BuG 396 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 7 september 2018
   
BuG 396 on-line                                     Printversie (17p)

Aantal Nieuwkomers in BelgiŽ 193 nationaliteiten 1999-2017
 
Hoeveel Belgwordingen per nationaliteit en evolutie aantal
vreemdelingen, rekening houdend met wie Belg geworden is.
 
Nieuwkomers = het nieuwkomerssaldo per nationaliteit, dwz
het aantal immigranten min emigranten + het aantal geboorten
min overlijdens bij verblijfsgerechtigde vreemdelingen +
het aantal ambtelijke herinschrijvingen min het aantal ambte-
lijke uitschrijvingen + het aantal vluchtelingen die zich na
hun erkenning in de burgerlijke stand van een gemeente
hebben ingeschreven. Dit voor alle 193 nationaliteiten
waarvoor minstens ťťn nieuwkomer werd geregistreerd
in de periode 1999-2017, dwz de laatste 19 jaar, het geeft
dus de situatie weer op 01/01/2018, een unieke database
voortgaande op speciaal opgevraagde verblijfstatistieken.

Tabel:
Nieuwkomers 193 nationaliteiten 1999-2017 met de
cursor de rij van het land kopiŽren en plakken op de tweede
rij van het  blad 'Grafiek' en de 6 grafieken en de tabellen
op het blad  'Tabel' worden automatisch gegenereerd.

    

Verenigd Koninkrijk

Wie een fiche van 6 grafieken en de twee tabellen voor een
land wil kan dit gewoon aanvragen op
info@npdata.be

 
Inhoud

1. Belgwording, evolutie Vreemdelingen en Nieuwkomers per land
2. Een voorbeeld: Verenigd Koninkrijk
3. De Top 7 van Belgwording, Nieuwkomers, top 6 van Weggaanders
4. Nieuwkomers uit oorlogslanden
5. Nieuwkomers uit IsraŽl en Palestina
6. Nieuwkomers bij Transmigranten
7. Nieuwkomers uit West- en Oost-Europese landen
8. De top 7 bij de Continenten, sub-Continenten, Europees/Niet-Europees
9. Top 30 van Nieuwkomers 1999-2017 en % tav bevolking 2018
10. Aantal en % met moslimachtergrond bij de Nieuwkomers


1. Belgwording, evolutie Vreemdelingen en Nieuwkomers per land


Voor elk land kunnen met twee muisklikken een set van 6 grafieken en 2 tabellen aangemaakt worden langs de tabel Nieuwkomers per nationaliteit 1999-2017. Om zich een beeld te vormen hebben we voor het Verenigd Koninkrijk de onderstaande set aangemaakt die men kan exploreren: Verenigd Koninkrijk Grafieken, Verenigd Koninkrijk Tabellen. Het is een interessant voorbeeld omdat het aantal nieuwkomers uit het Verenigd Koninkrijk ook in 2017 verminderd is maar de Belgwordingen daarentegen op twee jaar tijd verdubbeld zijn tot 1.381.

Langs de nieuwkomersevolutie van specifieke landen kan men nauwgezet nagaan welke de impact geweest is van algemeen en specifiek beleid, van de instroom van vluchtelingen omdat de erkenning als vluchteling wordt mee verrekend, hoe voor ex-JoegoslaviŽ bv, na de vrede duizenden teruggekeerd zijn enz, iets dat na de vrede in SyriŽ ook het geval zal zijn.

Er zijn door ons ook al enkele vergelijkende grafieken aangemaakt, de top 7 van nieuwkomers in die 19 jaar, de top van Weggaanders, dwz nationaliteiten waar er meer vertrekkers zijn dan nieuwkomers, de top 7 van West-Europese nieuwkomers, de top 7 van de Oost-Europese nieuwkomers en de top 7 van nieuwkomers uit oorlogslanden.

Ook het aantal nieuwkomers met moslimachtergrond, wordt afgeleid uit deze update van Nieuwkomers: 0,2% van de Belgische bevolking op 01/01/2018, 2,4% in de gehele periode 1999-2017.
Men kan stellen dat van de huidige 7% moslims in BelgiŽ er 1/3 de laatste 20 jaar in BelgiŽ is toegekomen.
 

2. Een voorbeeld: Verenigd Koninkrijk - Fiche met 6 grafieken - Twee tabellen

Verenigd Koninkrijk

Verenigd Koninkrijk

Verenigd Koninkrijk

Met deze drie grafieken wordt de samenhang duidelijk tussen vreemdelingenevolutie, Belgwordingen en nieuwkomers. De samenhang is een wiskundige formule die alle dynamieken in en uit per nationaliteit omvat:

Nieuwkomers = evolutie aantal Vreemdelingen in een jaar + Aantal Belgwordingen
Evolutie aantal Vreemdelingen = aantal Vreemdelingen in jaar N+1 min het aantal vreemdelingen in het jaar N.

Eenvoudig(er) gezegd, de Nieuwkomers zijn gelijk aan de evolutie in het vreemdelingenaantal vermeerderd met het aantal vreemdelingen dat in dat jaar Belg geworden is. Of nog: wat is het verschil tussen het aantal vreemdelingen dat zich in een burgerlijke stand in een gemeente in BelgiŽ inschrijft en vanuit het buitenland komt of in BelgiŽ als vreemdeling geboren wordt en het aantal dat er uitgeschreven wordt wegens overlijden of verhuis naar het buitenland en dit per nationaliteit.
 
Samengebracht in een grafiek geeft dat volgend beeld:

Verenigd Koninkrijk

Het nieuwkomerssaldo in het Verenigd Koninkrijk is dus negatief, er zijn meer vertrekkers/weggaanders dan binnenkomers/nieuwkomers. Het grote verschil wordt gemaakt door het aantal Belgwordingen van Britten die hier al jaren verblijf houden en dat ook zo willen houden, nu als Belg. De samenhang evolutie Vreemdelingen, Belgwording en Nieuwkomers, wat het totaal is van de evolutie Vreemdelingen en het aantal Belgwordingen en dit voor elk jaar in de periode 1999-2017  wordt hier mooi geÔllustreerd.

In de tabellen voor het Verenigd Koninkrijk wordt dat duidelijker. Eerst een tabel met de gegevens per jaar en vervolgens met de gecumuleerde cijfers, dwz jaar na jaar opgeteld. Onderaan de tabel wordt nog eens een toelichting gegeven.
 

    Verenigd Koninkrijk    
           
Verenigd Koninkrijk Evolutie per jaar  
Jaar Vreemde- Evolutie Belg- Nieuwkomers-  
  lingen Vreemdel. wordingen saldo(1)  
1999 25.902 254 87 341  
2000 26.156 444 152 596  
2001 26.600 -237 274 37  
2002 26.363 -116 201 85  
2003 26.247 -64 126 62  
2004 26.183 -201 128 -73  
2005 25.982 -285 106 -179  
2006 25.697 -558 141 -417  
2007 25.139 -13 114 101  
2008 25.126 369 104 473  
2009 25.495 -455 143 -312  
2010 25.040 -69 111 42  
2011 24.971 -146 114 -32  
2012 24.825 -282 99 -183  
2013 24.543 -406 141 -265  
2014 24.137 -163 110 -53  
2015 23.974 -316 127 -189  
2016 23.658 -709 506 -203  
2017 22.949 -1.546 1.381 -165  
2018 21.403        
Totaal   -4.499 4.165 -334  
           
(1) Het nieuwkomersaldo is de samentelling van de evolutie bij  
de vreemdelingen + het aantal Belgwordingen. Door de Belgwording
verdwijnen deze vreemdelingen uit de telling van het aantal vreem-
delingen. Om de juiste evolutie van het aantal vreemdelingen te  
kennen moeten dus de Belggeworden vreemdelingen opgeteld  
worden bij de evolutie van de vreemdelingen tussen jaar N+1 en N.
Vervolg van de voetnoot hierlangs.      

  

    Verenigd Koninkrijk    
           
Verenigd Koninkrijk Samengetelde gecumuleerde) evolutie  
Jaar   Evolutie Belg- Nieuwkomers-  
    Vreemdel. wordingen saldo(1)  
1999   254 87 341  
2000   698 239 937  
2001   461 513 974  
2002   345 714 1.059  
2003   281 840 1.121  
2004   80 968 1.048  
2005   -205 1.074 869  
2006   -763 1.215 452  
2007   -776 1.329 553  
2008   -407 1.433 1.026  
2009   -862 1.576 714  
2010   -931 1.687 756  
2011   -1.077 1.801 724  
2012   -1.359 1.900 541  
2013   -1.765 2.041 276  
2014   -1.928 2.151 223  
2015   -2.244 2.278 34  
2016   -2.953 2.784 -169  
2017   -4.499 4.165 -334  
           
In het nieuwkomersaldo zijn  begrepen de inkomende en uitgaande
vreemdelingen (immigratie en emigratie) alsmede de geboorten bij
reeds in BelgiŽ verblijvende vreemdelingen, alsmede de overlijdens
bij de vreemdeling. Tevens worden hier inbegrepen de erkenning
van vluchtelingen uit het wachtregister alsmede de ambtelijke herin-
schrijving van vreemdelingen die in vorige jaren ambtelijk werden
uitgeschreven omdat zij na drie politiecontroles niet meer op hun
gekende adres verbleven en ook niet elders waren ingeschreven,
ook al waren zij volledig verblijfsgerechtigd in BelgiŽ.  
           


De grafiek van de gecumuleerde evolutie nieuwkomers, Belgwordingen en evolutie vreemdelingen ziet er voor het Verenigd Koninkrijk zo uit:

Ook in de gecumuleerde cijfers komt de samenhang tussen de drie dynamieken evolutie vreemdelingen, Belgwording en het aantal Nieuwkomers mooi in Beeld. Sommige Britten ontvluchten meer en meer BelgiŽ naar hun moederland, maar de Britten die er blijven worden meer en meer Belg, op een exponentiŽle wijze. Zien of de Brexit zich omzet in een migratieoverschot naar BelgiŽ, en dat nog meer Britten Belg zullen worden. Het moeten niet alleen Belgische voetballers zijn die naar Groot-BrittaniŽ uitwijken.

Aan de slag dus voor wie deze specifieke informatie, tabellen en grafieken wil kennen voor elke in BelgiŽ aanwezige nationaliteit, 193 in totaal de laatste 19 jaar.

In de tabel kan op elk onderdeel geselecteerd en gesorteerd worden in opgaande of neergaande zin, nl Vreemdelingen, Vreemdelingenevolutie, Belgwording, Nieuwkomers, dit voor elk jaar, of het totaal, met mogelijkheid tot selectie (+je linksboven openen) van een continent of subcontinent onderaan de tabel met de landen.

Dit alles in tabel: Nieuwkomers 193 nationaliteiten 1999-2017, eerst met de cursor de rij van het land copieren en plakken op de tweede rij van het blad 'Grafiek' en de 6 grafieken en de tabellen (op het blad (Tabel worden automatisch gegenereerd.

En wie voor specifiek land de grafieken en tabellen wil kan die langs info@npdata.be aanvragen. Deze linken worden dan ook ook in dit bericht gepubliceerd.
    

3. De Top 7 van Belgwording, Nieuwkomers, top 6 van Weggaanders


Merk de terugkeer van de oudere Italianen en de
hernieuwde instroom van jonge Italianen na de bankencrisis.


4. Nieuwkomers uit oorlogslanden


Het aantal vluchtelingen (erkende asielvragers) uit vooral de oorlogslanden kent in piek de laatste jaren maar die is al aan afname toe. Gemiddeld gaat het om 10%, zoals al eerder vastgesteld voor wat betreft de erkenning van asielvragers.

5. Nieuwkomers uit IsraŽl en Palestina

6. Nieuwkomers bij Transmigranten

Interessant om na te gaan hoeveel transmigranten, hier afkomstig uit Senegal, EthiopiŽ en Eritrea verblijfsgerechtigd geworden zijn in BelgiŽ in de periode 1999-2017.


7. Nieuwkomers uit West- en Oost-Europese landenSpanje is na de bankencrisis fors gestegen en wat later Portugal maar dat is opnieuw afgezwakt, samen trouwens met andere West-Europese (uur)landen zoals Frankrijk en Nederland, op Griekenland na, dat weinig geÔmmigreerd is in BelgiŽ, van negatief tot 2008 en daarna positief met een beperkt aantal binnenkomers.


Merk de uitstroom van (oud)JoegoslaviŽrs na de totstandkoming van de vrede. De Polen waren in 2010 de belangrijkste binnenkomers maar zijn tot minder dan 1/4 van hun aantal van toen teruggezakt. Gaan de Roemenen hen achterna als RoemenŽ de corruptie kan overwinnen, evenals Bulgarije?

 

8. De top 7 bij de Continenten, sub-Continenten, Europees en Niet-EuropeesHet is pas met Theo Francken en de N-VA aan het roer dat het aantal niet-Europese vreemdelingen de Europese heeft ingehaald en overstegen.
 


Merk de 'ineenstorting van Armeense nieuwkomers na restrictie
van de humanitaire erkenning om medische redenenMerk de volledige blokkage van instroom uit de oud kolonies,
Congo Dr voorop, van herstel ook door een forse immigratie zoals
in andere koloniale mogendheden zoals Frankrijk en Nederland het
geval was is geen sprake. Het hernieuwd  'koloniaal' museum
 zal hopelijk de geesten meer openen."De Congo is niet van ons",
 het huidige Congo,  moet meer dan ooit langs haar bevolking
 in BelgiŽ aanwezig kunnen zijn!


9. Top 30 van Nieuwkomers 1999-2017 en % tav bevolking 2018

Top 30 Nieuwkomers voor de gehele periode 1999-2017, en voor 2017 apart in aantal en % op de Belgische bevolking in 2018. Tevens wordt het aantal Nieuwkomers berekend op het totaal aantal Nieuwkomers, zowel voor 2017 als de periode 1999-2017. Het laat toe na te gaan welke verschuivingen er zich hebben voorgedaan in het gewicht van elk land bij de Nieuwkomers. Onderaan de tabel wordt de berekening gemaakt van % moslimachtergrond bij de Nieuwkomers in 2017 en voor de gehele peiode 1999-2017.

Nieuwkomers Nieuwk.
2017
Nieuwk.
1999-2017
%  Bevol-king %  Bevol-king Nieuw. % op Nieuwk. % op Nieuwk.
2017 1999-2017 2017 1999-2017
Marokko 3.713 128.958 0,033% 1,1% 5,6% 11,2%
RoemeniŽ 8.978 97.713 0,079% 0,9% 13,5% 8,5%
Nederland 2.871 85.334 0,025% 0,8% 4,3% 7,4%
Polen 1.578 77.125 0,014% 0,7% 2,4% 6,7%
Frankrijk 1.871 75.033 0,016% 0,7% 2,8% 6,5%
Turkije 1.127 44.864 0,010% 0,4% 1,7% 3,9%
Congo (DR) 1.355 40.878 0,012% 0,4% 2,0% 3,6%
Bulgarije 2.584 39.187 0,023% 0,3% 3,9% 3,4%
SyriŽ 6.274 28.239 0,055% 0,2% 9,4% 2,5%
Rusland 849 27.960 0,007% 0,2% 1,3% 2,4%
Portugal 1.033 25.068 0,009% 0,2% 1,5% 2,2%
Spanje 1.723 23.395 0,015% 0,2% 2,6% 2,0%
Kameroen 1.410 19.526 0,012% 0,2% 2,1% 1,7%
Afghanistan 3.824 19.277 0,034% 0,2% 5,7% 1,7%
Irak 2.574 17.919 0,023% 0,2% 3,9% 1,6%
FRJ/ServiŽ -28 17.784 0,000% 0,2% 0,0% 1,5%
India 1.965 16.757 0,017% 0,1% 2,9% 1,5%
Guinee 1.144 15.867 0,010% 0,1% 1,7% 1,4%
Algerije 497 15.031 0,004% 0,1% 0,7% 1,3%
China 631 14.496 0,006% 0,1% 0,9% 1,3%
Pakistan 450 10.832 0,004% 0,1% 0,7% 0,9%
Rwanda 274 10.813 0,002% 0,1% 0,4% 0,9%
ArmeniŽ 349 10.596 0,003% 0,1% 0,5% 0,9%
AlbaniŽ 664 10.545 0,006% 0,1% 1,0% 0,9%
BraziliŽ 674 10.427 0,006% 0,1% 1,0% 0,9%
Duitsland 183 9.677 0,002% 0,1% 0,3% 0,8%
TunesiŽ 573 9.436 0,005% 0,1% 0,9% 0,8%
Ghana 356 9.366 0,003% 0,1% 0,5% 0,8%
Iran 585 8.537 0,005% 0,1% 0,9% 0,7%
MacedoniŽ 267 8.072 0,002% 0,1% 0,4% 0,7%
Totaal top 30 50.348 928.712 0,44% 8,2% 76% 81%
Totaal andere 16.307 221.892 0,14% 2,0% 24% 19%
Tot. Nieuwkomers 66.655 1.150.604 0,59% 10,1% 100% 100%
waarvan moslims 23.034 334.756 0,20% 2,9% 34,6% 29,1%
% Moslmachtergr. 34,6% 29,1% 11.376.070   1.150.604


In 2017 zijn er 66.655 Nieuwkomers geteld, dat is 0,59% van de huidige Belgische inwoners. De laatste 19 jaar zijn er 1.150.604 Nieuwkomers bij saldo bijgekomen, dwz de binnenkomers verminderd met de weggaanders. Dat is 10,1% van de huidige Belgische bevolking en dat is iets minder dan 1/3 van de 28% inwoners met migratieachtergrond in BelgiŽ.

10. Aantal en % met moslimachtergrond bij de Nieuwkomers

De berekening van npdata gaat voort op moslim% in de afkomstlanden (volgens de recente PEW-cijfer) en de laÔcisering (volgens Duits onderzoek). Op deze basis kan ook voor de Nieuwkomers het aantal en % al van de nieuwkomers met moslimachtergrond voor elk jaar en de gehele periode 1999-2017 % berekend worden.

Tav van de populistische aantallen is enige werkelijkheidstoets misschien niet onbelangrijk. Dries van Langenhove had het bv in z'n bestorming van het Gentse Gravensteen over 300 miljoen derde landers (niet-Europeanen) die Europa belaagden, daar mag dus wat tegenover worden gezet.

23.034 van de 66.655 nieuwkomers of 34,6% hebben volgens de gehanteerde berekening een mosliachtergrond. Dat betekent dus een instroom van 0,20% van de huidige Belgische bevolking. In de totale periode 1999-2017 dus op 19 jaar, gaat het om 334.756 Nieuwkomers met moslimachtergrond op 1.150.604 nieuwkomers, of 29,1% van alle nieuwkomers in deze periode. Het gaat dan om 2,9% van de huidige Belgische bevolking. Aan dat ritme zal het 100 jaar duren voor er een instroom van vreemdelingen met moslimachtergrond zal gebeuren die 10% bedraagt van de Belgische bevolking en dit bj gelijk beleid, en de gelijke mate van oorlogen van het Westen tav moslimlanden.

De verhoogde instroom van Nieuwkomers met moslimachtergrond komt voort uit de erkenning van Syrische en Afghaanse vluchtelingen uit een oorlogsgebied. De Syrische Nieuwkomers waren in 2017 al over hun hoogtepunt heen, de Afghaanse zullen, gezien de beperkte erkenning geen hoge toppen scheren. De Marokkaanse en Turkse Nieuwkomers zijn door het PS-beleid de dieperik ingegaan en zijn onder N-VA-beleid gestabiliseerd, en de huidige Turkse instroom bestaat voor een goed deel uit Koerden en was in 2017 licht stijgend.

Zodus, over de Nieuwkomers uit elk van 193 landen in de periode 1999-2017 is wat te zeggen. Ze reflecteert de situatie in de wereld, maar ook de economische noodzaak van arbeidsmigratie of het antwoord op de politieke samenhang van Europa in een evoluerende EU, waar alle Balkanlanden op termijn deel van zullen uitmaken en waar het Verenigd Koninkrijk in maart 2019 uit vertrekt. Ook de wisselwerking met Nieuwkomers uit Nederland, Frankrijk, Luxemburg en ook Duitsland zal blijvend van belang en van waarde zijn.

Dit overzicht per land is een unieke en zeer rijke bron aan informatie. We doen nogmaals een oproep aan universitaire instanties en studiediensten om de opbouw, uitbouw en het verder zetten van dit soort gegevensverzameling zelf ter hand te nemen. De gegevensverzameling, ook in deze digitale tijden is niet altijd gemakkelijk of verzekerd voor individuele burgers, wat wij toch zijn.

Zie de tabel Nieuwkomers 193 nationaliteiten 1999-2017.

Wie een fiche van 6 grafieken en de drie tabellen voor een land wil kan dit gewoon aanvragen op info@npdata.be

Jan Hertogen, socioloog