BuG 39- Bericht uit het Gewisse 08/11/06  Printversie   Naar BuG 38 Betaald Educatief verlof

Dienstenchequesmolen ook in Brussel op gang
Taxi Hendriks: mindermobielenvervoer met dienstencheques aan 4x de kostprijs
Bron: RVA
  Technische fiche met alle gedetailleerde gegevens  Dienstenchequesportaal


Door een bijkomende controle zijn de dienstenchequesgegevens voor september  2006 pas twee weken later dan gewoonlijk vrijgegeven. In september werden 2.527.689 cheques aan de ondernemingen uitbetaald en dat ligt op hetzelfde niveau als augustus 2006. In de vakantiemaanden ligt het gebruik traditioneel lager en er liet zich een zekere stabilisatie in de aankoop zien. Ook het aantal ondernemingen was voor het eerst gedaald in augustus. De aangekochte cheques in september liggen echter met 3.374.258 het hoogste ooit. Het is een stijging met 18% t.a.v. augustus 2006
. . In totaal zijn er op 30/09/06 30.950 jobs gecreŽerd aan gemiddeld 0,6 jobtime. Gezien de verhoogde aankoop van dienstencheques in september 2006 zal het aantal jobs verder stijgen. Ook het aantal dienstenchequesondernemingen zit opnieuw in de lift:1.356 of een stijging met 7% in vergelijking met augustus 2006.Brussel de grootste stijger
 
In Brussel stijgt de aankoop van dienstencheques met 24% en komen er ook 17% dienstenchequesondernemingen bij in plaats van gemiddeld 7%. Ook in het Waalse gewest komt een inhaalbeweging op gang zodat het Vlaams gewest haar aandeel in aangekochte dienstencheques ziet verminderen tot 70%, in gebruikers tot 68% en in ondernemingen tot 59%. Daarmee blijft Vlaanderen evenwel toch de grootgebruiker in vergelijking met de andere gewesten.

 

   

 
Verhouding aantal aangekochte dienstencheques en gebruikers constant
   
Wie tot het systeem van de dienstencheques toetreedt blijft regelmatige gebruiker, er is met name weinig verloop. Indien er veel wisseling van gebruikers is zou de index van gebruikers hoger liggen dan de index van de aankoop van dienstencheques. Los van de schommelingen rond de vakantieperiode liggen beiden indexen echter gelijklopend:

 

 
Dit kan er op wijzen dat een aanpassing van de gebruikersprijs of van de belastingvrijstelling geen onmiddellijk negatief effect hoeft te ressorteren.

Vertraging van de groei in 2006 maakt 103 miljoen Ä vrij op het RSZ budget 2006.

Het gebruik tot september 2006 laat nog een uitgavengroei toe van 103 miljoen Ä of  gemiddeld 6,5% voor elk van de resterende maanden in 2006. De RVA heeft hierop reeds geanticipeerd en het gevraagde budget voor 2006 al met 45 miljoen Ä verminderd. Bij eventueel overschot op de RSZ-rekening kan eventueel een transfer gebeuren naar het Fonds voor Betaald Educatief Verlof gebeuren zodat ook hier langs de vervangtewerkstelling jobs gecreŽerd worden en de werknemers op vorming terug kwalificerende studies kunnen aanvatten met een hoger aantal terugbetaalde uren. 

Taxi Hendriks: mindermobielenvervoer met dienstencheques aan 4x de kostprijs


Het vervoerbedrijf
Taxi Hendriks, dat zo'n 100 busjes op de baan heeft voor gehandicaptenvervoer  verdubbelt de kostprijs van een rit wanneer met dienstencheques betaald wordt. Van Brussel-Noord tot de Pascalestraat in Brussel bv. kost 16Ä voor een gebruiker. Als met dienstencheques betaald wordt zullen 2 (twee) dienstencheques aangerekend worden zodat de kostprijs voor de cliŽnt 8,6Ä bedraagt (na belastingaftrek) of de helft van de normale kostprijs. Taxi Hendriks spiegelt in z'n promotie een gemiddelde reductie met 60% voor. Intussen incasseert Taxi Hendriks wel 2 x 21Ä = 42Ä langs de dienstencheques of 263% meer dan zijn normaal tarief. 

In feite zou Taxi Hendriks van die 16Ä normale kostprijs enkel de personele kost mogen aanrekenen, dus afschrijvingen, onderhoud en brandstof van de wagen niet meegerekend, die samen 1/3 van de kostprijs uitmaken. Dus met betaling langs dienstencheques zou in het beste geval maar 10,7Ä mogen ten laste gelegd worden van de dienstencheques. Taxi Hendriks rekent voor deze rit op kap van de RSZ en de belastingbetaler 42Ä aan, dwz 4x meer dan de 10,7Ä waar hij toe gerechtigd is. Dat belet niet dat Taxi Hendriks nog aan de klant meldt dat er buiten de dienstencheques ook nog andere kosten kunnen aangerekend worden. Begrijpe wie kan. Bij de RVA en bij Minister Van den Brempt is een klacht ingediend tegen deze handelswijze, evenwel zonder gevolg tot nu toe.Betaal uw vervoer bij ons tot 60% goedkoper dankzij dienstencheques meer info klik hier


  

En hoe zit het met afschrijvings-, materiŽle en onderhoudskosten in andere ondernemingen, zoals strijkwinkels bv.? En wie controleert de gelijklopendheid van een dienstenchequeuur en het effectief gewerkte uur enz...?

FinanciŽle doorlichting: dringend noodzakelijk

Minister Vanvelthoven is zelf ook tot de conclusie gekomen een financiŽle doorlichting te doen van de dienstenchequesondernemingen. Het opleggen van een boekhoudkundig plan en een verplicht jaarlijks financieel verslag voor alle ondernemingen waarin alle kostenelementen van de dienstverlening geventileerd worden is een evidente noodzaak. Speciale aandacht dient te gaan naar de effectieve personele kost na aftrek van alle lastenvermindering en premies waar de werknemers recht toe geven. En de exacte berekening van het terugverdieneffect, waar een werkgroep van de RVA, RSZ en het kabinet zich nu reeds meer dan een half jaar het hoofd over breekt, dient eindelijk eens resultaat op te leveren. Tenslotte blijft het antwoord op de vraag  welke de kost is van het inhuren van ACCOR, de administratieve kost van de RVA en van het onderzoek van Idea Consult nog altijd onbeantwoord. De RVA verwees naar Idea Consult maar die laten nog niet van zich horen
 

Jan Hertogen, socioloog