BuG 41- Bericht uit het Gewisse 21/11/06 Printversie  Portaal BEV  BuG 38 (Metaal)  BuG 40 % loonkost  Brief Jennes

Betaald Educatief Verlof  blootgelegd per Paritair Comite én aard opleiding 
Laatste stand kost BEV 03/04 nog altijd lager dan het budget in 1990-1991
Evolutie budget

Het 2de deel van de BuG-berichten over het Betaald Educatief verlof maakt een gedetailleerde analyse van het gewicht van de verschillende opleidingen binnen elk Paritair Comité voortgaande op de meest recente administratieve gegevens van de dienst Betaald Educatief Verlof. Het Betaald Educatief Verlof liet werknemers tot 2006 toe opleidingen te volgen van minstens 32 uur tot maximaal 180 uren (Beroepsgericht) of 120 uren (algemeen vormend). De administratieve gegevens BEV hebben tot augustus 2006 betrekking op dit urenregime. De administratieve gegevens hebben dus nog tot 2006 betrekking op het BEV met dit urenregime. Dezelfde administratieve gegevens (1)  die als basis dienden voor de sanering 2006 worden hieronder geanalyseerd voor elk van de 141 Paritaire Comités: hoeveel werknemers volgden wélke opleiding en dit in een tijdsreeks van 1995 tot 2004. Zo komt nauwgezet en gedetailleerd de evolutie van het aantal werknemers de laatste 10 jaar in beeld langs tabellen, % en grafieken. 

De Paritaire Comités worden gegroepeerd in Secundaire-, Tertiaire- en Non-Profitsector met een verder detail voor de belangrijkste PC's. Per Paritair Comité wordt dan het detail gegeven van de gevolgde opleidingen en per Opleidingssoort het detail van de deelname volgens Paritaire Comités. De Beschutte werkplaatsen (2) en het ANPCB 218 (3) worden om technische redenen apart weergegeven.

 

 

De opleidingen worden indicatief onderscheiden in Sectoropleidingen, erkend door het Paritair Comité of door de erkenningcommissie  en de 'Onderwijs'opleidingen in brede zin met Sociale Promotie, Talen, Hoger Onderwijs en, 'Algemene Opleidingen' . Deze laatste betreffen in hoofdzaak opleidingen welke vanuit de vakbonden worden aangeboden. Ten slotte zijn er nog de 'Middenstandsopleidingen waar in praktijk ook veel ‘werknemers’ aan deelnemen. Voor meer info over aard van de opleiding zie de Wegwijsbrochure BEV van het Ministerie

De evolutielijnen van % werknemers per opleidingssoort laat grafisch volgend beeld zien:


 

  
Na 2001 zakt het relatieve belang van de sectoropleidingen en neemt de sociale promotie even de rol over. In 2003 hernemen de sectoropleiding en komen vooral de 'algemene opleiding', zeg syndicale opleidingen op hun hoogste niveau. Dit zijn uiteraard gemiddelden die per PC en sector een ander beeld te zien geven. In onderstaande matrixen kan elke combinatie van PC en opleiding verder onderzocht worden. De evolutie per opleidingssoort ziet er opeengestapeld worden tot 100 % als volgt uit:

 


De sectoropleidingen zijn goed voor 42% van de BEV-markt, het onderwijs en algemene opleidingen 56% en de middenstandsopleiding 3% in 2004. In de verder analyse wordt voor elk Paritair Comité de opleidingsafdruk gemaakt van het aantal werknemers uit hun sector die BEV opleidingen volgt.

BEV Metaal: 50% sectoropleidingen
  
Zo kan in de onderstaande matrixen elke sector z'n pieken en dalen per opleidingssoort zien en duiden. Voor de Metaal sector wordt bv het relatieve gewicht van elke opleidingssoort in beeld gebracht:


  
Non-Profit: na de ruzie de piek
 
Voor elke opleidingssoort wordt tevens de afdruk gemaakt van de sectoren die er aan deelnemen. Voor de sectoropleidingen erkend door Paritaire comités ziet dit er als volgt uit:


 

  
Tot 1999 was de Non-Profitsector volledig afwezig in het segment sectoropleidingen erkend door het PC. Door interne disputen werden voor de gezondheidszorg tot 1999 bv nooit opleidingen erkend. De erkenningscommissie werd volledig onlogisch opgezadeld met de erkenning van Non-Profitopleidingen omdat de opleidingsaanbieders geen andere uitweg vonden. Samen met de VDAB werd tussen 1999 en 2002 door de gezondheidsdiensten en de gehandicaptenzorg in het kader van VESOFO (Vereniging Fondsen Non-Profit) en met forse steun van Europa een groot automatiseringsproject opgezet dat hen meteen in het BEV op de kaart zette. Nadien, met de komst van het VIVO (Vlaams Instituut voor VOrming in de Non-Profit) werd hier enige continuďteit aan gegeven. 
   
  

Betaald Educatief Verlof per Paritair Comité - Ingang Paritair Comité

Voor de belangrijkste Paritaire comités worden telkens 2 tabellen en 2 grafieken van 1995 tot 2004 opgemaakt:  aantal en % werknemers per soort opleiding en de grafische voorstelling van het aantal werknemers en het % op 100. De linken in onderstaande tabel zijn actief en leiden rechtstreeks naar de tabel of grafiek (nieuw scherm sluiten om terug te keren naar e-mailbericht - bij on-line gebruik terug langs pijltje vorig linksboven)
  

Opleiding volgens sector en PC 

Tabellen

Grafieken

Omschrijving sector - Aard opleiding

Aard
opleiding

% aard
opleiding

Aard
opleiding

% aard
opleiding

1. Profit-sectoren    
    Secundair sector    
      Metaal (111)
      Andere metaal (104,105, 149, 209, 210, 224)
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
      Totaal Metaal Klik Klik Klik Klik
      Scheikunde, Petroleum (116,117)
      Voeding (118, 119)
      Bouw (124)
      Aanvullend (100, 151, 200,...)
      Andere secundair
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
      Totaal secundaire sector Klik Klik Klik Klik
    Tertiaire sectoren     
      Bewakingsdiensten (317)
      Vervoer (139, 140, 315, 328)
      Verzekeringen, banken (306-310)
      Handel, distributie (201,202,211, 311,312)
      Andere tertiair
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
   Totaal Profit-sectoren Klik Klik Klik Klik
 2. Non-Profit      
   Gezondheidsdiensten (305)
   Opvoeding + huisvesting Vl. gem (319.01)
   Opvoeding + huisvesting Fr. gem (319.02)
   Gezins- en bejaardenhulp (318)
   Socio-cultureel (329)
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
   Totaal Non-Profit Klik Klik Klik Klik
 3. Beschutte werkplaatsen (327)

Klik

Klik

Klik

Klik

 Algemeen totaal

Klik

Klik

Klik

Klik

 Aanvullend 218 (doorsnede van Profit)

Klik

Klik

Klik

Klik

Data van een Paritair Comité dat nu bij 'andere' is opgenomen kan langs langs mail opgevraagd worden.

Betaald Educatief Verlof per aard opleiding - Ingang aard opleiding

Per opleidingsvorm komt het aandeel van elke grote sector (secundair, tertiair, Non-Profit) in aantal en % en het detail per paritair comité in % in beeld. De linken zijn actief en leiden rechtstreeks naar de tabel of grafiek (scherm sluiten om terug te keren vanuit e-mailbericht - bij on-line gebruik terug langs pijltje terug linksboven)
  

  Sector en PC volgens opleiding  Tabellen Grafieken
Omschrijving  Aantal
werk-
nemers
% werk-
nemers
  
Aantal
werk-
nemers
% werk-
nemers
op 100%

 % werk- 
nemers
PC 100% 

Opleidingen vanuit sectoren

    

   1. Erkend door Paritair Comité
   2. Erkend centrale commissie 

Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik

   Totaal sectoraal

Klik Klik Klik Klik Klik

Opleidingen vanuit scholen

      

   1. Sociale Promotie
   2. Algemene opleidingen
   3. Talen
   4. Hoger onderwijs

Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik

   Totaal onderwijs

Klik Klik Klik Klik Klik

Middenstandopleidingen

Klik Klik Klik Klik Klik

Algemeen totaal opleidingen

Klik Klik Klik Klik Klik

Bedragen Betaald Educatief Verlof 02/03 en 03/04 (in afwerking) nog altijd lager dan in 1990-1991!

Zonder rekening te houden met index en de groei van het aantal werknemers met 400.000 tussen 1990 tot 2004 liggen de toegekende bedragen in 02/03 en  03/04 nog altijd lager dan in 90/91. Voor overheids- en sociale zekerheidsuitgaven moet dit een absoluut record zijn. Wetende dat vorming een speerpunt is in 'competitiviteit' en valorisatie menslijk potentieel is in historisch perspectief de huidige sanering onbegrijpelijk, zeker als de Europese norm voor %loonkost aan vorming op vere na niet gehaald wordt (zie BuG 40). 

  
De grafiek brengt de 'goedgekeurde' bedragen in beeld, de effectief weerhouden uren na controle door de diensten van het BEV
(1). Voor 2003/2004 geven zij de situatie weer op juli 2006. In een volgende BuG over het budget gaan we hier dieper op in.
 
Saneren om te groeien!?
 
De sanering (of de poging daartoe) in 1995 gebeurde op basis van een verslag van het Rekenhof  van 1994 dat vooral voortging op het gecumuleerde tekort van 1991-1993. Dit tekort vwerd als een blok aan het been meegedragen ook al had sterk afkalvend gebruik tot 1995 in feite al voor een auto-sanering gezorgd. De structurele ingreep van 1995 was op dat ogenblik niet meer nodig en heeft integendeel mede aanleiding gegeven tot een forse groei. 

België: de slechtste van de klas voor behaalde diploma's na de leeftijd van 25 jaar

Het is voor overheid en sociale partners sinds jaren duidelijk dat deze groei, gezien de niet-geindexeerde financiering door de overheid, op termijn voor problemen moést zorgen. Tevens werden de mogelijkheden van het BEV vooral door de metaalsectoren verder geexploiteerd en andere sectoren, ook de Non-Profitsector met hun groot automatiseringsproject van 1999-2001, bleven niet ten achter. De bedrijfsopleidingen, onder het mom van beroepsvorming van de werknemer, aten een alsmaar groter stuk uit het budget. In de tweede grote besparingsronde in 2006 waartoe eenzijdig door de overheid besloten werd, zijn het opnieuw de werknemers die zich op permanente wijze willen bijscholen en erkende kwalificaties verwerven die de dupe zijn. In 2000 werd door de OESO vastgesteld dat in België van alle OESO-landen het minst aantal diplomas behaald werden door personen +25 jaar. 

K
an de dramatische situatie voor wie een wettelijke kwalificatie wil behalen nog omgekeerd worden: toelaten dat gedurende 3 jaar aan 240 uren BEV genomen wordt mits vervanging op de werkplaats? Wie van de sociale partners en overheid wil daarvoor gaan?

BuG's Betaald Educatief Verlof: wat voorafging en volgt

In BuG 38 werd reeds een beeld geschetst van de evolutie van het algemene gebruik van het BEV door de paritaire comites, zonder detail naaropleiding. Het werd vergeleken met het gewicht van elk PC in de tewerkstelling, en de mate waarin een sector bijdrage betaalde en gebruiker was.

In BuG 40 werd de 1,15% van de loonkost voor vorming in België naar gewest geventilleerd

In volgende BuG's wordt het gemiddeld aantal uren per opleiding en per paritair comitee, alsmede het aantal uren, bedragen werknemers volgens geslacht, +45 jarigen, taalrol, gewest en bedrijfsgrootte weergegeven. Een laatste BuG zal het budget behandelen en stilstaan bij de saneringsoperatie die blijkbaar voortgegaan is op twijfelachtige en foutieve gegevens.

  
Jan Hertogen, socioloog
______________________________________________
(1) De aanvragen voor betaling BEV kunnen gebeuren tot het eind van het jaar volgend op het schooljaar waarin vorming gevolgd is. De admistratie rekent op een jaar voor controle, afwerking en betaling. Voor het schooljaar 03/04 bv konden dossiers ingediend worden tot eind 2005 en de afwerking loopt dus nog tot 2006.
(2) Beschutte werklaatsen zijn apart van Profit en Non-Profit gehouden omdat zij in een aantal opleidingen sterk aanwezig zijn. Zij kunnen niet onverdeeld bij de Non-Profit meegeteld worden omdat het vooral het doelpubliek betreft.
(3) Ook de 'Aanvullende Partitaire Comites nemen een speciale plaats in. De BEV-administratieve gegevens laten toe de Aanvullende 'arbeiders' Paritaire comités apart te nemen. De werknemers behorend tot het Aanvullend PC voor bedienen 218 zijn evenwel meegenomen in de telling van de 'arbeiders' PC's. Gezien de 218 een belangrijk onderdeel is op de vormings- en BEV-markt hebben we een dwarsdoorsnede gemaakt zodat toch het totaal voor het PC 218 kan gegeven worden, zonder dat het bij het totaal mag meegeteld worden, zij zitten gespreid in andere PC's en zijn dus al meegeteld.