BuG 91 - Bericht uit het Gewisse10-04-2007 Printversie (3p)

600.279 vreemdelingen in BelgiŽ bijgekomen tussen 1990 en 2007 
door immigratie, geboortesaldo en erkenning asielvragers/regularisatie.
In dezelfde periode zijn er 548.930 vreemdelingen Belg geworden zodat
het aantal vreemdelingen evolueerde van 880.812 (8,85%) op 01/01/1990
tot 900.473 (8,57%) op  01/01/2006 en 932.161 (8,81%) op 01/01/22007.

Stijging aantal vreemdelingen in BelgiŽ sinds 1990 bedraagt 68%
In het Vlaamse gewest  is deze groei 117%, in Brussel 77% en WalloniŽ 29%

Het wordt voor iedereen goed of voor iedereen slecht
1.344.379 vreemdelingen zijn vanaf 1990 naar BelgiÍ gekomen of er geboren,
744.100 zijn er weggegaan of overleden zodat er bij saldo 600.279 overblijven.
Hierbij dienen de asielzoekers in het wachtregister gevoegd: 72.039 eind 2006
en de niet wettelijk verblijvenden die in BelgiŽ een onderkomen vonden.

Inleiding
 
Het was weer wat met migratiecijfers, asiel, 'nationaliteiten' en 'buitenlanders' naar aanleiding van de presentatie van het overigens leeswaardige en interessante SOPEMI-rapport van de FOD tewerkstelling (3,5 MB pdf), de Belgische bijdrage voor het OESO-rapport over migratie en tewerkstelling. Spijtig dat enkel gegevens verwerkt werden tot eind 2005, terwijl het NIS alle gedetailleerde data al een half jaar ter beschikking heeft voor 2006. Elk ministerie houdt blijkbaar z'n eigen migrantentelling en komt ten gepaste tijde met een rapport naar boven dat dan een jaar later door de OESO geconsacreerd wordt en dan pas waardig bevonden wordt om het beleid te beÔnvloeden. 
 
"Minder vreemde nationaliteiten in ons land" kopt deredactie.be van TV-een alsof er nu ineens minder 'nationaliteiten' aanwezig zijn in BelgiŽ. Zij bedoelen met 'nationaliteiten' vreemdelingen maar ook in het rapport worden ze 'buitenlanders' genoemd. De aandachtige kijker werd met een uitgestreken gezicht voorgehouden dat het percentage en aantal 'buitenlanders' gedaald is, vergeleken met de jaren negentig. In het Belgabericht waar zij allicht op voortgegaan zijn, was er hoogst verwonderlijk geen sprake van het aanzienlijk aantal vreemdelingen dat Belg geworden is in de beschouwde periode. In het rapport zelf wordt echter wel degelijk een weliswaar beperkt beeld gegeven van de impact van de Belgwordingen en het aantal inwoners van BelgiŽ die in het buitenland geboren zijn. In DS van 10/09/2008 wordt daar uitvoeriger over bericht. Maar ook al was het Belga-bericht onvolledig, het stond elke journalist vrij om de reŽle immigratiedynamiek die gemaskeerd wordt door het aanzienlijk aantal Belgwordingen in beeld te brengen, of minstens te vermelden. Of een korte blik op deze site had ook soelaas kunnen bieden, bv het aantal Belgwordingen tussen 1990 en 2006 of het overzicht van de migratie per nationaliteit tussen 1990 en 2006 en gisteren nog de impact van asiel en regularisatie van 1990 tot 2006, of de structuur van de migratiedynamiek in BuG 79 en volgende.
 
De consternatie bij de bevolking moet evenwel groot geweest zijn: "minder 'buitenlanders', dat ziet ge van hier, wat willen ze ons nu weer wijsmaken, dat zijn weer die linksen van de BRT zeker, die komen niet meer op straat want anders zouden ze wat anders zien". Om de bevolking uit te dagen door een onvolledige berichtgeving, op gezag van Minister Milquet en de OESO rond een belangrijk thema als migratie, kon dat tellen. 
  
Aantal 'buitenlanders is met 600.279 gestegen sinds 1990
 
Als het verschil gemaakt wordt tussen het aantal vreemdelingen dat na 1990 bijkomend in een Belgische gemeente is ingeschreven (toename) en het aantal dat in dezelfde periode is uitgeschreven, zonder de nieuwe Belgen mee te tellen, dan staat de teller op 600.279 bijkomende vreemdelingen op 01/01/2007 tav van de 880.818 op 01/01/2007, of een stijging met 68%. In het Vlaams gewest bedraagt die stijging zelfs 117%, tegenover 77% in Brussel en 29% in WalloniŽ. 
 
Door de Belgwording van 548.930 vreemdelingen in dezelfde periode steeg het aantal ingeschreven vreemdelingen maar met  600.279 - 548.930 = 51.349 tot 932.161 vreemdelingen op 01/01/2007. Het % vreemdelingen bedroeg in 1990 8,9% en daalde tot 8,8% eind 2006, ondanks de stijging van het aantal ingeschreven vreemdelingen met 51.349.  De stijging van het aantal 'administratieve' vreemdelingen met 51.349 en de daling van het % vreemdelingen zegt evenwel NIETS over het aantal vreemdelingen dat met lijf en leden in BelgiŽ is toegekomen, als vreemdeling geboren of als asielzoeker erkend.
 
Als alle bijkomende vreemdelingen vanaf 1990 worden meegeteld dan stijgt het aantal vreemdelingen + nieuwe Belgen op de bevolking van 8,9% tot 14% en dat geeft al een heel ander beeld. In feite moeten ook de nieuwe Belgen meegeteld worden van voor 1990 en ook hun geboorte- en migratiesaldo na hun Belgwording, maar dat is een andere oefening die nog zal gemaakt worden.

In onderstaande tabel worden all migratiefactoren in beeld gebracht per gewest, met inbegrip van het verhuissaldo van vreemdelingen naar en van andere gewesten. Er is in de loop van 17 jaar een relatief beperkt verhuissaldo van -26.952 vreemdelingen vanuit Brussel naar het Vlaamse gewest +21.045 en WalloniŽ +5.907.

  
  

Structuur aangroei vreemdelingenbevolking in BelgiÍ 1990-2006 (Bron NIS) (1)

 

Vlaams

Brussels

Waals

BelgiŽ

Vreemdelingen op 01/01/1990

244.640

267.769

368.403

880.812

   Geboortesaldo vreemdelingen

36.959

42.145

-12.333

66.771

   Migratiesaldo

257.054

237.485

137.668

632.207

   Uit het wachtregister

29.725

20.048

15.353

65.126

   Ambtelijk schrappingssaldo

-62.591

-78.779

-39.696

-181.066

   Verhuissaldo tussen gewesten

21.045

-26.952

5.907

0

   Statistische aanpassing

3.939

13.468

380

17.241

Evolutie aantal vreemdelingen

286.131

207.415

107.279

600.279

    Belgwordingen 1990-2006

-198.641

-191.354

-158.308

-548.930

    Netto-evolutie na Belgwording

87.490

16.061

-51.029

51.349

Vreemdelingen op 1/01/2007

332.130

283.830

317.374

932.161

   Evolutie vreemdelingenaantal 1990-2006

36%

6%

-14%

6%

Aantal vreemdelingen+nieuwe Belgen 1990-2006

530.771

475.184

475.682

1.481.091

   Evolutie vreemde afkomst 1990-2006

117%

77%

29%

68%

Percentages op de totale bevolking

 

 

 

 

   Totale bevolking op 01/01/1990

5.739.736

964.385

3.243.661

9.947.782

   Totale bevolking op 01/01/2007

6.117.440

1.031.215

3.435.879

10.584.534

   % vreemdelingen op 01/01/1990

4,3%

27,8%

11,4%

8,9%

   % vreemdelingen op 01/01/2007

5,4%

27,5%

9,2%

8,8%

   % vreemd. + nieuwe Belgen op 01/01/2007(1)

8,7%

46,1%

13,8%

14,0%

(1) Enkel Belgwordingen vanaf 1990 wordt meegerekend. Om een betere inschatting te maken

van het aantal inwoners van vreemde afkomst dient men minstens te vertrekken van 1985.

% belang van elke factor in de evolutie vreemdelingenaantal 1990-2006

 

Vlaams

Brussels

Waals

BelgiŽ

   Geboortesaldo vreemdelingen

13%

20%

-11%

11%

   Migratiesaldo

90%

114%

128%

105%

   Uit het wachtregister

11%

10%

15%

11%

   Ambtelijk schrappingssaldo

-22%

-38%

-37%

-30%

   Verhuissaldo tussen gewesten

7%

-13%

6%

0%

   Statistische aanpassing

1%

6%

-1%

2%

Evolutie aantal vreemdelingen

100%

100%

100%

100%

  
Vreemdelingenevolutie per demografische factor
 
Voor het eerst in de demografische 'wetenschap' worden alle factoren die de telling van het aantal vreemdelingen in BelgiŽ en de gewesten beÔnvloeden in beeld gebracht. Het is een werktabel die als 'voorpublicatie' geldt van het volledige beeld van alle afname- en toenamefactoren voor BelgiŽ en per gewest voor elke van de jaren tussen 1990 en 2007. Hier beperken wij ons tot een bespreking van de saldi van deze factoren voor BelgiŽ:

De 600.279 vreemdelingen die bij saldo tussen 1990 en eind 2006 werden ingeschreven zijn als volgt samengesteld:

- 66.771 geboortesaldo als het verschil tussen 155.769 geboortes en 88.998 overlijdens bij vreemdelingen
- 632.207 migratiesaldo, dwz het verschil tussen 1.026.984 immigranten en 394.777 emigranten
- 65.126 die uit het wachtregister overgegaan zijn naar het vreemdelingenregister. De 2.793 die uit het wachtregister vertrekken omdat zij Belg geworden zijn worden hier niet meegeteld. (zie BuG 90)
- Ambtelijk schrappingsaldo, dwz -181.066 vreemdelingen die uit de gemeentelijke registers verdwijnen wegens 'niet meer woonachtig op het gekende adres'. Het gaat om 249.758  legaal verblijvende vreemdelingen waarvan vastgesteld werd dat zij niet meer op het adres woonden en nergens anders geregistreerd zijn en die uit het vreemdelingenregister geschrapt werden, vermeerderd met 68.692 die in de daaropvolgende jaren terug opgedoken zijn en ambtelijk terug heringeschreven werden.
- 17.241 vreemdelingen die als 'statistische aanpassing' de cijfers op het niveau van het NIS met de werkelijkheid moeten conformeren omdat na afsluiting van de NIS-telling in maart  toch nog altijd een aantal wijzigingen gekomen zijn mbt het voorgaande jaar. Dit saldo kwam tot stand na 27.808 correcties in + en 11.182 correctie in -.

Na 1990 zijn er 1.344.379 vreemdelingen regulier in BelgiŽ bijkomend ingeschreven 

In feite is het best na te gaan hoeveel vreemdelingen er in BelgiŽ binnenkomen of als vreemdeling geboren worden. De vreemdelingen die Belg worden blijven in grote meerderheid in het land en worden toegevoegd bij inwoners 'van vreemde afkomst'. Men mag hen in geen geval in mindering brengen van wie als vreemdeling binnenkomt in BelgiŽ of er als vreemdeling geboren wordt.

Op 17 jaar tijd tussen 1990 en eind 2006 werden er in BelgiŽ 1.344.379 vreemdelingen bijkomend ingeschreven: 
 
- 1.026.984 'nieuwe' immigranten die vanuit het buitenland BelgiŽ zijn binnengekomen, 
- 65.126 ingeschreven die uit het wachtregister asielzoekers komen 
- 155.769 geboortes bij vreemdelingen 
- 68.692
heringeschreven na ambtelijk geschrapt te zijn 
- 27.808 werden toegevoegd als statistische correctie.

In totaal waren er dus tussen 1990 en eind 2006 1.344.379 vreemdelingen in het vreemdelingenregister ingeschreven waarvan er, na aftrek van 744.100 wegens overlijden, emigratie, schrapping en statistische aanpassing, uiteindelijk, bij saldo, 600.279 overbleven. Hiervan zijn er in deze periode 548.930 Belg geworden zodat er van de 1.344.379 maar 51.349 in de statistieken als vreemdeling overblijven. Enkel spreken over deze 51.349 en zwijgen over de 600.279 die het aantal van vreemde afkomst in BelgiŽ hebben vermeerderd en de 1.344.379 die zichtbaar fysiek aanwezig geweest zijn in BelgiŽ en waarvan er 744.100 overleden of vertrokken zijn, is moeilijk te begrijpen en te aanvaarden.
 

Het zijn niet de 'administratieve' vreemdelingen die mensen op straat tegenkomen, ook niet degenen die overleden zijn, geŽmigreerd, geschrapt of statistisch gecorrigeerd, neen, het zijn in de loop van de laatste 17 jaar, de 1.344.379 vreemdelingen geweest die bijkomend deel hebben uitgemaakt van de Belgische samenleving, dat is 153% meer dan het aantal vreemdelingen dat op 01/01/1990 geteld werd. Voor de goede orde dienen hier ook nog alle asielzoekers bijgeteld die sinds 1997 uit de vreemdelingenstatistiek verdwenen zijn. Dat waren er op 01/01/2007 72.039. En ook de niet-wettelijk verblijvenden dienen mee verrekend om het beeld volledig te maken.

Het wordt voor iedereen goed of voor iedereen slecht.

De omvang van de migratie en van de migratiedynamiek wordt systematisch onderschat, zelfs door diegenen die er hun voordeel  mee denken te doen het te overdrijven en als een element van destabilisatie van de samenleving te zien, terwijl zij het juist zijn die destabiliseren. De installatie van een minister van Migratie en Asiel komt dus niet te vroeg, al is het maar om de bevolking niet alleen te verzoenen met een werkelijkheid die soms weerstanden oproept maar om te wijzen op de enorme maatschappelijke energieverspilling die voortkomt uit de non-acceptatie en de haat die op 'de andere' gericht wordt.

Wie zijn kinderen met ogen van haat opvoedt krijgt op een gegeven moment de rekening gepresenteerd. Het racisme en de non-acceptatie van de vreemdeling als gelijke (vooral ook in het onderwijs de laatste 20 jaar) heeft een onnoemelijke schade aangericht bij vooral kinderen en jongeren die nu als volwassene hoe dan ook mee in het sociale weefsel zijn opgenomen. Het zal nog jarenlang specifieke zorg behoeven om het voor iedereen goed te maken, of het wordt voor iedereen slecht.

Jan Hertogen, socioloog