BuG 384 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 8 maart 2018
   
BuG 384 on-line                              Printversie (13p)

Asielvragers in het Wachtregister Asiel per gemeente
Het aantal asielvragers op 01/01/2018 in je gemeente
Tabel Wachtregister asiel per gemeente 2012-2018         
 

 Met 39.974 was het aantal Asielvragers in het Wachtregister Asiel
nog nooit zo laag en dit uitsluitend als gevolg van het genereuze
beleid van Theo Francken met een forse verhoging van het toe-
kennen verblijfsstatuut die de vermindering van het aantal repa-
triŽringen de laatste 2 jaar, zowel de begeleide als gedwongen
terugkeer van afgewezen asielvragers volledig compenseert.

Met de 'massa-immigratie' in Antwerpen valt het ook mee, nog
nooit waren er zo weinig asielvragers, 1/4 van 6 jaar geleden,
of is hier een grootstad klein waar ze groot zou moeten zijn?
Zonder immigratie was Antwerpen nu een stad van 350.000 in-
woners of 2/3 van haar huidig bevolkingsaantal, waarom dan
de meerderheid van haar bevolking, die mede door de immigra-
tie de meerderheid is gaan uitmaken voortdurend schofferen?
 

Antwerpen

In tegenstelling tot BelgiŽ en alle andere gemeenten in Vlaanderen
is er op 6 jaar tijd een afname van asielvragen van 6.552 tot 1.792.
   
Antwerpen en BelgiŽ per 1.000 inwoners

Waar Belgie een langzame daling kent van het Wachtregister
gaat het in Antwerpen stijl naar beneden.


Evolutie in de gewesten per 1.000 inwoners

1% van de Brusselse bevolking bestaat op dit ogenblik nog altijd uit
asielvragers, in het Vlaams  gewest 0,2%, in het Waals gewest 0,4%.
   
Aantal Wachtregister Asiel 2012-2018 per gemeente in 2 muis-
klikken, zie Tabel
Wachtregister asiel per gemeente 2012-2018

Lijst Gastvrij-Netwerk, met info hoe een comitť oprichten voor
de asielvragers en erkende vluchtelingen in je gemeente.

 
BelgiŽ

Met 39.974 staat het wachtregister Asiel in 2018 op historisch laag peil,


Asielvraag vermindert maar ook de uitstroom uit het asielregister
ondermeer door forsere stijging van erkenningen

Dank zij de vraag van Monica De Coninck en de gedegen en ironische
bespreking van het antwoord van Theo Francken door Yves Delepeleire
in
DS van 07/03/2018 konden wij voor 2017 de belangrijkste asielge-
gegevens updaten in de tabel
Asielvraag en opvolging BelgiŽ 1986-2017

waaruit we hier enkele grafieken pikken, zonder ze te 'pimpen',
dwz beter voor te stellen dan ze zijn, iets waar Francken allergisch
 voor was in de oppositie maar waar hij nu zelf naar teruggrijpt.
 


Vanaf 2015 daalt het aantal begeleide+gedwongen repatriŽringen,
de daling van het wachtregister gebeurt dus in hogere mate door de
verhoging van het aantal erkenningen onder het huidige beleid
Terugdrijving betreft personen die langs zee, lucht of te land toegang
proberen te verkrijgen tot BelgiŽ maar aan de grens tegengehouden
worden en terug gedreven. In de oppositie verzette Francken zich met
klem dat deze personen zouden meegeteld worden bij de RepatriŽrin-
gen (pimpen). Dit aantal stijgt dus maar ze tellen beleidsmatig niet mee.
Door ze samen te nemen wordt de daling repatriŽringen geneutraliseerd.


1. Bron gegevens Wachtregister Asiel: het Rijksregister

Jaarlijks publiceert het Rijksregister een bestand met alle op 01/01/2018 getelde inwoners in BelgiŽ in het Bevolkins- en het Vreemdelingenregister, het 1ste en 2de register dus, zie tabel van het Rijksregister: Bevolkingscijfers op 1 januari 2018. Daarbij wordt vermeld dat "er geen rekening gehouden wordt met de personen die zijn ingeschreven in het wachtregister", dwz zonder het Wachtregister Asiel, het 5de register. Zij melden ook dat "De officiŽle bevolkingsstatistieken worden aangemaakt en gepubliceerd door de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de FOD Economie" en dat het dus niet gaat om de 'officiŽle' bevolkingsstatistiek, iets wat de media bij publicatie van deze aantallen altijd vergeten te vermelden. Npdata.be geeft jaarlijks een update van deze officiŽle statistiek per gemeente in een tijdsreeks die nu al loopt van 1831 tot 2018.

Eind februari publiceert het rijksregister elk jaar nog een ander overzicht van bevolkingsgegevens per gemeente, nl het Rijksregisterbestand Globaal bevolkingscijfer per gemeente waarbij ze toelichten dat het nu gaat om "alle personen die ingeschreven zijn in de gemeente op de eerste dag van de afgelopen maand, ongeacht het register waarin zij ingeschreven staan (bevolkingsregister, vreemdelingenregister of wachtregister)." Zij geven dus de pap in de mond aan elkeen die het aantal asielvragers in het Wachtregister Asiel willen kennen, men moet gewoon de aantallen per gemeente uit de twee tabellen van elkaar aftrekken en klaar is kees. Niemand maakt hier evenwel gebruik van, alleen npdata publiceert nu voor de zesde maal tereke het aantal asielzoekers in het wachtregister asiel per gemeente, zie de Tabel Wachtregister asiel per gemeente 2012-2018

2. Het Wachtregister Asiel

Het  wachtregister asiel is ingesteld half de negentiger jaren omdat toen door BelgiŽ beslist werd om de asielvragers niet meer bij de 'gewone' bevolking te rekenen. Sinds enkele jaren wordt BelgiŽ hiertoe opnieuw verplicht door Europa, maar daar wordt geen gevolg aan gegeven, zodat er twee bevolkingsstatistieken zijn, de ene voor binnenlands gebruik zonder de asielvragers die nog altijd in een apart register worden geplaatst, en een ten behoeve van Europa en de Europese vergelijkingen die op Eurostat gepubliceerd worden. Wie het verschil maakt tussen de Europese bevolkingsstatistiek van BelgiŽ en deze voor intern Belgisch gebruik die kent meteen ook het aantal inwoners in BelgiŽ met een asielvraag.

Naast de 'gewone' asielvrager heb je de Hervestiging, Relocaties en Humanitaire Visa. We gaan er van uit, zoals ook door VVSG aan UNIA meegedeeld, dat al deze andere toegangspoorten voor verblijfsasiel in BelgiŽ door de gemeenten in het wachtregister asiel worden ingeschreven. Wie hierover andere informatie heeft, graag.
    


De asielvraag is in 2017 licht stijgend, Wachtregister zal verder afnemen.

 

Aantal in Wachtregister Asiel op een historisch laag niveau. Dat het
asielregister in 2016 en 2017 niet verder is aangegroeid komt door
een extreem hoog % toekenningen van de verblijfsstatus, alsof de
staatssecretaris zich voorgenomen had gedaan te maken met
 het wachtregister asiel en het adagio, "wie ik een erkenning geef
als vluchteling hoef ik niet meer uit te zetten of op te sporen
."


2. Hoeveel in georganiseerde opvang en  hoeveel daarbuiten?

Het altijd goed gedocumenteerde Agentschap Inburgering Integratie publiceert voor 01/08/2017 volgende aantallen in opvang Fedasil, Rode Kruis en de plaatselijke opvanginitiatieven van het OCMW, de LOI's,
zie Asielaanvragen en opvangplaatsen (oktober 2017)

     

Aantal opvangplaatsen naar LOI's en Collectief 08/2018
LOI  Fedasil  Rode Kruis   Andere Totaal
    Vlaanderen   5.579 2.081 2.572 406 10.638
    Brussels Gewest  220 963 286 525 1.994
    WalloniŽ   3.241 2.083 5.241 272 10.837
    Onbepaald           288 288
BelgiŽ 9.040 5.127 8.099 1.491 23.757
Bezettingsgraad 07/2018       78,60%
Indicatief effectief opgevangen       18.673


Zoals reeds uit vorige analyses door npdata.be bleek verblijft ongeveer de helft van de asielzoekers in het wachtregister asiel in een met federaal geld ondersteunde opvang: individueel in de Lokale Opvang Initiatieven van het OCMW (1/3) of de Collectieve opvang van Fedasil die ze zelf organiseert of ze uitbesteedt aan het Rode Kruis of andere partners. De collectieve opvang is in augustus 2017  goed voor 2/3 van de capaciteit. In totaal wordt deze opvang  trouwens maar voor goed 3/4 aangesproken (% 07/2017).

Het verschil tussen het aantal in wachtregister en het aantal in georganiseerde opvang zijn asielvragers die buiten de opvang hun beslissing afwachten. Zij vallen ook buiten elke materiŽle steun, en kunnen er ook geen beroep meer op doen moesten ze dat willen, eens uit de opvang, altijd uit de opvang.

3. Wachtregister per gewest en provincie.

Brussel heeft  traditioneel het grootste aantal asielvragers in wacht, beduidend meer dan de andere gewesten. Wordt de mindering van asielvragers ook zichtbaar in Brussel. De meetstok is hier het aantal asielvragers per 1.000 inwoners.

   
Gewesten


De evolutie van Wachtregister Asiel is niet gelijklopend in de gewesten. Brussel blijft op een hoog niveau maar gedurende de grotere instroom asielvragers in 2015 werd deze vooral opgevangen in WalloniŽ en het Vlaams gewest. Daarna nam het aandeel van de gewesten in deze grootteorde af, het betekent dat de verschillen tussen de gewesten bleven bestaan.

Brussel vangt dus nog altijd 5x meer asielvragers op dan het Vlaamse gewest en  2,5x meer dan het Waalse gewest. Het Waalse gewest vangt dubbel zoveel asielvragers op dan in het Vlaams gewest, vooral omdat de belangrijkste collectieve opvang zich in WalloniŽ situeert. 1% van de Brusselse bevolking bestaat op dit ogenblik nog altijd uit asielvragers, in het Vlaams  gewest is dat 0,2%, in het Waals gewest 0,4%. Op zes jaar tijd is het aantal asielvragers in het Vlaams gewest gehalveerd., in Brussel maar met enkele % verminderd, in WalloniŽ met 1/3.


Vlaamse provincies

Vooral de provincie Antwerpen ziet haar aandeel gestaag dalen, Lim-
burg, allicht ook door enkele collectieve opvangcentra neemt de kop

Waalse provincies

Luxemburg blijft met 8/1000 de belangrijkste provincie.  Asielvragers,
geparkeerd in Luxemburg, moeten zich wel erg verwonderen over het
mooie BelgiŽ waarin ze op hun asielbeslissing afwachten, en zich
afvragen waar zij ooit werk zullen vinden. Niet voor niets is er een
volledig logische doorstroom na hun erkenning naar Vlaanderen.

Enkele Brusselse gemeenten per 1.000 inwoners

Anders dan in Brussel waar Molenbeek met meer dan 20/1000 scoort als
een gemeente waar zich een collectieve opvang bevindt. Brussel situeert
zich ook hoog maar dat komt allicht mede omdat een aantal asielzoekers
in wacht op inschrijving in Brussel worden ingeschreven ook al bevinden
ze zich op een andere plaats om hun beslissing af te wachten. De andere
gemeenten hebben elk asielvragers rond of meer dan 10/1000 inwoners.


4. Evolutie wachtregister asiel in gemeenten

In de tabel Wachtregister asiel per gemeente 2012-2018 kan men met twee muisklikken (kopie lijn gemeente en plakken op rij 2 in het blad grafieken) de cijfers en grafieken voor elke gemeente, provincie, gewest en BelgiŽ genereren. Gemeenten met collectieve opvang hebben voor de hand liggend een groter aantal asielvragers in het wachtregister en een groter aantal per 1.000 inwoners. Deze gemeenten worden met gele achtergrond weergegeven. Maar ook hier is het interessant te zien wat hun evolutie is.

We geven hieronder de evolutie voor enkele gemeenten.

Mechelen

Zoals in Mechelen zijn in 43 andere gemeenten Vluchtelingen-onthaal
comitees actief, nl Gast-vrij-netwerk, voor een lijst zie
Gastvrij-Netwerk, met
info hoe een comitť oprichten voor asielvragers en erkende vluchtelingen

Aalst

Zoals in Antwerpen vermindert het aantal asielzoekers op 7 jaar
tijd van 370 naar 82. Maar erkende vluchtelingen zullen terugkeren
naar Aalst en andere gemeenten uit de 2de rand rond Brussel.

Sint-Niklaas

Gemeente et Collectieve opvang

Rendeux

120 per 1000 inwoners of 12% van de bevolking is asielvragerHerstal

Zonder opvangcentrum vangt Herstal een zeer hoog aantal
asielzoekers op , nl 1,1% bovenop haar bevolking.

Roeselare

Roeselare stabiliseert haar aantal op Belgisch niveau

Gent

Gent als grotere stad ziet haar aantal verminderen, doch veel minder
sterk dan Antwerpen, dat momenteel onder het Gents niveau opvangt.

Gingelom

In de Asielcrisis heeft Gingelom een tandje bij gestoken maar wordt
recent minder aangesproken voor asielopvang, er waren op
08/2017 nog meer dan 9.000 Lokale Opvangplaatsen beschikbaar.

 
5. En de toekomst?

Voortgaande op het huidig aantal asielzoekers en de maandelijkse instroom zal het niet lang meer duren of de administratie van het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen zal de wachtlijst volledig normaliseren, dwz beperken tot de tijd die nodig is voor de afwerking van een aanvraag.

Het aantal vrijwillige en begeleide terugkeer zal aan belang winnen en haar effectiviteit verder bewijzen, zoals ook uitvoerig met enquÍtes ter plaatse is aangetoond in het erg belangwekkend artikel in het lentenummer 2018 van het tijdschrift  Mo van de hand van Tine Danckaerts: ''BelgiŽ blijft een droom' maar geen land om naar terug te keren'. In 2015 en 2016 keerden 3.500 Irakezen uit BelgiŽ terug, ook in 2017 vertrokken nog 700 Irakezen uit BelgiŽ terug naar Irak, zo stelt Tine Danckaerts. Zij doet hun verhaal.

Theo Francken heeft in z'n ambstermijn niets anders kunnen doen dan z'n eigen waanbeelden achternalopen en intussen moeten vaststellen dat z'n administratie optimaal werk heeft geleverd en meer dan vroeger ooit het geval geweest is, het verblijfsstatuut toegekend aan asielvragers die vooral uit oorlogslanden zijn gekomen, maar dat was vroeger ook het geval in de diverse vluchtelingencrisissen.

Dat Theo Francken hiermee niet veel applaus bij z'n achterban zou oogsten legt blijkbaar een enorme druk op de staatssecretaris om in de marge en op marginale vlakken de sterke man te spelen, en intussen voedsel te geven aan verdere afbouw van de privacy en bescherming van de woonst.

70% SyriŽrs terug naar SyriŽ na de oorlog?

Zullen er nog vluchtelingenstromen komen, zal de adminstratieve afhandeling vlotter gaan, zullen de vele welkomstcomitťs en het gastvrij-netwerk zich verder uitbouwen? Zaak is dat mede voor hen nog een grote opdracht bestaat in het verder inwerken van de vluchtelingen in de samenleving. Evenwel er rekening mee houdende dat de vrede en de vredesonderhandelingen in SyriŽ zich misschien vroeger dan gedacht zullen aandienen, ondermeer omdat de integriteit en soevereiniteit van SyriŽ zich kan herstellen.  Bijkomend speelt ook de druk van vernieuwde militaire interventie van buitenaf zodat ondermeer de Koerden in SyriŽ meer dan tot nu het geval was deze soevereiniteit zullen verdedigen.

Enkele AfD-leden op bezoek in Damascus (waarom laat men het van rechts en extreem rechts afhangen om dit soort contacten te hebben?) kregen te horen dat de Syrische overheid er van uit gaat dat 70% van de vluchtelingen zal terugkeren naar SyriŽ. Zoals in de JoegoslaviŽ- en Kosovo-crisis moet men er mee rekening houden dat 2/3 van de ook reeds erkende vluchtelingen, zullen teruggaan naar hun land van herkomst. Dat was trouwens ook in Duitsland het geval.

6. Vluchtelingen voor verpleegkunde en de zorg.

En waarom geen vluchtelingen, man en vrouw, jong en ouder, inschakelen in de goed uitgebalanceerde opleidingsprogramma's in de zorg, speciaal ook aangepast voor werkenden, werklozen, niet-actieven. Deze opleidingen bestrijken een zeer breed palet met aangepaste instroomondersteuning zoals voor logistiek assistent in de ziekenhuizen en bejaardenhomes, verzorgenden, zorgkundigen, verpleegkundigen HBOV, Verpleegkundigen Bachelor en Master.

De Sociale Fondsen in de gezondheidssectoren en VIVO, het opleidingscentrum van deze Fondsen in de gehelel Non-Profit-sector kunnen hier, zoals in het verleden, op aangesproken worden. En ook,andere Sociale fondsen voor Bestaanszekerheid kunnen hun steentje bijdragen aan de vorming en tewerkstelling van vluchtelingen, het door hen gespaarde of opgepotte geld dient ondermeer daar juist voor.

Jan Hertogen, socioloog