BuG 46 - Bericht uit het Gewisse 06/12/06  Printversie   Portaal BEV  Bijlagen brief adminstratie Kabinetsnota

Komt Sinterklaas ook voor hardwerkende, studerende werknemers? 
De overheid staat nog 55,7 miljoen € in het krijt bij het BEV door niet-indexering van haar bijdrage

Het doek is allicht nog niet gevallen over de de-financiering van het Betaald Educatief Verlof. Deze BuG is evenwel het slot van onze BEV-reeks die we ondermeer afronden met een brief van 2/11/06 aan de administratie BEV. Zo werd op ons aangegeven reeds het 'gevraagde' bedrag 03/04 op 6/10/06 al met 6 miljoen € gecorrigeerd. 
 
Brief aan de Administratie Betaald Educatief Verlof, Ministerie van Werk en Arbeid, Brussel
 
Voortgaande op de gegevens van 6 oktober 2006 hebben we het budgettaire schema BEV geactualiseerd op basis waarvan de septembernota is opgemaakt. In feite de nog niet gecontroleerde aangevraagde bedragen voor 2003-2004 lineair geëxtrapoleerd tot 2007/2008 om uit te komen op 137,5 miljoen € of een verdubbeling sinds 2002-2003. Behoudens andere aanwijzingen dat er een verdubbeling is van aantal werknemers, of verdubbeling van het aantal uren of een combinatie van beiden, lijkt mij dit, zeker voor een nog niet volledig gecontroleerde situatie, een aantal vragen op te roepen.

In bijgaande grafieken valt het zonder meer op dat bij een CONSTANTE groei van werknemers er een onlogische stijging is van bedragen (en gedeeltelijk ook) uren die volledig afwijken van de ‘normale’ groei de laatste 8 jaar.

Van daar dat wij ten zeerste geïnteresseerd zijn in het mede opvolgen van de ‘goedgekeurde situatie’ en het uiteindelijke saldo, dat wel eens een zekere impact kan hebben op de prognoses die opgemaakt zijn naar de toekomst en die geleid hebben tot de gekende ingrepen en de blokkering op 0 saldo in 2007-2008, zonder extra overheidsinterventie als de werkgevers het ook niet doen.

Voorzover we niet alles goed begrepen of in beeld gebracht hebben, graag enige aanwijzing, en voorzover mogelijk, info over de toestand op 31/10/06.

Jan Hertogen

Tabellen en grafieken werden als bijlage toegevoegd. Hieronder hernemen we er enkele met een korte commentaar.

Reconstructie budgettaire toestand:
Van 1995 tot 2000 was het BEV in evenwicht.
   

Overzicht goedgekeurde uitgaven tot 2003/2004 - Controlesituatie BEV 6/10/06 (Bron Meta)

Begrotingsjaar

95/96

96/97

97/98

98/99

99/00

00/01

01/02

02/03

03/04 (3)

Uitgaven  (1)

38,9

37,4

38,8

40,8

50,1

58,7

62,6

70,2

75,9

Inkomsten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Overheid

25,4

25,4

25,4

25,4

25,4

25,4

25,4

25,4

25,4

  Werkgever 0,04% (2)

21,3

22,0

22,7

23,4

24,1

24,8

25,6

26,4

27,2

Totaal inkomsten

46,7

47,4

48,1

48,8

49,5

50,2

51,0

51,8

52,6

Saldo

7,8

10,0

9,2

8,0

-0,6

-8,5

-11,6

-18,4

-23,3

Terugbetaling 15/18€ uur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gecumuleerd saldo

7,8

17,8

27,0

35,0

34,4

25,9

14,3

-4,1

-27,4

Bijkomende overheid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo na tussenkomst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 03-04 is voorlopig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Evolutie aantal werknemers hypothese 1% per jaar en 2% index per jaar

 

 

(3) Dossiers konden ingediend worden tot 31/12/2005 - situatie controle op 6 oktober 2006

  
Tussen 1995 en 2000 was het BEV met de niet-geïndexeerde toelage van 25,4 miljoen € per jaar en 0,4% van de loonmassa zelfbedruipend. Vanaf 2001 werd een verlies opgebouwd dat in 2004, met een gedeeltelijk afgewerkt jaar 03-04 op 6/10/06 -27,4 miljoen € bedroeg. Dus (nog) niets om over naar huis te schrijven. 
 
Het zwaard van Damoclas: 96,9 miljoen € aangevraagde bedragen in 03/04, stijging met 27% op één jaar!?
 
De 96,9 miljoen € aangevraagde bedragen in juli 2006 (in oktober al teruggebracht tot 91,3 miljoen € ) hebben als het zwaard van Damocles boven het BEV gezwaaid en toegeslagen. 
  

Overzicht prognoses tot 2007/2008 - Controlesituatie BEV 6/10/06 (Bron Meta)

Begrotingsjaar

03/04 (2)

Prognose 04/05

Prognose 05/06

Prognose 06/07

Beslissing 07/08

Uitgaven

75,9

102,5

118,7

137,5

53,7

Inkomsten

 

 

 

 

 

  Overheid

25,4

25,4

25,4

25,4

25,4

  Werkgever 0,04% (1)

27,2

27,5

27,8

28,1

28,3

Totaal inkomsten

52,6

52,9

53,2

53,5

53,7

Saldo

-23,3

-49,6

-65,5

-84,0

0,0

Terubetaling 15/18€ uur

 

 

 

32,8

 

Gecumuleerd saldo

-27,4

-77,0

-142,5

-193,8

 

Bijkomende overheid

 

 

84,0

84,0

 

Saldo na tussenkomst

 

-77,0

-58,5

-25,8

 

(1) Evolutie aantal werknemers hypothese 1% per jaar en 2% index per jaar

(2) Situatie controle op 6 oktober 2006

 

 

 

   
De budgettaire prognose tabel is door ons (her)samengesteld op basis van de punctuele gegevens zoals terug te vinden in de kabinetsnota Betaald Educatief Verlof van faillissement gered. Tot 05/06 gaat Minister Vanvelthoven er van uit dat het om effectieve uitgaven gaat, gezien
het schooljaar is afgelopen en de aanvragen tot terugbetaling kunnen gebeuren tot eind 2007. Vanaf het schooljaar 06/07 zal evenwel het effect van de besparingsmaatregelen reeds voelbaar zijn, alhoewel daar in de kabinetsberekeningen maar beperkt rekening gehouden wordt. Voor deze twee jaren voorziet Vanvelthoven een extrabudgettaire input van telkens 84 miljoen €. Het bedrag van 84 miljoen € komt exact overeen met het vermoedelijke verlies voor het schooljaar 06/07. De tweede 84 miljoen € dienen om het gecumuleerde verlies van de voorgaande jaren op te vangen. Na de besparing op de verminderde terugbetaling zou er in deze berekening nog een negatief saldo van 25,8 miljoen € overblijven.
  
Het belangrijkste element in de septembermaatregelen van Vanvelthoven over het BEV is de beslissing om de overheidsbetoelaging terug te brengen op 25,4 miljoen € vanaf 07/08 en maar te laten stijgen in de mate ook de werkgevers hun aandeel verhogen: voor elke bijkomende werkgevers-€ zou dan een bijkomende overheids-€ staan. Dat is mede de inzet van het IPA 2007-2008.
    
Overheid staat nog 55,7 miljoen € in het krijt door niet-indexering van de bijdragen
  

Berekening bedrag niet-indexatie lonen/werknemers in de overheidsbetoelaging

Begrotingsjaar

95/96

96/97

97/98

98/99

99/00

00/01

01/02

02/03

03/04

04/05

05/06

06/07

Overheid niet-geïndexeerd

25,4

25,4

25,4

25,4

25,4

25,4

25,4

25,4

25,4

25,4

25,4

25,4

Overheid geïndexeerd

25,4

26,2

26,9

27,8

28,6

29,4

30,3

31,2

32,2

33,1

34,1

35,2

Verschil

0

0,8

1,5

2,4

3,2

4,0

4,9

5,8

6,8

7,7

8,7

9,8

Gecumuleerd verschil

0

0,8

2,3

4,7

7,9

11,9

16,8

22,7

29,4

37,2

45,9

55,7

  
D
e overheid heeft tot 06/07 alles samen 55,7 miljoen € aan het BEV onthouden door de niet indexeren van de bijdragen en geen rekening te houden met de groei van het globaal aantal werknemers die in aanmerking komen voor het BEV Het is alsof de wedden en sociale uitkeringen voor werknemers niet geïndexeerd zouden zijn én zouden verminderen in de mate het aantal gerechtigden zou stijgen. Dit bedrag van 55,7 miljoen € moet in korting gebracht worden van het gecumuleerd verlies en elke toekomstige regeling is maar vooruitziend als ze geindexeerd is en gekoppeld aan de stijging van het aantal gerechtigde werknemers.
 
De sterrengrafiek
  
Ter afronding de kerngrafiek met de index van het aantal goedgekeurde werknemers, bedragen en uren tot 02/03 en de aangevraagde  03/04 en de hieruit afgeleide prognose voor de verdere jaren. 
  

 
  

Het aantal werknemers is de centrale referentie om een evolutie in te schatten.  Aan dit beeld kan maar een werkelijkheid beantwoorden als de vormingsuren van Franstalige werknemers met 53% zouden gestegen zijn zoals aangeduid in BuG 43. Maar zulk een stijging lijkt vooralsnog erg onwaarschijnlijk. Intussen is gans de besparingsoperatie er op gebaseerd.

Sinterklaas

En komt Sinterklaas ook voor hardwerkende, studerende werknemers die bv maatschappelijk assistent, ingenieur, graduaat gezinswetenschappen of verzorgende willen worden aan 1 dag volwassenenonderwijs per week (30 x 8h = 240 uren) gedurende drie jaar? 240 uren BEV per jaar voor kwalificerende opleidingen is het absolute minimum om nog over een decente BEV-regeling te kunnen spreken.
 
Jan Hertogen, socioloog