BuG 320 – Bericht uit het Gewisse – 20 april 2016
   
BuG 320 on-line                             Printversie (13p)

60% van haar lokaal bestuur woont in het Brussels gewest
  
Draadloze telecom 14%, Winning, behandeling, distributie water 20%
Politie 26%, Brandweer 28%, lokaal voor gemeenschap/gewest 51%,
Ziekenhuizen 57%, CLB 58%, Bejaarden- RVT 64%, Afvalophaling 66%,
Bibliotheken en gezinszorg 67%, Gemeente 68%, Kinderopvang 68%,
Lager onderwijs 72%, Bejaarden-ROB 72%, Sportaccomodatie 74%,
Kleuteronderwijs 74%, Andere reiniging 75%, OCMW 80%, Musea 143%.
 

"Leg hiernaast ook even de cijfers van leraren, ambtenaren, mensen uit de non-profitsector én "gewone" werknemers die in Brussel werken maar er niet wonen - die verschillen niet zozeer!" zo suggereerde een trouwe lezer uit Brussel. Zoals het me voor de geest kwam is de Brusselse politie minder dan de helft woonachtig dan het gemiddelde voor het gehele lokale bestuur. Samen met de brandweer trekken zij dat gemiddelde daarbij nog fors omlaag. Het aandeel politie en brandweer (een gekende dienst wat uit- en afstoot van migratieachtergrond betreft) is dus volledig atypisch voor alle andere lokale diensten. Het staat buiten discussie dat het hier een reeds decenniadurend structureel probleem betreft dat enkel met harde hand kan opgelost.

Zoals reeds aangegeven betreft de vergelijking enkel de contractuele en vastbenoemde ambtenaren van de lokale besturen, en de enkelen van het provinciaal bestuur, voortgaande op de gegevens van de RSZ-PPO. De opgave hierboven geeft al aan dat politie en ook brandweer een volledig atypische verdeling laten zien in vergelijking met de andere segmenten van het lokaal bestuur in Brussel.

Van de 52.587 in het Brussels gewest tewerkgestelde personeelsleden in het lokaal bestuur zijn 31.353 er ook woonachtig, of 60%. Voor het 'gemeente'personeel, zonder OCMW is dat 68%, voor het OCMW-personeel 80%.

Hieronder vindt men linken naar de lokale dienstverlening geordend volgens verschillende criteria:

Lokale overheid: Volgens NACE-code  - In volgorde van werkenden  - In volgorde van wonen

En in de tabel hieronder in volgorde van het % wonen op het aantal dat er werkt.

Noot: het wonen is een maximumpercentage omdat iemand die in Brussel woont bv ook in de rand z'n activiteit kan uitoefenen. Het werken is een exact gegeven, dat is het aantal die effectief voor het lokale bestuur in een van de Brusselse gemeenten is ingeschreven. Voor de politiezones wordt het personeel bv in een van de gemeenten van de zone op de loonlijst gezet.
  

Brussels gewest: wonen en werken in de lokale besturen (RSZ-PPO)  - 31/12/2015
NACE Omschrijving Wonen Werken % wonen
87109 Overige verpleeginstellingen met huisvesting 2 1 200%
37000 Afvalwaterafvoer 9 6 150%
91020 Musea 43 30 143%
84119 Overig algemeen overheidsbestuur 25 19 132%
85520 Cultureel onderwijs 87 79 110%
85105 Buitengewoon officieel kleuteronderwijs 2 2 100%
87203 Huisvesting personenpsychiatrische problemen 1 1 100%
88102 Activiteiten dag- en dienstencentra ouderen 5 5 100%
86220 Praktijken specialisten 28 32 88%
86230 Tandartspraktijken 11 13 85%
84115 Openbare Centra Maatschappelijk Welzijn  5.053 6.301 80%
93191 Activiteiten sportbonden en -federaties 4 5 80%
90041 Exploitatie schouwburgen, concertzalen ed 19 24 79%
94999 Overige verenigingen, n.e.g.  89 113 79%
87902 Algemeen welzijnswerk met huisvesting  11 14 79%
85323 Gemeentelijk gesubs.  sec. onderwijs 80 102 78%
91030 Exploitatie monumenten en toeristenattracties 39 51 76%
85591 Onderwijs sociale promotie 25 33 76%
90021 Promotie en organisatie uitvoerende kunst 3 4 75%
81290 Andere reinigingsactiviteiten 866 1.161 75%
85313 Gemeentelijk gesubs. alg. secundair onderwijs 148 199 74%
85103 Gemeentelijk gesubs. gewoon kleuteronderwijs 669 904 74%
93110 Exploitatie sportaccommodaties 272 368 74%
81100 Diverse ondersteunende activiteiten  108 147 73%
88912 Kinderopvang door onthaalmoeders 8 11 73%
87301 Rusthuizen bejaarden (ROB) 122 169 72%
85203 Gemeentelijk gesubs. gewoon lager onderwijs 1.110 1.551 72%
86210 Huisartspraktijken 48 68 71%
86102 Geriatrische ziekenhuizen 55 78 71%
88999 Andere dienstverlening zonder huisvesting 439 624 70%
84120 Openbaar bestuur gezondh., onderwijs, cultuur 7 10 70%
88919 Overige kinderopvang 28 40 70%
86901 Activiteiten medische laboratoria 16 23 70%
94991 Verenigingen op het vlak jeugdwerk 38 55 69%
88911 Kinderdagverblijven en crèches  1.274 1.860 68%
84114 Gemeentelijke overheid, zonder O.C.M.W. 8.266 12.172 68%
88101 Gezins- en bejaardenzorg aan huis 110 164 67%
85325 Buitengewoon officieel secundair onderwijs 18 27 67%
85410 Post-secundair niet-hoger onderwijs 6 9 67%
87302 Serviceflats ouderen 2 3 67%
88994 Integrale jeugdhulp zonder huisvesting 2 3 67%
91011 Bibliotheken, mediatheken en ludotheken 304 457 67%
85205 Buitengewoon officieel lager onderwijs 117 176 66%
38110 Inzameling ongevaarlijk afval 1.149 1.730 66%
90042 Exploitatie culturele centra,  zalen cultuur 159 244 65%
85421 Officieel hoger onderwijs 108 167 65%
87101 Rust- en verzorgstehuizen (R.V.T.) 1.483 2.323 64%
91012 Openbare archieven 22 35 63%
87901 Integrale jeugdhulp met huisvesting 70 118 59%
86909 Overige menselijke gezondheidszorg, n.e.g. 26 44 59%
85601 Centra Leerling Begeleiding 261 450 58%
86101 Algem. ziekenhuizen, zonder geriatrie 4.392 7.718 57%
88996 Algemeen welzijnswerk zonder huisvesting 295 520 57%
86103 gesp. ziekenhuizen 411 738 56%
86907 Activiteiten vroedvrouwen 35 63 56%
85322 Provinciaal gesubs. gewoon sec. onderwijs 17 32 53%
96032 Beheer kerkhoven en activiteiten crematoria 83 161 52%
84112 Overheden gemeenschap. en gewesten 761 1.493 51%
87202 Huisvesting volwassenen mentale handicap 17 34 50%
93199 Overige sportactiviteiten, n.e.g. 13 26 50%
86109 Psychiatrische ziekenhuizen 59 124 48%
64929 Toerististische informatiediensten 13 32 41%
93299 Overige recreatie- en ontspanning 2 5 40%
88993 Ambulant aan drugs- en alcoholverslaafden 3 8 38%
88992 Dagcentra + ambulant mentale handicap 4 11 36%
85592 Beroepsopleiding 13 43 30%
90029 Overige onderst. activiteiten uitvoerenkunsten 3 10 30%
86905 Ambulante revalidatieactiviteiten 5 17 29%
84250 Brandweer 360 1.268 28%
84242 Lokale Politie 1.606 6.279 26%
94993 Verenigingen ziektepreventie en gezondheid 1 5 20%
36000 Winning, behandeling en distributie water 296 1.514 20%
61200 Draadloze telecommunicatie  37 259 14%
62020 Overige kredietverstrekking   1 0%
84130 Stimuleren bedrijfsleven   1 0%
35120 Transmissie elektriciteit 1    
35130 Distributie Elektriciteit 1    
79901 Toeristische informatiedienst 2    
84113 Provinciale overheid 42    
85102 Provinciaal gesubs. gewoon kleuteronderwijs 2    
86104 Psychiatrische ziekenhuizen 17    
86904 Geestelijke gezondheidszorg 5    
87201 Huisvesting minderjarigen mentale handicap 9    
88109 Overige zonder huisvest. lich. gehandicapten 1    
         
Totaal   31.353 52.587 60%

 
Het % wonen in de regio waar men werkt bleef de laatste jaren stabiel. Voor de politie en brandweer is ze evenwel in dalende orde. We doen enkel opgave van de sectoren die minder dan het gemiddelde aantal wonenden hebben.
     

Brussels gewest: wonen en werken in de lokale besturen (RSZ-PPO)  - 31/12/2015
NACE Omschrijving 2012 2013 2014 2015
61200 Draadloze telecommunicatie  17% 16% 16% 14%
36000 Winning, behandeling en distributie water 20% 20% 19% 20%
94993 Verenigingen ziektepreventie en gezondheid 17% 20% 38% 20%
84242 Lokale Politie 28% 28% 26% 26%
84250 Brandweer 29% 28% 28% 28%
86905 Ambulante revalidatieactiviteiten 26% 28% 29% 29%
90029 Overige onderst. activiteiten uitvoerenkunsten 21% 23% 18% 30%
85592 Beroepsopleiding 22% 20% 31% 30%
88992 Dagcentra + ambulant mentale handicap 33% 30% 45% 36%
88993 Ambulant aan drugs- en alcoholverslaafden 50% 50% 38% 38%
93299 Overige recreatie- en ontspanning 14% 33% 20% 40%
93199 Overige sportactiviteiten, n.e.g. 21% 20% 41% 50%
84112 Overheden gemeenschap. en gewesten 50% 51% 51% 51%
96032 Beheer kerkhoven en activiteiten crematoria 59% 57% 51% 52%
85322 Provinciaal gesubs. gewoon sec. onderwijs 45% 45% 50% 53%
86907 Activiteiten vroedvrouwen 61% 63% 55% 56%
86103 gesp. ziekenhuizen 56% 57% 55% 56%
88996 Algemeen welzijnswerk zonder huisvesting 63% 60% 58% 57%
86101 Algem. ziekenhuizen, zonder geriatrie 57% 58% 57% 57%
85601 Centra Leerling Begeleiding 61% 58% 57% 58%
86909 Overige menselijke gezondheidszorg, n.e.g. 64% 60% 56% 59%
87901 Integrale jeugdhulp met huisvesting 62% 62% 60% 59%
  ….        
           
Totaal   60% 59% 60% 60%


In een volgende BuG zullen we de tabellen publiceren op basis waarvan men voor elk van de 589 gemeenten gelijkaardige tabellen kan opmaken, en dit in een tijdsevolutie van 31/12/2012 tot 2015.
 
En de pendel van en naar Brussel voor alle sectoren, RSZ en RSZ-PPO samen?

Elke dag pendelen er 206.000 loontrekkenden vanuit het Vlaamse en Waalse gewest naar Brussel stad om er hun brood te verdienen. Voor wie wil nagaan hoeveel de pendel is in en uit elke gemeente van België, ook voor de 19 Brusselse gemeenten, moet er BuG 275 on-line maar eens op naslaan, of rechtstreeks naar de tabel Pendel, zelfstandigen, werklozen, leefloon per gemeente gaan met uitvoerige info over aantal en % werkenden binnen elke gemeente, hoeveel er zelf in de gemeente werken, de inkomende en de uitgaande pendel, het aantal en % zelfstandigen, het aantal en % werklozen en leefloners, en dit alles per gemeente, geïllustreerd met 64 grafieken die automatisch gegenereerd worden na twee muisklikken.
 
Slotgedachte 1. Wie Brussel wil begrijpen en wat er aan de hand is, moet eerst kennis verwerven over 'structurele' oorzaken zoals de ongrondwettelijke uitsluiting van de islam van financiering zodat ze haar maatschappelijk opdracht niet heeft kunnen opnemen. Nog meegeven dat het opleggen van regelingen zoals installatie van een Moslimexecutie evenzeer ongrondwettelijk is en een inmenging van de staat in de religie. En zoals hier aangetoond ook van het personeelsbeleid van de overheid op lokaal vlak voor wat essentiële veiligheidsdiensten betreft, politie en brandweer..
 
Slotgedachte 2: Wie stond er weer met gestrekte arm de Duitse invallers te begroeten en wie danste in de straten samen met de wehrmacht, de SS en de gestapo?Het heeft vier jaar geduurd om de bezetters klein te krijgen en de deur te wijzen. En wie zei ook weer dat de collaborateurs er hun redenen voor hadden?

Jan Hertogen, socioloog