BuG 121 - Bericht uit het Gewisse 07-01-2010 Printversie (8 p)

Vreemdelingengroei in jaren 90 en 00 volledig onderschat.
In de 2 decennia na 80 is aangroei telkens verdubbeld
Vlaams gewest staat voor 58,8% aangroei vreemdelingen tot 2020

Zwarte Zondag (1991) was start voor fors stijgende immigratie.
Vlaams Blok maakte de anti-migratiestem politiek monddood.
Onthaal en opvang migratie laatste decennia sterk onderschat,
toch krijgt de 'migrantensector' de zwarte piet toegeschoven,
Slecht 1 VTE per 1.000 allochtonen actief in Vlaams gewest.
Verdubbel de inspanning voor onthaal en opvang migranten
om het verleden in te halen en de toekomst te verzekeren.

Interview Guido Fonteyn over de Brusselse cijfers
in Reflecties-Reflets 12/2009, als bijlage bij Brussel deze Week.
Reflecties-Reflets is een 2 maandelijks tijdschrift onder redactie van
Ali Daddy met Guido Fonteyn als adviseur en redactielid

Documentatie:

1. De vijf registers in het Rijksregister, studiedienst van Vlaamse Regering
2.
TIES onderzoek: Ongelijke kansen en ervaren discriminatie in de Turkse en Marokkaanse 2de generatie, KUL 2009
3. De immigratie in BelgiŽ, rapport FOD Werk 2003. Dit interessante rapport behandelt ondermeer de voorgaande decennia 80 en 90 en de pas afgelopen en administratief verwerkte regularisatie 2000. Op de vreemdelingenevolutie heeft men evenwel geen vat gekregen omdat voortgegaan werd op de evolutie van het vreemdelingen'cijfer',  zonder correctie vanuit de Belgwording van vreemdelingen. De Belgwordingen worden wel beschreven maar niet gebruikt om een reŽel beeld te krijgen van de het effectief aantal vreemdelingen dat de laatste decennia bijkomend in de bevolkingsregisters werden ingeschreven. Nu het decennium 2010 is begonnen kan het plaatje vervolledigd worden, met een historische evolutie per decennium van de vreemdelingenevolutie in de naoorlogse periode.
4.
Portaal Bevolkingsevolutie 2007-2020
 
Dit is de 3de BuG in een 7 delige reeks over Migratie en Asiel

Deel 1, A: De officiŽle bevolkingsprojecties in BelgiŽ 2007-2020 - BuG 119
Deel 1. B: Bevolkingsprojectie per gewest van 2007-2020. - BuG 120
Deel 2: Historisch beeld van de migratie per decennium van 1945 tot 2009 - BuG 121
Deel 3: Aantal inwoners in BelgiŽ van vreemde afkomst per nationaliteit en gemeente op 01/01/2008
Deel 4: Regularisatie 2000, erkenningen, lokaliteit, nationaliteit zo mogelijk al vergeleken met de regularisatie 2009.
Deel 5: De vraag is niťt waarom in Molenbeek af en toe 'rellen' zijn maar wťl waarom er niet meer zijn.
Deel 6: Marokkaanse jongens zoeken maar voor de helft hun bruid in Marokko - en wat denken zij over de hoofddoek?
Deel 7: Update en verfijning van de berekening aantal moslims in BelgiŽ - hoe groot is de onderfinanciering van de Islam?

1. Telling van het aantal bijkomende vreemdelingen in een jaar, decennium of andere tijdsperiode

Hoeveel vreemdelingen zijn er in een jaar of een decennium bijgekomen? Daarmee wordt het 'saldo' bedoeld van bijkomende vreemdelingen, de vreemdelingen'evolutie'. Deze omvat

- de immigrerende vreemdelingen min de emigrerende.
- het natuurlijk overschot dwz het aantal geboorten bij vreemdelingen min het aantal overlijdens bij vreemdelingen.
- de toekenning van een verblijfsstatuut aan asielzoekers of niet-wettelijk verblijvenden, hetzij langs erkenning als vluchteling of langs regularisatie.
- het ambtelijke schrappingssaldo, dwz de schrappingen van legale vreemdelingen wegens niet meer in BelgiŽ verblijvend + het aantal herinschrijvingen van wie in het verleden ambtelijk geschrapt was. Meestal is dit saldo negatief, dwz meer schrappingen dan herinschrijvingen.
- de 'statistische aanpassing', dwz vreemdelingen waarover de informatie maar na 31 maart van het volgende jaar aan het rijksregister werden doorgegeven.

Met de nieuwe aanvragers voor asiel of niet-geregulariseerde niet-wettig verblijvenden wordt in het verder overzicht geen rekening gehouden. Tot 1995 werden de asielaanvragen in de vreemdelingenstatistiek opgenomen, na 1995 vormen zij een aparte categorie, het vijfde register of wachtregister asiel. De groei die doorheen de decennia werd vastgesteld houdt vanaf 1995 geen rekening meer met de asielaanvragers. Vanaf een eventuele erkenning als vluchteling of geregulariseerde duiken zij evenwel terug op in de vreemdelingenevolutie. In het onderdeel Asiel komen we hier op terug.

Vreemdelingenevolutie = migratiesaldo vreemdelingen + natuurlijk saldo vreemdelingen + erkende vluchtelingen + geregulariseerden + het ambtelijk schrappingssaldo + statistische aanpassing

De vreemdelingenevolutie telt dus het aantal vreemdelingen waarmee het bevolkingscijfer van BelgiŽ jaar na jaar, decennium na decennium verhoogt . Het houdt dus geen rekening met het aantal vreemdelingen die in de loop van een jaar/decennium Belg geworden zijn. De Belgwordingen doen het vreemdelingen'cijfer' verminderen maar verminderen het aantal vreemdelingen niet dat in de loop van dat jaar/decennium in BelgiŽ bijgekomen is.

In deze evolutiecijfers worden dus alle vreemdelingen betrokken en alle wijzigingen van migratie of natuurlijk statuut. Een geboorte bij een vreemdeling evengoed als z'n overlijden wordt 'geteld', evenzeer z'n emigreren of teruggaan naar het buitenland. Een vreemdeling die in ťťn decennium naar BelgiŽ komt en in een volgend overlijdt wordt in het eerste bijgeteld en in het volgende afgetrokken. Vreemdelingen die BelgiŽ binnenkomen of er als vreemdelinge geboren worden zijn terug te vinden in de cijfers ook als worden zij datzelfde jaar Belg. Zij tellen uiteraard mee in het aantal vreemdelingen dat in BelgiŽ is bijgekomen. Het aantal vreemdelingen wordt in zeer beperkte mate verhoogd met Belgen die vreemdeling worden, gemiddeld 115 personen per jaar in de jaren 00. Het gaat dus om een exact cijfer, het door het rijksregister getelde aantal bijkomende vreemdelingen in een bepaalde tijdsperiode. Deze telling is volledig conform aan de officiŽle statistiek zoals jaarlijks door het NIS/AD SEI is gepubliceerd.

2. Een eenvoudige formule levert de vreemdelingenevolutie
 
Omdat van alle jaren of decennia niet het volledige detail gekend is van alle onderdelen die de vreemdelingenevolutie bepalen kan de vreemdelingenevolutie toch langs een eenvoudige formule berekend worden. n is het jaar of periode waarin men de vreemdelingenevolutie wil nagaan.
 
Vreemdelingenevolutie =
vreemdelingen op 01/01 van jaar (n+ 1)) - (vreemdelingen op 01/01 van jaar n) + het aantal Belgwordingen in n.

Voorbeeld voor n=2007:
(
vreemdelingen op 01/01 van jaar(n+ 1)) = 971.448
(vreemdelingen op 01/01 van jaar n) = 932.161
+ het aantal Belgwordingen in n = 36.063
Vreemdelinenevolutie 2007 = aantal bijkomende vreemdelingen in 2007 = 971.448 - 932.161 + 36.063 = 75.232
 
Voor wie deze berekening nog eens punctueel wil nagaan en natellen vind z'n gading in bijlage 1 met alle parameters van de loop van de bevolking voor vreemdelingen in BelgiŽ in 2007.
 
3. Beschikbare cijfers per decennium
 
Vanaf 1945 beschikken we, minstens per decennium, over de vreemdelingenaantallen op 01/01 en het aantal Belgwordingen. Bij ontbrekende gegevens wordt geÔnterpoleerd (1945-1959 en 1960-1962). Voor 2008 en 2009 wordt voortgegaan op de bevolkingsprojectie met een opdeling vreemdelingen/Belgen zoals voor 2007. Gezien 2007 al wijst op een onderschatting van de immigratie is deze benadering voor het decennium 00 eerder een te lage dan een te hoge berekening. Voor de Belgwordingen wordt voortgegaan op de 'schatting' van de Belgwordingen tot 1994 en de waarnemingen vanaf 1985, zoals ter beschikking gesteld door het NIS/AD SEI. 1945 tot 1959 wordt in de vergelijking als ťťn periode genomen. De samenvattende tabel met gegevens per jaar tussen 1945 en 2009 is in bijlage 2 gevoegd.
 
4. Vreemdelingenevolutie per decennium
 
Na WO II zijn er bijkomend aan de 375.000 vreemdelingen die op dat ogenblik in BelgiŽ verbleven. 1.653.347 vreemdelingen bijgekomen in BelgiŽ, geteld tot 31/12/2009. Zonder Belgwordingen van vreemdelingen zouden er dus nu goed 2.028.347 vreemdelingen in BelgiŽ wonen maar 1.001.781 zijn er vanaf 1945 Belg geworden. Over de evolutie van het natuurlijk overschot of migratiesaldo van deze nieuwe Belgen geeft deze tabel geen informatie, wel over de vreemdelingenaangroei door de decennia heen. De vreemdelingenevolutie (laatste kolom in onderstaande tabel) houdt enkel rekening met de evolutie van het aantal vreemdelingen, dus wel kinderen van vreemdelingen maar niťt met kinderen van Belg geworden vreemdelingen. Het is een exacte weergave van hoeveel vreemdelingen in de loop van de decennia in BelgiŽ bijgekomen zijn.
   

Vreemdelingenevolutie per decennium: waarneming 1945-2007, projectie 2008/2009

 

Vreemdelin-gen 01/01

Vreemdelin-gen 31/12

Evol. vreem- deling'cijfer'

Belg-wording

Vreemdelin-genevolutie

1945-1959

375.000

412.000

37.000

67.337

104.337

1960-1969

412.000

694.447

282.447

42.607

325.054

1970-1979

694.447

890.038

195.591

64.980

260.571

1980-1989

890.038

880.812

-9.226

158.578

149.352

1990-1999

880.812

897.110

16.298

246.272

262.570

2000-2009

897.110

1.026.566

129.456

422.006

551.462

Totaal

375.000

1.026.566

651.566

1.001.781

1.653.347

Wegens herberekening per jaar zijn er enkele kleine verschillen met de grafiek in BuG 119

   
4.1. De contra-productiviteit  van het Vlaams Blok/Belang

Het meest opvallende gegeven uit dit overzicht en de overeenkomstige grafiek is de vreemdelingengroei in de 80-tiger jaren, nl 149.352 of de laagste groei sinds 1960. De jaren 80 gaan de geschiedenis in als het enige decennium waar de 'migratiestop' enig effect heeft geressorteerd. De quasi verdubbeling van de migratie in de 90-tiger jaren tot 262.570 en nogmaals een verdubbeling in de jaren 00 tot 551.462 bijkomende vreemdelingen geven toch wel een merkwaardig perspectief aan de 'doorbraak' van het Vlaams Blok en Zwarte Zondag in 1991. Historisch komt deze doorbraak na een decennium waarin de immigratie gehalveerd is tav de jaren 70.

Heeft het Vlaams Blok/Belang met haar doorbraak in feite de weg vrijgemaakt voor een exponentiŽle groei van de migratie met telkens een verdubbeling de volgende decennia. Alsof het Vlaams Blok alle politieke krachten verzameld heeft tegen de migratie en de tegenstem op deze manier monddood gemaakt. Een partij die op haar kernthema pas na dertig jaar enigszins afgestraft wordt door de kiezers is allicht een unicum. Het geeft aan dat de historische denkbeelden, het racistische discours, het doortrekken van een nationaal-socialistische visie op 'ras'/ethnie/nationaliteit/religie draagkrachtiger blijken dan de politieke ratio of effectiviteit van het door haar gevoerde beleid. Het Vlaams Blok/Belang heeft een uitputtingsslag gevoerd waarin ze zelf zieltogend achterblijft als een open wonde in de samenleving.
Hun reoriŽntatie zal voldoende diepgang moeten hebben om als Partij volledig met haar verleden te breken. Juist door de migratie en de Belgwordingen wordt daarbij de vijver droger waaruit zij kunnen vissen, en zal het uiteindelijk de migratie zelf zijn die de samenleving of henzelf van deze kanker zal doen genezen.

 

 
4.2. Belgwording, geslaagde strategische keuze van het Belgische politieke bestel
 
Het Belgwordingsbeleid van de Belgische overheid had als uitdrukkelijk doel de integratie van de vreemdelingen structureel te verankeren en zij zijn daar wonderwel in geslaagd. In het spoor van een groeiende migratie zorgt de Belgwording voor een volwaardige deelname van de (ex)migranten en hun kinderen in de Belgische samenleving, zeker voor wat de niet-Europese vreemdelingen betreft die, meer dan de Europese vreemdelingen gebruik maken van de mogelijkheden de Belgische nationaliteit te verwerven.

  

  
In het overzicht per jaar tussen 1945 en 2009 kan de soms erg wisselvallige evolutie van de vreemdelingenevolutie en Belgwording afgelezen worden. De migratiepiek in 1964/1965 en de recordinstroom van 2007 sinds 1945 zijn de meest opvallende gegevens. Ook de Belgwordingspiek in 1985, 1992 en 2001/2002 als gevolg van een aanpassing van de wetgeving. Volgens de recente bevolkingsprojecties zou de vreemdelingenevolutie tot 2014 nog stijgend zijn om daarna langzaam af te nemen (zie BuG 119).
 

 

 
4.3. De Belgwording haalt de immigratie langzaam maar zeker in


Wanneer d
e vreemdelingenevolutie en de  Belgwording telkens jaar na jaar opgeteld worden verschijnt een historisch beeld van de evolutie van zowel de vreemdelingenaangroei als de Belgwording. Na 1945 zijn er 1.653.347 vreemdelingen bijgekomen in BelgiŽ. Dit cijfer houdt rekening met de emigratie en overlijdens van de vreemdelingen in die periode. In dit tijdsbestek zijn er 1.001.781 vreemdelingen Belg geworden. Na hun Belgwording hebben zij voor nageslacht gezorgd, waren er overlijdens en zijn er Belg geworden vreemdelingen die terug geŽmigreerd zijn. Daar komen  we een van de volgende BuG's op terug. Gezien de leeftijdsstructuur van de nieuwe Belgen zal het aantal nieuwe Belgen + hun natuurlijk- en migratiesaldo hoger liggen dan wanneer, zoals hieronder enkel de nieuwe Belgen in rekening gebracht worden. De tabel met de detailgegevens per jaar tot 2009 worden in bijlage 2 gevoegd.


 

5. En het volgende decennium? Luisteren naar het verleden

Zoals in BuG 119 en BuG 120 werd toegelicht zal volgend decennium een immigratiedecennium zijn met een vreemdelingenevolutie die 4 tot 5x zo hoog zal zijn als vastgesteld in de tachtiger jaren. Voor een verdere uitwerking, update en verfijning van de vreemdelingenevolutie in het  volgende decennium, ondermeer per jaar,  wachten we de nieuwe gegevens voor 2008 af, zodat opnieuw een afmeting van projectie en waarneming kan gebeuren.
 
5.1. Aandacht en ondersteuning in plaats van haat en exclusie
 
Paula D'hondt en haar 'secondant' Johan Leman hebben (nog altijd) de verdienste in alle helderheid een 'migratiebeleid' ontworpen te hebben dat recht doet aan de 'migrant' en zijn echte integratie in de samenleving. Er is evenwel ten onrechte nooit ten gronde op ingegaan noch werden de middelen vrijgemaakt om het uit te voeren. Niemand kon of heeft voorzien dat de migratiedynamiek in de negentiger jaren praktische zou verdubbelen, en nog minder dat hetzelfde zou gebeuren in de jaren 00, het voorbije decennium. Velen zijn er te vlug bij geweest om de 'migratie'sector, de linksen, de 68-tigers, de Ďkatholiekení met de vinger te wijzen omdat zij te 'tolerant' hun ogen zouden toegeknepen hebben voor de maatschappelijke en sociale gevolgen van de migratie. Integendeel, het zijn deze goed menenden die er voortdurend op aangedrongen hebben om de inspanningen en personele krachten ten dienste van de migratie te verhogen terwijl zij zelf in de onmogelijke positie stonden om met beperkte krachten zowel de voorbije en toekomende migratie op te vangen, wegwijs te maken en 'in te burgeren', het schandaalwoord voor de schaamlap die het beleid altijd voor haar eigen onvermogen en onwil heeft gehouden. Met beperkte mankracht hebben de migratiewerkers gedaan wat zij konden en grote delen van de bevolking heeft mee voor opvang, begeleiding en 'inburgering' gezorgd, zonder hiervoor de erkenning te krijgen die ze verdienden. Het Vlaams Blok/Belang heeft daarentegen de haat, afwijzing, exclusie, afstoot en uitstoot mogen vertolken en gedurende decennia het politiek en maatschappelijk energieverlies mogen organiseren en mobiliseren. De grote instituten van onderwijs, tewerkstelling, huisvesting en sociale dienstverlening hebben altijd achter de problemen aangehold en zijn mede tot een instrument van exclusie en segregatie geworden, zoals nog eens helder en gedegen aangetoond wordt in het TIES onderzoek Ongelijke kansen en ervaren discriminatie in de Turkse en Marokkaanse 2de generatie, 2009 van Vťronique Vandezande, Fenella Fleischmann, GŁlseli Baysu, Marc Swyngedouw en Karen Phalet van ISPO en ACC KULeuven. Het lezen waard voor wie z'n hoofd helder wil houden voor de uitdagingen van het komende decennium.

5.2. De migratiesector moet eindelijk de middelen krijgen die nodig zijn

Een verdubbeling van de inspanningen voor onthaal en opvang van de voorbije en komende migratie is daarom een absolute noodzaak om het verleden in te halen en de toekomst te verzekeren. In het recente tewerkstellingsoverzicht voor het nieuwe Vlaamse Interprofessionele Akkoord (de te onderhandelen VIA-akkoorden van 2010) met de stand van de tewerkstelling in alle sectoren worden 658 VTE (VolTijdse jobEquivalenten) geteld die instaan voor de goed 703.506 allochtonen (dwz inwoners van vreemde afkomst) in Vlaanderen, dat is welgeteld 1 VTE per 1.000 op 01/01/2007 aanwezige inwoners van vreemde afkomst in het Vlaams gewest. In plaats van het denigrerende 'pamperen' hebben de migranten en kinderen uit de migratie gedurende decennia in 'natte doeken' rond moeten lopen zonder dat zij de nodige zorg en aandacht kregen. 
   

Onthaal, inburgering en integratie minderheden in VTE -2008, Vlaanderen

1. Inburgering - onthaalbureau's

393

2. Minderheden

 

    1. Lokaal integratiecentrum

49

    2. Integratiedienst

53

    3. Provinciaal integratiecentrum

108

    4. Trekkende beroepsbevolking

1

    5. Ondersteunende structuren minderheden

44

    6. Regionaal dienstencentrum

11

Totaal

266

Algemeen totaal

658

Aantal allochtonen (11,5% van de Vlaamse bevolking) op 01/01/07 (*)

703.506

Omkadering in VTE per 1.000 allochtonen op 01/01/2008

1,1

Bijkomende vreemdelingen 01/01/2007-2020 (zie BuG 120)

413.495

Groei vreemdelingen 2007-2020 tav 2007

58,8%

(*) Aantal vreemdelingen, nieuwe Belgen + hun į- en migratiesaldo

   
5.3.  Aangroei vreemdelingen van 58,8% in Vlaams gewest in vergelijking met aantal allochtonen op 01/01/2007

De bijkomende instroom van vreemdelingen, zowel vanuit het buitenland, geboorten bij vreemdelingen en erkenning als asielzoeker, regularisatie als verhuis vanuit het Brusselse gewest, bedraagt  413.495 in de 13 jaar tussen 2007 en 2020, voortgaande op de recente bevolkingsprognoses. Dat is een stijging met 58,8% en de eerste drie jaar van dit vooruitzicht is al voorbij!

Een vergelijking voor het Vlaamse gewest van de prognose en de feitelijkheid in 2007 toont een onderschatting met 14,6% van het migratiesaldo. Men doet er dus goed aan niet meer, zoals in het verleden, de ogen te sluiten en z'n verantwoordelijkheden voor de zich verder zettende migratie weer te ontvluchten.
In tegenstelling tot het Brusselse en Waalse gewest is het natuurlijk saldo in het Vlaamse gewest 20,8% hoger dan voorzien in de projecties. Dus niet alleen het migratie ligt hoger dan voorzien, ook het geboorteoverschot, ondermeer door het groeiend aandeel nieuw Belgen, de Belg geworden vreemdelingen. En in het aangehaalde cijfer van 413.495 bijkomende vreemdelingen tussen 2007 en 2020 zijn de reeds Belg geworden Brusselse vreemdelingen nog niet begrepen die, meer nog dan de Brusselse vreemdelingen, naar het Vlaamse gewest zullen verhuizen.
    

Vergelijking bevolkingsprojectie Vlaams gewest  2007 en waarneming 2007

 

 

 

Projectie

Waarne-

Verschil

% verschil

 

 

 

2007

ming 2007

met pr.07

met pr.07

Vertreksituatie: Inwoners op 01/01/2007

6.117.440

6.117.440

 

 

 

1. Bijkomende inschrijvingen

 

 

 

 

 

 

1. Geboorten

66.369

65.689

-680

-1,0%

 

 

2. Immigratie uit buitenland

47.561

50.869

3.308

7,0%

 

 

Totaal bijkomende bevolking

113.930

116.558

2.628

2,3%

 

2. Uitschrijvingen

 

 

 

 

 

 

1. Overlijdens

58.056

55.644

-2.412

-4,2%

 

 

2. Emigratie naar buitenland

25.685

25.796

111

0,4%

 

 

Totaal uitgeschreven bevolking

83.741

81.440

-2.301

-2,7%

 

3. Bevolkingsevolutie voor verhuissaldo

 

 

 

 

 

 

1. Natuurlijk saldo

8.313

10.045

1.732

20,8%

 

 

2. Migratiessaldo

21.876

25.073

3.197

14,6%

 

 

3. Statistische aanpassing

14

2.890

2.876

 

 

 

Totaal bevolkingssaldo

30.203

38.008

7.805

25,8%

 

4.

Verhuissaldo

6.073

6.152

79

1,3%

 

5.

Bevolkingsevolutie na verhuissaldo

36.276

44.160

7.884

21,7%

Situatie op 01/01/2008

6.153.716

6.161.600

 

 

 
5.4. Anticiperen beter dan politiek degenereren.
 
Wordt het niet tijd om eindelijk eens te anticiperen op wat komen gaat, in plaats van achteraf de schuld te geven aan wie voor een onmogelijke taak gestaan heeft
nl. de migrantenwerkers en de migranten zelf, juist omdat men niet vooruitgekeken heeft. De samenleving, onderwijs, werk en het hoofd evenzeer als het hart van de bevolking zal zich noodwendig moeten openstellen voor de immigratiesamenleving wil men ditmaal het decennium van de migratie niet missen. Want ťťn zaak is zeker, elk komend decennium zal, zoals in het verleden het geval geweest is, het decennium van de immigratie zijn. Een herhaling van de afwijzing of negatie van de migratie door welke politieke partij of fractie ook kan enkel leiden tot een politieke degeneratie die de samenleving fundamenteel in tegenspraak brengt met haar "joods-christelijke" wortels, de Verlichting, het socaal-cultureel potentieel en de geschiedenis van de migranten en met de Rechten van de Mens.
    

Hertogen Jan, socioloog

_________________________________________________________

Bijlage 1 -
Loop van de bevolking en vreemdelingenevolutie 2007 in BelgiŽ


Op onderstaande dia uit de powerpointpresentatie www.npdata.be/migratie wordt ondermeer de structuur van vreemdelingenregistratie en statistische verwerking in volgende slide in beeld gebracht:

Maar elk jaar verdwijnen ook een aantal 'vreemdelingen' uit de vreemdelingenstatistiek. Door de Belgwording worden zij niet meer als vreemdeling maar als Belg meegeteld. Zo komt het dat het vreemdelingen'cijfer' elk jaar maar beperkt evolueert. Om de echte evolutie te kennen dient men het verschil te maken tussen het aantal vreemdeling in jaar n+ 1 en het jaar n, en daar het aantal Belgwordingen in dat jaar n bij op te tellen.

Bijlage 2 - Aantal Belgen en vreemdelingen op 01/01, vreemdelingenevolutie en Belgwording per jaar
 

Belgen, vreemdelingen, vreemdelingenevolutie en Belgwording 1945-2009

Jaar

Belgen

Vreemde-lingen

Bevolking

Vreemdelin-gen evolutie

Belg-wording

1945

8.150.945

375.000

8.525.945

6.588

4.121

1946

8.185.375

377.467

8.562.842

6.575

4.108

1947

8.219.805

379.933

8.599.738

6.562

4.095

1948

8.254.235

382.400

8.636.635

6.549

4.082

1949

8.288.665

384.867

8.673.532

6.536

4.069

1950

8.323.095

387.333

8.710.428

6.986

4.519

1951

8.357.525

389.800

8.747.325

6.553

4.086

1952

8.391.955

392.267

8.784.222

10.337

7.870

1953

8.426.385

394.733

8.821.118

8.973

6.506

1954

8.460.815

397.200

8.858.015

9.088

6.621

1955

8.495.245

399.667

8.894.912

6.692

4.225

1956

8.529.675

402.133

8.931.808

6.834

4.367

1957

8.564.105

404.600

8.968.705

5.346

2.879

1958

8.598.535

407.067

9.005.602

4.974

2.507

1959

8.632.965

409.533

9.042.498

5.749

3.282

1960

8.667.395

412.000

9.079.395

24.035

3.292

1961

8.701.825

432.743

9.134.568

23.901

3.158

1962

8.736.255

453.486

9.189.741

30.381

3.138

1963

8.770.685

480.729

9.251.414

45.528

3.861

1964

8.805.730

522.396

9.328.126

71.555

3.483

1965

8.847.632

590.468

9.438.100

36.622

3.196

1966

8.875.340

623.894

9.499.234

37.972

5.525

1967

8.900.039

656.341

9.556.380

13.319

4.014

1968

8.939.955

665.646

9.605.601

19.125

5.974

1969

8.953.113

678.797

9.631.910

22.616

6.966

1970

8.965.707

694.447

9.660.154

9.160

7.325

1971

8.954.662

696.282

9.650.944

37.862

5.507

1972

8.966.742

728.637

9.695.379

26.205

5.010

1973

8.977.018

749.832

9.726.850

31.864

6.851

1974

8.981.745

774.845

9.756.590

36.874

6.293

1975

8.982.822

805.426

9.788.248

35.903

5.913

1976

8.977.736

835.416

9.813.152

21.903

5.718

1977

8.971.701

851.601

9.823.302

24.597

6.502

1978

8.967.717

869.696

9.837.413

16.203

9.322

1979

8.965.077

876.577

9.841.654

20.000

6.539

1980

8.965.072

890.038

9.855.110

22.032

8.334

1981

8.965.072

903.736

9.868.808

-10.888

7.119

1982

8.968.860

885.729

9.854.589

12.605

7.090

1983

8.966.773

891.244

9.858.017

8.059

8.430

1984

8.962.150

890.873

9.853.023

14.529

7.772

1985

8.960.091

897.630

9.857.721

32.267

83.415

1986

9.012.413

846.482

9.858.895

16.384

9.619

1987

9.011.504

853.247

9.864.751

5.039

9.636

1988

9.017.066

848.650

9.865.716

28.473

8.366

1989

9.058.855

868.757

9.927.612

20.852

8.797

1990

9.066.970

880.812

9.947.782

32.373

8.657

1991

9.082.447

904.528

9.986.975

26.431

8.457

1992

9.099.495

922.502

10.021.997

33.131

46.368

1993

9.159.054

909.265

10.068.319

27.679

16.376

1994

9.180.063

920.568

10.100.631

27.557

25.787

1995

9.208.236

922.338

10.130.574

13.560

26.129

1996

9.233.278

909.769

10.143.047

26.733

24.581

1997

9.258.305

911.921

10.170.226

22.886

31.687

1998

9.289.144

903.120

10.192.264

22.894

34.034

1999

9.321.772

891.980

10.213.752

29.326

24.196

2000

9.341.975

897.110

10.239.085

26.555

61.980

2001

9.401.729

861.685

10.263.414

48.031

62.982

2002

9.462.991

846.734

10.309.725

49.760

46.417

2003

9.505.767

850.077

10.355.844

43.919

33.709

2004

9.536.134

860.287

10.396.421

45.329

34.754

2005

9.574.990

870.862

10.445.852

61.123

31.512

2006

9.610.909

900.473

10.511.382

63.548

31.860

2007

9.652.373

932.161

10.584.534

75.390

36.063

2008

9.695.378

971.488

10.666.866

67.572

40.802

2009

9.826.113

903.916

10.730.029

70.236

41.927

Totaal

 

 

 

1.653.347

1.001.781

Getallen in schuine druk zijn interpolaties en projecties: Vreemdelingenaantal 1945-1959

en 1960-1962 interpolatie, 2008/2009 projectie. Belgwordingen 1945-1947 interpolatie.

Het aantal Belgwordingen zijn tot 1984 benaderend voortgaand op het aantal naturalisaties.