BuG 24 - Bericht uit het Gewisse 25/05/06  Portaal nationaliteisverandering  Naar npdata Home
BuG 24-bis (Per gewest en nationaliteit)
  Portaal Immigratie

474.217 nieuwe immigranten in BelgiŽ tussen 1990 en eind 2004
De multiculturele samenleving: een dynamisch gegeven

Het OESO en Belga berichtten op 19 mei 2006 dat het % vreemdelingen in BelgiŽ gedaald is van 8,9% naar 8,3%; in aantallen betekent dit een daling van  880.812 vreemdelingen in 1990 tot 860.287 in 2004. De cijfers van het NIS voor 2005 zijn gekend: op 1 januari 2005 waren er 870.862 vreemdelingen of  8,33% die legaal in BelgiŽ verblijven. Achter elk cijfer gaat evenwel, zoals geweten, een ander schuil.

In feite zijn er tussen 1990 en begin 2005  474.217 nieuwe vreemdelingen legaal BelgiŽ binnengekomen, gemiddeld 31.626 per jaar. In dezelfde periode zijn er  evenwel 484.167 vreemdelingen Belg geworden zodat er op 1 januari 2005 dus nog altijd 870.862 vreemdelingen in BelgiŽ geteld worden, ook al is de immigratiestop van kracht. De demografische dynamiek is van die aard dat de Belgwording in feite geen impact heeft op het aantal vreemdelingen, voor elke 'nieuwe Belg' komt er een 'nieuwe vreemdeling' bij, die allicht op termijn langs Belgwording ook definitief tot de Belgische samenleving zal behoren.

De bevolking is in BelgiŽ van 9.947.782 in 1990 gegroeid tot 10.445.852 in 2005, een stijging dus met
508.020 inwoners die praktisch volledig is toe te schrijven aan de nieuwe immigratie, die in dezelfde periode 474.217 vreemdelingen bedraagt. Voor wie zijn wenkbrauwen fronst: alle gegevens voor deze berekeningen zijn beschikbaar gesteld door Mr. Schittecatte, hoofd van de dienst statistiek, bij het NIS.

Het aantal vreemdelingen is door Belgwording en nieuwe instroom aan een zekere schommeling onderhevig, hetgeen ook niet uit het OESO-cijfer blijkt. In 1992 steeg het aantal vreemdelingen bv tot 920.502 en het daalde in 2002 tot 846.734


 
Van de 10.445.852 inwoners op 1/1/05 in BelgiŽ zijn er naast de 870.862 vreemdelingen dus nog 484.167 nieuwe Belgen die tussen 1990 en 2005 Belg geworden zijn, terwijl er op 1 januari 1990 al 128.113 vreemdelingen Belg geworden waren tussen 1980 en 1989. In totaal zijn er dus 612.280 nieuwe Belgen bijgekomen in de periode 1980-2005. In 2004 en ook volgens recente gegevens voor 2005, waren slechts 19% van de nationaliteitsverwervingen 'naturalisaties'. Als we rekening houden met het geboortesaldo van de nieuwe Belgen (geboorten min overlijdens - methodologie, punt 4) zijn er 177.513 Belgen bijgekomen langs geboortes bij de nieuwe Belgen tussen 1980 en 2005, zodat in totaal het aantal inwoners van 'vreemde afkomst' in BelgiŽ ( vreemdelingen + nieuwe Belgen + geboortesaldo bij de nieuwe Belgen) kan berekend worden op 1.660.655, of 15,9% van de Belgische bevolking op 1/1/2005.

In onderstaande grafiek wordt weergegeven dat er dus een immigratiedynamiek blijft die, gezien de immigratiestop, vooral voortkomt uit demografische factoren van gezinshereniging en huwelijk en die praktisch uitsluitend verantwoordelijk is voor de groei van de bevolking in BelgiŽ de laatste 15 jaar. Het is te voorzien dat deze evolutie in de toekomst doorgaat, gezien ze, ondermeer omwille van de internationale wetgeving op migratie, niet door een nationaal beleid kan afgeremd worden. De  'multiculturele samenleving 'zal hoe dan ook een dynamische en versterkende factor blijven in BelgiŽ.


 
De multiculturalisering van de Belgische samenleving wordt  versterkt door het geboortesaldo van de nieuwe Belgen zoals uit de grafiek blijkt. Doordat de oude Belgen relatief ouder zijn en dus meer overlijden dan de nieuwe Belgen, en de nieuwe Belgen meer dan de oude instaan voor nieuwe geboorten wordt ook hier de multiculturele dynamiek, ook voor de toekomst, verder gevoed.Deze gegevens zullen per gewest een ander uitzicht geven en vooral in Brussel zal deze evolutie het sterkst tot uitdrukking komen, maar ook  in een aantal Vlaamse en Waalse steden. De migraties binnen de 19 gemeenten in Brussel, tussen en binnen de drie gewesten zullen daarbij de multiculturele samenstelling van de bevolking de komende jaren verder over het gehele grondgebied laten uitdeinen.

Jan Hertogen, socioloog
"Demografie is de basis van elke sociale wetenschap", Prof. Van Mechelen, KULeuven, in zijn cursus, 1968