BuG 86 - Bericht uit het Gewisse 07-02-2008 Printversie (4p)

Belgwording vreemdelingen met 31.860 ook in 2006 op hoog niveau 

Voor het vierde jaar op rij blijven de Belgwordingen op een hoog niveau stabiel
Aantal Belgwordingen is de sleutel en het sluitstuk van de 'vreemdelingen'statistiek
De grote categorieŽn van Belgwording: 60% 'Toekenning' en 40% 'Verkrijging' in 2006
De 23 wegen van nationaliteitsverwerving in beeld gebracht van 1996 tot 2006
'Naturalisatie' is slechts goed voor 19% van de nationaliteitsverwervingen in 2006
79% Belgwordingen langs 'familiale' band: ouderschap (60%) en huwelijk (19%)
Belgwording ouders en 18+ers met 7 jaar in BelgiŽ = 1/2 Belgwording sinds 2001
Gemiddeld 8% Belgwordingen de laatste 17 jaar zijn erkende vluchtelingen
31.860 Belgwordingen in 2006 van vreemdelingen afkomstig uit 166 landen
Belgwording vluchtelingen/vreemdelingen van alle landen in beeld gebracht
75% van Belgwordingen tussen 1990-2006 afkomstig uit niet-Europese landen
55% van de Belgwordingen sinds 1990 zijn de laatste 7 jaar gebeurd
Belgwording van 'Oost'-Europeanen zit de laatste zeven jaar in de lift
  547.181 Belgwordingen 1990-2006 waarvan 172.454 Marokkanen, 104.807 Turken

Belgwordingen 1990-2006 per nationaliteit: Totaal BelgwordingenVluchtelingen + Andere vreemdelingen (html)
Interactieve tabel Belgwordingen (xls) met mogelijkheid tot selecteren en sorteren op code, land, jaar en aantal

BuG 79 Parameters vreemdelingenevolutie van jaar op jaar
BuG 80 Migratie in een historisch perspectief  
BuG 81 4x meer regularisaties dan erkenningen als vluchteling sinds 1998
BuG 82 migratiefiche van elk land met immigratie, emigratie en schrappingen in BelgiŽ

        Vreemdelingenbevolking per nationaliteit en gemeente 2007 - Aantallen (xls)
        Vreemdelingenbevolking per nationaliteit en gemeente 2007 - Percentages (xls)

Om nog een adequaat beeld te krijgen van evolutie van het aantal vreemdelingen in BelgiŽ is een eenvoudige telling van het aantal vreemdelingen niet meer voldoende. Door de Belgwordingen verdwijnen elk jaar een aantal vreemdelingen uit de statistieken zonder het land te verlaten, integendeel. Door hun Belgwording nemen zij een vaste en definitieve plaats in in de Belgische samenleving met alle rechten en plichten voor henzelf en hun kinderen. Door de omvang van de nationaliteitsverwerving wordt ook een belangrijke politiek doel gerealiseerd nl de integratie van de vreemdelingen in de samenleving met inbegrip van de toekenning van het stemrecht als grondwettelijk en aan de nationaliteit verbonden recht.
 
Het is een uitdaging voor de statistici om deze evolutie in beeld te brengen en de omvang van het feitelijk binnentreden van 'vreemdelingen' in de Belgische samenleving per nationaliteit op te volgen. Het NIS geeft voldoende materiaal om alle parameters die de vreemdelingenevolutie beÔnvloeden jaarlijks te berekenen. Npdata heeft voor het eerst deze parameters sluitende in beeld gebracht, zie BuG 79. In 2006 werden 114.719 vreemdelingen in het vreemdelingenregister ingeschreven (immigratie, geboorten bij vreemdelingen, asielzoekers die een verblijfsvergunning kregen, ambtshalve herinschrijving), 51.171 werden uitgeschreven wegens emigratie, overlijden en ambtshalve schrapping. Maar er werden ook 31.860 vreemdelingen uitgeschreven omdat zij Belg geworden zijn, 83.031 uitschrijvingen uit het vreemdelingenregister in totaal dus.
 
De evolutie van het vreemdelingencijfer op 1 januari 2007 tegenover een jaar voordien laat dus een verschil laat zien van 114.719 - 83.031 = 31.688, een evolutie van 900.473 vreemdelingen op 1/1/2006 tot 932.161 op 1/1/2007. In feite is  het saldo van het aantal vreemdelingen dat in 2006 bijkomend in BelgiŽ ingeschreven is 63.548. Alle details en uitleg hierover is terug te vinden in voormelde BuG 79. In volgende BuG's zal voor elke nationaliteit een synthese opgebouwd wordt van de vreemdelingendynamiek, mťt inbegrip van de Belgwordingen en van de reconstructie van het aantal vreemdelingen voor alle nationaliteiten van 1990 tot nu.

Aantal Belgwordingen sleutel en sluitstuk van 'vreemdelingen'statistiek

Het NIS heeft recent voor 2006 de definitieve aantallen vrijgegeven voor elk van de 23 wegen waarlangs vreemdelingen, met inbegrip van erkende vluchtelingen, de Belgische nationaliteit verworven hebben. Voor het vierde jaar op rij blijven deze Belgwordingen op een hoog niveau stabiel. 31.860 vreemdelingen van 166 verschillende nationaliteiten werden in 2006 Belg, tegenover 31.512 in 2005, 34.750 in 2004 en 33.709 in 2003. Hiermee worden de pieken van 2000 en 2001 met meer dan 60.000 Belgwording niet bereikt, maar dit was een uitzonderlijke toestand van 'recuperatie' van het verleden, zoals ook in 1992 en 1985 het geval was. (Zie grafiek hieronder met de Belgwordingen 1946-2005 - overname uit de Synthesenota Nicolas Perrin - .pdf)
  


         1946                                                                                                  1985           1992          2001/02 2005

 
De grote categorieŽn van Belgwording: 'toekenning' en 'verkrijging' 1996-2006
 
De 23 wegen om Belg te worden
zijn opgedeeld in twee grote categorieŽn: het 'toekennen' en het 'verkrijgen' van de Belgische nationaliteit. Het 'toekennen' laat zich omschrijven als nationaliteitsverwerving door 'ouderschap of adoptie'. De 'verkrijging' omvat de naturalisatie (parlementaire beslissing), de verklaring na een huwelijk, nationaliteitskeuze of andere motieven die niet nader gespecificeerd zijn. Tot 2000 was de impact van beide wegen ongeveer gelijk, na 2001 werd de 'toekenning' de belangrijkste weg.

 

De 23 wegen van Belgwording 1996-2006  Tabel met overzicht 1996-2006

In onderstaande tabel worden voor 2003-2006 het aantal vreemdelingen weergegeven die elk van de 23 wegen voor Belgwording bewandeld hebben. Voor het volledig gedetailleerde overzicht 1996-2006, zie Nationaliteitsverwerving 1996-2006. Elke weg is langs haar code gelinkt langs de codelijst met een korte omschrijving van de weg. In de Wet op de nationaliteitsverwerving (.doc) kan men de wettelijke omschrijving raadplegen.
 

Belgische nationaliteitsverwerving tussen 2003 en 2006  - Bron: NIS

A. TOEKENNING BELGISCHE NATIONALITEIT DOOR

Code

2003

2004

2005

2006

 

1. Geboren in BelgiŽ (voor 1 januari 1992)

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Uit een Belgische ouder

11

194

200

176

188

 

 

 

b. Geadopteerd door een Belg

12

19

11

25

8

 

 

 

c. Staatloos

13

16

98

76

96

 

 

 

d. Aangevraagd door in BelgiŽ geboren ouder/adopt.

15

11

14

15

10

 

 

 

e. Vondeling (verondersteld in BelgiŽ te zijn geboren)

14

1

0

0

1

 

 

 

Totaal

 

241

323

292

303

 

2. Geboren in BelgiŽ (vanaf 1 januari 1992)

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Uit een ouder die zelf in BelgiŽ geboren is

16

19

25

9

10

 

 

 

b. Geadopteerd door vreemdeling in BelgiŽ geboren

17

3

1

2

0

 

 

 

c. Verklaring ouders of adoptanten voor kind 12 jaar

18

239

193

123

139

 

 

 

d. Persoon van 18 t/m 29 jaar hoofdverblijf in BelgiŽ

19

2.713

2.041

1.838

1.678

 

 

 

Totaal

 

2.974

2.260

1.972

1.827

 

3. Geboren in het buitenland

 

 

 

 

 

 

 

 

a. In BelgiŽ geboren Belgische vader

21

38

34

50

33

 

 

 

b. In BelgiŽ geboren Belgische moeder

22

17

18

15

8

 

 

 

c. Geadopteerd door in BelgiŽ geboren man of vrouw

26

89

113

111

104

 

 

 

d. In buitenland geboren Belgische vader of moeder

23-25

109

117

122

122

 

 

 

e. Geadopteerd door in het buitenland geboren Belg

27/28

25

23

33

21

 

 

 

Totaal

 

278

305

331

288

 

 

Geboren in het buitenland vanaf 1 mei 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Is 18 jaar en ťťn van de ouders is Belg

85

967

1.118

1.172

1.405

 

 

 

g. Is 18 jaar + sedert minstens 7 jaar in BelgiŽ wonen

86

12.259

10.204

8.289

8.441

 

 

 

Totaal

 

13.226

11.322

9.461

9.846

 

 

Totaal geboren in het buitenland

 

13.504

11.627

9.792

10.134

 

4. Door ver/herkrijging Belg. nation. door ouder/adoptant

65

7.662

8.307

7.135

6.913

 

Totaal toekenning Belgische nationaliteit

 

24.381

22.517

19.191

19.177

B. VERKRIJGING VAN DE BELGISCHE NATIONALITEIT DOOR

 

 

 

 

 

 

a. Grote naturalisatie

30

4.085

6.606

6.621

6.088

 

b. Kleine naturalisatie

 

0

0

0

0

 

c. Door een verklaring na het huwelijk

51

4.625

5.060

5.145

6.065

 

d. Door nationaliteitskeuze

60

88

91

95

100

 

e.Door herkrijging

70

71

70

69

73

 

f. Ander motief of niet nader omschreven

90

458

409

388

357

 

g. Door bezit van de staat

91

1

1

3

0

 

Totaal verkrijging Belgische nationaliteit

 

9.328

12.237

12.321

12.683

Algemeen totaal Verandering van nationaliteit

 

33.709

34.754

31.512

31.860


De belangrijkste wegen voor Belgwording op een rijtje 
 
Wanneer 'toekenning' (ouderschap, adoptie)(60%) en huwelijk (19%) samengenomen wordt dan is de 'familiale' band goed voor 79% van de Belgwordingen in 2006. Dit aandeel is licht stijgend. Meteen is al duidelijk dat de andere wegen van beperkter belang zijn, met inbegrip van de 'naturalisatie', die in 2006 voor 19% van alle Belgwordingen, nl 6.088 vreemdelingen en erkende vluchtelingen de weg was om de Belgische nationaliteit te verwerven. Het is trouwens verwarrend te spreken over 'naturaliseringen' als men nationaliteitsverwervingen bedoelt, omdat deze slechts een erg beperkt deel van de Belgwordingen vertegenwoordigen.
 
Het aandeel naturalisatie vermindert sinds 2001 en stabiliseert de laatste jaren rond de 6.000 per jaar na een forse terugval in 2003. Voor 2006 komt dit neer op  19% van de Belgwordingen. Voortgaande op de adviezen en beslissingen van de Commissie naturalisatie zou het aantal 'naturalisaties' in 2007 gevoelig hoger liggen dan in 2006 en volgens cijfers van La Capitale, overgenomen door de Morgen en De Standaard, zou het aantal Belgwordingen in 2007 opnieuw sterk in de lift zitten.
  

Verandering van nationaliteit tot Belg tussen 1996 en 2006  - Bron: NIS

 

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Belgwording ouders

4.273

7.723

8.583

4.368

18.716

20.040

12.293

7.662

8.307

7.135

6.913

18+, į buitenland

0

0

0

0

0

21.028

16.574

13.226

11.322

9.461

9.846

Naturalisatie

4.875

9.635

11.119

5.794

10.516

10.644

8.327

4.085

6.606

6.621

6.088

Huwelijk

2.751

2.731

3.171

3.635

6.641

4.290

4.372

4.625

5.060

5.145

6.065

18-29 altijd in BelgiŽ

5.996

5.481

4.877

4.639

3.219

3.539

3.106

2.713

2.041

1.838

1.678

Andere

6.686

6.117

6.284

5.760

22.889

3.441

1.745

1.398

1.418

1.312

1.270

Totaal

24.581

31.687

34.034

24.196

61.981

62.982

46.417

33.709

34.754

31.512

31.860

 

 
De Belgwording door nationaliteitsverwerving van de ouders en vanaf 2001 de Belgwording van wie 18 jaar geworden is, in het buitenland geboren en minstens 7 jaar in BelgiŽ woonachtig zorgen de laatste zes jaar samen voor meer dan de helft van de Belgwordingen
 

Verandering van nationaliteit tot Belg tussen 1996 en 2006  - Bron: NIS

 

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Belgwording ouders

17%

24%

25%

18%

30%

32%

26%

23%

24%

23%

22%

18+, į buitenland

0%

0%

0%

0%

0%

33%

36%

39%

33%

30%

31%

18-29 altijd in BelgiŽ

24%

17%

14%

19%

5%

6%

7%

8%

6%

6%

5%

Huwelijk

11%

9%

9%

15%

11%

7%

9%

14%

15%

16%

19%

Naturalisatie

20%

30%

33%

24%

17%

17%

18%

12%

19%

21%

19%

Andere

27%

19%

18%

24%

37%

5%

4%

4%

4%

4%

4%

Totaal

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

      

  

Gemiddeld 8% van de Belgwordingen de laatste 17 jaar  zijn erkende vluchtelingen

Het statistisch materiaal van het NIS laat toe de Belgwordingen voor zowel de erkende vluchtelingen als de andere vreemdelingen volgens nationaliteit apart in beeld te brengen. Omdat deze informatie op het detailniveau interessant en belangrijk is publiceert npdata de gegevens over Belgwording per nationaliteit voor zowel de erkende vluchtelingen (die uiteraard ook in het vreemdelingenregister staan ingeschreven) als voor de andere vreemdelingen en het totaal van beide. In onderstaande tabel wordt de evolutie tussen 1990 en 2006 van hun totaal aantal weergegeven en grafisch voorgesteld. .
 

Belgwordingen van vluchtelingen en vreemdelingen 1990-2006

 

Vluchteling

Vreemdeling

Totaal

% vluchteling

1990

1.015

6.101

7.116

14%

1991

950

7.166

8.116

12%

1992

1.630

44.892

46.522

4%

1993

1.010

15.180

16.190

6%

1994

1.774

23.873

25.647

7%

1995

1.961

24.077

26.038

8%

1996

2.296

22.124

24.420

9%

1997

4.224

27.463

31.687

13%

1998

4.109

29.925

34.034

12%

1999

2.333

21.864

24.197

10%

2000

5.015

56.965

61.980

8%

2001

4.738

58.244

62.982

8%

2002

4.170

42.247

46.417

9%

2003

2.289

31.420

33.709

7%

2004

2.525

32.229

34.754

7%

2005

2.602

28.910

31.512

8%

2006

2.888

28.972

31.860

9%

Totaal

45.529

501.652

547.181

8%

 

 
31.860 Belgwordingen in 2006 van vreemdelingen uit 166 landen

In onderstaande tabel worden alle landen vermeld waarvan minstens ťťn burger Belg geworden is in 2006. Ook landen zonder Belgwording in de periode 1990-2006 worden vermeld omdat van dit land wel vreemdelingen in BelgiŽ verblijven. De landen zijn alfabetisch geklasseerd en vermelden het aantal Belgwordingen tussen 2000 en 2006, alsmede het totaal tussen 1990 en 2006. Voor de volledige tabellen on-line van 1990-2006 de linken volgen:
Totaal Belgwordingen  Vluchtelingen en Vreemdelingen
  

Belgische nationaliteitsverwerving per land 1999-2006, alfabetisch (Bron: NIS) Tabel 1990-2006 Totaal

Landkode

Belgwording totaal

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2000-
2006

1990-
2006

251

Afghanistan

58

119

151

126

143

289

324

1.210

1.364

101

AlbaniŽ

126

156

160

173

293

297

341

1.546

1.968

351

Algerije

1.071

1.281

926

826

826

739

658

6.327

12.032

102

Andorra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

381

Angola

127

153

186

118

156

147

87

974

1.185

341/381

Angola

107

138

101

54

41

35

41

517

696

424

Antillen

0

0

1

2

0

0

0

3

4

511

ArgentiniŽ

27

22

24

15

24

27

16

155

284

249

ArmeniŽ

62

77

151

176

366

253

206

1.291

1.359

611

AustraliŽ

7

5

13

17

13

14

21

90

122

250

Azerbeidjan

12

12

11

9

18

22

34

118

120

425

Bahamas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

268

Bahrein

0

0

2

1

0

0

0

3

3

237

Bangladesh

67

98

130

101

124

113

88

721

932

423

Barbados

1

1

0

0

1

0

0

3

4

142

Belarus

17

35

35

47

52

86

125

397

415

430

Belize

0

0

0

0

0

0

0

0

0

310

Benin

24

16

35

20

19

34

23

171

264

223

Bhoutan

0

2

17

32

30

38

42

161

162

512

BoliviŽ

13

12

21

19

21

13

22

121

251

149

BosniŽ

382

496

650

405

230

172

145

2.480

2.656

302

Botswana

0

0

0

0

0

0

0

0

0

513

BrasiliŽ

105

118

102

124

148

159

134

890

1.212

106

Bulgarije

128

99

129

95

183

170

193

997

1.444

308

Burkina-Faso

14

14

23

18

51

31

36

187

229

303

Burundi

268

375

338

252

228

180

169

1.810

2.275

382

Cabinda

0

0

0

0

0

0

1

1

1

202

Cambodia

73

42

38

32

49

28

26

288

768

401

Canada

44

36

63

54

70

49

34

350

594

305

Centraal-Afrika

17

13

5

10

29

7

20

101

169

514

Chili

60

85

43

18

18

10

5

239

587

218

China

246

358

283

251

259

233

291

1.921

3.369

515

Colombia

111

115

136

133

147

142

197

981

1.396

343

Comoren

3

1

1

2

0

0

2

9

16

306/362

Congo (RD)

2.973

3.003

2.824

1.805

2.574

1.925

1.569

16.673

24.092

307

Congo (Rťp.)

58

59

62

46

76

95

61

457

579

411

Costa-Rica

2

2

6

3

2

5

6

26

41

412

Cuba

40

36

58

47

64

65

89

399

457

107

Cyprus

0

2

1

5

0

1

0

9

32

108

Denemarken

2

5

6

4

4

9

1

31

50

345

Djibouti

1

2

2

4

9

27

65

110

112

427

Dominica

7

4

7

2

4

6

1

31

49

420

Dominikaanse Rep.

76

119

90

94

91

108

73

651

877

103/104

Duitsland

251

290

261

199

206

206

222

1.635

2.768

352

Egypte

81

85

101

60

84

123

110

644

959

421

El Salvador

7

14

3

12

5

6

19

66

128

516

Equador

33

72

83

89

125

182

138

722

806

337

Equatoriaal Guinea

2

0

0

1

0

0

0

3

7

349

Erithrea

1

1

1

2

1

3

2

11

14

136

Estland

3

4

7

3

1

6

2

26

36

311

EthiopiŽ

58

36

46

38

41

34

43

296

441

617

Fidji

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110

Finland

3

7

1

5

8

3

7

34

53

111

Frankrijk

948

1.025

856

698

780

772

820

5.899

12.702

312

Gabon

9

14

3

10

6

6

13

61

85

313

Gambia

8

20

21

14

19

17

19

118

145

253

Georgie

35

40

64

45

95

84

62

425

450

314

Ghana

232

297

319

270

313

281

315

2.027

2.626

622

Gilbert Eilanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

426

Grenada

0

0

0

0

0

0

0

0

1

114

Griekenland

319

317

284

279

265

226

310

2.000

4.745

413

Guatemala

6

8

10

9

7

3

8

51

107

315

Guinea

68

75

68

79

173

162

144

769

851

338

Guine-Bissau

7

1

2

3

9

12

2

36

48

521

Guyana

1

5

3

3

1

3

1

17

26

419

HaÔti

17

23

32

17

15

18

14

136

347

414

Honduras

4

4

4

9

2

3

6

32

45

115/138

Hongarije

85

105

82

56

48

41

31

448

880

234

Hong-Kong

34

33

17

10

16

1

7

118

219

116

Ierland

5

5

5

9

9

6

10

49

79

117

Ijsland

0

0

0

0

0

6

0

6

7

207

IndiŽ

345

558

463

296

271

294

329

2.556

4.142

208

IndonesiŽ

26

15

16

18

30

14

14

133

219

254

Irak

98

137

141

118

164

154

113

925

1.247

255

Iran

292

213

182

144

131

135

137

1.234

3.530

256

IsraŽl

168

202

164

99

91

68

92

884

1.571

128

Italie

3.650

3.451

2.341

2.646

2.271

2.086

2.360

18.805

54.887

309

Ivoorkust

108

87

66

74

113

105

114

667

844

415

Jamaica

12

11

25

10

14

8

16

96

132

209

Japan

10

12

22

3

6

7

7

67

106

132/169/430

JoegoslaviŽ (FR)

1.504

1.643

1.664

992

1.556

1.331

1.489

10.179

14.569

257

JordaniŽ

36

46

32

30

30

34

40

248

477

339

Kaap-Verdie

10

12

20

16

16

14

13

101

198

304

Kameroen

164

189

236

214

266

242

250

1.561

1.864

225

Kazakhstan

2

8

17

49

94

94

97

361

369

336

Kenia

8

25

16

24

26

25

28

152

170

226

Kirgistan

2

0

3

4

8

16

14

47

47

264

Koeweit

0

0

0

0

0

0

0

0

3

146

KroatiŽ

137

118

92

48

45

49

62

551

863

210

Laos

55

38

20

13

9

9

10

154

554

301

Lesotho

0

0

0

0

0

0

1

1

1

135

Letland

10

7

12

13

7

12

13

74

82

258

Liban

194

164

140

103

138

130

127

996

2.635

318

Liberia

24

25

44

18

36

73

28

248

286

353

LibiŽ

3

3

9

4

0

1

4

24

51

118

Liechtenstein

0

0

0

0

0

0

0

0

0

137

Litouwen

11

10

2

8

8

6

7

52

131

113

Luxemburg

21

22

9

10

6

10

18

96

236

148

MacedoniŽ (ARY)

156

216

255

144

321

272

264

1.628

1.827

324

Madagascar

63

62

53

45

63

43

47

376

607

358

Malawi

1

0

1

0

0

0

0

2

5

212

Malaysia

3

5

11

10

7

7

6

49

85

222

Maldiven

0

0

0

0

0

0

0

0

0

319

Mali

17

19

39

19

26

16

10

146

241

119

Malta

0

5

5

1

3

0

1

15

20

354

Marokko

21.917

24.018

15.832

10.565

8.704

7.977

7.753

96.766

172.454

317

Maurice

138

108

77

68

89

88

63

631

1.175

355

MauritaniŽ

29

20

25

24

25

32

55

210

272

416

Mexique

24

25

29

23

29

30

46

206

285

144

Moldova

13

2

14

15

40

31

50

165

169

120

Monaco

0

0

0

0

0

0

0

0

0

221

Mongolie

1

3

2

2

5

0

6

19

20

340

Mozambique

2

0

3

2

3

1

4

15

21

201

Myanmar

2

2

3

11

2

3

1

24

26

384

Namibie

1

0

1

1

0

0

1

4

4

129

Nederland

492

601

646

522

665

672

692

4.290

7.800

213

Nťpal

8

13

22

29

32

23

60

187

216

417

Nicaragua

7

5

4

4

5

2

7

34

63

321

Niger

3

10

16

9

26

13

22

99

113

322

Nigeria

114

155

153

104

150

194

169

1.039

1.467

219

Noord-Korea

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121

Noorwegen

2

5

2

2

0

0

4

15

39

613

Nouvelle-Zťlande

1

7

2

2

2

1

6

21

26

266

Oman

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105

Oostenrijk

11

8

10

11

8

17

14

79

163

316

Opper-Volta

6

6

8

1

3

4

1

29

57

323

Ouganda

18

8

10

4

16

4

5

65

96

227

Ouzbťkistan

2

3

1

12

26

57

108

209

216

259

Pakistan

345

474

404

270

298

306

348

2.445

3.746

 

Palestina

0

0

0

0

0

2

3

5

7

418

Panama

1

1

0

3

2

2

2

11

24

619

Papouasie-Nv.-Guin.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

517

Paraguay

8

8

4

6

8

4

10

48

72

518

Peru

129

100

105

90

107

123

93

747

1.102

214

Philippines

315

323

388

283

442

370

385

2.506

3.795

122/139

Polen

492

678

630

460

465

470

550

3.745

6.242

123

Portugal

223

276

318

203

240

229

239

1.728

2.741

267

Qatar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

428

Rep. de Sainte Lucie

0

0

0

0

0

0

2

2

4

124

RoemeniŽ

403

321

294

277

314

332

429

2.370

4.407

131/145/172

Russie

297

265

301

237

336

390

597

2.423

3.031

327

Rwanda

484

794

1.012

557

571

700

635

4.753

5.777

431

Saint-Kitts et Nevis

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125

Saint-Marin

0

1

0

0

0

0

0

1

9

429

Saint-Vincent

0

0

0

0

0

0

0

0

0

614

Samoa occidentales

0

0

1

0

0

0

0

1

1

346

Sao Tomť et Prince

1

2

0

0

2

0

2

7

8

252

Saoudi-ArabiŽ

0

0

0

0

0

0

0

0

2

320

Sťnťgal

136

92

101

94

103

114

145

785

1.008

342

Seychelles

1

3

3

2

0

0

1

10

15

390

Seychelles (Iles)

0

0

0

0

0

0

0

0

2

328

Sierra Leone

13

17

27

28

65

103

72

325

367

205

Singapour

0

1

4

3

3

3

0

14

29

141

Slovaquie

25

19

28

41

92

39

89

333

366

147

Slovťnie

280

14

17

4

3

0

1

319

340

356

Soedan

23

12

12

14

21

21

20

123

188

329

Somalie

68

115

85

45

123

150

169

755

860

109

Spanje

281

321

229

299

269

276

242

1.917

5.439

203

Sri Lanka

14

15

17

12

10

22

17

107

193

522

Surinam

16

20

15

6

10

8

13

88

151

347

Swaziland

1

1

2

1

0

0

0

5

7

261

Syrie

204

151

156

112

163

117

184

1.087

1.986

228

Tadjikistan

0

0

0

2

0

6

5

13

14

204

T'ai-Wan

34

35

25

12

17

12

23

158

385

332

Tanzanie

2

5

8

2

9

3

2

31

55

333

Tchad

20

9

7

21

28

7

6

98

155

140

Tchťquie

18

14

40

14

50

34

9

179

247

130/171

Techoslovakije

14

9

6

5

0

0

1

35

111

235

ThaÔlande

151

203

217

215

274

247

276

1.583

2.138

 

Tibet

0

0

0

0

0

0

1

1

1

334

Togo

102

90

114

87

191

138

165

887

1.129

616

Tonga

0

0

0

0

0

0

0

0

1

422

Trinitť et Tobago

3

2

1

1

1

2

3

13

23

357

Tunisie

859

729

521

383

406

297

388

3.583

7.855

162/262

Turkije

17.282

14.401

7.805

5.186

4.467

3.602

3.204

55.947

104.807

229

Turmenistan (Rep)

0

0

0

0

2

2

0

4

4

143

Ukraine

65

86

89

115

157

160

181

853

1.024

519

Uruguay

7

12

8

13

2

5

8

55

96

520

Venezuela

12

12

13

21

17

14

19

108

140

112

Verenigd Koninkrijk

152

274

201

126

128

106

141

1.128

2.318

260

Verenigde emiraten

0

0

0

0

0

0

1

1

5

402

VSA

72

108

135

145

118

110

121

809

1.241

217/220/279

Vietnam

194

136

190

106

99

99

90

914

4.008

700-999

Vluchtelingen onb.

581

701

594

408

771

582

562

4.199

9.503

265/271/514

Yemen(RDP)

102

123

119

87

94

70

73

668

1.181

263/270

Yemen(Rťp. Arabe)

4

5

0

0

1

8

0

18

33

335

Zambie

3

4

4

5

2

9

7

34

43

344

Zimbabwe

5

1

0

0

3

1

2

12

17

325

Zuid-Afrika

17

33

24

25

33

34

54

220

348

206

Zuid-Korea

9

10

23

10

22

9

10

93

211