BuG 37- Bericht uit het Gewisse 15/10/06  
Kiesportaal   BuG 21 met 'prognose'   BuG 36 Verkiezingen 2006 

'Wetenschap' mis-kent allochtonen  Printversie  
Aantal nieuwe Belgen in gemeenten exact te berekenen
    

Omdat Prof. Jacobs, hoofddocent sociologie aan de ULB en KU Brussel en anderen in DM, DS en De Tijd onze benadering van de verkiezingsuitslagen 2006 in BuG 36 ongegrond en onwetenschappelijk vinden, hebben wij in deze BuG een technisch en methodologisch antwoord geformuleerd. In plaats van in elke krant afzonderlijk de discussie te voeren, vragen wij hen uit deze BuG te putten voor een (recht) op antwoord waarop wij menen recht te hebben, eventueel onder vorm van een opinie of lezersbrief. Wij houden deze (technische) uitleg luchtig, met verdere uitwerking van het bestaande cijfermateriaal en toevoeging van nieuw.
 
Jacobs verheft eigen onwetendheid tot norm

Wat is de houding van 'wetenschap' en sommige media t.a.v. van ons beeld van de 'allochtone stem'. "Toegegeven, Hertogen onderneemt een verdienstelijke poging om te berekenen wat vooralsnog niet berekend kŠn worden. Terugvallend op enkele zware assumpties probeert hij na te gaan welk aandeel de allochtonen in het kiezerskorps van bepaalde gemeenten uitmaken. De waarheid is dat de correcte cijfers momenteel niet te berekenen vallen en wat nu verschijnt in het beste geval intelligent (maar onbetrouwbaar) giswerk is. " De adjunct-hoofdredacteur van DM Walter Pauli was op 10/10/06 minder subtiel: "Net zoals de site hln.be gisteren de hele dag volstrekte truut op het net zette, bijeengescharreld door 'socioloog' Jan Hertogen. Geen vragen, de resultaten niet even nakijken - Hertogen laat zich gebruiken voor wat hln.be lekker vindt: dat de makakken het VB een oor hebben aangenaaid. Allez, het werd wat beleefder, 'academischer', zo je wilt, uitgedrukt, maar het was wel de boodschap." In De Tijd van 14/11/06 klonk het vanwege Jacobs al zo: "De cijfers van Hertogen zijn puur giswerk en absoluut niet betrouwbaar. Het cachet 'wetenschappelijkheid' past hier niet." 

Blijkbaar voelt Prof. Jacobs zich ontheven van elke (cijfermatige) argumentatie om onze berekening te ontkrachten omwille van zijn eenvoudige stelling dat over 'nieuwe Belgen' niets kan geweten worden en dat wie daar toch over spreekt niet anders dan onwetenschappelijk kan zijn. Hiermee verheft Jacobs  zijn eigen 'onwetendheid' tot norm voor de beoordeling van nieuwe kennis en wetenschappelijkheid.

Berekend aantal 'nieuwe Belgen' per gemeente: helder en controleerbaar

Alle gegevens om onze berekeningen van nieuwe Belgen na te gaan, te controleren en te toetsen zijn door ons sinds april van dit jaar bekend gemaakt aan de pers, de wetenschappelijke instituten en gepubliceerd op het internet. Ook Jacobs kan bij het NIS dezelfde listings opvragen van alle nationaliteitsveranderingen in BelgiŽ voor het rijk, per gewest en per nationaliteit tussen 1980 en 2004. Op deze basis kan berekend worden, in combinatie met de vreemdelingenstatistiek in welke mate elke nationaliteit Belg geworden is de laatste 25 jaar. Hij kan dan met ons vaststellen dat binnen elke nationaliteit dit in dezelfde mate gebeurt, ongeacht het gewest. Een Marokkaan of Turk bv is in dezelfde mate Belg geworden ongeacht of hij nu in Vlaanderen, Brussel of WalloniŽ woonde en per afgeleide, ongeacht het feit of hij in Antwerpen of een andere gemeente woont. Voor wat betreft de verkiezingen moeten geen berekeningen gebeuren van het geboortesaldo bij nieuwe Belgen na hun Belgwording omdat deze kinderen toch nog niet de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben. Wat overschiet is de naakte telling van aantallen Belgwordingen en de toepassing ervan op gemeentelijk niveau, zodat het mogelijkheid is om de berekeningen te maken per nationaliteitsgroep met onderscheid kan tussen Europese vreemdelingen en niet-Europese vreemdelingen. In de technische verkiezingsfiches per gemeente wordt gans de berekeningsmodule voor een 12-tal Vlaamse steden en alle Brusselse steden gepubliceerd.
 
Publicatie van de npdata-gegeven door de Migration Information Source (New York)

De berekeningen van het aantal nieuwe Belgen per nationaliteit voor het Rijk zijn in primeur gepubliceerd op de npdata-website. Zij zijn in een publicatie overgenomen door Nicolas Perrin, medewerker van Professor Michel Poulain (GťDAP, UCL), met referentie naar onze site. Zo werden onze gegevens overgenomen door de befaamde en uiterst gedocumenteerde Migration Information Source met zetel in New York. Dit instituut neemt de door ons gepubliceerde npdata-gegevens over omdat het de enige plaats is waar 'officiŽle' statistiek van BelgiŽ, toegeleverd door het NIS, te vinden is. Het zijn dezelfde NIS-listings die ons toelaten een betrouwbare aanduiding te geven van het aantal nieuwe Belgen per gemeente.

Zo tellen wij in Antwerpen 4,6% nieuwe Belgen mťťr dan in 2000, waar er reeds 12% waren. En er komen 0,9% stemplichtige vreemdelingen bij, bijkomend aan de 0,4% Europese vreemdelingen die reeds in 2000 voor de verkiezingen ingeschreven waren. Nieuwe Belgen en voor verkiezingen ingeschreven vreemdelingen brengen het aantal bijkomende stemmen in Antwerpen op 5,5%. Van deze 4,6% nieuwe Belgen is 4/5 van niet-Europese afkomst, van de 0,9% vreemdelingen zijn er dat een goede helft.

Het NIS publiceert elk jaar het exact aantal nieuwe Belgen per gemeente

Elk jaar publiceert het NIS, met enige vertraging weliswaar, het aantal nationaliteitsveranderingen per gemeente. De NIS-publicatie "Loop van de Bevolking" is reeds tot 2003 beschikbaar, periode waarin het overgrote deel van de nationaliteitsveranderingen gebeurd is. Voor elke gemeente in Vlaanderen kan dus het exact aantal Belgwordingen in beeld gebracht worden. Hieronder volgen ze voor Antwerpen, aangevuld met de globale gegevens voor het Vlaams gewest (tot 2004) en BelgiŽ (tot 2005) zodat de trend ook voor Antwerpen verder kan aangevuld worden:
  

Bevolking en nieuwe

Totale

Belgen

Vreemde-

Verandering nationaliteit

Belgen Antwerpen

bevolking

 

lingen

Antwerpen

Vlaams gew.

BelgiŽ

Bron

NIS

NIS

NIS

NIS

NIS

NIS

2000

446.525

387.005

59.520

6.511

21.030

61.980

2001

445.570

390.508

55.062

10.109

21.796

62.982

2002

448.709

398.330

50.379

5.170

18.990

46.417

2003

452.474

401.144

51.330

3.585

12.357

33.709

2004

455.148

402.155

52.993

 

13.251

34.754

2005

457.749

402.875

54.874

 

 

31.636

Evolutie 2000-2005

11.224

15.870

-4.646

 

 

 

Totaal nieuwe belegen op 4 jaar

25.375

 

 

% bijkomende nieuwe Belgen over 4 jaar

5,5%

 

 

% bijkomende nieuwe Belgen berekend op 6 jaar

7,1%

 

 

   
In Antwerpen worden de eerste vier jaar van nieuwe millennium 5,5% nieuwe Belgen geteld - voortgaande op de gekende cijfers voor Vlaanderen en BelgiŽ kan dit cijfer 'wetenschappelijk' vermeerderd of geŽxtrapoleerd worden met 1,6% voor de twee volgende jaren = 7,1 % over een periode van 6 jaar. Gezien hierin ook alle kinderen begrepen zijn die nieuwe Belg geworden zijn, met een goed aantal -18 jarigen, ligt het aantal kiesplichtige nieuwe Belgen uiteraard lager. De door ons vooropgestelde 4,6% is dan, vergeleken met de NIS-cijfers eerder een onderschatting dan een overschatting. In onze afgeleide berekening zijn wij dus eerder voorzichtig geweest, juist om het soort opmerkingen te voorkomen waarmee men ons nu rond de oren slaat. 

Merk in de tabel dat het aantal nationaliteitsveranderingen in ťťn jaar terugkomt in een verhoging van aantal Belgen in het volgende jaar. In de 'loop van de bevolking' spelen nog andere dynamieken ondermeer de overlijdens die eerder op conto van de 'oude Belgen ' te schrijven zijn. Op basis van deze tabel kan ook de nieuwe immigratie in Antwerpen berekend worden zoals wij reeds gedaan hebben voor de gewesten en het Rijk in BuG 24 en BuG 24 bis. Maar daar gaan we hier niet verder op in.

Deze toets van onze 'afgeleide' gegevens met de door NIS en door de kruispuntbank geleverde gegevens per gemeente legitimeert volledig het gebruik ervan. Het vraagt welgeteld een tijd om deze tabel op te maken omdat de gegevens op het internet beschikbaar zijn. We kunnen ons moeilijk voorstellen dat Prof. Jacobs niet op de hoogte zou zijn van het bestaan van deze NIS-gegevens. Waarom wordt deze elementaire oefening dan niet door hem gemaakt en brengt hij onze, door iedereen controleerbare telling van aantal nieuwe Belgen, terug tot een 'vooroordeel  tav de allochtonen' (zie De Tijd van 14-10-06 in de titel) waarmee hij in feite doet veronderstellen dat wij 'onwetenschappelijk' zouden meegaan in een 'racistisch' discours.

 Harde toets van aantal nieuw Belgen per gemeente': Participatie' aan verkiezingen 2000 en 2006

De meest voor de hand liggende en harde toets van onze benadering kan elkeen maken door het aantal neergelegde stemmen (participatie) te tellen in 2000 en 2006. Waar er tussen 1994 en 2000 nog een daling van kiezers was moet de stijging van aantal stemmen in 2006 begrepen worden als een verhoging van het aantal stemmen als gevolg van de verhoging van het aantal nieuwe Belgen. Deze cijfers weerspiegelen uiteraard niet de interne verschuiving binnen de kiezers van 'oude Belgen' die in de loop van zes jaar overleden is en mede vervangen zijn door nieuwe Belgen, evenmin van de oude Belgen die verhuisd zijn uit deze steden en vervangen door nieuwe Belgen of omgekeerd. Maar de wezenlijke stijging van het aantal uitgebrachte stemmen (blanco's inbegrepen) bestaat uit nieuwe Belgen. Het is een ultieme toets om na te gaan of onze berekening evenzeer als die van het NIS-gegeven, ook in de effectieve stembusgang blijkt. Ziehier het resultaat van het tellen van 'neergelegde stemmen' in Antwerpen, Mechelen en Gent:
  

Evolutie aantal neergelegde stemmen verkiezingen 2006

 

2000

2006

Verschil

Verhoging

Antwerpen

279.329

292.040

12.711

4,40%

Mechelen

50.851

53.397

2.546

4,90%

Gent

153.179

162.192

9.013

5,80%

  
Ook deze toets geeft aan dat 'nieuwe Belgen' minstens voor 5% impact gehad hebben op de kiesuitslag. Hoe of in welke zin is de vraag maar het is misschien 'meer dan toevallig' dat deze 5% in deze gemeenten samengaat met een stagnatie van het Vlaams Belang. Ook Jacobs, zoals elke andere burger, had deze controle van aantal stemmen op een tiental minuten kunnen doen voor deze en andere gemeenten, voortgaande op de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen 2000 (gemeente, 2006 ingeven) en 2006  (provincie kiezen, gemeente selecteren en dan participatiegraad).

Voor het eerst in de geschiedenis krijgt de allochtone stem gewicht.

"Allochtonen redden democratie" is retorisch, enigszins chargerend, en op de keper beschouwd lichtelijk ironisch, maar dat gaat er blijkbaar niet in omdat het voorstellings- en berekeningsvermogen ontbreekt om over de werkelijke impact van migratie, Belgwording en politieke keuzes van allochtonen in reŽle termen na te denken. Hoe meer vreemdelingen de laatste zes jaar Belg geworden zijn hoe meer het Vlaams Belang gecounterd is. Dat is geen oorzakelijk verband maar een samengaan dat minstens verondersteld kan worden (wat we in april dit jaar gedaan hebben in BuG 21) en bij bevestiging zoals bij de verkiezingen tot nadenken stemt.

Het is meer dan waarschijnlijk dat als de vreemdelingen in het district Antwerpen en Borgerhout, en in een goed aantal andere districten, geen Belg geworden waren, het Vlaams Belang in deze districten de meerderheid zou behaald hebben. In de stad Antwerpen zou het Vlaams Belang, in vergelijking met 2000 nog een vooruitgang van meer dan 3% hebben gemaakt. Misschien zou zelfs de persoonlijke stemoverwinning van Janssens in het gedrang gekomen zijn. Door hun 4,6% bijkomende stemmen, samen met de 0,9% bijkomende 'vreemdelingen'stemmen hebben de Ďallochtonení mee het verschil gemaakt. 
  

De allochtonen in Antwerpen en daarbuiten hebben voor het eerst in de Belgische geschiedenis gevoeld dat zij kunnen wegen op de plaatselijke politiek, en, omdat zij in meerderheid Belg geworden zijn, verder ook op de Vlaamse en nationale politiek. Het bezorgt hen allicht een zelfbesef zonder voorgaande van 'volwaardige burgerschap' . Dat allochtonen in hun positieve ervaring niet gekend en erkend worden door de intellectuele en culturele (Antwerpse) elite, de wetenschap en sommige media brengt ongeloof, consternatie en een zekere bitterheid teweeg. Als samen met de Amsterdamse professor Tillie Jacobs vaststelt in De Tijd van 14-10-06 in een titel over de ganse pagina dat "Het belang van de 'etnische stem dalend is" terwijl ze voor het eerst in de geschiedenis zo massaal uitgebracht is, kan je alleen maar de wenkbrauwen fronsen.

 
Wat met de 'onwetenschappelijke' vergelijkingen met 2003 en 2004?
 
De analyse van de stemuitslag 2006 dient op lokaal niveau te gebeuren zo werd langs alle kanten gezegd. In onze analyse hebben wij de 'wetenschappelijke' reserve strikt gevolgd door geen vergelijking te maken met Vlaamse en federale uitslagen. Toch worden wij nu door de 'wetenschap' met deze vergelijkingen om de oren geslagen. Wij houden wel rekening, in een hypothetische redenering, met een vooruitgang van Vlaams Belang t.a.v. 2000 bij 'oude Vlamingen', even aannemend dat de nieuwe Belgen niet op het Vlaams Belang gestemd hebben (4/5 van hen zijn niet-Europeanen). Een oefening als een ander, conditioneel gesteld zonder te zeggen dat nieuwe Belgen 'per definitie' niet Vlaams Belang-stemmer zijn. Zo stellen we vast dat in Antwerpen de oude Vlamingen 3,2% meer op het Vlaams Belang moesten stemmen om de input van bijkomende allochtone stemmen te compenseren en zo het Vlaams Belang op 33,5% te doen landen in 2006
  
Natuurlijk heeft het Vlaams Belang na 2000 nog een aanzienlijke vooruitgang geboekt in 2003 en 2004 die blijkbaar aan het afkalven is.  En dan is het interessant, maar volledig irrelevant, als deze daling vanaf 2004 gesteld wordt tegenover de door ons vastgestelde stijging t.a.v. 2000. 

 
Maar deze mogelijke vooruitgang van het Vlaams Belang t.a.v. van 2000 bij de 'oude Vlamingen' is aantoonbaar en wordt nu door het VB propagandistisch aangewend en door Jurgen Verstepen in een kadertje geplaatst. De dode mus ligt evenwel niet in handen van Janssens maar van het Vlaams Belang. Het aantal oude Vlamingen is dalend en het aantal nieuwe Belgen stijgend, een definitief en onomkeerbaar proces. Als de vergelijking met 2004 wel op exacte basis kan gemaakt worden de komende verkiezingen, zal allicht blijken dat ook de oude Vlamingen het Vlaams Belangschip meer en meer verlaten. Je tegenstander verplichten cijfers te gebruiken die hun nederlaag aantonen en henzelf zonder perspectief stellen is mede het begin van hun einde.
  
Geen uitspraken over 'etnische' of 'allochtone' stemmen
 
Over het al of niet 'etnisch' stemmen en het stemgedrag van de 'allochtonen' hebben wij in BuG 36  geen uitspraak gedaan. Samen met de goegemeente hebben wij vastgesteld dat allochtonen op sp.a lijsten meer aanwezig waren en in grotere mate verkozen werden. De allochtone stemmen, evident versterkt met Vlaamse stemmen die eindelijk ook eens op een 'allochtoon' konden stemmen, kunnen dit begrijpbaar maken. Maar in de blindheid van de 'wetenschappelijke' reactie op onze benadering wordt dit allemaal mee op onze rekening geschoven terwijl onze analyse niets met 'etnisch stemmen' of allochtone voorkeuren te maken heeft, wel met het vergroten van de noemer op basis waarvan de Vlaams Belangstemmen in % 'wiskundig' zouden dalen indien niet voldoende gecompenseerd door bijkomende stemmen die dan allicht eerder van oude Vlamingen zouden komen. 
  
% bijkomende nieuwe Belgen  en allochtone verkozenen zijn volledig gelijk in Brussels gewest
 
Het % bijkomende nieuwe Belgen dat in Brussel voor het eerst kon gaan stemmen en het % bijkomende allochtone verkozenen is volledig synchroon, tot na de komma. Het aantal nieuwe Belgen stijgt van van 28% in 2000 tot 40% in 2006, dus een stijging met 42,9% tav 2000. Het aantal allochtone verkozenen stijgt van 12% in 2000 tot 20% in 2006 (cijfers van Jacobs in De Tijd van 14/10/06), ook een stijging met 42,9% tav 2000. Hiermee stellen wij geen 'verband' vast maar een 'samengaan' dat allicht meer dan toevallig is. 

Brussels gewest

2000

2006

Verschil

% verhoging

% nieuwe Belgen

28%

40%

12%

42,9%

% allochtone mandaten

14%

20%

6%

42,9%

Hiermee aantonen dat de nieuwe Belgen allemaal 'etnisch' gestemd hebben is irrelevant en onzinnig, omdat de totale 'vertegenwoordiging' in Brussel van allochtonen in de gemeenteraden in het Brussels gewest (20%) maar de helft is van hun aanwezigheid in de kiesplichtige bevolking (40%). Door het massaal afhaken van zowel de Europese als niet-Europese vreemdeling door de (ondemocratische) plicht zich in te schrijven voor kiesdeelname, is deze 'ondervertegenwoordiging' nog scherper, gezien naast de 20% allochtone verkozenen 57% van de Brusselse bevolking staat die van vreemde afkomst is
  
In het Brussels geweest zou dus 'bewezen' kunnen zijn dat 'allochtonen' niet 'etnisch' gestemd hebben, hun vertegenwoordiging is 'slechts' de helft van hun aandeel in de bevolking; en in Vlaanderen zal dat niet anders zijn. Zelfs de vraag of er nu etnisch gestemd wordt of niet achten wij maatschappelijk en politiek irrelevant en is voor ons geen voorwerp van onderzoek.
  

Brussel, het uitgelezen gewest voor berekening aantal nieuwe Belgen


Nog eens Jacobs in De Morgen van 13-10-06: "De waarheid is dat de correcte cijfers momenteel niet te berekenen vallen en wat nu verschijnt in het beste geval intelligent giswerk is. Zeker voor de Brusselse gemeenten zijn de resultaten flinke overschattingen." Ook hier geen enkel cijfer en geen enkele tegenargument. Enkel het academische gezagsargument vanuit een persoonlijke titel en het universitaire instituut. Zijn stellingname is hier evenzeer op een dubbele wijze ongegrond. De listings van het NIS met alle nationaliteiten zijn beschikbaar per nationaliteit tussen 1990 en 2004 voor het Brusselse gewest. Hier kan de vergelijking perfect gebeuren. Langs de NIS-publikaties kan hij evenals elke burger het aantal nieuwe Belgen jaar per jaar voor elke Brussels gemeente eenvoudig aflezen. Is Professor Jacobs wel op de hoogte van deze publiek ter beschikking staande bronnen?

Wetenschap: intelligent gegis?

Politiek maar blijkbaar ook wetenschap creŽert de werkelijkheid zoals zij die graag ziet. En als zij zelf niet weten wordt de mis-kennis tot norm en mag de kennis evenals de boodschapper van de kaart geveegd, zeker als de cijfers genoemd worden, in beeld gebracht en getoetst op hun wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie. Deze nieuwsbrief heet niet voor niets Bericht uit het Gewisse. Terwijl de academici en professoren nog op diverse gebieden in het 'ongewisse' verkeren speelt de werkelijkheid zich gewis en zeker af. Wetenschap die kennis mis-kent omwille van het onvermogen ze zelf te ontwikkelen kan enkel 'wetenden' tot intelligent gegis veroordelen. Maar is intelligent gegis geen mooie naam voor wetenschap?

Jan Hertogen, socioloog