangevuld een aanzienlijke nieuwe immigratie of verhuis naar Sint-Joost.

 De grafiek voor Sint-Jans-Molenbeek ziet er bij wijze van voorbeeld als volgt uit:


Taalles Berber voor kleuters in Molenbeek?

Sint-Jans Molenbeek is de gemeente waar ook 43,3% inwoners van Marokkaanse afkomst wonen. Dat bepaalt de kleur, maar ook het potentieel en het belang van deze gemeente, waar ook een beweging aan de gang is van Vlamingen die zich terug in Molenbeek vestigen met grote aandacht voor het onderwijs. Het is in gemeenten als Molenbeek waar de Vlaamse aanwezigheid zich langs de allochtone Vlamingen (Marokkaanse Vlamingen) opnieuw kan settelen. Een aanbod bv om voor kleuters van 3, 4 jaar het Berbers als gesproken taal aan te leren en in het Lager Onderwijs als geschreven taal facultatief aan te bieden (de geschreven tal is slechts de laatste drie jaar terug ontwikkeld en vastgelegd) zou een belangrijke goodwill creŽren die de Amazigh, de Berbers meer nog dan nu het geval is, zal aanzetten te opteren voor het Nederlandstalige onderwijs.

Jan Hertogen, socioloog
www.npdata.be