BuG 119 - Bericht uit het Gewisse 20-11-2009 Printversie (10 p)

De migratie komt pas goed op gang:
2010, hťt decennium van de immigratie?
Groei tot  5x het aantal van de jaren 80.

Achter elk cijfer schuilt een ander: 953.606 bevolkingsgroei 2007-2020 omvat
 1.661.052 geboorten + 1.602.741 immigranten waarvan 1.418.426 vreemdelingen.
Migratiesaldo is +675.081, waarvan +833.072 vreemdelingen en -157.991 Belgen.
Het werkelijk migratiesaldo in 2007 ligt daarbij 10,1 % hoger dan in de projectie.

"Is het niet wraakroepend dat wij, bijna een halve eeuw na de grote migratiegolf uit het middellands zeegebied, nog zo weinig weten over de geschiedenis van die landen en van de migratie zelf?" (Marnix Beyen, DM 18/11/09)
 
Inleiding
 
Hoe meer gegevens beschikbaar zijn over migratie, hoe groter de negatie van de werkelijkheid ervan, zowel in vooroordelen, ideologische positie, het verrechtst links en centrum geworden rechts. Over cijfers, het statistisch beeld, het historische verloop van de migratie en de projecties naar de toekomst wordt met geen woord gerept. Tijd dus om alles eens op een rijtje te zetten, te beginnen met de projecties naar de toekomst. De verzamelde Belgische demografen hebben in augustus 2008 met hun bevolkingsprojecties tot 2060 enkele belangrijke krijtlijnen getrokken. Hun rapport is, ondanks de technische materie, helder en toegankelijk, zie Bevolkingsvooruitzichten 2007-2060 (pdf), de daaruit afgeleide tabellen met bevolkingsvooruitzichten gedetailleerd en downloadbaar.
 
Patrick Deboosere van Interface Demography - VUB heeft deze evolutielijnen tot 2020 gepopulariseerd in De Morgen van 4/11/2009, het Masereelfonds hield een vormingsdag Migratie en Asiel, cijfers en profiel op 30 oktober 2009 naar aanleiding waarvoor we het npdata-materiaal geupdated hebben en waar we in opeenvolgende BuG's verder op ingaan. Samenleving en Politiek hield op 12 november 2009 een rondetafel- en burgemeestersdebat in Gent over Diversiteit als uitdaging voor de sociaaldemocratie waarop wij een kort statement konden doen: de migratie in het volgende decennium zal 5x hoger liggen dan in de jaren tachtig, dat aanleiding was voor Zwarte Zondag 1991, als totale mislukking van het Vlaams Blok/Vlaams Belang als anti-migrantenpartij kan dat tellen. Zij zijn er in feite in geslaagd om gans de anti-migranten strekking monddood te maken en politiek uit te schakelen. Zal de omkadering van de allochtonen in Vlaanderen voor ondersteuning, zelforganisatie, inburgering en Nederlandse taal, die alles samen maar 635 VTE of 1 VTE per 1000 allochtonen tewerkstellen, zo vroegen we aan de sociaaldemocratie, ook eindelijk eens met factor 5 verhogen?
 
"Les Belges assimilent les ťtrangers en faisant des enfants avec eux"
 
Wat is de impact geweest van de migratie in BelgiŽ en haar gewesten sinds 1945, hoeveel migranten zijn er bijkomend in de Belgische bevolkingsregisters ingeschreven, hoeveel daarvan zijn er Belg geworden, hoeveel daarvan zijn er nog in BelgiŽ en hoeveel nakomelingen hebben zij gehad. En vooral ook, wat staat er de samenleving nog te wachten, wie zal nog aan de deur kloppen, of binnenkomen, hoeveel kinderen zullen geboren  worden bij nog als vreemdeling ingeschreven of bij de Belg geworden vreemdelingen, bij hun kinderen en kleinkinderen, m.a.w. hoe sterk is de huidige samenleving al bevrucht door de migratie en hoe zal zij verder door de migratie en de wereld gekleurd en gekneed worden.  En welke invalshoek en toegang  vonden en vinden daarbij de niet wettig verblijvenden in BelgiŽ langs erkenning als vluchteling of regularisatie in 2000 en 2009. . En waarom gaat BelgiŽ voorop in gemengde huwelijken als  'integratiemiddel', zoals de in Nederland levende Franse socioloog Laurent Chambon recent stelde, "Les Belges assimilent les ťtrangers en faisant des enfants avec eux" in Le soir van 21/09/09, verwijzend naar Marokkaanse migranten in Belgie, die het in vergelijking met Nederland 'zeer goed' doen. En wat is de omvang of impact van de islamachtergrond in deze migratie, hoeveel moslims zijn er nu in BelgiŽ na de 'harde PEW-cijfers' in Humo die over 281.000 spreken. Genoeg vragen voor een zevental BuG waarin bestaand en nieuw materiaal verwerkt wordt tot (hopelijk) niet te lange bijdragen. Voor wie het genoeg geweest is kan door eenvoudige melding van verdere toezending afzien.
 
Deel 1. De bevolkingsprojectie van het AD SEI (het vroegere NIS) en het Planbureau van 2007 tot 2020
en de impact ervan op de immigratie voor BelgiŽ en gewesten. Npdata maakt hierbij een onderscheid tussen vreemdelingen en Belgen. Een eerste confrontatie kan gebeuren tussen de bevolkingsprojectie 2007 en de waarneming 2007.
Deel 2. De evolutie van de migratie van vreemdelingen tussen 1945 en 2020 per decennium. Blijkt dat de doorbraak van het Vlaams Blok in 1991 gebeurd is na een decennium met de historisch laagste immigratie (148.306). In de navolgende twee decennia is de immigratie telkens praktisch verdubbeld of hoe de concentratie van de 'anti-migratie'-tendens in ťťn partij zichzelf politiek monddood gemaakt heeft: hoe sterker het Vlaams Blok/Belang, hoe groter de migratie geweest is, en de geschiedenis herhaalt zich, hoe groter het draagvlak voor rechts- en extreem rechts samen (VB, NV-a, LDD), hoe meer immigranten hun stek vinden in BelgiŽ.
Deel 3. Aantal inwoners in BelgiŽ van vreemde afkomst in BelgiŽ per nationaliteit: update van de gewraakte telling waaruit  bleek dat de Marokkanen de Italianen voorbijstaken als belangrijkste migrantengroep in 2005. Met een meer uitgewerkte methodologie wordt de situatie van vreemdelingen, Belggeworden vreemdelingen en hun natuurlijk/migratiesaldo per nationaliteit in beeld gebracht. Een voorsmaakje wordt reeds gegeven langs drie grafieken in www.npdata.be/migratie, de inleiding Migratie en Asiel voor het Masereelfonds.
Deel 4. De regularisatie van 2000 met vooralsnog niet gepubliceerde cijfers, localiteiten en nationaliteiten. 69% van de 37.152 dossiers werden goedgekeurd. 4.000 van deze dossier betroffen toen reeds lopende aanvragen. Brussel was goed voor minstens 1/3 van de dossiers. In de huidige campagne zijn er voor het Brussels gewest reeds/nog maar 4.135 aanvraagdossiers binnengebracht (DS 14/11/09). Zien of er voldoende 'illegalen' en asielvragers in het wachtregister zijn om aan deze gedocumenteerde verachtingen te beantwoorden.
Deel 5. De vraag is niet waarom er in Molenbeek af en toe 'rellen' zijn maar wel waarom het er niet veel meer zijn. Een doorlichting van de migratie en bevolkingsdynamiek in deze Baronnengemeente waarvan de bevolking gegroeid is van 71.210 in 2000 tot 87.321 op 13 oktober 2009, of een stijging met 16.102 inwoners of +22,6%, driemaal meer dan in vergelijkbare steden als Hasselt en Mechelen (+7,1% in dezelfde periode). En dan te weten dat Molenbeek een negatief verhuissaldo heeft van 1.243 in 2007. Een ware prestatie voor een gemeente om met zulk een dynamiek de kop boven water te houden, het zou in Mechelen of Hasselt allicht niet waar geweest zijn.
Deel 6. Marokkaanse jongens gaan hun bruid maar in de helft van de gevallen zoeken in Marokko, een kwart kiezen een Marokkaanse in BelgiŽ en nog een kwart kiest voor een meisje van een andere afkomst. Zo staat te lezen in een rapport van studiedienst van de Vlaamse regering voortgaande op een exhaustieve analyse van alle huwelijken en niet op de beperkte enquÍte van Koning Boudewijnstichting bij slechts 136 Marokkanen waarvan De Decker de resultaten zonder enog weerwerk overal mag rondbazuinen.
Deel 7. Update van het aantal moslims in BelgiŽ voortgaande op nieuwe gegevens van aantal moslims per land van afkomst, niet meer voortgaande op de CIA-gegevens maar op een recent Duits onderzoek. De 281.000 moslims waartoe de PEW kwam is een lachertje, ook volgens Geert Loosveld, de Belgische onderzoeker die verantwoordelijks was voor de survey waaruit het PEW zijn gegevens voor BelgiŽ putte.
 
Voor wie te weinig tijd heeft om dat allemaal door te nemen
 
Bij wijze van voorproefje of voor wie sowieso (te) weinig tijd heeft kan de powerpointpresentatie voor het Masereelfonds op 30/10/2009 er op naslaan, Migratie en Asiel, cijfers en profiel met de belangrijkste gegevens: een 60-tal slides van grafieken en een sporadische tabel, telkens voorzien van een korte commentaar. Voor opmerkingen en reacties: info@npdata.be.
 
1. Bevolkingsprojectie AD SEI/Planbureau
 
1.1. Bevolkingsprojectie 2007-2060, de onvoleindigde wegens "bijzonder gevoelig"
 
Een lust voor elkeen, vorser, burger of politieker, is de bevolkingsprojectie opgemaakt door een palet van de beste en meest erudite Belgische demografen, gecoŲrdineerd door het Planbureau in samenwerking met het AD SEI (het oude NIS) dat het initiatief in deze aan het Planbureau moest laten. De toelichting en beperkingen van de projectie en de resultaten worden helder uiteengezet in Bevolkingsvooruitzichten 2007-2060 met een uitgebreide set aan Tabellen bevolkingsvooruitzichten. Twee elementen zijn spijtig genoeg in deze rapporten niet toegevoegd of uitgewerkt:
 
1. De door het AD SEI nog altijd beschikbare gestelde volledige vergelijkbare  waarnemingen van 1988 tot 1999, voorafgaand aan 2000 tot 2007 werden in de tabellen weggelaten, zodat het historisch overzicht afgesneden wordt in 2000 terwijl het zonder problemen had kunnen starten in 1988. De bevolkingsprojecties zelf houden evenwel rekening met deze langer historische tijdsreeks.
2. In het toelichtend rapport worden alle parameters uitvoerig besproken ook de Belgwording van vreemdelingen. Dit laatste zou toelaten om ook de evolutie van het aantal vreemdelingen te volgen, en niet enkel van de migratie waarin Belgen en vreemdelingen samengenomen worden. De toepassing van de parameter Vreemdeling en Belgwording wordt echter niet in het rapport weergegeven, het is de enige parameter waarvan het resultaat niet wordt beschreven " omdat deze materie bijzonder gevoelig is. De kleinste zinspeling naar cijfers kan verkeerd geÔnterpreteerd worden en door specifieke milieus gerecupereerd worden, wanneer die cijfers alleen maar (redelijke maar weliswaar) hypothesen zijn." zo wist een redactrice van het rapport ons te melden. Wij maken dus zelf de berekeningen van aantal vreemdelingen en aantal Belgwordingen tot 2020 voortgaande op de parameters van het Planbureau en het beschikbare materiaal uit het verleden.
 
1.2. Naar 11.538.140 miljoen inwoners in BelgiŽ in 2020
 
"Naar 11,5 miljoen Belgen in 2020" zo titelde De Morgen op 4 november 2009, was het maar waar, want dan zouden tegen 2020 alle vreemdelingen Belg geworden zijn en kon de politieke democratie volledig haar werk doen voor alle inwoners. Die 11,5 miljoen inwoners zijn een berekening, een projectie voortgaande op de gekende factoren van de laatste jaren, zonder rekening te houden met economische evoluties (de bankcrisis moest nog komen) en beleidsingrepen (de regularisatie 2009 bv). Deze nieuwe projectie is trouwens tot stand gekomen omdat de laatste van 2000 de immigratie te zeer had onderschat. Dat is ook de enige continuÔteit is de projecties de laatste decennia, dat ze vooralsnog de werkelijkheid van de bevolkingsevolutie nooit goed ingeschat hebben zoals blijkt uit het overzichtje dat we uit het AD SEI/FPB rapport betrekken:
 

 
Voor een toetsing van de projecties 2007-2020 met de werkelijkheid van 2007, zie infra, punt 4.
 
2. Een technische toelichting over de bevolkings- en vreemdelingenevolutie
 
2.1. Saldo's bestaan niet, het is de dynamiek in en uit die telt

 
De stijging van een bevolkingscijfer is het topje van een ijsberg, het is een saldo, het verschil tussen wie bijkomt en wie weggaat. De impact, het gewicht  van een bevolkingsevolutie kan niet afgelezen worden uit het saldo maar uit de dynamiek, dwz uit het aantal en de aard van wie bijkomt en van wie weggaat. Als in een klas van 25 kinderen er 5 kindjes de school verlaten en er komen er 8 bij dan is het saldo +3 en zitten er in dat klasje 28 kinderen. Voor de leerkracht zijn het evenwel de 8 nieuwe kinderen die extra aandacht vragen en de werklast verhogen. Er zit nooit een saldo op de banken, maar wel alle nieuwelingen. Hetzelfde geldt voor het natuurlijk saldo, dwz het verschil tussen het aantal geboorten en het aantal overlijdens. Als er evenveel geboorten zijn als overlijdens is het natuurlijk saldo 0 en blijft de bevolking in aantal gelijk. Het zijn evenwel de nieuwgeborenen die van belang zijn en zorg behoeven en hun aantal kan veel sterker groeien dan het 'saldo' laat blijken. En dan nog kan een hoog geboortecijfer samengaan met een hoog sterftecijfer. Hetzelfde is het geval met het migratiesaldo, het verschil tussen de bijkomende inschrijvingen van immigranten en het aantal uitschrijvingen wegens verhuis naar het buitenland. Het officiŽle migratiesaldo voor 2007 bv bedraagt 55.357 maar dat is het verschil tussen 116.404 bijkomende inschrijvingen van vreemdelingen en ook van Belgen die terugkeren naar BelgiŽ en 61.046 uitschrijvingen wegens vertrek naar het buitenland van zowel Belgen als vreemdelingen.
 
2.2. Erkenning asiel en ambtelijke in- en uitschrijving
 
Bij de inschrijvingen als immigratie zijn ook de overgangen begrepen vanuit het wachtregister asiel na toekenning verblijfsstatuut.
 
Bij de uitschrijvingen als emigratie is ook het saldo van ambtelijke in- en uitschrijving inbegrepen, dwz uitschrijvingen van vreemdelingen en Belgen die niet op hun officiŽle adres verblijven en ook niet in een andere gemeente voorkomen. Van hen wordt geacht dat ze het land verlaten hebben. Daarvan worden de herinschrijvingen afgetrokken, dwz vreemdelingen en Belgen die terug opduiken op hetzelfde of een ander adres. In de officiŽle statistiek worden dus de ambtelijke inschrijvingen op zich niet als immigratie toegevoegd, en de ambtelijke uitschrijvingen op zich niet als emigratie beschouwd, wťl hun saldo, dwz het verschil tussen deze twee dat vooralsnog altijd negatief is zodat het saldo als een emigratie, een vertrek naar het buitenland beschouwd wordt.
 
2.3. Het migratiesaldo is in 2007 negatief voor Belgen en positief voor vreemdelingen
 
Het migratiesaldo voor Belgen en vreemdelingen samen bedraagt +55.357. De bevolkingsprojecties maken zoals gezegd geen onderscheid tussen vreemdelingen en Belgen. Sinds jaar en dag zijn er meer Belgische emigranten, dwz Belgen die BelgiŽ verlaten dan Belgische immigranten, dwz Belgen die BelgiŽ (terug) binnenkomen. Het migratiesaldo van Belgen is dan ook negatief, -9.132, met als gevolg dat het migratiesaldo van vreemdelingen +64.489 bedraagt, hetgeen samengeteld met dat van de Belgen +55.357 geeft.
 
3. De bevolkingsprojectie tot 2020: de werkelijkheid achter de saldi
 
De Belgische bevolking evolueert van 10.584.534 op 01/01/2007 naar 11.538.140 inwoners op 01/01/2020, of een stijging met 953.606 of  9,0% en dit op 13 jaar tijd. Dat is evenwel maar de helft van het verhaal. 
 
3.1. Op 13 jaar tijd zijn er 1,6 miljoen geboorten en 1,6 miljoen nieuwe immigranten in BelgiŽ
 
Om aan een saldo of bevolkingsgroei van 953.606 te komen worden en enerzijds 1.602.741 immigranten ingeschreven in de bevolkingsregisters in de gemeenten. Het betreft hier zowel vreemdelingen als Belgische immigranten, dwz Belgen die in het buitenland verbleven en terug naar BelgiŽ komen worden hier meegeteld. Niet het saldo, maar de nieuw binnengekomen immigranten zijn het zichtbare deel dat moeten verwelkomd worden, dat aan het werk gaat, dat concrete zorg en hulp behoeft, dat moeten gehuisvest worden, waarvan de kinderen naar school gaan enz. Anderzijds worden er in dezelfde periode 1.661.052 geboorten geteld, zowel bij de  Belgische bevolking waarvan een goed deel van vreemde afkomst is als bij de reeds aanwezige of toekomende vreemdelingen als bij de Belgische bevolking. Zoals gezegd wordt in de bevolkingsprojecties daar geen onderscheid in gemaakt, voor hun berekening is dat uitaard wel het geval omdat het geboortecijfer bij nieuwe Belgen hoger ligt dan bij oude Belgen.
 

Bevolkingsprojectie 01/01/2007- 01/01/2020 in aantallen

 

 

 

Aantal

%

Vertreksituatie: Inwoners op 01/01/2007

10.584.534

 

 

1. Bijkomende inschrijvingen

 

 

 

 

1. Geboorten

1.661.052

15,7%

 

 

2. Immigratie uit buitenland

1.602.741

15,1%

 

 

Totaal bijkomende bevolking

3.263.793

30,8%

 

2. Uitschrijvingen 2007-2020

 

 

 

 

1. Overlijdens

1.382.527

13,1%

 

 

2. Emigratie naar buitenland

927.660

8,8%

 

 

Totaal uitgeschreven bevolking

2.310.187

21,8%

 

3. Bevolkingsevolutie

 

 

 

 

1. Natuurlijk saldo

278.525

2,6%

 

 

2. Migratiesaldo

675.081

6,4%

 

 

Totaal bevolkingssaldo

953.606

9,0%

Eindsituatie: inwoners op 01/01/2020

11.538.140

 

  

   
In totaal is er dus een aangroei van de bevolking op 13 jaar met 3.263.793 of een stijging/vernieuwing met 30,8%, waarvan de helft uit de immigratie komt en de helft uit geboorten. Opvallend is het hoge geboortecijfer, +1.661.052 en een relatief hoog geboortesaldo (+278.525), hetgeen vooral te verklaren is door het stijgend aandeel nieuwe Belgen in de bevolking. Tegenover de bijkomende inschrijvingen staan 2.310.187 uitschrijvingen uit de bevolkingsregisters, of een bevolkingsafname met 21,8%), 1.382.527 wegens overlijden en 927.660 door emigratie, dwz van vreemdelingen en Belgen die naar het buitenland (terug)gaan. Het migratiesaldo van  vreemdelingen en Belgen bedraagt dus 675.081 en het natuurlijk saldo 278.525 zodat het bevolkingscijfer volgens de bevolkingsprojecties dus op 13 jaar stijgt met 953.606 eenheden tot 11.538.140 in 2020 of een stijging met 9,0% waarvan 2,6% voortkomt uit het natuurlijk saldo en 6,4% uit de migratie.
 
3.2. Historisch beeld van waarneming (de werkelijkheid) 1988-2006 , 2007-2060 projecties
 
Onderstaande grafiek schetst de bevolkingsevolutie vertrekkend van 1988 zodat een tijdsperspectief gegeven van de waarneming tot 2006 en de projecties vanaf 2007. Het betreft de cumul van de jaarlijkse feitelijke aangroei tot 2006 en de jaarlijkse projectie tot 2020.

  

  
Duidelijk is dat de migratiedynamiek pas in 2006 zijn volle slagkracht ontwikkelt en dat het natuurlijk saldo gestadig stijgt.
 
Om een aanduiding te geven van het perspectief tot 2060 en wat de Belgische demografen in de verre toekomst, voor BelgiŽ weggelegd zien, geven we het beeld van de bevolkingsevolutie jaar per jaar tot 2060, en vervolgens het cumulatief beeld, de effectieve stijging vanaf 1988, jaar na jaar opgeteld, telkens met het onderscheid natuurlijk- en migratiesaldo.
 
Na een wisselend beeld tot 2004 met een dieptepunt in 1997 begint vanaf 2005 een stijging van zowel geboorte- als migratiesaldo die beiden 'n piek zouden bereiken in 2014 om daarna afnemen. Het natuurlijk saldo zou in 2045 negatief worden, dwz meer overlijdens dan geboorten tellen. Vanaf 2030 zou er evenwel opnieuw een relatieve stijging zijn van de migratie dat het negatief geboortesaldo vanaf 2045 meer dan compenseert. Meteen wordt ook de omvang van het jaar na jaar stijgende volume bijkomende migratie het komende decennium duidelijk, tussen 2010 en 2020 komt er een echte migratieboom tot stand die slechts langzaam afneemt tussen 2020 en 2030.
 

 
Het cumulatief beeld, dwz het migratie en natuurlijk saldo elk jaar opgeteld geeft volgend beeld: de versnelde aangroei langs het migratiesaldo van zowel vreemdelingen als Belgen vanaf 2006 tot 2025. Er  wordt dus zowel rekening gehouden met het aantal binnenkomende vreemdelingen in een jaar als met het aantal uitgaande vreemdelingen in een bepaald jaar. De grafiek start vanaf 8.000.000 inwoners zodat men nog niet moet panikeren, er zijn nog Belgen Sire, alhoewel daar natuurlijk ook al een goed aantal vreemdelingen toe behoren.
  

 

  
Op deze grafiek is ook duidelijk dat in 2020 de Belgische bevolking 11,5 miljoen zal bedragen, en ook daarna gedurende enkele jaren nog versneld zal groeien en verder nog een groeipotentieel heeft, vooral uit de migratie, dit allemaal onder de gestelde hypothesen voortgaande op een doortrekking van de bestaande demografische situatie. En zoals gezegd zijn bevolkingsprojectie vooralsnog nooit uitgekomen.
 
3.3. Een opsplitsing tussen Belgische en vreemdelingenmigratie
 
De Belgische bevolking zou van 2007 tot 2020 met 953.606 eenheden stijgen. Hiervan komt 675.081 voort uit het migratiesaldo, dwz er zullen 1.661.052 personen vanuit het buitenland naar BelgiŽ komen en 927. 660 BelgiŽ verlaten, zowel personen die hier reeds vroeger kwamen of die in deze periode zijn binnengekomen. In de bevolkingsprojectie wordt rekening gehouden met een voorzienbare instroom van asielvragers. Maar hoeveel vreemdelingen zijn er bij deze immigranten, en hoeveel Belgen. Daarover wordt in de bevolkingsprojectie geen informatie gegeven, maar voor de goede orde en de wetenschap wordt volgende berekening gemaakt:
het aandeel vreemdelingen in de immigratie en emigratie, de geboorten en het overlijden zoals vastgesteld in 2007 wordt doorgetrokken naar de toekomst. Dit is een 'minimale' hypothese van het aandeel vreemdelingen gezien het aandeel immigratie van vreemdelingen stijgende was en in de emigratie dalende.
 
Tussen 2007 en 2020 zouden er 1.418.426 nieuwe immigranten als vreemdeling in BelgiŽ toekomen op 13 jaar tijd, of gemiddeld 109.110 per jaar tegenover 95.506 in 2006. Daartegenover zouden er 585.353 vreemdelingen het land verlaten, 45.027 gemiddeld per jaar tegenover 39.354 in 2006. Als saldo is er dus een toename met 833.072 vreemdelingen uit de migratie, een quasi verdubbeling van de 932.161 vreemdelingen die geteld werden op 01/01/07 en dit op 13 jaar tijd, of gemiddeld 64.982 per jaar, tegenover 56.299 in 2006. Het migratiesaldo bij vreemdelingen ligt dus met  833.072 aanzienlijk hoger dan het gezamenlijke saldo met de migratie van Belgen. Bij de migrerende Belgen is het migratiesaldo negatief, nl -157.991. Bij saldo zullen door migratie dus 157.991 Belgen minder geteld worden en 833.072 vreemdelingen meer om uiteindelijk het saldo van 675.081 te bereiken. Achter elk cijfer steekt een ander.
  

Bevolkingsprojectie BelgiŽ 01/01/2007- 01/01/2020 in aantallen

 

 

 

Belgen

Vreemdel.

Totaal

Vertreksituatie: Inwoners op 01/01/2007

9.652.373

932.161

10.584.534

 

1. Bijkomende inschrijvingen

 

 

 

 

 

1. Geboorten

1.526.507

134.545

1.661.052

 

 

2. Immigratie uit buitenland

184.315

1.418.426

1.602.741

 

 

Totaal bijkomende bevolking

1.710.822

1.552.971

3.263.793

 

2. Uitschrijvingen 2007-2020

 

 

 

 

 

1. Overlijdens

1.300.958

81.569

1.382.527

 

 

2. Emigratie naar buitenland

342.307

585.353

927.660

 

 

Totaal uitgeschreven bevolking

1.643.264

666.923

2.310.187

 

3. Bevolkingsevolutie

 

 

 

 

 

1. Natuurlijk saldo

225.549

52.976

278.525

 

 

2. Migratiesaldo

-157.991

833.072

675.081

 

 

Totaal bevolkingssaldo

67.558

886.048

953.606

Situatie zonder Belgwording

9.719.931

1.818.209

11.538.140

 
Het grafische beeld laat toe de cijfers in een plastisch te vangen zodat proporties en het verschil aanschouwelijker worden. Voor vreemdelingen en Belgen zijn de proporties in de beide grafieken visueel vergelijkbaar.
 

 

 
Het is vooral langs de migratie dat de bevolkingsevolutie in opgaande zin zal gebeuren. Het relatief hoge geboortecijfer bij de 'Belgen' is daarbij voor een belangrijk, en nog te berekenen aandeel, gerealiseerd door 'nieuwe Belgen', die hiermee het negatieve migratiesado van een goed deel 'oude Belgen' compenseren.
 
3.4. Opdeling naar gewest is voor een volgende BuG
 

Een opdeling van deze cijfers per gewest levert uiteraard een heel ander en interessant beeld op, ondermeer omdat per gewest rekening gehouden wordt met het verhuissaldo, dwz de migratie tussen de gewesten onderling. Zo zal blijken dat Brussel, zoals of meer nog dan in het verleden, langs haar negatief verhuissaldo, -213.381 inwoners die naar Vlaanderen en WalloniŽ verhuizen ook een toegangspoort is voor de migratie in andere gewesten. Ondanks dit negatief verhuissaldo zou Brussel nog met 168.893 tot 1.200.108 inwoners groeien op 01/01/2020 en wordt meer dan ooit het echte centrum van BelgiŽ en Vlaanderen. Maar dat is voor een volgende BuG. Eerst nog de confrontatie van projectie en werkelijkheid voor 2007.
 
4. Vergelijking bevolkingsprojectie en waarneming in 2007
 
De bevolkingsprojectie laat een toetsing toe, jaar op jaar vanaf 2007 met de werkelijkheid. Ook al zijn we nu eind 2009 en zou deze toetsing voor drie jaar kunnen gebeuren, toch zijn de noodzakelijke gegevens enkel voor 2007 beschikbaar; Voor 2008 zit er vertraging op de verwerking zodat deze pas in januari/februari 2020 ter beschikking zou komen. Maar ook 2007 geeft al een interessant beeld: een beperkte overschatting van het natuurlijk saldo betreft (-2,1% tav de vooropgestelde evolutie) en een onderschatting van het migratiesaldo met 10,1%.
 
De statistische aanpassing voor 2007 is niet opgesplitst naar natuurlijk saldo of migratie, wel is duidelijk dat 6.907 van de 6.970 aanpassingen bijkomende vreemdelingen betreffen, hetzij langs geboorten, maar in feite merendeels langs migratie. Het verschil in migratiesaldo tav de projectie in 2007bedraagt dus geen 5.086 maar eerder 11.000, hetgeen 24% hoger ligt dan in de projectie.
 

Vergelijking bevolkingsprojectie BelgiŽ 2007, gemiddelde en waarneming 2007

 

 

 

Projectie

Gemidd.

Waarne-

Verschil

% verschil

 

 

 

2007

proj. 2020

ming 2007

met pr.07

met pr.07

Vertreksituatie: Inwoners op 01/01/2007

10.584.534

10.584.534

10.584.534

 

 

 

1. Bijkomende inschrijvingen

 

 

 

 

 

 

 

1. Geboorten

123.305

127.773

120.663

-2.642

-2,1%

 

 

2. Immigratie uit buitenland

113.364

123.288

116.404

3.040

2,7%

 

 

Totaal bijkomende bevolking

236.669

251.061

237.067

398

0,2%

 

2. Uitschrijvingen 2007-2020

 

0

 

 

 

 

 

1. Overlijdens

102.706

106.348

100.658

-2.048

-2,0%

 

 

2. Emigratie naar buitenland

63.093

71.358

61.047

-2.046

-3,2%

 

 

Totaal uitgeschreven bevolking

165.799

177.707

161.705

-4.094

-2,5%

 

3. Bevolkingsevolutie

 

0

 

 

 

 

 

1. Natuurlijk saldo

20.599

21.425

20.005

-594

-2,9%

 

 

2. Migratiesaldo

50.271

51.929

55.357

5.086

10,1%

 

 

Totaal bevolkingssaldo

70.870

73.354

75.362

4.492

6,3%

 

4. Statistische aanpassing

19

 

6.970

6.951

 

Situatie op 01/01/2008zonder Belgwording

10.655.423

10.657.888

10.666.866

 

 

 
De toevoeging van de gegevens van de gemiddelde projectie tot 2020 in deze tabel laat toe na te gaan in welke mate de werkelijkheid de projectie inhaalt of achternaloopt. Het migratiesaldo (vreemdelingen en Belgen samen) overstijgt al gevoelig het gemiddelde saldo voor de periode tot 2020. Na 2014 houden de demografen rekening met een afkalvende migratie zodat het gemiddelde voor de periode gevoelig daalt.
  
Uitgetekend op de grafiek van 1988 tot 2020 voor immigratie en migratiesaldo kan deze toetsing duidelijk geprofileerd worden (zonder rekening te houden met de statistische aanpassing):

  

 

 
Het migratiesaldo wijkt meer af van de evolutielijn dan voor de immigratie omdat de emigratie lager uitviel van voorzien en verschil in saldo daardoor vergroot. Het effectieve migratiesaldo voor 2007 bereikt bijna het niveau dat in de projectie in 2012 als hoogste punt zou bereikt worden, en dit zonder rekening te houden met de aanzienlijke statistische aanpassing.
  
De migratie is in BelgiŽ gebeiteld en, volgens de projecties worden de jaren 2010 pas echt het decennium van de migratie.

Voorproefje deel 2 over Migratie en Asiel: In vergelijking met de jaren 1980-1989, het decennium voor de doorbraak van het Vlaams Blok in 1991, ligt de migratie 5x hoger in 2010-2019.
  

  
Slotoverweging: Of hoe een politieke partij er in slaagt op het migrantenthema door te breken om zich vervolgens voor decennia lang politiek monddood te maken
en geen enkele impact meer te hebben op de werkelijkheid. Wiens agenda hebben zij eigenlijk gevolgd? Ook van het argument dat de andere partijen hun migratieagenda zouden overgenomen hebben blijft niets over. Het Vlaams Blok/Belang is een ontzettende energieverspilling die niets heeft bijgebracht aan de samenleving of hun kiezers, integendeel, zij hebben andere mensen ontmenselijkt en als minderwaardig, achterlijk, niet compatibel, onintegreerbaar voorgesteld en behandeld in de slechtste tradities van het nationaal-socialisme m.b.t. de joden. N-VA, LDD, intellectueel gedesintegreerd links en gelijklopende strekkingen in andere partijen kunnen best eens nadenken voor zij zich tegen migratie, of welke stigmatiserende naam zij er aan willen geven, keren, hoe meer zij zich verzetten tegen migratie op racistische gronden, hoe meer ruimte er in BelgiŽ gemaakt is voor migranten, alsof men nog een rekening met de geschiedenis had te vereffenen of om de verdelende rechtvaardigheid te beoefenen in een wereld waar goederen en diensten ongelijk verdeeld zijn. Is dat de meerwaarde van de 'joods-christelijke' beschaving?
 
Jan Hertogen
, socioloog