BuG 387 – Bericht uit het Gewisse – 15 mei 2018
   
BuG 387 on-line                             Printversie (20p)
  
Voor alle 589 gemeenten en alle 192 politiezones worden in een wip 6
grafieken aangemaakt langs tabel
Crimi 2005-2016. Voor de bronnen en
rapporten per gemeente, prov., gewest, rijk en politiezone, zie
Pol-stat,
   

Criminaliteitsgraad Antwerpen eindelijk op Brussels niveau
Daling criminaliteit is een internationaal vastgesteld gegeven, zie de
uitmuntende analyse van De Coninck/Somers in
DM van 10/05/2018
 
Antwerpen en Gewesten


Als rekening gehouden wordt met toerisme, studenten, pendel
en treinverkeer dan heeft Antwerpen nog een weg te gaan.

Antwerpen en Gewesten

Daling van de criminaliteit heeft niets van doen met aantal agenten
dat woont of werkt in een politiezone, dat aantal is met de N-VA glo-
baal verminderd (cfr maar 1 op 5 gepensioneerde ambtenaren zullen
vervangen worden, dixit Jambon in het begin van de legislatuur).Hoe meer leefloontrekkers, hoe sterker de daling van de criminaliteit.
Leefloon is een teken van beschaving en een van de laatste buffers
voor de armoede en criminaliteit. Wie aan het leefloon raakt, destabi-
liseert de samenleving en lokt de criminaliteit willens nillens uit.
Zoals de nationaalsocialisten de 'asocialen' isoleerden en uitscha-
kelden zo wil de N-VA de leefloners en noodlijdenden behandelen.
Vlaanderen, N-VA op kop is nog ziek van het nationaalsocialisme,
zo analyseerden we reeds in een
toespraak voor de CGGZ van Limburg,
wat
Theo Francken ertoe bracht het toezenden van BUG's op te zeggen.

Antwerpen


Migratie is in alle gemeenten een factor die samengaat met een (forse)
daling van de criminaliteit, evenals verhoging werkzaamheid, daling
werkloosheid en (tijdelijke) stijging van aantal leefloners. Het samen-
gaan van fenomenen wil nog niet zeggen dat er een verband tussen
bestaat of dat het iets zegt over de oorzakelijkheid of de richting ervan.
De vaststelling van het samengaan laat evenwel toe de geesten te
verlichten en alerter te zijn voor perceptie, alternatieve- en non-facts.

Antwerpen

Ook in Antwerpen stijgt het gemiddeld inkomen per bewoner licht. Onder
PS-federaal daalden de bijkomende vreemdelingen in Antwerpen, onder
N-VA federaal bestuur is er op alle niveaus een herneming na 2014. Is niet
op de N-VA stemmen de boodschap om haar programma te realiseren?

     
1. Voorafgaande noten en toelichting

Criminaliteitsgraad: geëigende meter voor (internationale) evolutie en verschillen

De internationaal vastgestelde daling van de criminaliteit zegt nog niets over de verschillen tussen gemeenten of regio's. Nagaan in welke mate er verschillen zijn en met wat deze samengaan, afhangen of kunnen verklaard worden is nuttig. De meter hiervoor is de criminaliteitsgraad, het aaantal misdrijven per 100 inwoners, een instrument dat nochtans door de federale politie niet berekend wordt. Het is evenwel met de criminaliteitsgraad dat de burgemeesters zichzelf bloemetjes geven, ook al  heeft de daling van de criminaliteit weinig of niets van doen met aantal politieagenten of beleid. De criminaliteitsgraad laat toe de evolutie, met een zelfde methodologie, in de tijd op te volgen en na te gaan met welke sociale factoren ze samengaan, al of niet in (oorzakelijk) verband.

Criminaliteitsgraad is dus wel degelijk een aangepaste meter om evolutie en verschillen in criminaliteit tussen gemeenten, regio's en landen te meten. In deze BuG gaan we enkel voort op het totaal aantal misdrijven. Bij een volgende update zullen we meer in detail gaan.

Criminaliteitsgraad +: Vaste en tijdelijk aanwezige bevolking

De Criminaliteitsgraad houdt geen rekening met tijdelijke wisselingen van bevolkingsaantallen. Daar werd al in vorige analyses aan verholpen door de Criminaliteitsgraad+. Het zet de misdrijven in verhouding tot de effectieve aanwezigheid van bevolkingsgroepen in een gemeente rekening houdend met de duur van hun verblijf: toerisme (aantal nachten voor verblijfstoerisme per gemeente en de dagjestoeristen aan de kust en toeristische centra), stations (op- en afstappen per station), pendel (voor inkomende pendel in +, voor uitgaande pendel in - aan 9h per dag) en hogescholen (aantal verblijfsdagen en studentenpendel per dag) worden op deze wijze mee in de noemer van de bevolking gebracht.

Gemiddelde bevolking in een jaar

Voor de bevolking wordt de gemiddelde bevolking in een jaar gehanteerd, dwz (bevolking in jaar n+ bevolking in jaar N+1)/2. Hiermee wordt beter rekening gehouden met de bevolkingsevolutie dan wanneer men het bevolkingsaantal in het begin of einde van een jaar zou nemen.

Berekeningen voor gemeenten én Politiezones

Al deze gegevens voor de Criminaliteitsgraad+ worden ook berekend per politiezone en zo ook gekoppeld aan het aantal agenten dat werkt en woont in een politiezone.

Tijdsreeks van 2005 tot 2016

De tijdsreeks van misdrijven loopt van 2005 tot 2016 - de gecontroleerde en bij afsluiting van de ingifte vergelijkbare gegevens voor 2017 zijn nog niet ter beschikking. Burgemeesters lopen vooruit door met onvolledige statistieken over 2017 te zwaaien. Vooralsnog zijn slechts de cijfers tem 3de kwartaal 2017 gepubliceerd. In de tabel vind men dus gegevens vanaf 2005, in de recente gepubliceerde rapporten loopt de tijdsreeks maar vanaf 2009, met het beginjaar van de registratie 2000.

WAARSCHUWING en methodologische nota statistische dienst

De statistische dienst van de federale politie waarschuwt voor het gebruik van de 'criminaliteitsgraad'. Het is een illusie te denken dat men deze verschillen simpelweg kan “uitvlakken” door de geregistreerde criminaliteitscijfers uitsluitend te relateren aan het bevolkingsaantal" zo stelt de nota WAARSCHUWING. Er wordt verwezen naar een Verklarende nota die terug te vinden is in de ruimere Algemene methodologische nota waarin ook sprake is van 'hit parades' van gemeenten. De Criminaliteitsgraad+, reeds ontwikkeld in 2014 komt trouwens volledig tegemoet aan de gemaakte bezwaren.

Geografische vergelijkingen: (oude) verstedelijkingsgraad politie en Belfius-indeling

In voormelde  methodologische nota wordt verwezen naar naar de vroeger door de politie gehanteerde verouderde geografische typologie en verstedelijkingsgraad (1991). Deze, volgens ons nog altijd accurate typologie, is nog in de tabel Crimi 2005-2016 hernomen (zie kolom B, met onder A de omschrijving). Ook de door VVSG en andere diensten gehanteerde Belfiusindeling op 2 digit (kolom G, omschrijving kolom E) en 1 digit (kolom F, omschrijving D) kunnen gebruikt worden om steden in vergelijkbare groepen te sorteren. Ook de klassieke indelingen per provincie en gewest zijn aanwezig. De gemeenten en politiezones kunnen op elke kolomhoofding in opgaande of neergaande zin gesorteerd en/of geselecteerd worden. Voor de Criminaliteitsgraad, Criminaliteitsgraad+ en ook voor de Politiezones kunnen vrijelijk 'hit-parades' opgemaakt worden, al of niet met onderverdeling naar geografische criteria.

% in een zone wonende agenten op het aantal er werkende agenten

Ook het % agenten die in een politiezone wonen op het aantal dat er werkt komt in beeld en wordt geplaatst naast het aantal misdrijven. Noot: in een politiezone wonen wil nog niet zeggen dat men er werkt. Zo wonen er 10% agenten in de PZ Brussel-Elsene tav het aantal dat er werkt. Maar van die 10% kunnen er nog een aantal zijn die in andere Brusselse zone, of bv in Vlaanderen werken. Het gaat dus om een maximum dat er eventueel ook werkt.

Per politiezone het aantal misdrijven per agent die er woont en er werkt

Vergelijking van Antwerpen met enkele Vlaamse, Brusselse, Waalse gemeenten

In een apart blad van de tabel worden Criminaliteitsgraad en Criminaliteitsgraad+  van enkele gemeenten naast mekaar gezet, telkens met Antwerpen als referentiegemeente:
    - Antwerpen, Gent, Mechelen en Genk
    - Antwerpen, Molenbeek, Schaarbeek en Anderlecht
    - Antwerpen, Luik, Charleroi en Verviers

Lezers met een minimale kennis van excel kunnen zelf grafieken aaanmaken met zelfgekozen gemeenten: men moet de gegevensrij enkel plakken op een rij bovenaan het blad vgl in de exceltabel. Voor wie het allemaal te technisch is volstaat een eenvouwige vraag aan info@npdata.be om voor een gemeente of een aantal gemeenten vegelijkbare grafieken aan te maken.

Vatstelling van samengaan te onderscheiden van (oorzakelijk) verband

Interessant is na te gaan in welke mate fenomenen en hun evolutie in de tijd samengaan. Samengaan betekent nog geen verband, laat staat oorzakelijk verband noch kan een uitspraak gebeuren over de richting van het verband, wat veroorzaakt wat? Door evenwel samengaande fenomenen/werkelijkheden langs elkaar te zetten wordt het denken gestimuleerd en kan eventueel verder onderzoek geïndiceerd worden. Ook worden op deze wijze vooroordelen, percepties, alternatieve feiten en non-facts gemakkelijker zichtbaar.

Samengaan criminaliteitsniveau met sociale variabelen

Het samengaan van Criminaliteitsgraad en Criminaliteitsgraad+ wordt in de automatisch gegenereerde grafieken in beeld gebracht voor volgende elementen/fenomenen/werkelijkheden en dit langs een indeks waarbij de waarde in 2005 gelijkgezet wordt aan 100. De evolutie van de verschillende elementen tussen 2005 en 2016 wordt dus zichtbaar als evolutie tav 100 en op die wijze ook vergelijkbaar met elkaar.
   - bruto belastbaar inkomen per inwoner, aan constante prijzen, dwz de invloed van indeksstijgingen
   - bijkomend aantal vreemdelingen in een gemeente langs immigratiesaldo, verhuissaldo en
     natuurlijk saldo
   - verdeling van de bevolking als % op het totaal van werkenden, werklozen en niet actieven.

De werkenden zijn dus gelijk aan de werkzaamheidsgraad, werkloosheid wordt als % van de bevolking 15-64 jaar berekend (en niet als% op de actieve bevolking) Patrick Dewael heeft, zie de afspraak op Vrijdag, nog altijd het verschil niet begrepen tussen werkzaamheid (werkenden) en activiteitsgraad (werkenden+werklozen) als % op de bevolking. Fons Leroy verdient trouwens alle steun om ook de niet-actieven toegang te geven tot alle vorming en begeleiding naar tewerkstelling, zie de interessante analyse van Stefan Grommen op de Redactie 12/05/2018, hetgeen ons verleidde tot een FB-commentaar, wie 'vriend' wil worden kan het langs daar altijd melden.

2. Gebruik van de tabel Crimi 2005-2016


In de excel-tabel zijn 6 bladzijden aanwezig nl twee gegevensbestanden, twee blz om grafieken aan te maken en twee blz met vergelijkingen tussen gemeenten en tussen politiezones

Het blad Crimi-Gem bevat de gegevens per gemeente en Crimi-PZ, de gegevens per Politiezone. In elk van deze blz kan men de gemeente of politiezone (met volledige naam of de verkorte) opzoeken en kopiëren. Om de grafieken te genereren moet de gecopieerde regel geplakt worden op de 2de rij in het blad Graf-Gem voor de gemeenten en Graf-P voor de Politiezones. In het blaf Gem-vgl en PZ-vgl worden enkele gemeenten en Politiezones met elkaar vergeleken.

In de volgende punten overlopen we de verwerkte gegevens, toegepast op een diversiteit aan gemeenten. Maar elkeen kan voor elke andere gemeente in België deze gegevens en grafieken selecteren en in beeld brengen. Sociale variabelen zijn niet verwerkt op het niveau van provincie, gewest of politiezone, wel de criminaliteitsgraad en criminaliteitsgraad+ en Leefloon/UVW tussen 2013 en 2016.

3. Enkele opvallende gegevens voor enkele opvallende gemeenten

3.1. Luik, gemeente met een hoge criminaliteitsgraad

Op het kruispunt van vier landen zeg maar, Nederland, Duitsland, Frankrijk is de 'metropool' Luik (met Herstal, Seraing en Chaudfontaine) de grotere stad waar criminaliteit zich hardnekkig heeft ingebeten en meer dan alle andere grotere steden moeite heeft op mee te gaan in de internationale tendens van forse afname de laatste vijf jaar. Misschien kan Raoul Hedebouw, als mogelijke nieuwe burgemeester daar voor een trendbreuk zorgen.


Luik


Metropool Luik: Criminaliteitsgraad+:
Luik, Seraing, Herstal en Chaudfontaine

Een criminaliteitsgraad van meer dan 20 misdrijven op 100 inwoners in 2016 in Luik is erg hoog. Zelfs rekening houdend met toerisme, pendel, stations en hogeschoolstudenten blijft de criminaliteitsgraad+ hoog, nl 17, zeker als vergeleken wordt met bv Antwerpen en enkele andere Waalse steden en de andere gemeenten van de 'metropool' Luik en met de Gewesten


 
Luik en de gewesten
En vergeleken met enkele  Brusselse gemeenten springt Luik er ook ver boven uit.


3.2. Ook in Zelzate is er werk aan de winkel, maar migratie helpt

Zelzate wordt bij de komende gemeenteraadsverkiezingen allicht de eerste gemeente (na Zwijndrecht in illo tempore) met een 'communistische' burgemeester. Ook Zelzate volgt de internationale trend pas zeer recent en zag haar criminaliteitsniveau stabiliseren op relatief hoog niveau. We nemen hier de grafiek waarbij criminaliteitsgraad, inkomen en bijkomende vreemdelingen aan 100 gelijkgesteld worden in 2005 zodat de evolutie tot 2016 vergelijkbaar zichtbaar wordt.


Er is een kleine inkomensstijging per inwoner (aan constante prijzen), tot 2015 een beperkte groei van aantal bijkomende vreemdelingen, met een piek in 2016, moment ook dat de laagste criminaliteitsgraad bereikt wordt van de laatste 12 jaar.

De vaststelling dat de groei van het aantal bijkomende vreemdelingen de laatste zes jaar samengaat, dwz zonder ons uit te spreken over eventuele oorzakelijkheid en de richting ervan, met een (forse) daling van de criminaliteit is opvallend. Ook op wereldvlak is er een stijging van de migratiebewegingen, die mogelijk een positief effect hebben op een vermindering van de criminaliteit. De eerste geviseerden voor wat de veiligheid betreft, zijn allicht meer dan wie ook attent om goede burgers te zijn en strafrechtelijke feiten te ontlopen. Nieuwe migratie is als een deken die zich uitstrekt over de onvolkomenheden van vroegere migraties, hebben we ooit aan Le Soir gezegd.

Door dit samengaan van verhoogde migratie en daling van de criminaliteit is het voor de '^populistische' partijen nodig dat de 'perceptie' wordt aangepast en wordt het onveiligheidsgevoel, dat een alsmaar kleinere basis heeft, kunstmatig aangewakkerd en worden de geesten te verziekt door een identitair-nationalistisch discours.

Maar het zijn voor hen vijgen na Pasen omdat het de migratie en de inwoners met migratieachtergrond zelf zijn die ook de politiek gaan beïnvloeden of overnemen, zeker op het lokale vlak. De 'klassieke' partijen, Groen en de communisten doen er goed aan om de vreemdelingenstem maximaal te activeren, en ook op de kieslijsten voldoende weerspiegeling te geven van de diverse burgerbevolking, met inbegrip van vrouwen met een hoofddoek of orthodoxe joden, om maar iemand te noemen.

3.3. Mechelen, een voorbeeldstad met een voorbeeldevolutie

   
Mechelen

  
Mechelen is een goed voorbeeld van de berekeningswijze van Criminaliteitsgraad en Criminaliteitsgraad+ waarbij rekening gehouden wordt met toerisme, hogeschoolstudenten, stations en pendel (in Mechelen met een +saldo voor inkomende pendel). Dat maakt voor Mechelen een verschil van meer dan  2 per honderd misdrijven op honderd inwoners en zo komen ze uit op een Criminaliteitsgraad+ van 7,6.

Mechelen


In Mechelen is na 2012 een merkbare stijging zichtbaar van het bruto belastbaar inkomen per inwoner. Na een stabilisatie van bijkomende vreemdelingen, met piek in 2010, is er een stijging (erkende vluchtelingen inbegrepen) in 2016. De criminaliteitsgraad is na 2009 en vooral na 2012 dalend.


Mechelen


In Mechelen is de evolutie van werkenden, werklozen en niet-actieven na 2013 quasi constant. Merk de daling van de werkloosheid na 2005 en zelfs na de bankencrisis in 2008 is er een stabilisering van hun % op de bevolking van 15-64 jaar. Wel is er een forse stijging van Leefloners, met inbegrip van Vluchtelingen die in Mechelen altijd een warme opvang vinden en een lichte daling van UVW, allicht ook gecompenseerd door een stijging van Leefloners, een fenomeen dat in andere gemeenten uitdrukkelijker is vast te stellen.


Mechelen en de gewesten


Met 7,6 Criminaliteitsgraad+ situeert Mechelen zich nog bijna 2 punten boven het niveau van het Vlaamse gewest dat 6,2 bedraagt, tegenover 8 in Wallonië en 9,5 Criminaliteitsgraad+ voor het Brusselse gewest.

3.4. Het Brusselse gewest, internationale stad met sterkste vermindering criminaliteit

Brussels gewest


Gezien de grootstedelijke functie ligt de Criminaliteitsgraad+  met 9,5 zo'n 2.4 lager dan de criminaliteitsgraad van 11,9, die geen rekening houdt met toerisme, hogescholen, stations en pendel.  Brussel komt in het vaarwater van de andere gewesten, en heeft, vergeleken met Antwerpen een lager Criminaliteitsgaard en een Criminaliteitsgraad+ die nog een goed stuk lager ligt.


Schaarbeek


Niet het gemiddeld inkomen maar de sociale indicatoren staan voor de meeste Brusselse gemeenten op positief, zoals hier bij Schaarbeek: verhoogde werkzaamheid (lichtblauwe lijn) verminderde werkloosheid (gele lijn en de helbauwe voor UVW na 2013. Daartegenover staan evenwel de niet-actieven die stijgen en het leefloon dat de uitstoot van werklozen moet opvangen alsmede van erkende vluchtelingen.
   

Criminaliteitsgraad: Antwerpen en de Gewesten


Criminaliteitsgraad+: Antwerpen en de Gewesten

Criminaliteitsgraad+: Antwerpen en enkele Brusselse steden


Ook Antwerpen heeft nog werk voor de boeg wil het de Brusselse gemeente evenaren: Zelfs met de 'opkuisactie' in Molenbeek strandt Antwerpen met 10,4 criminaliteitsgraad+ op het niveau van Molenbeek.
 

3.5. De Kempen: toekomstige migratieregio met dalende criminaliteit

Enkel gemeenten uit de Kempen


Heist-op-den-Berg


Turnhout


Lier


De stijgende immigratie duidt op een evolutie waarbij deze een alsmaar groter volume zal innemen. Maar ook hier is de daling van de criminaliteit ingezet.

3.6. Antwerpen en enkele Vlaamse stedenGent kent een meer beperkte daling van de Criminaliteitsgraad+, hetgeen typisch is voor een 'studentenstad' ook al wordt rekening gehouden met het aandeel studenten voor de berekening van de Criminaliteitsgraad+. Dat is ook zichtbaar in een stad als Leuven. Genk had traditioneel een lage Criminaliteitsgraad maar stabiliseert nu op een hoger niveau. Dit gaat ondermeer samen met een vermindering van de immigratie. We nemen hier de evolutie van enkele steden onder de loupe:


Gent

 

Genk

Verminderende migratie, stijgend gemiddeld inkomen
 
Genk

Werkloosheid daalde maar was na 2008 constant stijgend tot 2015.
Leefloon compenseert daling UVW na 2014.

Leuven


4. De Politiezones - Samentelling van de ertoe behorende gemeenten

4.1. Criminaliteitsgraad+ voor de zone Brussel/Elsene

  
PZ Brussel/Elsene - Criminaliteitsgraad+


4.2. Evolutie-indeks criminaliteitsgraad+ PZ en gewesten: 2005= 100


PZ Brussel/Elsene - Evolutieindeks+ 2005=100

Niet alleen het niveau van criminaliteit is van belang, ook de evolutie vanaf bepaalde datum. Door de criminaliteitsgraad in 2005 gelijk te stellen aan 100, kan de evolutie tot 2016 vergelijkbaar in beeld gebracht, hier boor de PZ Brussel/Elsene in vergelijking met de drie gewesten. Voor alle PZ kunnen door twee muisklikken in de tabel (copy/past) 6 grafieken in beeld gebracht worden.

De stijging van de criminaliteitsgraad+ was sterk in  PZ Brussel/Elsene, maar de daling was er ook het sterkst tav de piek in 2011. Langs de tabel kan men met twee muisklikken de positie van de gekozen PZ vergelijken met de gewestelijke indeks.
  

4.3. De politiezone met de laagste Criminaliteitsgraad+ in 2016

PZ LOWAZONE
Lovendegem/Nevele/Waarschoot/Zomergem

Ook op het laagste criminaliteitsniveau is de
 internationale tendens zichtbaar.

PZ LOWAZONE

Er wonen 2x zoveel agenten dan er werken


4.4. Politiezones met de laagste Criminaliteitsgraad+ (-4 misdrijven/100 (aaanwezige)inwoners)

Ook hier wordt rekening gehouden met toerisme, stations, hogescholen die er veel minder aanwezig zijn, ook met pendel, maar daan in de negatieve zin, dwz dat het aantal inwoners dat buiten de gemeente werkt in aftrek komt voor 9h per werkdag van de 'aanwezige' bevolking.
 

PZ Nr Politiezone naam Crimi. graad Crimi. graad.+ %wonen/ werken Misdr./ Wonen Misdr./ Werken
5422  PZ LOWAZONE 3,1 3,2 199% 14 28
5391  PZ Bierb./Bouters./Holsbeek/Lubb. 3,1 3,2 86% 25 21
5426  PZ Brakel  3,2 3,3 161% 16 26
5397  PZ Dijleland  3,2 3,3 84% 32 27
5291  PZ Eifel  3,4 3,3 183% 13 24
5447  PZ Het Houtsche 3,4 3,3 164% 16 27
5395  PZ Haacht  3,4 3,4 63% 36 23
5389  PZ Hageland 3,3 3,4 66% 54 35
5393  PZ HerKo  3,5 3,5 302% 9 28
5454  PZ MIDOW 3,6 3,6 32% 112 36
5448  PZ Regio Tielt  3,8 3,6 100% 33 33
5372  PZ HANO 3,7 3,7 85% 32 27
5399  PZ BRT  3,7 3,8 182% 16 30
5460  PZ Polder 3,9 3,8 226% 13 30
5375  PZ Heusden-Zolder 3,9 3,8 123% 20 25
5361  PZ Berlaar/Nijlen  3,9 3,9 170% 14 24
5368  PZ Balen/Dessel/Mol 4,3 4,0 133% 22 30
5356  PZ Klein-Brabant  4,2 4,0 154% 22 33
5296  ZP Du Condroz  4,0 4,0 305% 9 29
5385  PZ Noordoost Limburg 4,0 4,0 166% 12 21


Voor de positie van andere zones, zie de tabel Politiezones 2016.

4.5. Politiezones met een Criminaliteitsgraad+ boven 10 misdrijven/100 inwoners+aanwezigenToch enigszins verwonderlijk dat Luik de 'koppositie' inneemt, voor charlerois en Brussel Elsene, dat samen met  Antwerpen geven de lijn aangeven van de ook internationaal fors dalende Criminaliteitsgraad+ sinds 2011. De PZ Blankenberge/Zuienkerke staat als tweede Vlaamse gemeente in deze 'top 10'. Verder staan er nog 7 Waalse Politiezones +10, waaronder naast Luik en Charleroi ook La Louvière en Mons/Quévy

4.6. Agenten die in een Politiezone wonen op het aantal er werkenden.

Voor de periode 2013-2016 wordt het aantal agenten per 1000 inwoners dat in een zone woont berekend als % op het aantal dat er werkt. Als een agent in een zone woont wil dat nog niet zeggen dat hij er werkt. Hier een top 30 van gemeenten waar weinig politieagenten wonen in verhouding tot het aantal dat er werkt.

In onderstaande tabel worden volgende elementen per politiezone naast elkaar gezet:
- Criminaliteitsgraad: misdrijven per 100 inwoners
- Criminaliteitsgraad+: misdrijven per 100 vaste en tijdelijk aanwezige bewoners
- Aantal in de PZ wonende agenten per 1.000 inwoners
- Aantal in de PZ werkende agenten per 1.000 inwoners
-% in een PZ wonende op het aantal er werkende agenten
- Aantal misdrijven per er wonende agent
- Aantal misdrijven per er werkende agent

Volgorde van % er wonend op er werkend. Enkel de zones met 80% er wonende agenten of minder worden in onderstaande tabel opgenomen. Voor de volledige lijst zie Tabel Politiezones 2016 (sorteerbaar op alle elementen, alsmede met selectiemogelijkheid per gewest.).
 

PZ Nr Politiezone naam Crimi. graad Crimi. graad.+ Verschil gr en gr+ Wonen/ 100 inw Werken/ 100 inw %wonen/ werken Misdr./ Wonen Misdr./ Werken
5339  PZ Brussel stad,  Elsene  19,8 12,6 7,3 1 9 10% 203 21
5344  PZ Polbruno 9,4 7,4 2,0 1 5 24% 87 21
5341  PZ Zuid 12,3 9,4 3,0 1 4 30% 105 31
5277  ZP Liège 20,4 17,0 3,4 2 6 32% 112 36
5343  PZ Montgomery 7,9 7,3 0,6 1 4 36% 59 21
5342  PZ Ukkel/Waterm.-Bosv./Ouderg. 7,8 7,6 0,2 1 4 38% 55 21
5345  PZ Antwerpen  11,8 10,4 1,5 2 5 40% 57 22
5388  PZ Leuven  14,2 9,7 4,5 2 4 45% 83 37
5415  PZ Gent  12,6 9,6 3,0 2 5 46% 57 26
5330  ZP Charleroi  16,0 14,9 1,2 3 5 50% 61 31
5340  PZ Brussel-West   9,1 9,0 0,1 2 4 51% 46 23
5297  ZP Arlon/Attert/Habay/Martelange 6,1 5,7 0,5 1 3 53% 44 23
5298  ZP Sud-Luxembourg 5,9 6,0 -0,1 2 3 61% 34 21
5382  PZ Voeren : Voeren 7,6 6,7 0,9 3 6 61% 22 14
5274  ZP Waterloo 7,8 7,2 0,5 2 3 63% 36 23
5906  PZ Mechelen/Willebroek  9,2 7,6 1,6 2 4 64% 38 25
5446  PZ Damme/Knokke-Heist 7,5 7,1 0,4 3 4 65% 26 17
5275  ZP Ottignies-Louvain-la-Neuve 12,1 6,0 6,1 2 3 66% 54 35
5414  PZ Sint-Pieters-Leeuw 5,9 6,0 -0,1 4 6 66% 15 10
5427  PZ Ronse 7,5 7,3 0,2 2 3 69% 39 27
5325  ZP La Louvière  10,8 10,8 0,0 3 4 70% 41 29
5449  PZ Oostende  11,5 9,6 1,9 3 5 73% 34 25
5853  PZ Lanaken/Maasmechelen 5,4 5,4 0,0 2 2 75% 29 22
5324  ZP Mons-Quévy  12,0 10,4 1,6 3 4 76% 39 30
5289  ZP Vesdre  7,9 7,4 0,5 2 3 78% 32 25
5445  PZ Blankenberge/Zuienkerke 12,3 10,3 2,0 4 5 80% 34 27

 
PZ Brussel-Elsene - % er wonend op er werkend


Niet allen het % woonachtige agenten in de zone Brussel/Elsene
is laag, het is de laatste drie jaar nog gedaald. Wie zorgt voor een
trendbreuk, of een volledig omgooien van het bevolkingsnabije
veiligheidsbeleid in de Brusselse gemeenten en ook Antwerpen
waar maar 40% van de er werkende agenten wonen. Het is noch-
thans eenvoudig: als de politie de bevolkingssamenstelling volgt
(meer dan 80% migratieachtergrond in Brussel, meer dan 50% in
Antwerpen) dan is dit probleem (en vele andere) meteen opgelost.


5. Slotnoot

Wie eenmaal z'n weg vindt in deze gegevensbestanden, verwerking en grafische vormgeving is een tijdje zoet en zet z'n eigen ideeën en percepties (terug) op scherp. Met de beschikbare statistieken is nog veel meer te doen, vooral dan voor onderzoekscentra en denktanken. Al van 2011 af heeft npdata gewezen op de dalende tendensen in oa de Brusselse criminaliteit en de internationale tendens zichtbaar gemaakt en opgevolgd. In 2014 heeft de Brusselse politiek en politie voor het eerst deze tendens ook zelf naar buiten gebracht, zodat we er niet verder een item van gemaakt hebben. Nu de daling van criminaliteit in een internationaal perspectief wordt geduid is het zinvol de evoluties in de tijd en tussen gemeenten en regio's verder op te volgen, en in detail te gaan naar aard van misdrijven enz. Dat laten we voor de échte wetenschappers, wij verbinden ons ertoe om bij de update voor 2017 enkele vingeroefeningen te doen.

Jan Hertogen, socioloog