BuG 59 - Bericht uit het Gewisse 21-05-2007 Printversie (8 p)   Vreemdelingenportaal  Nieuw immigratie

Update 23-05-07: NPdata is een 'data' site: De vreemdelingenaantallen op 01/01/2006 per gemeente zijn reeds als exceltabel beschikbaar: vreemdelingenaantal 2006 en % 2006. Voor de nationaliteitsverwerving 1980-2005 per jaar en per nationaliteit zijn de basisgegevens beschikbaar voor Vreemdelingen - Vluchtelingen - Totaal (html-tabellen) alsmede het basisbestand van het NIS 1990-2005 (1MB-excel) en de nationaliteitscodes (html). Elkeen kan hiermee de berekeningen en de tabellen die npdata publiceerde reproduceren en voor de toekomst verder aanvullen. Zo is een 'statistisch' en weliswaar 'statisch' beeld van de migratie opgebouwd dat evenwel een grote informatieve waarde heeft, zie BuG 59. Een volgende stap is dit beeld te dynamiseren, dwz het geboortesaldo (nataliteit-mortaliteit) + migratiesaldo (emigratie-nieuwe immigratie) van de nieuwe Belgen te berekenen, want statistisch is dit niet meer gekend. Voor 2005 heeft npdata reeds een methode ontwikkeld om alle inwoners van vreemde afkomst  (=vreemdelingen + nieuwe Belgen + geboorte- en migratiesaldo van nieuwe Belgen) per gemeente te berekenen (zie vreemdelingenportaal). Deze kan voor 2006 verder op punt gezet worden. Wie mee deze oefening wil maken kan dit melden.
Update 23-05-07met enkele cijfercorrecties die geen impact hebben op evolutie en conclusies Wijzigingen worden in schuine druk vermeld (2) 
Update 21-05-07: Belga/HLN:"De cijfers die Hertogen gebruikt, kloppen grosso modo, maar zijn niet de volledig officiŽle cijfers. Zo heeft hij de naturalisaties opgeteld zonder bijvoorbeeld rekening te houden met de overlijdens of met de mensen die opnieuw geŽmigreerd zijn". Dat is wel gebeurd voor de vreemdelingen die overlijden of emigreren want die zijn 1/1/06 niet meer ingeschreven in het vreemdelingenregister. Voor de nieuwe Belgen is, zoals gezegd, geen rekening gehouden met overlijdens en emigratie, maar evenmin met kinderen na Belg-wording, dat is een volgende stap  volgens een methodologie die we reeds voor 2005 op punt gesteld hebben. De nieuwe-Belgen worden tevens maar voor de laatste 25 jaar meegerekend zodat overlijden en remigratie erg beperkt is tegenover het aantal nieuwe geboorten bij nieuwe Belgen. Maar ook al doet het NIS anders veronderstellen, daar bestaan gťťn "officiele cijfers" voor, niet in het algemeen en zeker niet per nationaliteit.

BuG 59 - Bericht uit het Gewisse 21-05-2007 Printversie (8 p) 

Als de mens aan elkaar gelijk is maakt het geen verschil van waar hij komt of waar hij gaat. Diversiteit maakt levensvatbaar en vergroot de overlevingskans van een mens, volk en de wereld. Het wordt voor iedereen goed of het wordt voor iedereen slecht. Het hardnekkige restant van nationaal-socialisme en vreemdelingenafkeer brengt evenwel de recente samenlevingen uit balans. Zoals de Italianen, Fransen en Nederlanders behoren de Marokkanen en de 184 andere nationaliteiten in BelgiŽ tot het eigen volk en schragen mee de toekomst van BelgiŽ, Vlaanderen, WalloniŽ, Brussel en de Duitstalige gemeenschap. Niet de migratie is een probleem maar de politieke energieverspilling die voortspruit uit de niet-acceptatie ervan. Evenals de verregaande uitsluiting van de 'intellectueel' en per afgeleide de wetenschap uit het debat: zie hiervoor een interessante opinie, Jan Blommaert. En nu ter zake.

Marokkanen steken Italianen voorbij als grootste migrantengroep in BelgiŽ
    
Turken zijn 3de migratieland, vůůr de Fransen die ze al 15 jaar geleden achter zich lieten.
Fransen en Nederlanders, samen goed voor 272.003 immigranten zetten fors door 
Italianen sinds 1980 en Spanjaarden sinds 1970 verminderen in aantal o.a. door remigratie
Tussen 1940 en 1945 is het aantal joden in BelgiŽ gehalveerd. 95% van hen was niet-Belg
Congolozen, 55 jaar na hun onafhankelijkheid, staan eindelijk op Belgische immigratiekaart
83% van de Filippijnse en 73% van de Thaise vreemdelingen in BelgiŽ zijn vrouw

De speciaal bezorgde listings van het NIS (met dank aan Mr. Schittecatte, FOD SEI, het vroegere NIS) laten toe de belangrijkste migratiegegevens en nationaliteitsverwervingen sinds 1891 te updaten tot 1 januari 2006. Voor het eerst wordt een cijfermatig en grafisch beeld opgemaakt van de evolutie per nationaliteit van 1891 tot 2006 van de migratie, vreemdelingen ťn nieuwe Belgen inbegrepen. Tevens worden ook voor het eerst vreemdelingen en nieuwe Belgen voor elke aanwezige nationaliteit in BelgiŽ onderscheiden naar vreemdeling en erkende vluchteling, op lijst gezet.
 
Het meest opvallende gegeven is de wissel van Marokkanen en Italianen als meest aanwezige migrant in BelgiŽ: 264.942 Marokkanen waarvan 184.292 nieuwe Belgen (70%) tegenover 262.120 Italianen waarvan 86.622 nieuwe Belgen (33%). In dit cijfer wordt geen rekening gehouden met kinderen geboren na hun Belgwording. 40 jaar nadat de grote Italiaanse migratie naar BelgiŽ in 1920 begon heeft de Marokkaanse migratie zich vanaf 1960 op een analoge wijze ontwikkeld: het zijn twee evenwijdigen die bij de Italianen 50 jaar tijd genomen heeft om een top van 250.000 te bereiken, bij de Marokkaanse migranten na 40 jaar. 
 
Een verschil van de Marokkaanse met de Italiaanse migratie is dat Italianen in mindere mate Belg geworden zijn, 30% tegenover 70% bij de Marokkanen. Tevens is,  60 jaar na de start van de Italiaanse migratie in BelgiŽ sinds 1980 een vermindering van Italiaanse aanwezigheid op gang is gekomen, als gevolg van remigratie, lager geboortecijfer en hoger sterftecijfer. Het laat zich aanzien dat, naar eventuele analogie met de Italianen de Marokkaanse migratie haar piek bereikt in 2016, voortgaande op een gemiddelde levensverwachting van 76 jaar en een migratieleeftijd van 20 jaar

De Turkse migratie is ook in 1960 van start gegaan op een langzamer ritme evenwel dan de Italianen en Marokkanen. Na 40 jaar bedroeg het aantal Turkse migranten 150.000 waarvan 74% nieuwe Belgen. Van alle Belgwordingen zijn deze van de Turken het hoogst. Ook voor de Turken is de 'piek' en stabilisatie van de migratie, naar eventuele analogie met de Italianen, te voorzien binnen 8 jaar
   

  
(1)
Ephraim Schmidt (1963) telde in de oorlogsjaren 55.000 Joden in BelgiŽ waarvan 49.700 vreemdelingen. Samen met 1.017 Belgische joden werden 24.543 van hen gedeporteerd vanuit Mechelen om in Auschwitz gedood te worden. 1.244 van hen zijn aan deze vernietiging ontsnapt. Zoals is aangetoond door recent Soma-onderzoek is de Belgische overheid gedeeltelijk mee verantwoordelijk geweest voor deze 'uitroeiing' en is het vooral in Borgerhout en Antwerpen waar de overlevingskans van de joden het laagst was. Het is niet voor niets dat deze twee gemeenten, nu districten, de bakermat geweest zijn voor het Vlaams Blok.
    


Fransen en Nederlanders samen goed voor
272.569 migranten

De Fransen en vooral Nederlandse migratie kennen de laatste 6 jaar een versnelde groei
: 145.556 Fransen wonen in 2006 in BelgiŽ, waarvan 17% nieuwe Belgen en 126.447 Nederlanders met 13% nieuwe Belgen. Samen vormen zij met  272.003 de belangrijkste Europese migrantengroep. De Poolse aanwezigheid in BelgiŽ is na de 2de wereldoorlog gestaag verminderd van 58.842 tot 5.371 in 1989 om nadien terug op te klimmen tot 25.007 in 2006. Hiervan zijn er  26% nieuwe Belgen. 

De Congolozen zijn eindelijk daar.

Ten slotte is er de opvallende verschijning van een nieuwe speler in het migratiespel, nl de Congolezen uit de voormalige Belgische Kolonie, die precies pas nu ontdekken dat hun 'Vaderland' hen misschien nog schatplichtig is, waar zij langs de Belgwording van 63% van de 38.756 aanwezige Congolezen in BelgiŽ, een trekkingsrecht op doen gelden.

Vergelijking met het beeld van de 'vreemdelingen' zonder nieuwe Belgen

Om bovenstaande grafiek meer profiel te geven is het aangewezen ook de 'vreemdelingen'evolutie in beeld te brengen, zonder de Belgwordingen dus. Na 1980 is er bij de 'vreemdelingen' een vertraagde groei en nadien een aanzienlijke terugval omdat de nieuwe Belgen uit de 'vreemdelingen'statistiek verdwenen zijn. Het beeld van de 'vreemdelingenaantallen' blijft evenwel van groot belang omdat hierin de 'nieuwe emigratie' aanwezig is, die evenwel niet meer als dusdanig zichtbaar is. De methode om deze zichtbaar te maken hebben we reeds ontwikkeld (zie migratieportaal npdata) en daar komen we later per nationaliteit (in een van de volgende BuG's) op terug. 

  

 
In de 'vreemdelingen'grafiek wordt dus geen "reŽel" beeld meer gegeven van de impact van migratie, daarvoor moet teruggegrepen worden naar de eerste grafiek waarin ook de nieuwe Belgen begrepen zijn, ook al is nog geen rekening gehouden met de kinderen geboren na de nationaliteitsverwerving. 
  
Poulain van Poulain

De grafiek van vreemdelingen ťn nieuwe Belgen tot 1/1/2006 vult dus de belangrijke gegevensverzameling aan van de 'vreemdelingen'evolutie per nationaliteit tot 2003 van Nicolas Perrin (pdf), poulain van de Belgische topdemograaf Prof. Poulain van de UCL, die dť specialist is van migratie, asiel, visum- en illegale aanwezigheid van vreemdelingen per nationaliteit in BelgiŽ en Europa. Zie hierover de Belgische fiche (pdf) die hij opgemaakt heeft voor het International Migration Network, en waarin hij mede de door ons verwerkte gegevens van nationaliteitsverwerving tot 2003 heeft geÔntegreerd met verwijzing naar de npdata-site, overgenomen door het Migration Policy Institute waar een schat aan informatie te vinden is. Het zijn deze gegevens van nationaliteitsverwerving die nu geupdated zijn voor 1/1/2006. 
 
Aantal vreemdelingen en nieuwe Belgen per aanwezige nationaliteit op 1 januari 2006

Voor het eerst
wordt een tabel samengesteld en gepubliceerd met het aantal geregistreerde vreemdelingen en erkende vluchtelingen per voorkomende nationaliteit in BelgiŽ enerzijds en de Belggeworden vreemdelingen ťn vluchtelingen tussen 1980 en 31/12/2005 per nationaliteit anderzijds. Het totaal geeft een volledig overzicht van de statistische herkenbare migratie. Er wordt dus enkel voortgegaan op het aantal door het Rijksregister getelde personen, zonder rekening te houden met de kinderen van reeds Belggeworden vreemdelingen, die als Belg in het geboortregister worden ingeschreven. Dat laatste is een andere oefening om het aantal inwoners van 'vreemde afkomst' in BelgiŽ te bepalen voor 1/1/2006.

Onderstaande tabel Migratie naar nationaliteit (excel) (update) is ook on-line op de npdata-site beschikbaar en kan er rechtstreeks geconsulteerd of gedownload worden. Deze on-line tabel laat toe op elk van de betreffende deelgroepen te sorteren en te selecteren en zo eigen tabellen en grafieken samen te stellen. Er is on-line ook selectiemogelijkheid op continent, Europa van de 10, de 14 en andere Europese landen en op de nationaliteitscode van het NIS. Hierna volgt dus een 'gefixeerde' tabel die alle nationaliteiten weergeeft en die gesorteerd is op het totaal aantal vreemdelingen, vluchtelingen en nieuwe Belgen per nationaliteit. Een technische toelichting wordt onderaan toegevoegd.
   
   

Vreemdelingen en vluchtelingen op 1/1/2006 en nieuwe Belgwording 1980-2005 (Bron: NIS)

Update -Correcties in kolom  "van vreemdelingen naar nieuwe Belg" in schuine druk) (2)

 

Legaal verblijvend op 1/1/06

Nieuwe Belg 1980-2005

Totaal

    Landen

Vreem-
deling

Vluchte-
lingen

Totaal

als vreem-
deling

als vluch-
teling

Totaal

Vreemde-
ling + nieu-
we Belg

Marokko

80.602

7

80.609

184.292

41

184.333

264.942

Italie

175.498

 

175.498

86.622

0

86.622

262.120

Turkije

39.664

461

40.125

106.851

6.471

113.322

153.447

Frankrijk

120.600

 

120.600

24.956

0

24.956

145.556

Nederland

110.492

 

110.492

15.955

0

15.955

126.447

Spanje

42.907

3

42.910

12.624

77

12.700

55.610

Duitsland

37.007

5

37.012

6.369

6

6.375

43.387

Congo (Rťp. D.)

13.454

860

14.314

20.693

3.749

24.442

38.756

Portugal

27.975

1

27.976

4.586

382

4.968

32.944

Verenigd Koninkrijk

25.697

 

25.697

5.290

0

5.290

30.987

Polen

18.026

483

18.509

5.724

774

6.498

25.007

Griekenland

16.325

1

16.326

7.372

13

7.385

23.711

Algerije

7.481

79

7.560

12.510

374

12.884

20.444

Yougoslavie (R.F..)

7.781

1.874

9.655

3.440

2.861

6.301

15.956

USA

11.180

 

11.180

2.749

0

2.749

13.929

Russie

5.469

3.903

9.372

2.220

535

2.755

12.127

Tunisie

3.407

21

3.428

8.336

19

8.355

11.783

Roumanie

7.535

62

7.597

3.470

628

4.098

11.695

China

7.452

100

7.552

3.489

85

3.575

11.127

IndiŽ

5.300

5

5.305

4.095

70

4.165

9.470

Yougoslavie (ex)

 

 

0

7.872

0

7.872

7.872

Rwanda

1.228

1.915

3.143

1.340

3.384

4.723

7.866

Pakistan

3.430

73

3.503

3.371

287

3.658

7.161

Philippines

3.133

 

3.133

3.632

0

3.632

6.765

Iran

1.835

322

2.157

1.854

1.909

3.763

5.920

Vietnam

999

98

1.097

1.271

3.189

4.459

5.556

Luxemburg

4.295

 

4.295

885

0

885

5.180

Ghana

2.698

4

2.702

2.248

111

2.359

5.061

Kameroen

3.265

40

3.305

1.541

89

1.630

4.935

Japan

4.277

 

4.277

506

0

506

4.783

ThaÔlande

2.754

 

2.754

1.946

3

1.949

4.703

Zweden

4.374

 

4.374

318

0

318

4.692

Bulgarije

3.279

33

3.312

1.242

75

1.317

4.629

AlbaniŽ

2.256

190

2.446

1.159

604

1.763

4.209

Liban

1.258

22

1.280

2.456

257

2.713

3.993

MacedoniŽ (ARY)

2.360

49

2.409

1.557

6

1.563

3.972

BrasiliŽ

2.721

 

2.721

1.207

1

1.208

3.929

Ierland

3.433

 

3.433

355

0

355

3.788

BosniŽ

1.077

162

1.239

2.155

356

2.511

3.750

Denemarken

3.279

 

3.279

385

0

385

3.664

Canada

2.631

 

2.631

781

0

781

3.412

Burundi

943

297

1.240

771

1.398

2.169

3.409

Syrie

1.213

112

1.325

1.615

387

2.003

3.328

Nigeria

1.984

4

1.988

1.218

97

1.316

3.304

IsraŽl

1.558

37

1.595

1.613

71

1.684

3.279

Finland

3.044

 

3.044

118

4

122

3.166

Hongarije

2.010

146

2.156

723

271

993

3.149

Angola

1.302

122

1.424

1.069

656

1.725

3.149

ArmeniŽ

1.822

33

1.855

1.059

136

1.195

3.050

Zwitserland

1.989

 

1.989

997

0

997

2.986

Chili

1.001

87

1.088

1.239

621

1.859

2.947

Ukraine

1.856

138

1.994

732

181

913

2.907

Oostenrijk

2.456

 

2.456

295

0

295

2.751

Colombia

1.336

62

1.398

1.159

123

1.281

2.679

Equator

1.766

4

1.770

662

12

674

2.444

Slovaquie

1.981

 

1.981

277

0

277

2.258

Tchťquie

1.784

18

1.802

337

98

435

2.237

Afghanistan

1.419

373

1.792

159

747

906

2.698

Irak

745

227

972

473

684

1.157

2.129

Togo

1.082

48

1.130

825

149

974

2.104

Guinea

1.291

72

1.363

629

84

713

2.076

Sťnťgal

1.174

3

1.177

800

74

874

2.051

Pťrou

907

3

910

954

101

1.055

1.965

Maurice

680

 

680

1.201

0

1.201

1.881

Ivoorkust

1.037

32

1.069

753

25

778

1.847

Bangladesh

968

5

973

860

8

867

1.840

Egypte

915

1

916

888

10

898

1.814

KroatiŽ

719

7

726

729

74

803

1.529

Kazakhstan

1.182

33

1.215

245

27

272

1.487

Noorwegen

1.328

 

1.328

145

0

145

1.473

Dominikaanse Rep.

599

1

600

827

0

827

1.427

Belarus

983

142

1.125

265

22

287

1.412

Somalie

615

95

710

295

397

692

1.402

IndonesiŽ

1.025

 

1.025

297

2

298

1.323

Ouzbťkistan

1.102

34

1.136

89

19

108

1.244

Georgie

783

30

813

332

59

391

1.204

Laos

96

33

129

413

570

983

1.112

Zuid-Afrika

752

2

754

341

9

350

1.104

Cambodia

190

34

224

250

608

858

1.082

Mexique

749

 

749

268

0

268

1.017

Cuba

618

 

618

323

50

373

991

Madagascar

357

 

357

592

0

592

949

Zuid-Korea

573

 

573

296

12

308

881

AustraliŽ

721

 

721

152

0

152

873

EthiopiŽ

410

29

439

273

155

428

867

Litouwen

682

24

706

69

85

155

861

Sierra Leone

530

2

532

263

32

295

827

T'ai-Wan

354

 

354

444

0

444

798

Slovťnie

441

 

441

56

283

339

780

ArgentiniŽ

422

 

422

291

53

344

766

Nťpal

564

23

587

156

0

156

743

JordaniŽ

259

12

271

446

18

464

735

Congo (Rťp.)

507

38

545

99

74

173

718

Mauritanie

366

51

417

137

80

217

634

Benin

371

1

372

253

2

255

627

HaÔti

239

5

244

331

40

371

615

Kirgistan

540

26

566

33

0

33

599

Letland

467

19

486

67

43

111

597

Burkina-Faso

375

2

377

183

10

193

570

Azerbeidjan

438

44

482

64

22

86

568

Moldova

433

6

439

108

13

121

560

BoliviŽ

291

10

301

168

74

242

543

EstoniŽ

438

3

441

33

67

101

542

Liberia

244

12

256

191

67

258

514

Kenia

345

1

346

138

7

145

491

Ouganda

136

1

137

68

284

353

490

Mali

215

5

220

240

1

241

461

Venezuela

327

 

327

121

0

121

448

Sri Lanka

246

4

250

157

37

193

443

Niger

339

1

340

85

9

94

434

Soudan

188

28

216

125

43

168

384

Malaysia

280

 

280

95

0

95

375

Kaap-Verdie

155

 

155

201

0

201

356

Gabon

264

1

265

68

4

72

337

Djubouti

158

91

249

32

18

50

299

Tchad

110

8

118

101

66

167

285

Gambia

143

 

143

126

0

126

269

Uruguay

97

4

101

89

76

165

266

El Salvador

117

2

119

124

20

144

263

Centraal-Afrika

97

1

98

139

10

149

247

Surinam

87

 

87

144

0

144

231

Jamaica

97

 

97

126

0

126

223

Malta

192

 

192

22

0

22

214

Bhoutan

87

 

87

116

4

120

207

Tanzanie

150

4

154

53

0

53

207

Guatemala

87

8

95

103

9

112

207

Cyprus

171

 

171

32

0

32

203

Nouvelle-Zťlande

171

 

171

20

0

20

191

Singapour

148

 

148

42

0

42

190

Paraguay

112

 

112

75

0

75

187

Ijsland

174

 

174

7

0

7

181

Zambie

141

 

141

36

0

36

177

LibiŽ

124

 

124

52

0

52

176

Mongolie

153

 

153

14

0

14

167

Yťmen RPD

126

 

126

40

0

40

166

Nicaragua

58

 

58

53

3

56

114

Costa-Rica

77

 

77

35

0

35

112

Zimbabwe

85

 

85

15

0

15

100

Panama

53

 

53

41

0

41

94

Honduras

47

 

47

39

0

39

86

Dominique

24

 

24

61

0

61

85

Guine-Bissau

24

8

32

44

2

46

78

Myanmar

47

2

49

22

0

22

71

Hong-Kong

43

 

43

17

0

17

60

Trinitť et Tobago

38

 

38

20

0

20

58

Opper-Volta

 

 

0

56

0

56

56

Guyana

22

 

22

31

0

31

53

Saoudi-ArabiŽ

46

 

46

2

0

2

48

Erithrea

34

1

35

12

0

12

47

Mozambique

23

 

23

12

6

18

41

Tadjikistan

28

 

28

9

0

9

37

Yťmen RA

 

6

6

30

0

30

36

Malawi

28

 

28

5

0

5

33

Koeweit

16

 

16

15

0

15

31

Comoren

13

 

13

17

0

17

30

Saint-Marin

20

 

20

9

0

9

29

Seychelles

12

 

12

14

0

14

26

Sao Tomť et Prince

15

 

15

6

0

6

21

Swaziland

11

 

11

7

0

7

18

Equatoriaal guinea

9

 

9

7

0

7

16

Barbados

12

 

12

4

0

4

16

Yemen(Rťp. Arabe)

12

 

12

3

0

3

15

Namibie

9

2

11

2

1

3

14

Liechtenstein

12

 

12

0

0

0

12

Turmenistan (Rep)

7

 

7

5

0

5

12

Verenigde emiraten

3

 

3

7

0

7

10

Lesotho

9

 

9

0

0

0

9

Seychelles (Iles)

 

 

0

8

0

8

8

Fidji

8

 

8

0

0

0

8

Andorre

7

 

7

0

0

0

7

Botswana

6

 

6

1

0

1

7

Rep. de Sainte Lucie

5

 

5

2

0

2

7

Bahrein

3

 

3

3

0

3

6

Monaco

4

 

4

0

0

0

4

Oman

4

 

4

0

0

0

4

Antillen

 

 

0

4

0

4

4

Saint-Vincent

4

 

4

0

0

0

4

Belize

4

 

4

0

0

0

4

Bahamas

3

 

3

0

0

0

3

Samoa occidentales

2

 

2

1

0

1

3

Noord-Korea

2

 

2

0

0

0

2

Qatar

2

 

2

0

0

0

2

Grenada

1

 

1

1

0

1

2

Pap.-Nouv.-Guinťe

2

 

2

0

0

0

2

Maldiven

1

 

1

0

0

0

1

Yemen(Rťp.D.P..)

 

 

0

1

0

1

1

Saint-Kitts et Nevis

1

 

1

0

0

0

1

Tonga

 

 

0

1

0

1

1

Iles Gilbert

1

 

1

0

0

0

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Vluchtelingen (1)

 

3.386

3.386

 

10.020

10.020

13.406

Totaal

883.594

16.879

900.473

594.089

45.875

639.964

1.540.437

(1) Erkende vluchtelingen zonder opgave van land van herkomst.

(2) Een bug in een tabel,  zonder impact op globale evolutie en conclusies.werd gecorrigeerd.

Ook al is de totaalcorrectie realtief groot (29.940) , ze is gespreid en vooral van belang voor

landen met enerzijds weinig vreemdelingen en anderzijds relatief veel erkende vluchtelingen.

De vreemdelingen- en vluchtelingencijfers blijven ongewijzigd.  
(3) Correctie aantal Afghaanse vreemdelingen die Belg geworden zijn (7/06/07)

  
Thaise en Filippijnse vreemdelingen zijn in hoofdzaak vrouwen
  
Een verdeling van de vreemdelingen (vluchtelingen inbegrepen) op 1 januari 2006 in BelgiŽ naar geslacht is een interessant gegeven, zeker als er grote verschillen zijn tussen de geslachten. In onderstaande tabel worden de landen geordend volgens % vrouwelijke vreemdelingen. Voor vluchtelingen wordt in dit overzicht  ook elk land apart hernomen (zie aanduiding 'herkomst' bij de vermelde landen). Voor een volledig overzicht en sorteermogelijkheid vreemdelingen/vluchtelingen en per continent zie de tabel vreemdelingen naar geslacht 2006 (excel) die on-line kan geconsulteerd of gedownload worden op de npdata-site. We vermelden hier slechts de landen met meer dan 2/3% aanwezigheid van vrouwen.
     

Vreemdelingen in BelgiŽ naar nationaliteit en geslacht  op 01/01/2006 (Bron: NIS)

Continent

Vreemdelingen en vluchtelingen
in BelgiŽ op 01/01/2006

Mannen

Vrouwen

Totaal

%  vrouwen

Vluchteling

VAN DUITSE HERKOMST

 

5

5

100%

Vluchteling

VAN KENIAANSE HERKOMST

 

1

1

100%

Vluchteling

VAN GUINEEBISSAU. HERKOMST

1

7

8

88%

Azie

THAILAND

480

2274

2.754

83%

Amerika

SINT-LUCIA

1

4

5

80%

Vluchteling

VAN BANGLAD. HERKOMST

1

4

5

80%

Afrika

MADAGASCAR

77

280

357

78%

Afrika

NAMIBIE

2

7

9

78%

Amerika

GUYANA

5

17

22

77%

Oceanie

FIJI

2

6

8

75%

Vluchteling

VAN ISRAELISCHE HERKOMST

1

3

4

75%

EU-10

LETLAND

124

343

467

73%

Azie

FILIPPIJNEN

845

2288

3.133

73%

Afrika

SWAZILAND

3

8

11

73%

Azie

TURKMENISTAN

2

5

7

71%

Vluchteling

VAN OEZBEKIST. HERKOMST

10

24

34

71%

Amerika

PANAMA

16

37

53

70%

Afrika

MAURITIUS

207

473

680

70%

EU-10

ESTLAND

134

304

438

69%

EU-10

LITOUWEN

214

468

682

69%

Azie

INDONESIE

324

701

1.025

68%

Azie

SINGAPORE

47

101

148

68%

Eur-and

OEKRANIE

605

1251

1.856

67%

Eur-and

BELARUS

324

659

983

67%

Amerika

PERU

302

605

907

67%

Eur-and

LIECHTENSTEIN

4

8

12

67%

Azie

MONGOLIE

51

102

153

67%

Azie

VER. ARABISCHE EMIRATEN

1

2

3

67%

Afrika

BOTSWANA

2

4

6

67%

Afrika

SEYCHELLEN

4

8

12

67%

Amerika

BARBADOS

4

8

12

67%

Amerika

BAHAMAS

1

2

3

67%

Vluchteling

VAN KHMERISCHE HERKOMST

2

4

6

67%

Vluchteling

VAN KAZACHIST. HERKOMST

11

22

33

67%

Amerika

TRINIDAD EN TOBAGO

13

25

38

66%

Azie

LAOS

33

63

96

66%

Amerika

NICARAGUA

20

38

58

66%

  
De hoge aanwezigheid van vrouwen uit Thailand (83%) en de Filippijnen (73%) komt op het eerste gezicht door de huwelijksmigratie die allicht de geest verzacht en verruimt en mee voor een afkalving van de VB-aanhang kan zorgen. Ook hier draagt diversiteit misschien bij tot de overleving van de menselijke soort.

Jan Hertogen, socioloog
  
_____________________
  
Technische toelichting tabel vreemdelingen en nieuwe Belgen naar nationaliteit
  
De wereld samengebald in ťťn tabel. Vooral de verdeling van erkende vluchtelingen naar nationaliteit, zowel de vreemdelingen als nieuwe Belgen en de samentelling van alle cijfers voor elk jaar tussen 1980 en 2006 is nooit eerder samengebracht. Technisch moesten bepaalde keuzen gemaakt worden omdat vluchtelingen bv. ook als Palestijn, Tibetaan of Khmer erkend zijn zonder dat er (al) een land aan beantwoordt. Zij worden dan logisch geklasseerd onder de nationaliteit die zij al of niet willen dragen, nl. IsraŽl, China en Cambodja. Tussen 1980 en 2006 zijn er ook heel wat landen bijgekomen of weggevallen. De landensituatie in 2006 is de referentie om alle voorgaande situatie in op te nemen. ZaÔre bv is overgegaan in de DR Congo. ZaÔrese vluchtelingen worden dus geklasseerd onder DR Congo. Voor Belgwordingen van vreemdelingen uit de URSS en ex-JoegoslaviŽ is het minder evident omdat deze landen uiteengevallen zijn in x aantal landen. Voor de URSS werden zij mee onder Rusland geklasseerd wegens het relatief beperkt aantal personen. Vanaf het uiteenvallen van de URSS worden vluchtelingen uit de deellanden onder elk land apart geklasseerd. Voor ex-JoegoslaviŽ werd geen toewijzing gedaan naar de nieuwe landen, gezien het relatief hoge aantal en het ontbreken van een verdeelsleutel. Deze lijn loopt dus dood omdat er ook geen 'vreemdelingen' meer toe behoren. Die zijn terug te vinden bij de FR JoegoslaviŽ (ServiŽ en Montenegro) en andere Balkanlanden.

Tenslotte wijzen we er op dat zowel voor vreemdelingen als voor de erkende vluchtelingen per nationaliteit van 1990 tot 2006 gedetailleerde overzichten zijn opgemaakt op basis van de speciaal opgvraagde NIS-listings. Van 1980 tot 1989 is het aantal nieuwe Belgen per jaar gekend maar is de toewijzing naar nationaliteit gebeurd overeenkomst het aantal vreemdelingen dat op 1/1/1990 in BelgiŽ werd geteld. Voor deze periode gaat het  om 128.113 Belgwordingen op een totaal van
594.089 tussen 1980 en 2006.