BuG 65 - Bericht uit het Gewisse 20-06-2007 Printversie (5p) Update 22/06/07 met correctie LDD

Graag deontologie en niet alleen betrouwbaarheid
reactie van Johan Leman, oud-directeur Centrum gelijkheid van kansen en Racismebestrijding
op het CGKR en het "heel beperkt aantal wetenschappers" dat stelling neemt tav van npdata.

Brusselse allochtoon afwezig in Federale politiek op 1 verkozene na

'Allochtonen' voor de helft politiek vertegenwoordigd op Federaal niveau
Vlaamse allochtone vertegenwoordiging voor 2/3 op peil en Marokkaans gekleurd.
'Italianen' handhaven politieke vertegenwoordiging in Wallonië (Di Rupo, Arena, S
alvi)

Gelijke spreiding van allochtone kandidaten bij partijen mét en zonder verkozenen

7,9% van alle kandaatstellingen federale verkiezingen waren nieuwe Belgen
 8,8% nieuwe Belgen in bevolking voor 89% vertegenwoordigd
bij de kandidaten
Groen! en Sp-a hebben dubbel zoveel allochtone verkozenen als in de bevolking
CD&V-NVA met 1 allochtone verkozene op 39 vertegenwoordigt maar helft allochtonen
MR, evenmin als Open VLD en LDD heeft allochtone Federale  vertegenwoordigers
Brusselse allochtoon, grote gegadigde bij splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde?

Wordt sterke positie van Vlaamse allochtoon straks verzilverd met ministerpost?

3.518 kandidaten voor Federale verkiezingen, waarvan 277 allochtoon (7,9%)

Van de 3.518 kandidaatstellingen voor de verkiezingen waren er 277, of 7,9% nieuwe Belgen, dwz stemgerechtigde allochtonen. Dit komt bijna volledig overeen met de 8,8% nieuwe Belgen in de bevolking. De 'representativiteit' van allochtone kandidaatstellingen ligt daarmee op 89¨%, een erg hoog niveau. Vooraf evenwel enkele technische- en begripsverduidelijkingen:

- Vreemdelingen: de 'vreemdelingen' zijn van de federale kiesverrichtingen uitgesloten, in tegenstelling met de gemeenteraadsverkiezingen,  zodat hun 'representativiteit' niet aan de orde is in deze analyse. Kandidaten en verkozenen bij de federale verkiezing dienen dus afgemeten aan de 'allochtonen' met stemrecht, de nieuwe Belgen dus.
- Nieuwe Belgen: Welk is het aandeel van de 'nieuwe Belgen' in de bevolking? Hiertoe gaan we voort op de berekeningen van npdata: van 1980 tot eind 2002 op de telling van de nieuwe Belgwordingen. Vanaf 2003 tot 1/1/2007 op de nationaliteitsverwervingen, af te lezen in de NIS-statistiek "Loop van de bevolking".Voor België bedraagt het aantal nieuwe Belgen op 1/1/2007 in deze berekening 8,8%. Voor de mortaliteit, emigratie en geboorten (die 18 jaar geworden zijn op 1/1/2007) wordt uitgegaan van een 0-saldo, dwz er zijn evenveel 18+ bij kinderen van nieuwe Belgen, dan overlijdens en emigratiesaldo).  Een eventuele afwijking van dit 0-saldo heeft slechts een marginaal effect op de berekende 8,8% waar in deze analyse van uitgegaan wordt.
- Allochtonen: In de definitie van npdata zijn allochtonen alle vreemdelingen en alle nieuwe Belgen ongeacht het land van afkomst, dus zowel Europese als niet-Europese landen.
- Verkozenen van vreemde afkomst: nieuwe Belgen werden door het Minderhedenforum aangeturft op naamherkenning,  zoals ook door npdata gedaan werd bij de gemeenteraadsverkiezingen.
- Verkozen
nieuwe Belgen (met dank aan het Minderhedenforum): Italiaanse afkomst: 3 (PS: Elio Di Rupo, Marie Arena; CDH: Véronique Salvi), Marokkaanse afkomst: 2 Kamer (Sp.a: Meryame Kitir, ;  Ecolo: Fouad Lahssani), 1 senaat (1 (CD&V: Nahima Lanjri); Algerijnse afkomst: 1 Kamer ( Sp-a: Daila Douifi); Turkse Afkomst: 1 Groen! Meyrem Almaci. Voor de verdere analyse worden de verkozenen in Kamer en Senaat samengenomen.
- Nieuwe Belgen onder de 3.518 kandidaten: van de lijsten op de Federale verkiezingsite werd één bestand opgemaakt, de nieuwe Belgen geselecteerd en de verkozen toegevoegd zodat op partij en kieskring kan gesorteerd worden en alle nodige tabellen opgemaakt. Dit verkiezingsbestand (Excel, 2,7 MB) is te consulteren of te downloaden voor verder gebruik (selectie van partij, kieskring en allochtonen bv kan on-line gebeuren)
. Elke naam van een kandidaat is gelinkt aan het betreffende blad in de Federale website met de uitslagen en stemaantallen in de kieskring van een kandidaat.
- Opdeling mandaten en bevolking naar 'taal'groep. Door de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde is het moeilijk een opdeling te maken van mandaten naar gewest. De partijen kunnen evenwel naar taalgroep onderscheiden worden. Evenzeer kan een opdeling gemaakt worden van de bevolking en het % nieuwe Belgen voortgaande op de Vlaamse en Franstalige bevolking, waarbij Brussel 'opgedeeld' wordt in 12% 'Nederlandstaligen (overeenkomst het % Nederlandstalige verkozenen in Brussel) en 88% Franstaligen. Het % nieuwe Belgen in de Vlaamse taalgroep bedraagt dan 5,7%, in de Frans taalgroep 14,8%.


Gelijke spreiding van allochtone kandidaten bij partijen mét en zonder verkozenen

Van de 277 allochtone kandidaten zijn er ongeveer de helft, nl 131 terug te vinden bij de 'grote' partijen, dwz partijen die verkozenen hebben, en 146 bij kleinere partijen (CAP, PVDA, BUB enz...) zonder verkozenen. In de verdere analyse wordt enkel voortgegaan op de partijen mét verkozenen. Het aantal allochtone kandidaten bij elke partij kan eenvoudig opgezocht worden in het verkiezingsbestand.
  

  

Kandidaten en verkozenen uit partijen met en zonder verkozenen in aantal en %

 

 

Nieuwe Belg

Ander

Totaal

% nieuwe Belg

1. Partijen met verkozenen

 

 

 

 

 

Verkozen

8

182

190

3,5%

 

Niet verkozen

122

1.543

1.665

7,3%

 

Totaal

130

1.725

1.855

7,1%

2. Partijen zonder verkozenen

146

1.517

1.663

8,8%

Totaal kandidaten

277

3.241

3.518

7,9%

% nieuwe Belgen in de bevolking

8,8%

% tav aandeel in de bevolking

89%

 
 'Allochtonen' voor de helft van hun aanwezigheid in de bevolking Federaal vertegenwoordigd

De aanwezigheid van allochtonen bij kandidaten van partijen mét verkozenen is 79,9% van hun aanwezigheid in de bevolking; bij de verkozenen, en daar is het toch om te doen, is dit 53,6%, dwz de helft, hetgeen, vergeleken met de gemeenteraadsverkiezingen globaal een goed resultaat is. Het ligt zelfs, als gemiddelde voor België, hoger dan de uitslag van de allochtone vertegenwoordiging in Antwerpen bij de gemeenteraadsverkiezing, alhoewel hier de "vreemdelingen" meegerekend werden, maar deze zijn hier niet aan de orde.

Aantal en % kandidaten en zetels nieuwe Belgen in België

België

Nieuwe Belg

Ander

Totaal

% nieuwe Belg

 

Kandidaten

131

1.724

1.855

7,1%

 

Zetels

8

182

190

3,5%

 

% in de bevolking

 

 

 

8,8%

 

% tav kandidaten

79,9%

 

% tav zetels

47,7%

oals nog al eens het geval, is het gemiddelde dikwijls een zeer slechte afspiegeling van de 'werkelijke' situatie, in bv de 'taal'groepen. Gezien het samengaan van Brussel-Halle-Vilvoorde voor wat kiesverrichtingen betreft, is het moeilijk om per gewest een overzicht te geven, alhoewel we hiertoe toch een poging ondernemen.

Vlaanderen haalt 2/3 'representativiteit' van allochtonen,  Franstalige partijen maar 1/3

Het % allochtone kandidaten in beide taalgroepen ligt even hoog en schommelt rond de 80% van het aandeel nieuwe Belgen in de bevolking. Bij de verkozenen is er evenwel een immens verschil tussen de taalgroepen: in Vlaanderen is 62,6% of meer dan 2/3 van de allochtonen politiek vertegenwoordigd op federaal niveau.. Tegenover de 5,7% nieuwe Belgen in Vlaanderen staan 3,5% van alle mandaten verbonden aan de 'taal'groep. Bij de Franstalige partijen zijn amper 35,2% van de nieuwe Belgen vertegenwoordigd: 5,2% van de mandaten voor nieuwe Belgen staat hier tegenover 14,8% van hun aanwezigheid in de bevolking.

Aantal en % kandidaten en zetels nieuwe Belgen in België

 

 

Nieuwe Belg

Ander

Totaal

% nieuwe Belg

1.

Vlaamse partijen

 

 

 

 

 

Kandidaten

55

1.144

1.199

4,6%

 

Zetels

4

109

113

3,5%

 

% in de bevolking

 

 

 

5,7%

 

% tav kandidaten

 

 

 

81,1%

 

% tav zetels

 

 

 

62,6%

2.

Franstalige partijen

 

 

 

 

 

Kandidaten

76

580

656

11,6%

 

Zetels

4

72

77

5,2%

 

% in de bevolking

 

 

 

14,8%

 

% tav kandidaten

 

 

 

78,4%

 

% tav zetels

 

 

 

35,2%


Vlaamse allochtoon voor 2/3, Waalse voor de helft en Brusselse volledig ondervertegenwoordigd

Gezien in de opdeling naar taalgroep ook 12% van de Brusselse bevolking bij de Vlaamse 'taalgroep' geteld wordt en hier geen politieke vertegenwoordiging aan beantwoordt (geen Vlaamse allochtone vertegenwoordigers in Brussel), doen we een poging, in het kluwen van Brussel-Halle-Vilvoorde toch een opdeling naar gewest te maken. Voor de Brusselse vertegenwoordiging worden de 13 'Franstalige' verkozenen in BHV genomen. De 2 Vlaamse verkozenen die verbonden zijn aan Brussel omwille van de niet-splitsing (dixit de specialisten), zijn 'buiten Brussel' gesitueerd. Het overzicht van de zetelverdeling van allochtonen ziet er dan als volgt uit naar gewest:
 

Aantal en % zetels nieuwe Belgen bij partijen naar gewest

 

 

Nieuwe Belg

Ander

Totaal

% nieuwe Belg

1.

Vlaams Gewest

 

 

 

 

 

Zetels

4

109

113

3,5%

 

% in de bevolking

 

 

 

5,1%

 

% tav zetels

 

 

 

65,8%

2.

Brussels Gewest (1)

 

 

 

 

 

Zetels

1

12

13

7,7%

 

% in de bevolking

 

 

 

43,8%

 

% tav zetels

 

 

 

17,6%

3.

Waals

 

 

 

 

 

Zetels

3

59

63

4,8%

 

% in de bevolking

 

 

 

8,4%

 

% tav zetels

 

 

 

56,7%

(1) Voortgaande op het aantal Franstalige verkozenen in BHV

 
Brusselse nieuwe Belgen zijn minder dan 1 op 5 vertegenwoordigd in het federale parlement


De ventilering naar gewest legt de volledige onder-vertegenwoordiging van de Brusselse allochtoon open en bloot op tafel: tegenover 7,7% van de mandaten in Brussel staat dat 43,8% van de Brusselse kiesgerechtigde bevolking die nieuwe Belgen zijn. Het 'Brusselse drama', wat federale politieke vertegenwoordiging betreft, beperkt zich dus niet alleen tot de  26,9% vreemdelingen in haar bevolking die sowieso uitgesloten zijn van het stemrecht. Met bijna de helft van de bevolking in Brussel hebben de nieuwe Belgen maar 1 verkozene in het Federale parlement, naast de 12 oude Belgen die blijkbaar door lijstsamenstelling, de mix aan rijk/arm en verschillende nationaliteitengroepen in de Brussels kantons, en ook allicht door Brussel--Halle-Vilvoorde dat de 'Brusselse stem' danig verdund, hun politieke vertegenwoordiging in de wind zien opgaan. Het zou dus wel eens kunnen dat een splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde het grootste voordeel zal opleveren voor de Brusselse 'allochtoon', die minder vlug aan de kant kan geschoven worden, zoals nu blijkbaar het geval geweest is, en ook doordat het aantal 'Brusselse' mandaten zal stijgen ten nadele van de eventuele 'Vlaamse' verkozenen in  Brussel en Rand.

De 'Italianen' handhaven hun politieke vertegenwoordiging in Wallonië

Alles samen telt de Vlaame taalgroep 5 verkozenen (4 Marokkaanse nieuwe Belgen en 1 Turkse) en de Franstalige groep 4 (3 Italiaanse en 1 Marokkaanse nieuwe Belg). In Wallonië gaan aldus 4,8% van de mandaten naar allochtonen terwijl zij voor 8,4% als nieuwe Belg aanwezig zijn in de bevolking, of een vertegenwoordiging met 56,7%, wat meer dan de helft is van hun aanwezigheid in de bevolking. Opvallend hierbij is dat met Elio Di Rupo, Marie Arena en Véronique Salvi, als Italiaanse nieuwe Belgen uitdrukking geven aan de politieke emancipatie van de Italiaanse migratie, aangevuld met, zoals gezegd de enige Brusselse allochtone vertegenwoordiger, van Marokkaanse afkomst, in het Federale Parlement. Ook hier is de wisseling van immigratiewacht, met enige vertraging evenwel aan de gang.
 
Vlaamse allochtone vertegenwoordiging voor 2/3 op peil en vooral Marokkaanse gekleurd.
 
Misschien met enige verwondering, en ook omdat vreemdelingen (nog) geen stemrecht hebben op federaal niveau, ligt de vertegenwoordiging van de Vlaamse nieuwe Belgen in het federale parlement op een redelijk hoog niveau, nl. 65,8% van hun aanwezigheid in de bevolking. De globale daling t.a.v. 2003, zoals het Minderhedenforum vaststelt, situeert zich vooral in Brussel en Wallonië en ook omdat het aantal Vlaamse allochtone verkozenen in 2003, al relatief hoog lag. De tijd is allicht gekomen om deze politieke aanwezigheid te verzilveren in een ministerieel mandaat voor een Vlaming of Vlaamse van Marokkaanse afkomst, zeker nu de PS met 2 allochtone Italiaanse ministerabelen allicht niet in de regering vertegenwoordigd zal zijn.


SP-a en Groen! boven, CD&V-NVA, Open-VLD en LDD onder gemiddelde allochtone kandidaten

Op uitzondering van het Vlaams Belang figureren Vlaamse allochtonen prominent op een gemiddeld hoog niveau als kandidaat op de Federale verkiezingslijsten. SP-a trekt hier de kop met Groen! misschien verrassend (toch maar) op de 2de plaats. CD&V heeft een relatief laag % gezien zij toch ook 'arbeiddersparij' zij vanuit ACV/ACW gezien. LDD lijnt zich met 7 allochtone kandidaten, volledig af van het Vlaams Belang.

Nieuwe Belgen als kandidaat bij Nederlandstalige partijen

Partij

Nieuwe Belg

Ander

Totaal

% nieuwe Belg

SP-a

20

178

198

10%

Groen!

13

185

198

7%

CD&V-NVA

8

190

198

4%

LDD

7

191

198

4%

Open VLD

7

191

198

4%

VB

0

209

209

0%

Totaal Nederlandstalig

55

1.144

1.199

4,6%

% nieuwe Belgen in Vlaamse taalgroep

5,7%

% vertegenwoordiging tav nieuwe Belgen in de bevolking

81,1%


De 4 Vlaams-allochtone zetels zijn, buiten Open VLD, Vlaams Belang en LDD zijn gespreid over de andere partijen: 2 voor SP-a, Groen! en CD&V-NVA. T.a.v. het aantal behaalde mandaten springt Groen! en LDD naar voren. Bij Sp-a zijn 2 van de 16 mandaten nieuwe Belg, hetgeen het dubbele is van de aanwezigheid van nieuwe Belgen in de Vlaamse bevolking. Bij de CD&V-NVA, die hun mandaten sterk zagen groeien, valt de enige allochtone verkozene op de 39 mandaten wel zeer mager uit, ook al komt dit overeen met de helft van de aanwezigheid van nieuwe Belgen in de bevolking.
  

Aantal en %  zetels nieuwe Belgen bij Nederlandstalige partijen

Partij

Nieuwe Belg

Ander

Totaal

% nieuwe Belg

Groen!

1

4

5

20%

LDD

0

6

6

0%

SP-a

2

16

18

11%

CD&V-NVA

1

38

39

3%

Open VLD

0

23

23

0%

VB

0

22

22

0%

Totaal

5

108

113

3,5%

% nieuwe Belgen in Vlaamse taalgroep

5,7%

% vertegenwoordiging tav nieuwe Belgen in de bevolking

62,8%

 
Bij de Franstalige partijen is het aandeel allochtonen verrassend beperkt en Italiaans

Geen sprake dus van een invasie van allochtonen langs de PS of andere Franstalige partijen. Enkel Elio di Rupo en Marie Arena verzekeren zich bij de PS van een allochtoon federaal zitje. Ook bij de CDH is de allochtone aanbreng beperkt tot één Franstalige allochtoon van Italiaanse afkomst. Ecolo, die nochtans haar zetelaantal zag stijgen brengt een Marokkaanse allochtoon naar het federale parlement, de enige allochtone vertegenwoordiger voor de 43,8% Brusselse stemgerechtigde nieuwe Belgen
, die meteen ook de niet-stemgerechtigde 'vreemdelingen'stem kan/zal meenemen op het Federale niveau.
 

Nieuwe Belgen als kandidaat bij Franstalige partijen

Partij

Nieuwe Belg

Ander

Totaal

% nieuwe Belg

CDH

26

119

145

18%

PS

22

122

144

15%

Ecolo

19

126

145

13%

MR

8

137

145

6%

FN

1

76

77

1%

Totaal Franstalig

76

580

656

11,6%

% nieuwe Belgen in de Franstalige taalgroep

14,8%

% vertegenwoordiging tav nieuwe Belgen in de bevolking

78,4%

  
Verrassend, en in tegenstelling tot de CD&V-NVA neemt de CDH de pole-positie in wat allochtone kandidaten betreft, nl. 18%, voor de PS met 15% van haar kandidaten. In dit overzicht telt Brussel voor 88% mee. Ecolo blijft samen met MR onder het niveau van de vertegenwoordiging van allochtonen in de Franstalige groep die 14,8% bedraagt. In totaal is dus ook hier 3/4 van de allochtonen vertegenwoordigd in de kandidaatstellingen.
 

Aantal en %  zetels nieuwe Belgen bij Franstalige partijen

Partij

Nieuwe Belg

Ander

Totaal

% nieuwe Belg

Ecolo

1

9

10

10%

CDH

1

10

12

8%

PS

2

22

24

8%

MR

0

29

29

0%

FN

0

2

2

0%

Totaal

4

72

77

5,2%

% nieuwe Belgen in de Franstalige taalgroep

14,8%

% vertegenwoordiging tav nieuwe Belgen in de bevolking

35,2%

  
De MR heeft evenmin als de Open VLD een allochtone vertegenwoordiger in het Federale parlement. Ook de PS haalt met 8% van hun zetels maar de helft van de aanwezigheid van nieuwe Belgen in de bevolking, evenals de CDH, ondanks haar hoog % allochtone kandidaatstellingen. Ook Ecolo kan hier niets compenseren en telt maar 1 op 9 allochtone vertegenwoordiger tussen haar verkozenen, tegenover 1 op 4 bij Groen! aan Vlaamse kant.

Besluit: Allochtone vertegenwoordiging op het Federale niveau: redelijk goed voor Vlaanderen, goed voor Wallonië, uiterst slecht voor Brussel.

De Brusselse allochtonen zullen hun les nu wel geleerd hebben. Langs opvolging en coöptatie kan allicht nog een of andere correctie gebeuren. Met de splitsing Brussel-Halle-Vilvoorde zullen zij vooral profijt trekken en voor de gewestverkiezingen in 2009 met bijna 50% nieuwe Belgen hun politieke stem verheffen. De lijstvorming zal daar, meer dan nu absoluut niet het geval geweest is, mee rekening (moeten) houden. De Vlaamse allochtoon kan zijn betere positie verder verzekeren en langs een ministerpost op Federaal of Vlaams niveau verzilveren. Het is, ook politieke gezien, een investering in de toekomst. Een aflossing van de Italiaanse door de Marokkaanse Belg en Vlaming dient zich ook hier aan.

Jan Hertogen, socioloog.