BuG 109 - Bericht uit het Gewisse15-01-2009 Printversie ( 7p)

Niet evolutie van cijfer maar van vreemdelingen is van belang
 
126.586 nieuwe vreemdelingen ingeschreven in BelgiŽ in 2007.
51.354 vreemdelingen werden uitgeschreven uit BelgiŽ in 2007.
Het verschil, nl 75.232 vreemdelingen zijn bijgekomen in BelgiŽ 2007,
118 Belgen werden vreemdeling: aantal vreemdelingen stijgt met 75.350
Van alle vreemdelingen zijn er 36.036 Belg geworden in 2007.
Het vreemdelingen'cijfer' in BelgiŽ stijgt dus met 39.387 eenheden.
De enige en echte aangroei van vreemdelingen 2007 is dus 75.350.

Het belang van geboorte, overlijden, immigratie, emigratie, 
toekenning verblijfsrecht aan asielvragers, ambtshalve schrapping
en statistische aanpassing voor de gehele periode 1988-2007
.

Voorgaande recente bijdragen npdata over migratie en asiel
    

   - BuG 106: 36.063 Belgwordingen in 2007
   - BuG 107: aangroei van 75.350 vreemdelingen in 2007
   - BuG 108: Nationaliteit per gemeente van de 75.350 bijkomende vreemdelingen
   - BuG 90: Over asiel en regularisatie


Wat met de 126.586 vreemdelingen die in 2007 legaal verblijfsrecht kregen in BelgiŽ


Doet de inflatie van cijfers het kalf en de 126.586 vreemdelingen die in 2007 in een van de Belgische gemeenten bijkomend als vreemdeling werden ingeschreven, verdrinken?. Belga schiet de hoofdvogel weer af met  haar 'netto' aangroei van bijna 40.000 vreemdelingen in 2007 in BelgiŽ waarbij zij de 36.063 Belgwordingen aftrekken van de werkelijke aangroei van vreemdelingen met 75.350in BelgiŽ. Volgens De Standaard van 15/01/09 is een nieuwe website www.iph.fgov.be/epidemio/spma beschikbaar met vreemdelingen'cijfers' . In WalloniŽ daalt het aantal vreemdelingen op 10 jaar tijd, ook hier wordt geen rekening gehouden met de Belgwordingen om een reŽel beeld te geven (zie
BuG 108 voor de 'echte' vreemdelingenevolutie per gewest) en www.brusselsstudies.be, in Brussel is meer dan 50% geboren in het buitenland of kind van ouders die in het buitenland geboren zijn - interessante cijfers die bevestigen wat npdata al enkele jaren geleden afleidde uit de toen ter beschikking staande cijfermateriaal..

Npdata gaat met nog niet gepubliceerd materiaal dieper in op het historisch beeld van de vreemdelingenevolutie tussen 1988-2007. Vooral de toename en afnamefactoren van de vreemdelingenevolutie worden onder de loupe genomen. Opnieuw geeft de
Loop van de bevolking 1988-2007 van AD SEI het noodwendige materiaal om de update te doen voor 2007.
 
Het Belga bericht zoals verschenen in DS van 14/01/09

"
In de loop van 2007 zijn er netto 39.287 vreemdelingen legaal bijgekomen in BelgiŽ. Dat blijkt uit cijfers van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) van de FOD Economie. Op 1 januari 2007 waren er 932.161 vreemdelingen wettelijk in het land, op 31 december 2007 waren het er 971.448. Dat is een toename met 39.287. Dat cijfer is het resultaat van geboorten, overlijdens, immigratie, emigratie, vreemdelingen die Belg werden en Belgen die vreemdeling werden. Zo werden er in de loop van 2007 9.753 vreemdelingen geboren en stierven er 5.917. Er waren 109.926 legale immigranten en 45.437 legale emigranten, wat het migratiesaldo op 64.489 brengt. 36.063 vreemdelingen zitten voortaan niet meer in de cijfers, doordat ze Belg werden. 118 Belgen namen op hun beurt een vreemde nationaliteit aan. Asielzoekers van wie de procedure nog loopt en mensen die illegaal het land binnenkwamen, zijn niet in de statistieken opgenomen." 

Belga spitst haar aandacht toe op de evolutie van het vreemdelingencijfer, en verdoezelt hiermee de feitelijke aangroei van vreemdelingen door de effectieve aangroei van 75.350 te verminderen met de 36.063 Belgwordingen. Nergens wordt duidelijk dat de aangroei van vreemdelingen in de werkelijkheid en het sociale leven 75.350 bedraagt en geen 39.287. Zij vergeten ook de 6.907 vreemdelingen te vermelden die langs een 'statistische aanpassing' door het AD SEI als bijkomend ingeschreven vreemdelingen worden beschouwd. In de opgave van 109.926 'legale immigranten' wordt niet verduidelijkt dat het hier gaat om 93.387 immigranten uit het buitenland, 9.613 reeds in BelgiŽ verblijvenden die van het wachtregister asiel overkomen en 6.926 die ambtelijk heringeschreven werden in 2007 na een van de voorgaande jaren ambtelijk uitgeschreven te zijn. 

In totaal zijn er dus bij lezing van het Belgabericht 109.926 immigranten + 9.753 geboorten bij vreemdelingen aangevuld met + 6.907 statistische aanpassing = 126.586 vreemdelingen die bijkomend ingeschreven werden met verblijfsrecht in BelgiŽ in 2007. In feite is dit het belangrijkste cijfer omdat het deze 126.586 zijn die in het straatbeeld opduiken, die minstens voor een zekere tijd of definitief in BelgiŽ hun stek vinden, het zijn zij waarop het nieuwkomersbeleid gericht wordt, die in onderwijs, werk en sociaal leven terug te vinden zijn. Deze 126.586 vreemdelingen hebben zelfs geen boodschap aan de 51.354 legale vreemdelingen die BelgiŽ in 2007 verlieten, overleden of uit het bevolkingsregister geschrapt worden omdat zij nergens meer terug te vinden waren.  Een aantal van hen zal misschien in hetzelfde jaar van inschrijving uitgeschreven zijn maar de grote meerderheid van deze 126.586 nieuw ingeschreven hebben in 2007 in BelgiŽ geleefd. En na een zekere tijd zullen zij het zijn die langs Belgwording verder in BelgiŽ integreren en uit de vreemdelingenstatistiek verdwijnen. 

Welk cijfer is voor de bevolking, beleid en wetenschap van belang?

De aangroei of evolutie van het aantal vreemdelingen bestaat uit het verschil tussen inschrijving en uitschrijving: 126.586-51.354= 75.232 vreemdelingen waarbij de 118 Belgen die vreemdeling worden bijgeteld worden = 75.350 effectieve en werkelijke evolutie van het aantal vreemdelingen. Een heel ander deel van de 932.161 op 1/1/2007 in BelgiŽ verblijvende vreemdelingen en een aantal van hen die in 2007 verblijfsrecht kregen worden Belg en komen van dan af niet meer in de vreemdelingenstatistiek voor. Zij zijn met 36.063 zodat de 'cijfer'evolutie van 1/1/2007 tot 31/12/2007 75.350-36.063=39.287 is. Welk cijfer is nu voor de bevolking, het beleid en uiteindelijk de statistiek en wetenschap van belang:

- de evolutie van het vreemdelingencijfer in 2007met +39.287
- de aangroei van het werkelijk aantal vreemdelingen met 75.350
- de bijkomende inschrijving van 125.586 vreemdelingen in de Belgische gemeenten
- de uitschrijving van 51.354 vreemdeling omat zij emigreren of overlijden
- de nationaliteitsverwerving van 36.063 vreemdelingen die in BelgiŽ blijven
- de vreemdwording van 118 Belgen die van nationaliteit veranderen

En dat is meer dan een academische vraag. Het Belga bericht over netto-aangroei met een kleine 40.000 vreemdelingen, heeft niet met domheid of kwade wil te maken, het is een politiek statement, voortgaande op de recente analyses van npdata, zonder dat het AD SEI, waarnaar door Belga gerefereerd wordt, hierover een persbericht verspreid heeft. Zo komt er dan toch, al is het dan geen publiek debat, toch enig gebatter in de coulissen.

Overzicht Vreemdelingen'evolutie' en Vreemdelingen'cijfer'

 01/01/1988 verbleven n BelgiŽ 858.650 vreemdelingen. In de loop van de volgende 20 jaar kwamen er in totaal 715.510 vreemdelingen bij (het verschil tussen  bijkomende inschrijvingen en  uitschrijvingen van vreemdelingen). In diezelfde periode werden 602.712 vreemdelingen Belg zodat op 31/12/2007 er nog 858.650 + 715.510 - 602.712 = 971.448 vreemdelingen in het vreemdelingenregister zijn ingeschreven.

Het vreemdelingencijfer is op 20 jaar met 112.798 gestegen van 858.650 tot 971.448.
De vreemdelingenevolutie op 20 jaar laat een verhoging van het aantal vreemdelingen zien met 715.510
Het verschil tussen deze twee getallen is het aantal Belgwordingen, nl.  602.712. Of als het aantal Belgwordingen afgetrokken wordt van de effectieve vreemdelingenaangroei bekomt men de evolutie in het vreemdelingencijfer.

BelgiŽ: vreemdelingenevolutie, nieuwe Belgen 90-08 - Bron NIS

Jaar

Vreemdelin-
gen op 01/01

Evolutie vreemdelingen

Nieuwe Belgen

Vreemdelin-
gen op 31/12

Evolutie vreemd. cijfer

1988

858.650

18.473

8.366

868.757

10.107

1989

868.757

20.852

8.797

880.812

12.055

1990

880.812

32.373

8.657

904.528

23.716

1991

904.528

26.431

8.457

922.502

17.974

1992

922.502

33.131

46.368

909.265

-13.237

1993

909.265

27.679

16.376

920.568

11.303

1994

920.568

27.557

25.787

922.338

1.770

1995

922.338

13.560

26.129

909.769

-12.569

1996

909.769

26.733

24.581

911.921

2.152

1997

911.921

22.886

31.687

903.120

-8.801

1998

903.120

22.894

34.034

891.980

-11.140

1999

891.980

29.326

24.196

897.110

5.130

2000

897.110

26.555

61.980

861.685

-35.425

2001

861.685

48.031

62.982

846.734

-14.951

2002

846.734

49.760

46.417

850.077

3.343

2003

850.077

43.919

33.709

860.287

10.210

2004

860.287

45.329

34.754

870.862

10.575

2005

870.862

61.123

31.512

900.473

29.611

2006

900.473

63.548

31.860

932.161

31.688

2007

932.161

75.350

36.063

971.448

39.287

Totaal 1988-2007

715.510

602.712

 

112.798

 
De werkelijkheid van de 126.586 binnenkomers in 2007 is het enige die telt

De 75.350 bijkomende vreemdelingen in 2007 is het verschil tussen 126.586 bijkomende inschrijvingen van vreemdelingen en 51.354 uitschrijvingen van vreemdelingen. Voor de hele periode 1988-2007 zijn er 1.585.347 vreemdelingen bijkomend ingeschreven en 871.191 uitgeschreven. Samen met de 1.354 Belgen die vreemdeling geworden zijn gedurende deze 20 jaar zijn er bij saldo 715.510 vreemdelingen bijgekomen in de loop van 20 jaar. Voor 2007 zijn er dat 75.350.

In de loop der jaren vermindert het aantal uitschrijvingen in vergelijking met de inschrijvingen zodat het saldo, vooral de laatste jaren, sterk stijgt in een combinatie van hogere inschrijving van vreemdelingen en stabilisering van het aantal uitschrijvingen. Zonder dat het over dezelfde vreemdelingen gaat bedraagt het aantal uitschrijvingen in 2007, zonder Belgwordingen, 41% van het aantal inschrijvingen van vreemdelingen. Over de gehele periode van 20 jaar is dit 55% en in 2000 was dit nog 63%. Op 20 jaar tijd is het aantal inschrijvingen van nieuwe vreemdelingen meer dan verdubbeld, en volgens de bevollkingsprojecties van het Planbureau en AD SEI zal deze stijging zich nog tot 2014 verder doorzetten met vooral Brussel als toegangspoort voor nieuwe immigraties. (Bevolkingsvooruitzichten 2007-2060 Planning Paper 105   Tabellen). 

 

In- en uitschrijving vreemdelingen 1/1/1988 en 1/1/2007

 

Inschrij-
ving

Uitschrij-
ving

Evolutie vreemd.

Vreemd-
wording

Totaal evolutie

% uitschr./ inschr.

1988

56.823

38.386

18.437

36

18.473

68%

1989

57.559

36.736

20.823

29

20.852

64%

1990

65.757

33.429

32.328

45

32.373

51%

1991

68.746

42.354

26.392

39

26.431

62%

1992

68.554

35.483

33.071

60

33.131

52%

1993

66.036

38.385

27.651

28

27.679

58%

1994

69.073

41.537

27.536

21

27.557

60%

1995

65.021

51.481

13.540

20

13.560

79%

1996

66.857

40.153

26.704

29

26.733

60%

1997

66.472

43.675

22.797

89

22.886

66%

1998

68.436

45.658

22.778

116

22.894

67%

1999

75.608

46.359

29.249

77

29.326

61%

2000

71.631

45.178

26.453

102

26.555

63%

2001

91.214

43.284

47.930

101

48.031

47%

2002

92.955

43.298

49.657

103

49.760

47%

2003

88.600

44.757

43.843

76

43.919

51%

2004

93.924

48.690

45.234

95

45.329

52%

2005

110.846

49.823

61.023

100

61.123

45%

2006

114.649

51.171

63.478

70

63.548

45%

2007

126.586

51.354

75.232

118

75.350

41%

Totaal

1.585.347

871.191

714.156

1.354

715.510

55%

   


Welke factoren beÔnvloeden de bijkomende inschrijving van vreemdelingen in BelgiŽ

Immigratie is goed voor 75,8% van alle inschrijvingen van vreemdelingen (73,8% in 2007), geboorten bij reeds aanwezige vreemdelingen 12% (7,7% in 2007) en de overgang vanuit het wachtregister asielzoekers 4,7% (7,6% in 2007). In 2007 lag het toekennen van een verblijfsstatuut aan personen uit het wachtregister asiel met 9.613 toekenningen van een verblijfsstatuut aan asielvragers enkele duizenden lager dan de twee voorgaande jaren. De regularisatie kan in dit overzicht niet apart in beeld gebracht worden omdat zij zowel in het wachtregister (asielvragers) als bij vreemdelingen (voor niet wettelijk verblijvenden) voorkomen. De regularisatie in 2007 betreft in totaal 11.355 personen  die dus al in deze cijfers begrepen zijn, (zie BuG 90) en dat ligt in de lijn van de voorgaande jaren.
   

Toename aantal vreemdelingen tussen 1/1/1988 en 31/12/2007 naar aard (Bron NIS)

 

Geboor-
ten

Immi-
gratie

Wacht-
register

Ambt. herin- inschrijv.

Statist. Aanpas.

Verhuis-
saldo

Totaal

1988

12.287

38.231

0

1.618

4.687

0

56.823

1989

12.179

43.549

0

1.831

 

0

57.559

1990

12.547

50.469

0

1.826

915

0

65.757

1991

12.669

54.130

0

1.947

 

0

68.746

1992

10.359

55.050

0

2.497

648

0

68.554

1993

10.210

53.042

0

2.408

376

0

66.036

1994

9.920

55.965

0

2.568

620

0

69.073

1995

9.344

53.138

0

2.539

 

0

65.021

1996

9.040

51.884

0

2.572

3.361

0

66.857

1997

9.265

49.240

0

3.822

4.145

0

66.472

1998

8.697

50.693

4.796

4.177

73

0

68.436

1999

8.540

57.784

5.032

4.252

 

0

75.608

2000

8.223

57.295

1.569

4.045

499

0

71.631

2001

7.929

65.974

9.705

6.549

1.057

0

91.214

2002

6.941

70.230

6.452

6.686

2.646

0

92.955

2003

7.202

68.800

4.651

5.295

2.652

0

88.600

2004

7.723

72.446

6.063

5.451

2.241

0

93.924

2005

8.121

77.411

14.638

5.839

4.837

0

110.846

2006

9.039

83.433

12.220

6.219

3.738

0

114.649

2007

9.753

93.387

9.613

6.926

6.907

0

126.586

Totaal

189.988

1.202.151

74.739

79.067

39.402

0

1.585.347

% totaal

12,0%

75,8%

4,7%

5,0%

2,5%

0,0%

100%

% 2007

7,7%

73,8%

7,6%

5,5%

5,5%

0,0%

100%

   
 

De statistische aanpassing is wisselvallig maar de laatste jaren toch aanzienlijk maar het betreft uiteraard reŽle personen die het aantal vreemdelingen doet stijgen. 79.067 legaal verblijvende vreemdelingen werd ambtshalve heringeschreven nadat zij voorgaande jaren ambtshalve geschrapt werden omdat zij na diverse controles niet meer op het laatst gekende adres verbleven en ook niet in een andere gemeente waren ingeschreven. In 2007 zijn zij wel op een adres teruggevonden en heringeschreven. Het verhuissaldo (interne migraties) is voor BelgiŽ 0. Bij overzichten per gewest of gemeente is het binnenkomen en buitengaan van vreemdelingen uitaard een belangrijk item.

In volume is het vooral de reguliere immigratie (legaal binnenkomen van BelgiŽ vanuit het buitenland) die voor de stijging van het vreemdelingenaantal, ook in 2007 zorgt.  

  
Welke factoren beÔnvloeden de uitschrijving van vreemdelingen in BelgiŽ 

Bij verhoging van het aantal vreemdelingen en hun anciŽnniteit zal het aantal overlijdens toenemen, hetgeen voor 2007 (sinds lang) het geval is. De emigratie en ambtshalve schrapping is de laatste jaren gestabiliseerd, hetgeen een versterkend effect heeft op de vreemdelingenevolutie. Bij stijgende immigratie verhoogt een stabilisering of vermindering van de emigratie
het saldo, nl het aantal vreemdelingen dat effectief in BelgiŽ blijft. De ambtelijke schrapping gebeurt na herhaalde controle op het laatst gekende adres van vreemdelingen zonder dat zij in andere gemeenten  zijn ingeschreven. Deze schrapping wordt gelijkgesteld met feitelijke emigratie zonder officiŽle uitschrijving door de betrokkene. Na enige tijd of jaren kan zo iemand terug opduiken en deze wordt dan ambtshalve terug ingeschreven. Het gaat in beide gevallen, ambtshalve uitschrijving en herinschrijving om legaal verblijvende vreemdelingen. Ook hier heeft de 'statistische' aanpassing voor sommige jaren enige impact.
 

Afname aantal vreemdelingen tussen 01/01/1990 en31/12/2007 naar aard (Bron NIS)

 

Overlij-
den

Emigratie

 

Ambt. Schrapp.

Statist. aanpas.

Verhuis-
saldo

Totaal

1988

4.494

20.576

 

13.316

 

0

38.386

1989

4.541

19.449

 

9.847

2.899

0

36.736

1990

4.561

18.893

 

9.975

 

0

33.429

1991

4.826

20.535

 

16.724

269

0

42.354

1992

4.870

20.899

 

9.714

 

0

35.483

1993

4.782

21.842

 

11.761

 

0

38.385

1994

4.878

22.638

 

14.021

 

0

41.537

1995

5.141

21.598

 

14.070

10.672

0

51.481

1996

5.157

22.010

 

12.986

 

0

40.153

1997

5.295

23.474

 

14.906

 

0

43.675

1998

5.224

23.905

 

16.529

 

0

45.658

1999

5.422

24.380

 

16.316

241

0

46.359

2000

5.565

25.522

 

14.091

 

0

45.178

2001

5.536

24.454

 

13.294

 

0

43.284

2002

5.566

23.856

 

13.876

 

0

43.298

2003

5.541

23.443

 

15.773

 

0

44.757

2004

5.511

24.390

 

18.789

 

0

48.690

2005

5.525

25.821

 

18.477

 

0

49.823

2006

5.598

27.117

 

18.456

 

0

51.171

2007

5.917

28.434

 

17.003

 

0

51.354

Totaal

103.950

463.236

0

289.924

14.081

0

871.191

   

  
Saldi van toename en afnamefactoren inschrijving vreemdelingen in 2007

Zonder rekening te houden met Belgwordingen (36.063 in 2007) of  Vreemdwordingen (118 in 2007) is het saldo van de in- en uitschrijving van vreemdelingen in BelgiŽ in 2007 75.232. Over 20 jaar gezien bedraagt
de evolutie van het aantal vreemdelingen in BelgiŽ 714.156, naast de 1.354 Belgen die vreemdeling geworden zijn, zodat in totaal 715.510 vreemdelingen bijgekomen zijn in BelgiŽ tussen 1/1/88 en 31/12/2007, 75.350 in 2007.

Het migratiesaldo van 738.915 vreemdelingen wordt aangevuld  met 74.739 toekenningen van verblijfsstatuut aan asielzoekers,langs erkenning als vreemdeling of regularisatie - vůůr 1997 waren deze opgenomen in de migratiecijfers -  en een statistische aanpassing van 25.321, maar verminderd met het aanzienlijke saldo van de ambtshalve schrapping of herinschrijving van vreemdelingen, nl -210.857.
 

Saldo evolutie vreemdelingen tussen 01/01/1990 en 31/12/2007 naar aard (Bron NIS)

 

į-saldo

Migratie- saldo

Van wachtreg.

Schrap. saldo

Statis. aanpas.

Verhuis-
saldo

Totaal

1988

7.793

17.655

0

-11.698

4.687

0

18.437

1989

7.638

24.100

0

-8.016

-2.899

0

20.823

1990

7.986

31.576

0

-8.149

915

0

32.328

1991

7.843

33.595

0

-14.777

-269

0

26.392

1992

5.489

34.151

0

-7.217

648

0

33.071

1993

5.428

31.200

0

-9.353

376

0

27.651

1994

5.042

33.327

0

-11.453

620

0

27.536

1995

4.203

31.540

0

-11.531

-10.672

0

13.540

1996

3.883

29.874

0

-10.414

3.361

0

26.704

1997

3.970

25.766

0

-11.084

4.145

0

22.797

1998

3.473

26.788

4.796

-12.352

73

0

22.778

1999

3.118

33.404

5.032

-12.064

-241

0

29.249

2000

2.658

31.773

1.569

-10.046

499

0

26.453

2001

2.393

41.520

9.705

-6.745

1.057

0

47.930

2002

1.375

46.374

6.452

-7.190

2.646

0

49.657

2003

1.661

45.357

4.651

-10.478

2.652

0

43.843

2004

2.212

48.056

6.063

-13.338

2.241

0

45.234

2005

2.596

51.590

14.638

-12.638

4.837

0

61.023

2006

3.441

56.316

12.220

-12.237

3.738

0

63.478

2007

3.836

64.953

9.613

-10.077

6.907

0

75.232

Totaal

86.038

738.915

74.739

-210.857

25.321

0

714.156

Voor wie het intrigerend vindt wie in 2007 als Belg vreemdeling wordt volgt hier een lijst van landen van de nieuwe nationaliteit die meer dan 1 maal gekozen werd.

Vreemdwording Belgen 2007

Nationaliteitsverwerving

Aantal

ItaliŽ

16

Marokko

15

Frankrijk

14

Nederland

5

Turkije

5

Nigeria

5

Verenigde Staten Amerika

5

Bulgarije

4

Luxemburg

4

Algerije

4

Duitsland

3

Spanje

3

ThaÔland

3

Griekenland

2

Cuba

2

BraziliŽ

2

Blijkbaar voelen zeer weinig oude Belgen er voor een andere nationaliteit aan te nemen, ook al is de migratiebeweging van Belgen aanzienlijk, hier komt npdata later nog terug. Evenmin voelen weinig vreemdelingen die Belg geworden zijn de behoefte om (opnieuw) van nationaliteit te veranderen, voorzover zij geen dubbele nationaliteit kunnen aannemen, want dan is Vreemdwording zonder voorwerp.

Jan Hertogen, socioloog