BuG 239 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 8 oktober 2014
  
BuG 239 on-line                                 Printversie (7p)
  
Aantal en % moslims in BelgiŽ per gemeente en aantal SyriŽstrijders

Moslims in BelgiŽ van 6,3% naar 6,5% van de bevolking

2011-2013: aantal en % naar nationaliteit, gemeente en gewest

Volgens 'n aangepaste methodologie voortgaande op de PEW-cijfers en
een voortschrijdende laÔcisering van 0,5% per jaar voor Belg gewordenen
zijn er 716.478 moslims in BelgiŽ of 6,5%, tegenover 6,3% in 2011, hetgeen
wijst op een lagere groei van aantal moslims dan migratieachtergrond.

46,4% van de moslims zijn van Marokkaanse afkomst, 25,8% van Turkse,
samen zijn ze goed voor driekwart van de moslimpopulatie in BelgiŽ.

Een kwart van alle inwoners met migratieachtergrond is moslim,
de ander 3/4 blijven misschien ten onrechte te veel uit beeld.

Tabel: Aantal en % moslims per gemeente en migratieachtergrond

In verhouding minder SyriŽstrijders uit grotere steden
Brussel en Antwerpen leveren in verhouding minder SyriŽstrijders,
Mechelen, 2de grootste 'Marokkanenstad' mengt zich niet in de strijd.
141 Brusselaars zouden naar SyriŽ vertrokken zijn, en dit op 400,
dat is een goed stuk minder dan hun aandeel in Belgische moslims

Tabel: Aantal en % moslims en SyriŽstrijders per gemeente

Vooraf 1: De verpleegster van Bart De Wever die op 18 jaar haar diploma haalt, het icoon van deze regering, onzin zonder dat men nog beseft dat het onzin is.
Vooraf 2: Best in het oog houden dat de levensverwachting wisselt vanaf de leeftijd die men heeft, hoe ouder men is geworden hoe hoger de levensverwachting, zie Sterftetabel in exacte leeftijd en Sterftetabel in verstreken leeftijd.
Vooraf 3. De depreciatie van Tobback voor wie studeert, 'op de kosten van wie dan al werkt' is stuitend, verdeel en heers. Studeren is evengoed werken maar dan niet of onderbetaald.
Vooraf 4. Update: geen 45,5% maar 49,9% publieke dienstverlening (tewerkstelling met in hoofdzaak publieke middelen). Ook van 161.971 werknemers in tijdelijke werkloosheid wordt hun arbeidscontract met publieke middelen betaald, ook dat is 'overheidsbeslag', een te dikwijls vergeten snoepje voor de werkgevers, zie BuG 238.
Vooraf 5. En lid worden van Movement X kan langs  www.movementx.org.
 
1. Aantal en % moslims in BelgiŽ naar gewest, provincie en gemeente
  

 
Omdat niemand anders er zich aan waagt of erover in discussie wil gaan en omdat professor Dassetto, van
"L'Iris et le Croissant" er op aandrong een update te maken van de
cijfers van 2011, hierbij de update van het aantal moslims per nationaliteit en gemeente voor 2013, voortgaande op de recente update van aantal inwoners met migratieachtergrond, zie BuG 237.
 
De update van het aantal moslims per gemeente laat ook toe  na te gaan wat het % SyriŽstrijders is    vergeleken met het aantal moslims en 15-35 jarigen onder hen in een gewest of gemeente.
 
1.1. Methodologie:
 
Na de gegevens van CIA, het Duitse onderzoek, het Duitse onderzoek aangevuld met PEW-gegevens,  wordt nu het PEW als basis, aangevuld met het laÔciseringspercentage van het Duits Onderzoek van 2008. Voor de belangrijkste nationaliteitsgroepen gaat het om quasi dezelfde percentages. Het PEW-Forum geeft voor alle landen van de wereld, ook BelgiŽ een evolutie van 1990 tot een toekomstvooruitzicht tot 2030.
  
1. Voortgegaan wordt op de PEW-cijfers per nationaliteit
2. De PEW-percentages worden gecorrigeerd met de laÔciseringsgraad voor moslims, onderscheiden voor vreemdelingen (13% laÔcisering) en Belg gewordenen en hun nageslacht (25% laÔcisering) zoals bleek uit het Duitse representatieve onderzoek naar toebehoren aan een godsdienst van 2008. Voor de vreemdelingen wordt er van uitgegaan dat de laÔcisering op hetzelfde niveau blijft, voor de Belg gewordenen en hun nazaten gaan we voort op een voortschrijdende laÔcisering met 0,5% per jaar, dus vanaf 2008 -2,5% zodat deze in 2013 27,5% bedraagt.
3. Voor Europese niet-moslimlanden werd 1/10 van het PEW % toegepast op de vreemdelingen. De Belg-geworden West-Europeanen worden niet in berekening betrokken. Voor Nederland bv zijn er volgens het PEW 5,5% moslims. Voor de Nederlandse vreemdelingen in BelgiŽ worden echter maar  0,5% moslims (of 1/10) meegeteld. Ook voor Fransen werd met 1/10 een lagere sleutel toegepast dan in 2011. Voor de Nederlander geworden Marokkanen die naar BelgiŽ verhuizen wordt er van uitgegaan dat ze niet meer de Belgische nationaliteit aangenomen hebben of zullen aannemen, hetzelfde voor Frans of Spaans geworden Marokkanen die naar BelgiŽ verhuizen.

In de tabel Aantal en % moslims per gemeente en migratieachtergrond kan gemakkelijk per gemeente nagegaan hoeveel moslims er wonen en van welke migratieachtergrond ze zijn.

Consistentie
 
Door de methodologische wijzigingen verhoogt de interne consistentie van de berekening, maar in de evolutie kunnen lichte verschuivingen zijn op het niveau van nationaliteit per gemeente, minder op het niveau van provincie of gewest.
 
Als het aantal moslims gelijkelijk groeit met het bevolkingsaantal zal het % gelijk blijven, ook al is er een verhoging in het aantal. Vergeleken met de groei van het aantal inwoners met migratieachtergrond ligt de groei van het aantal moslims lager, gezien ze maar 1/4 uitmaken van het aantal met migratieachtergrond. Bij verhoogde emigratie, bv van oudere Turken naar Turkije, of van een nationaliteit naar andere gemeenten dan kan er sprake zijn van een zekere stabilisatie of vermindering van moslims op gemeentelijk niveau. Ook het in rekening brengen van een voortschrijdende laÔciseringsgraad voor Belg geworden moslims heeft een kleine maar zekere impact. Aantal en percentage moslims zijn dus consistent maar blijven een berekening, de best mogelijke met de beschikbare gegevens. Maar graag gesprek of discussie met wie er vragen over heeft.

1.2. De PEW-cijfers: % moslims binnen elk land

Naast de PEW cijfers wordt de laÔciseringsraad weergegeven in de tabel met alle nationaliteiten, zie PEW-Forum: 13% voor vreemdelingen, 27,5% voor Belg gewordenen en hun nageslacht. Deze tabel is ook interessant om te zien hoeveel % van de bevolking in elk van deze landen als moslim geteld wordt. De tabel kan gekopieerd en als exceltabel opgeladen worden.
 
1.3. Aantal moslims per gewest en provincie

 
Op 2 jaar tijd is er weinig evolutie in aantal en % moslims, 6,3% in 2011, 6,5% in 2013, dit strookt volledig met de telling van het PEW-Forum die een andere methodologie gebruikt en uiteraard niet gedetailleerd is naar gewest, provincie of gemeente.
    

Rijk, gewest, prov.

Moslims %

Moslims

Bevolking

BelgiŽ 6,5% 716.478 11.099.554
   Vlaams gewest 4,7% 296.973 6.381.859
   Brussels gewest 22,6% 260.902 1.154.635
   Waals gewest 4,5% 158.602 3.563.060
Provincies      
  Antwerpen 6,9% 123.354 1.793.377
  Vlaams Brabant 3,3% 36.017 1.101.280
  West-Vlaanderen 1,8% 21.305 1.173.019
  Oost-Vlaanderen 4,5% 65.841 1.460.944
  Limburg 5,9% 50.457 853.239
  Brussel 22,6% 260.902 1.154.635
  Henegouwen 5,2% 68.510 1.328.760
  Luik 6,3% 68.559 1.087.729
  Waals-Brabant 2,3% 9.066 388.526
  Luxemburg 1,5% 4.179 275.594
  Namen 1,7% 8.288 482.451


1.4. Samenstelling van de moslims in BelgiŽ naar gewest en nationaliteit
  
Vergelijking basisgegevens 2011 en 2013 in aantallen
     

Moslims, bevolking en migratieachtergrond - 2011
Gewest Marokk. Turks Ander Totaal Bevolking
Vlaams 109.629 92.624 78.977 281.230 6.306.638
Brussels 148.200 41.007 61.333 250.541 1.119.088
Waals 57.751 41.025 55.137 153.913 3.525.540
Belgie 315.580 174.656 195.447 685.684 10.951.266
Migratieachtergr. 407.647 229.811 2.031.920 2.669.378  
    
Moslims, bevolking en migratieachtergrond - 2013
Gewest Marokk. Turks Ander Totaal Bevolking
Vlaams 115.818 98.724 82.431 296.973 6.381.859
Brussels 155.075 42.291 63.537 260.902 1.154.635
Waals 61.331 43.609 53.662 158.602 3.563.060
BelgiŽ 332.224 184.624 199.630 716.478 11.099.554
Migratieachtergr. 442.044 243.582 2.207.590 2.893.216 11.099.554

 
De vermindering voor andere in WalloniŽ is het gevolg van het toepassen van de verhouding 1/10 van het PEW% op vreemdelingen van West-Europese afkomst in BelgiŽ
  

% moslims, bevolking en migratieachtergrond - 2013
Gewest Marokk. Turks Ander Totaal Bevolking
Vlaams 26,2% 40,5% 3,7% 10,3% 57,5%
Brussels 35,1% 17,4% 2,9% 9,0% 10,4%
Waals 13,9% 17,9% 2,4% 5,5% 32,1%
BelgiŽ 75,2% 75,8% 9,0% 24,8% 100,0%
Migratieachtergr. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  

 
24,8% van alle inwoners in BelgiŽ met migratieachtergrond zijn moslims. Op de interessante Daarna-meeting over 50 jaar migratie in Mechelen van 1 oktober 2014 stelde Mohammed Chakar nog dat er eerst gastarbeiders waren, dan migranten, dan allochtonen en nu moslims, alsof het over die religieuze betekening/etiquettering gaat, of dat iedereen nu onder die noemer te schuiven is.
 
1.5. % moslims per gewest en nationaliteit
  

Verdeling moslimbevolking per gewest - 2013
Gewest Marokk. Turks Ander Totaal
Vlaams 39,0% 33,2% 27,8% 100,0%
Brussels 59,4% 16,2% 24,4% 100,0%
Waals 38,7% 27,5% 33,8% 100,0%
BelgiŽ 46,4% 25,8% 27,9% 100,0%

  
59,4% van alle moslims in het Brusselse gewest zijn van Marokkaanse afkomst, in het Vlaams en Waals gewest is dat een kleine 40%. Voor BelgiŽ zijn 46,4% van de moslims van Marokkaanse afkomst, 25,8% van Turkse afkomst, samen zijn ze goed voor 3/4 van de moslimpopulatie in BelgiŽ.
 
1.6. % moslims op gewestbevolking 2011 en 2013
    

% moslimbevolking op gewestbevolking - 2011
Gewest Marokk. Turks Ander Totaal
Vlaams 1,7% 1,5% 1,3% 4,5%
Brussels 13,2% 3,7% 5,5% 22,4%
Waals 1,6% 1,2% 1,6% 4,4%
BelgiŽ 2,9% 1,6% 1,8% 6,3%
    
% moslimbevolking op gewestbevolking - 2013
Gewest Marokk. Turks Ander Totaal
Vlaams 1,8% 1,5% 1,3% 4,7%
Brussels 13,4% 3,7% 5,5% 22,6%
Waals 1,7% 1,2% 1,5% 4,5%
BelgiŽ 3,0% 1,7% 1,8% 6,5%

Behoudens andere in WalloniŽ, omwille van een statistische aanpassing, is er een beperkte progressie in het aantal moslims, die volledig in lijn is met de prognoses van het PEW-Forum.
 
1.7. Aantal en % moslims naar gemeente
 
Volledige lijst gemeenten in alfabetische orde:
BelgiŽ  Vlaams gewest  Brussels gewest  Waals gewest. Deze tabellen zijn in html, langs excel kunnen ze evenwel opgeladen worden als exceltabel.
 
Gemeenten in volgorde van aanwezigheid moslims
 
Vlaams Gewest
  

Gemeente Moslims % Moslims Bevolking
Heusden-Zolder 18,9% 6.062 32.132
Beringen 18,7% 8.243 43.975
Antwerpen 17,5% 88.810 507.911
Genk 16,3% 10.611 65.224
Vilvoorde 16,2% 6.731 41.432
Mechelen 14,2% 11.740 82.602
Maasmechelen 13,9% 5.187 37.421
Houthalen-Helchteren 12,9% 3.948 30.515
Gent 12,6% 31.305 248.813
Ronse 11,6% 2.960 25.565
Zele 11,2% 2.317 20.744
Lokeren 10,4% 4.183 40.104
Machelen 10,2% 1.427 13.987
Willebroek 10,0% 2.517 25.059
Boom 9,8% 1.696 17.227
Leopoldsburg 8,9% 1.347 15.178
Sint-Niklaas 8,8% 6.462 73.280
Zaventem 6,8% 2.178 31.960
Leuven 6,6% 6.425 97.692
Temse 6,4% 1.845 29.012
Drogenbos 6,1% 311 5.062
Grimbergen 5,7% 2.071 36.188
Kortrijk 5,6% 4.200 75.120
Lier 5,4% 1.877 34.497
Turnhout 5,4% 2.282 42.008
Diest 5,3% 1.227 23.271
Sint-Pieters-Leeuw 5,2% 1.684 32.677
Hamme 5,0% 1.226 24.543
Zelzate 5,0% 621 12.509

  
Brussels gewest
  

Gemeente Moslims % Moslims Bevolking
Sint-Joost-ten-Node 43,7% 11.895 27.207
Sint-Jans-Molenbeek 38,5% 36.454 94.653
Schaarbeek 37,1% 48.453 130.587
Brussel 29,8% 50.261 168.576
Anderlecht 28,6% 32.419 113.462
Koekelberg 27,8% 5.853 21.025
Sint-Gillis 24,7% 12.457 50.377
Vorst 21,9% 11.812 54.024
Evere 16,6% 6.205 37.364
Jette 15,5% 7.671 49.411
Ganshoren 14,8% 3.502 23.664
Sint-Agatha-Berchem 14,7% 3.431 23.410
Elsene 14,5% 12.245 84.216
Etterbeek 11,9% 5.495 46.228
Sint-Lambrechts-Woluwe 6,5% 3.433 52.592
Ukkel 6,1% 4.930 80.487
Oudergem 5,6% 1.810 32.350
Sint-Pieters-Woluwe 4,0% 1.627 40.535
Watermaal-Bosvoorde 3,9% 948 24.467

  
Waals Gewest
 

Gemeente Moslims % Moslims Bevolking
Farciennes 26,0% 2.925 11.235
Luik 16,9% 33.054 195.931
Charleroi 15,2% 30.981 203.753
Verviers 13,2% 7.330 55.733
Dison 12,3% 1.843 15.020
Saint-Nicolas 12,3% 2.885 23.552
Herstal 10,4% 4.046 38.997
Ch‚telet 10,2% 3.705 36.319
Aiseau-Presles 8,9% 958 10.751
Hensies 8,1% 549 6.811
Wezet 7,7% 1.352 17.453
Ottignies-Louvain-la-Neuve 7,7% 2.406 31.353
Quaregnon 7,4% 1.390 18.768
Seraing 7,4% 4.717 63.732
Bergen 6,4% 5.975 93.941
Ans 6,3% 1.775 28.103
Kelmis 5,5% 599 10.884
Quiťvrain 5,5% 368 6.750
La LouviŤre 5,3% 4.248 79.486
Eupen 5,3% 1.002 18.892
Flťron 5,3% 859 16.329
Manage 5,2% 1.185 22.753
Anderlues 5,1% 611 11.941
Fontaine-líEvÍque 4,7% 817 17.395
Courcelles 4,7% 1.437 30.708
Tubeke 4,6% 1.116 24.505
Beyne-Heusay 4,5% 539 12.004
Gr‚ce-Hollogne 4,1% 908 21.988
Namen 4,0% 4.428 110.500
Fleurus 4,0% 902 22.666

  
2. En de SyriŽstrijders?
 
Wie bereidt zich, zoals in Denemarken, voor om met hen een kop koffie te drinken bij hun terugkomst, zie DS 08/10/2014?
 
En omdat de staatsveiligheid zelf niet te veel tijd heeft, hieronder een overzicht van de gemeenten waaruit in Vlaanderen SyriŽstrijders vertrokken zijn, cfr DM van 27/09/2014. Zien wat achteraf zal blijken aan eigen opgezette circuits zoals die in Nederland bestonden voor de MaoÔsten in de 70-ger jaren en waarover Johan Leysen (Reyers Laat 07/10/2014) het had ivm z'n film over de moord op Theo van Gogh, "Het spel van de wolf".  Deze moord zou een uit de hand gelopen actie kunnen zijn van een informant van de staatsveiligheid. Jawel de Nederlandse Staatsveiligheid had zelf een 'maoÔstische' organisatie opgericht (of overgenomen) om beter de echte maoÔsten te volgen in de jaren 70-tig, ze zijn er zelfs tot in China mee geraakt met echte toespraken voor het Centraal Comitť. Wat of wie zijn nog ťchte SyriŽstrijders en wat met de ťchte communisten van nu?
 
Vertrekkers in Vlaanderen volgens DM 27/09/2014 - Klikken op het beeld voor een vergroting


  
Voortgaande op een externe vraag om 'n berekening eens na te kijken hebben we zelf een nieuwe gemaakt voortgaande op de vraag Hoeveel van de moslims tussen 15 en 35 jaar, afgelijnd op 50% mannen en 5% vrouwen, zijn naar SyriŽ vertrokken? Welnu dat is 0,3% van deze potentiŽle groep of 3 op 1.000. Voor Brussel 0,28% en Antwerpen, 0,27% en dat is minder dan kleinere steden of gemeenten zoals Vilvoorde (2,2 %) of Maaseik (1,4%) of voor Brussel minder dan hun aandeel in de moslimbevolking. Misschien kan de CIA/FBI ook eens langsgaan in Mechelen om te zien hoe het daar zit met de SyriŽstrijders, het hoeft niet altijd Bonte te zijn die door hen in Amerika uitgenodigd wordt om te zien hoe het (niet) moet.
      

Aantal en % vertrek Syrie van 15-35 jarige mannelijke moslims op 27/09/2014
  Bevolkijng Moslims (2) % mos-lims 15-34 jr (3) 50% Man +5% Vrouw Vertrek (4) % vertrek op 15-35 jr MM (5)
Parameters (1)       36% 55%    
Vlaams gewest 6.381.859 296.973 4,7% 107.801 59.291 100 0,2%
Brussels gewest 1.154.635 260.902 22,6% 94.708 52.089 141 0,3%
Waals gewest 3.563.060 158.602 4,5% 57.573 31.665    
BelgiŽ 11.099.554 716.478 6,5% 260.081 143.045 400 0,3%
Vlaams gewest              
Antwerpen 507.911 88.810 17,5% 32.238 17.731 50 0,3%
Mechelen 82.602 11.740 14,2% 4.262 2.344 0 0,0%
Vilvoorde 41.432 6.731 16,2% 2.443 1.344 30 2,2%
Gent 248.813 31.305 12,6% 11.364 6.250    
Sint-Niklaas 73.280 6.462 8,8% 2.346 1.290 1 0,1%
Genk 65.224 10.611 16,3% 3.852 2.118 4 0,2%
Lokeren 40.104 4.183 10,4% 1.518 835    
Ronse 25.565 2.960 11,6% 1.074 591    
Kortrijk 75.120 4.200 5,6% 1.525 839 3 0,4%
Leuven 97.692 6.425 6,6% 2.332 1.283    
Hasselt 75.579 3.602 4,8% 1.307 719    
Boom 17.227 1.696 9,8% 616 339    
Aalst 82.587 3.659 4,4% 1.328 730    
Willebroek 25.059 2.517 10,0% 914 502    
Houth.-Helchter. 30.515 3.948 12,9% 1.433 788    
Grimbergen 36.188 2.071 5,7% 752 413    
Turnhout 42.008 2.282 5,4% 828 456 2 0,4%
Maaseik 24.891 1.044 4,2% 379 208 3 1,4%
Harelbeke 27.103 924 3,4% 335 184    
Beringen 43.975 8.243 18,7% 2.992 1.646 1 0,1%
Bilzen 31.435 1.019 3,2% 370 203 1 0,5%
Denderleeuw 19.206 461 2,4% 167 92 2 2,2%
Deinze 29.815 526 1,8% 191 105 1 1,0%
Galmaarden 8.588 29 0,3% 10 6 1 17,4%
Herenthout 8.781 43 0,5% 16 9    
Bever 2.174 5 0,2% 2 1 1 104,6%
Subtotaal 1.762.874 205.494 11,7% 74.594 41.027 100 0,2%
Andere 4.618.985 91.479 2,0% 33.207 18.264    
Algemeen totaal 6.381.859 296.973 4,7% 107.801 59.291    
WalloniŽ              
Liege 195.931 33.054 16,9% 11.999 6.599    
Charleroi 203.753 30.981 15,2% 11.246 6.185    
Verviers 55.733 7.330 13,2% 2.661 1.463    
Bergen 93.941 5.975 6,4% 2.169 1.193    
Namen 110.500 4.428 4,0% 1.607 884    
Ch‚telet 36.319 3.705 10,2% 1.345 740    
Seraing 63.732 4.717 7,4% 1.712 942    
La LouviŤre 79.486 4.248 5,3% 1.542 848    
Subtotaal 839.395 94.438 11,3% 34.281 18.855    
Andere 2.723.665 64.164 2,4% 23.292 12.810    
Algemeen totaal 3.563.060 158.602 4,5% 57.573 31.665    
(1) Parameters kan men zelf aanpassen (tabel opladen in excel)    
(2) Aantallen moslims voortgaande op de update npdata 2013    
(3) % 15-35 jarigen voortgaande op de leeftijdsverdeling niet-Europeanen Antwerpen
(4) Cijfers zoals verschenen in DM van 27/09/2014, voor Brussel van Karl Van Louwe 
      N-VA, en het totaal van 400 uit Brussel Deze Week..      
(5) % berekend op 50% mannen en 5% vrouwelijke moslims tussen 15 en 35 jaar.

   
Wie betere cijfers van vertrekkers heeft kan deze altijd doorgeven.
 
Jan Hertogen, socioloog
www.npdata.be
0487 335 552
  
Wie geen berichten meer wenst te ontvangen kan dit langs een RE melden