BuG 52- Bericht uit het Gewisse 21/02/07  Printversie  Bron: RVA  Fiche 01/07   Overzicht 2006   Portaal 

 Voorzienbare kost dienstencheques 2007: kaap van 1 miljard € overschreden
Aan het niveau van januari 2007 gaat het om 52.650 jobs aan 0,6 jobtime
213 miljoen € mééruitgaven RSZ in 2007 voor dienstencheques tav 459 miljoen € in 2006
Belastingskost (
30% vrijstelling bijdrage gebruiker) stijgt tot 102 miljoen € in 2007
Vermindering toelage RSZ met 1€ levert 51 miljoen € 'besparing' op, ten koste van wie

In januari 2007 werden 4.076.315 dienstencheques aangekocht in België. Dit is een stijging met 17% tav december 2006. In alle gewesten was deze evolutie gelijklopend. 4.212.002 dienstencheques werden in januari door de ondernemingen ter betaling aangeboden bij ACCOR. Het betreft hier de cheques die in december 2006 of vorige maanden zijn aangewend door de gebruikers. Dit aantal ligt traditioneel wat hoger in de maand volgend op een semester of boekhoudkundig jaar, maar een stijging met 28% voor betaling aangeboden cheques is toch opmerkelijk. Het duidt er op dat het niveau van gebruik van dienstencheques de laatste drie maanden een structureel gegeven is.

Bij gelijke aankoop als januari 2007: 1.011 miljoen€ uitgaven aan dienstencheques in 2007

Wanneer de aankoop dienstencheques in 2007 op hetzelfde niveau blijft als in januari 2007 zullen 50 miljoen € dienstencheques gekocht worden in 2007. Gerekend aan 20€ uitgaven per dienstencheque betreft het een totaaluitgave van 1.011 miljoen €. Deze kostprijsberekening is minimaal omdat niet ten volle rekening gehouden wordt met het ontwikkelend potentieel in Wallonië en Brussel en een mogelijke verdere groei in Vlaanderen.

Van deze 1 miljard € wordt 774 miljoen € door de gemeenschap opgebracht: 672 miljoen € door de RijksSociale Zekerheid van werknemers en 102 miljoen€ door de kost van het belastingsvoordeel voor de individuele gebruiker, hetgeen gedragen wordt door de belastingplichtige burger. De effectieve uitgaven voor de RSZ bedroegen in 2006 459 miljoen € zodat in 2007 een bijkomend budget moet voorzien worden van minstens 213 miljoen €.De vermindering van betoelaging met 1€ brengt 51 miljoen € besparing voor de RSZ 2007

De vermindering van betoelaging vanuit de RSZ met 1€ reduceert de globale kost met 4,8% (1€ op 21€). Voor de RSZ komt dit neer op een verminderde uitgave van 51 miljoen € of 7% minder RSZ-uitgaven: 672 miljoen€ i.p.v. 723 miljoen €.

Aan het niveau van januari 2007 worden 52.650 jobs gerealiseerd, gerecupereerd of gereclasseerd

Gerekend aan gemiddeld 60% jobtime (23 uur per week) worden aan eenzelfde gebruik als in januari 2007 in België 52.650 jobs gerealiseerd langs de dienstencheques. In welke mate het om echt nieuwe jobs gaat, dan wel gerecupereerde (zoals PWA) of gereclasseerde (zoals huishoudelijke diensten voor zorgbehoevenden, vervoer gehandicapten) jobs is moeilijk na te trekken. Of de RSZ en de RVA zouden hun lijsten eens naast elkaar moeten leggen en berekenen hoeveel van deze dienstenchequesjobs uit de werkloosheid komen of in welke mate het gaat om witte jobs die vooraf al door de RSZ geregistreerd waren maar nu in het grijze dienstenchequecirquit terechtkomen, zoals aangeraden wordt door vele counselingbureaus van de beter verdienenden.

Aantal gebruikers stijgt met  4%, aantal ondernemingen met 2% in januari 2007 tav 12/07

De ondernemingen vinden het blijkbaar nog lucratief om met dienstencheques te werken. Na de daling van het aantal ondernemingen in december 2006 is er opnieuw een stijging van het aantal ondernemingen tot 1.465, en dit in elk gewest, het hoogste aantal ooit. De vermindering van de betoelaging voor ondernemingen met 1€ per dienstencheque zet hen dus niet uit de markt. Vraag is waar zij deze vermindering op afwentelen: op een vermindering van de winst of overschot of op de lonen van de werknemers?

Gebruik in gewesten groeit naar elkaar toe

Ook al blijft het Vlaamse gewest de grootste gebruiker, toch is er sprake van een bijbening door de andere gewesten. De afstand tussen hun aandeel in de dienstencheques en hun aandeel in de bevolking verkleint.


Op het kabinet Van den Bosche en Vanvelthoven kon men niet onmiddellijk het begrotingsbedrag geven dat in 2007 voor de dienstencheques voorzien is. Bovenstaande berekeningen zijn  dus de contouren waarbinnen de budgettaire en feitelijke werkelijkheid aan kan afgemeten worden.

En ook afwachten in welke mate het Beheerskomitee van de RSZ, met ondermeer de sociale partners, in deze uitgavenevolutie zullen meegaan, of is de sky echt the limit voor deze grijze tewerkstellingscreatie respectievelijk -reclassering van reguliere tewerkstelling op kosten van de RSZ en dit voor activiteiten die niet tot de core-business van de RSZ behoren?

Jan Hertogen, socioloog