BuG 43- Bericht uit het Gewisse 28/11/06  Printversie   Portaal BEV  

Aantal uren Betaald Educatief Verlof bij Franstaligen stijgt op één jaar met 53%
Deze evolutie werd geëxtrapoleerd tot 06/07 om de besparingen BEV te verantwoorden.

"De uitgaven in het stelsel BEV stijgen exponentieel. De terugbetalingen voor het schooljaar 2003-2004 dat ondertussen afgewekt wordt zijn 25 procent hoger dan het voorgaande schooljaar" zo is te lezen in een syndicale nota. Het zijn dezelfde cijfers op basis warvan Minister Vanvelthoven het Betaald Educatief Verlof terugschroefde en die hier onder de loep gelegd worden, want er is iets eigenaardigs aan de hand, zeker als de gegevens opgesplitst worden naar taalrol. Alle gedetailleerde tabellen en grafieken zijn bereikbaar langs het BEV-portaal. 

70% van de gebruikers van het Betaald Educatief Verlof is Nederlandssprekend

Het aantal werknemers met BEV bedraagt 71.928 in 03/04 tegenover 65.935 in 02/03 of een stijging met 9%, hetgeen lager ligt dan het gemiddelde van de laatste tien jaar. Een eventuele verhoging van de bedragen is dus NIET te wijten aan de stijging van het aantal werknemers!.

Het aandeel Nederlandssprekenden in het BEV ligt zowel in 1995 als in 2004 op 70%. Tussenin was er een piek van 75%, mede als gevolg van het automatiseringsproject van VESOFO in de Non-Profitsector in Vlaanderen, Bij de Franssprekenden is de stijging van het aantal werknemers meer uitgesproken dan bij de Nederlandssprekenden: 19% verhoging van de Franstaligen, slechts 5% bij de Nederlandstaligen. Op zich is dit een gunstige evolutie gezien de beperktere deelname van de Franssprekenden aan het BEV tot dan toe.
  

Aantal werknemers en aangevraagde  uren en bedragen en gemiddeld aantal uren Betaald Educatief Verlof - Evolutie 03/04 tav 02/03

 

Werknemers

Uren

Bedragen

Gem. uren

2002-2003

 

 

 

 

  Franstalig

18.342

1.171.512

20.585.863

64

  Nederlandstalig

47.593

3.307.702

55.800.552

69

  Totaal

65.935

4.479.214

76.386.415

68

2003-2004

 

 

 

 

  Franstalig

21.749

1.788.380

32.424.544

82

  Nederlandstalig

50.179

3.351.670

64.519.782

67

  Totaal

71.928

5.140.050

96.944.325

71

Evolutie 03/04 tav 02/03

 

 

 

 

  Franstalig

19%

53%

58%

29%

  Nederlandstalig

5%

1%

16%

-4%

  Totaal

9%

15%

27%

5%

   
Vooreerst een technische noot

De aanvragen tot betaling van het BEV kunnen gebeuren tot het einde van het jaar volgend op het schooljaar waarin het BEV werd opgenomen. De 'goedkeuring' van de uren gebeurt dus met vertraging. Voor 01/02 waren in juli 2006 alle dossiers afgewerkt, 93% van de dossiers van 02/03 en 67% van de dossiers 03/04. Om een beeld te krijgen van de toekomstige evolutie zal de administratie (en de minister) vooral voortgaan op de 'aangevraagde' uren voor het meest recente en volledige jaar, nl. 03/04, en dit vergelijken met de aangevraagde uren 02/03.

Om een vergelijkbare en 'realistische' tijdsreeks op te maken gebruiken wij tot 01/02 de goedgekeurde uren en bedragen en vanaf 02/03 de aangevraagde uren en bedragen.

 

 

Het aantal uren BEV stijgt met 15% in 03/04 dubbel zo sterk als het aantal werknemers.
 
Het aantal uren stijgt met 15% terwijl het aantal werknemers met 9% gestegen is. Uitgesplitst naar taalrol komt er een heel ander beeld naar voren: bij de Nederlandstaligen blijft het aantal uren BEV stabiel met een beperkte stijging van 1%. Het gemiddeld aantal uren BEV per Nederlandstalige werknemer daalt dus van 69 tot 67 uur per jaar.
 
Bij de Franstaligen evenwel stijgt het aantal aangevraagde uren BEV met 53% van 1.171.512 in 02/03 tot 1.788.380 in 03/04. Doordat het aantal werknemers maar stijgt met 19% verhoogt het gemiddeld aantal uren van 64 uur tot 82 uur. Behoudens 'rekenfouten' bij de ingifte van gegevens gaat het in de Franse gemeenschap hoe dan ook om een drastische en structurele verhoging met onmiddellijk en verregaand effect. Het moet ook voor de 'insiders' duidelijk zijn in welke sectoren en in welke opleidingen deze evolutie heeft plaatsgevonden.

Behoudens 'rekenfouten' bij de ingifte van gegevens gaat het in de Franse gemeenschap hoe dan ook om een drastische en structurele verhoging met onmiddellijk en verregaand effect. Het moet ook voor de 'insiders' duidelijk zijn in welke sectoren en in welke opleidingen deze evolutie heeft plaatsgevonden.


De aangevraagde bedragen BEV stijgen op één jaar met 27%
 
De verrassingen zijn de BEV wereld echter nog niet uit. Het aangevraagde budget BEV stijgt van 76 miljoen € in 02/03 tot 97 miljoen€ in 03/04. Bij de Franstaligen gaat het om een stijging van 21 miljoen € tot 32 miljoen €, of 58% op één jaar tijd. Deze stijging is 'logisch' gezien de stijging van het aantal uren met 53%. Bij de Nederlandstaligen wordt echter ook een stijging vastgesteld met 16% terwijl het aantal uren maar met 1% gestegen is. Hier is geen  touw aan vast te knopen.

 

 
Zijn  de cijfers waarop men de besparing BEV baseerde reëel en consistent?
 

Eerste vraag: Beantwoordt er een werkelijkheid aan de extreme stijging van 53% aangevraagde uren bij de Franstaligen  en van 58% bij de bedragen op één jaar tijd of gaat het in hoofdzaak om 'foutieve' ingiftes? Hier komt 11 miljoen € op de helling.

Tweede vraag: Hoe kan de stijging van 16% bij het aangevraagde bedrag van de Nederlandstaligen verklaard worden terwijl het aantal uren in vergelijking met het voorgaande jaar maar met 1% gestegen is.  Deze gegevens zijn niet consistent. Hier gaat het om 8 miljoen € al of niet vermeende stijging van het budget.

Beiden samen zorgen voor een stijging van het budget met 27% op een jaar tijd, en deze stijging wordt lineair geëxtrapoleerd om tegen 06/07 op 137,5 miljoen € uit te komen. Het laatst gekende goedgekeurde bedrag bedraagt 62,6 miljoen € in 01/02. Op vijf jaar tijd zou het BEV dus méér dan verdubbelen terwijl het stijgingsritme over 20 jaar slechts een verdubbeling op 10 jaar laat zien.

Opschorten van de maatregelen BEV van september 2006?

De vraag moet gesteld of de extrapolatie op basis van één jaar (03/04 tav 02/03) met twee 'onmogelijkheden', 'inconsistenties' of 'fouten' nog voldoende legitimiteit heeft of dat integendeel de drastische ingreep op het Betaald Educatief Verlof minstens moet opgeschort worden tot er duidelijkheid komt over de cijfers.

Volgende BuG over BEV

In een volgend bericht wordt het BEV bekeken naar gewest, geslacht, bedrijfsgrootte, deeltijds werk, aantal + 45 jarigen, duur opleiding en gemiddeld aantal uren per opleiding en paritair comitee.

Jan Hertogen, socioloog