BuG 378 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 26 januari 2018
   
BuG 378 on-line                                 Printversie (18p)

De ťchte cijfers over erkenning vluchtelingen en immigratie:

Erkende vluchtelingen 9,9% van immigratie vreemdelingen
tussen 1998 en 2016, 8,4% tussen 2011-2013 en 10,1% tussen 2014-2016

Enkel in 2016 lag dat met 13% wat hoger met de instroom van
 Syrische vluchtelingen waarvan het grootste deel terug zal gaan
wanneer de oorlog gedaan is, idem voor andere oorlogslanden.

Asielvragers hebben geen recht op sociale zekerheid, wel op
beperkte medische zorgen en illegalen op niets, spreken over
migratie ipv over asiel is volksverlakkerij van de ergste soort.
Volgende aanvulling en rechtzetting kregen van iemand voor wie ge-
zondheidszorg voor asielvragers en mensen zonder wettig verblijf. "Wie
 in de asielprocedure zit, heeft recht op gezondheidszorg. Dit ofwel via
Fedasil, ofwel via reguliere ziekteverzekering. De zorg is omvangrijk:
alles wat een RIZIV nummer heeft, kan. Ook preventieve zorgen. Ten
tweede: mensen zonder wettig verblijf (aub geen illegalen) hebben in
BelgiŽ recht op gezondheidszorgen via de Wet op Dringende Medische
Hulpverlening. Een wet die een totaal foute naam draagt, want
het gaat niet alleen om dringende hulp, maar om alle medische
zorgen die nodig zijn. Alle info op
www.medimmigrant.be"
  
De 'heilige' Francken, nog nooit zoveel asielerkenningen als
onder zijn beleid en dan nog Sinterklaas spelen met humanitaire
 visa, het kan niet op voor deze masochist die er op uit is om zich-
zelf en z'n beleid op alle mogelijke manieren te beschadigen.
Het marginale onder de aandacht brengen (verwijderingsbeleid,
criminele illegalen) omwille van het beeld een doordrijver te
zijn terwijl hij meer dan vroeger asielvragen goedkeurt en
kwistig humanitaire visa bedeelt zonder enige transparantie

BelgiŽ

 
Antwerpen

     
De BuG over jobs, jobs, jobs, die al een aantal weken op de plank ligt moet maar even wachten. De vluchtelingen en asielzoekers en wie er zich voor inzetten verdienen beter dan de grootspraak waar zij het voorwerp van zijn. Maar daar gaat het hier niet over.

Asielzoekers en erkende vluchtelingen

Asielzoeker is hij of zij die een aanvraag doet voor erkenning als vluchteling of subsidiar beschermde (tijdelijke toezegging zolang de situatie van oorlog niet opgelost is). Daarbij dienen ook de 'humanitaire visa' geteld die een minister of staatssecretaris zelf kan nemen.

Het Commissariaat Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen (administratie) beslist over de asieltoekenning, desgevallend na procedures van beroep bij de Raad voor vreemdelingenbetwistingen (rechters). Op het einde van de asielweg staat de erkenning tot (tijdelijk) verblijf of de afwijzing en het bevel het land te verlaten. Voor deze laatsten is geen enkel beroep op sociale- of bestaanszekerheid mogelijk.
 
De zekerheidsstelsels in BelgiŽ
 
In BelgiŽ bestaan grosso modo drie stelsels om mensen van de armoede en de bedelstaf te behoeden,  alle drie zijn ze teken van beschaving:
1. de sociale zekerheid waarvoor rechten als werkende worden opgebouwd,
2. het tegemoetkomingsstelsel voor gehandicapten voor wie omwille van een handicap een inkomensvervangende (en sommigen integratie-)tegemoetkoming krijgt
3. de bestaanszekerheid die langs het leefloon de anderen doet overleven.
 
Kostprijs asiel en erkenning vluchtelingen

 
Vluchtelingen, dwz erkende asielvragers vormen maar 12% van het aantal leefloners en kosten volgens Van Ranst 171miljoen op een totaal van 91 miljard sociale- en bestaanszekerheidsmiddelen.
 
De tijdelijke betoelaging van de opvang van asielvragers met federale gelden creŽert geen enkel recht in een van drie zekerheidsstelsels en kost de overheid gemiddeld 40Ä per dag. Het is trouwens in tijd beperkt en enkel voor asielvragers in de collectieve opvang of de LOI van de OCMWís. De helft van de asielvragers bevindt zich buiten deze opvang die de overheid geld kost. Het aantal asielzoekers in het wachtregister asiel bedraagt gemiddeld 50.000 de laatste jaren, de helft daarvan brengt kosten mee voor de federale overheid: 25.000x40Äx365=365 miljoen Ä. Hierin is zowel de huur van lokalen, voeding en de begeleidende omkadering (Fedasil, Rode Kruis, maatschappelijke werkers OCMW) inbegrepen.
 
Niet te vergeten dat al het geld dat hiervoor vrijgemaakt wordt tewerkstelling creŽert, huurgelden genereertvan gebouwen en de LOI's en leefkosten in de vorm van cheques die in winkels worden uitgegeven. De vluchtelingen hebben in alle landen waar veel vluchtelingen opgevangen worden, cfr Zweden, Duitsland, BelgiŽ, voor een economische boost gezorgd. Dat is de enige waarheid over de 'kost' van de asielvragers, op wiens rekening ook.

Erkende vluchtelingen in de migratiestatistiek

Eens erkend na een al of niet lange asielprocedure of toekenning van een humanitair visum door staatssecretaris Francken krijgt de asielvrager verblijfspapier en wordt hij 'vluchteling', voor onbepaalde duur of als residuair beschermde voor een bepaald aantal jaren, voorzolang de oorlogssituatie een terugkeer verhindert.

Met z'n verblijfspapieren kan een vluchteling - als men over vluchtelingen spreekt moet het altijd over 'erkende' vluchtelingen gaan - een woning zoeken in gelijk welke gemeente in BelgiŽ en daar z'n domiciliŽring in orde brengen. Eens de domicilie in orde kan hij aanspraak maken op ondermeer het leefloon. In de migratiestatistiek verschijnt de erkende vluchteling in de categorie 'verandering van register', dwz van het asielregister asiel naar het vreemdelingenregister. Het is een aparte categorie naast de immigratie uit het buitenland en de herinschrijving van ambtelijk geschrapten. Elk jaar worden inwoners van BelgiŽ die niet meer op hun adres in BelgiŽ wonen, vaststelling na drie politiecontroles, en die in geen enkele andere gemeente staan ingeschreven 'ambtelijk geschrapt'. Wanneer zij op een gegeven moment toch terug opduiken, op hun vroeger adres of in een andere gemeente, worden ze beschouwd als immigrant.

Onderscheid met de immigratie van Belgen, enkel vreemdelingen worden meegenomen

Belangrijk om zien en om mee rekening te houden is dat er elk jaar nogal wat Belgen emigreren, dwz zich uitschrijven uit het bevolkingsregister, en ook een aanzienlijk aantal dat immigreert, dat zich na een verblijf in het buitenland terug inschrijft in de burgerlijke stand. Om nu een correct beeld te geven van de erkende vluchtelingen tav de immigratie dient men enkel de immigratie in rekening te brengen van vreemdelingen. In de update van de loop van de bevolking in
BuG 371 on-line update 5, wordt de loop van de bevolking voor Belgen en vreemdelingen onderscheiden. Voor de hier verwerkte cijfers wordt dus enkel gebruik gemaakt van de tabel Vreemdelingen: Loop van de bevolking per gemeente 1989-2017. We moeten niet zeggen dat dit onderscheid en deze tabel enkel door npdata.be worden gepubliceerd op basis van de officiŽle, hen overgemaakt statistieken en zo voor iedereen beschikbaar komen.

Humanitaire Visa

Wat is de plaats van de toegekende Humanitaire Visa in dit geheel. Het toekennen van Humanitaire Visa is een prerogatief, dwz een uitsluitende bevoegdheid van de staatssekretaris voor asiel en migratie. Hij bepaalt wie wanneer en voor hoelang van een humanitair visum kan genieten en is daarvoor aan niemand verantwoording verschuldigd. De huidige staatssecretaris gaat er ondermeer prat op dat hij in vergelijking met vroeger veel meer Humanitaire Visa toekende. Aan wie, op basis van welke criteria heeft UNIA hem ooit gevraagd. Wie herhaalt de vraag nog eens, want het antwoord is nog niet gegeven.

Wel kunnen we de evolutie van het aantal toegekende humanitaire visa geven, en jawel Theo Francken is een soort Sinterklaas geworden die gul deze snoepjes heeft rondgestrooid. Sinds de 'onzalige PS-tijden' (in feite waren het Open-VLD/CDH-tijden) in 2012 zijn de toegekende Humanitaire Visa vervijfvoudigd van 211 naar 1.182. En het ziet er naar uit dat dit voor 2017 niet anders zal zijn, wie heeft het cijfer?

 

Aantal toegekende Humanitaire Visa
Jaar 
Aantal
2012
211
2013
270
2014
208
2015
843
2016
1.182
2017
?

 
Zijn Humanitaire Visa inbegrepen in de positieve asielbeslissingen, moet voor hen ook de gewone asielprocedure nog gevolgd worden, wat met het Commissariaat voor Vluchtelingen en Staatlozen CGVS en de dienst vreemdelingenzaken, worden ze nog ingeschreven in het Wachtregister Asiel (5de register), het zijn  open vragen. Hoe dan ook , en dat is voor ons hier van belang, eens ze een verblijfsticket krijgen, schrijven ze zich in in een gemeente en komen ze in de bevolkingsregisters te voorschijn onder 'verandering van register' als deel van de immigratiestatistiek.

Aantal verandering van register (erkende vluchtelingen) en de totale immigratie 1998-2016

BelgiŽ: Aantal en % immigratie vreemdel. naar aard, 1998-2016
  Inwijking buitenl. Verand. reg. Asiel Herinschr. na schrap. Totaal Immigratie % Vluch-teling (Ver-and. Reg.
1998 50.693 4.796 4.177 59.666 8,0%
1999 57.784 5.032 4.252 67.068 7,5%
2000 57.295 1.569 4.045 62.909 2,5%
2001 65.974 9.705 6.549 82.228 11,8%
2002 70.230 6.452 6.686 83.368 7,7%
2003 68.800 4.651 5.295 78.746 5,9%
2004 72.446 6.063 5.451 83.960 7,2%
2005 77.411 14.638 5.839 97.888 15,0%
2006 83.433 12.220 6.219 101.872 12,0%
2007 93.387 9.613 6.926 109.926 8,7%
2008 106.012 12.587 7.470 126.069 10,0%
2009 102.714 15.416 8.747 126.877 12,2%
2010 113.582 22.410 4.383 140.375 16,0%
2011 117.948 13.278 6.845 138.071 9,6%
2012 109.995 9.016 5.706 124.717 7,2%
2013 105.519 10.034 6.526 122.079 8,2%
2014 110.201 9.598 8.666 128.465 7,5%
2015 110.158 12.888 10.039 133.085 9,7%
2016 108.630 17.724 9.973 136.327 13,0%
Totaal 1.682.212 197.690 123.794 2.003.696 9,9%
2011-2013 333.462 32.328 19.077 384.867 8,4%
2014-2016 328.989 40.210 28.678 397.877 10,1%
2011-2016 662.451 72.538 47.755 782.744 9,3%


In de tabel wordt een overzicht gegeven per jaar tussen 1998 en 2016 van de immigratie naar aard. Het zijn inwoners van BelgiŽ die in het vreemdelingenregister bijkomend aan de bestaande bevolking worden ingeschreven. Het laat toe de 'Vluchtelingen' als % te berekenen op het totaal nieuwe immigranten en dit elk jaar en het totaal voor de periode 1998-2016.  In enkele subtotalen wordt het gemiddelde voor 2011-2013 (PS-jaren), 2014-2016 (N-VA jaren) berekend en het totaal na 2011. De % spreken voor zich:

Gemiddeld vormen de vluchtelingen 9,9% van de totale immigratie, 8,4% in de periode 2011-2013 en 10,1% tussen 2012-204. In 2016 is er piek van 13,0% die in 2017 even vlug zal verdwijnen als hij gekomen is doordat de vluchtelingeninstroom vanuit SyriŽ sterk is verminderd. Grafisch komt volgend beeld tot stand in aantallen en als % op het totaal.

BelgiŽ: Aantal vluchtelingen en andere immigranten

 
BelgiŽ: % vluchtelingen op totaal immigranten


     

En wat is er van Antwerpen, springen de vluchtelingen daar uit de band, wijken zij af van het gemiddelde voor BelgiŽ en in welke zin. In Antwerpen is het % Vluchtelingen op de totale immigratie minder dan de helft van het Belgische gemiddelde tussen 2014-2016. In 2016 lag het bijna op 1/3 van het Belgische gemiddelde. Dat zijn de officiŽle cijfers zoals nagekeken en gepubliceerd door het departement statistiek in BelgiŽ.
    

Antwerpen: aantal en % immigratie vreemdel. naar aard, 1998-2016
  Inwijking buitenl. Verand. reg. Asiel Herinschr. na schrap. Totaal Immigratie % Vluch-teling (Ver-and. Reg.
1998 3.200 484 400 4.084 11,9%
1999 3.828 475 328 4.631 10,3%
2000 3.718 100 317 4.135 2,4%
2001 5.650 923 582 7.155 12,9%
2002 6.301 1.012 719 8.032 12,6%
2003 5.998 803 527 7.328 11,0%
2004 6.125 1.017 461 7.603 13,4%
2005 6.774 2.231 393 9.398 23,7%
2006 8.142 1.776 488 10.406 17,1%
2007 9.309 1.612 717 11.638 13,9%
2008 9.216 1.600 760 11.576 13,8%
2009 8.337 1.795 1.069 11.201 16,0%
2010 10.789 2.769 433 13.991 19,8%
2011 12.372 1.598 866 14.836 10,8%
2012 10.602 721 463 11.786 6,1%
2013 9.116 578 674 10.368 5,6%
2014 9.690 533 928 11.151 4,8%
2015 9.945 620 1.126 11.691 5,3%
2016 9.885 634 988 11.507 5,5%
Totaal 148.997 21.281 12.239 182.517 11,7%
2011-2013 32.090 2.897 2.003 36.990 7,8%
2014-2016 29.520 1.787 3.042 34.349 5,2%
2011-2016 61.610 4.684 5.045 71.339 6,6%

Antwerpen: Aantal vluchtelingen en andere immigranten


Antwerpen: % vluchtelingen op totaal immigranten


Zoals we al enkele jaren aantonen heeft Antwerpen het aantal asielvragers op haar grondgebied tot 1/3 verminderd, zie grafiek met oa ook het detail Wachtregister in Antwerpen

Antwerpen: Aantal Erkenning als Vluchteling en aantal Wachtregister


Noot: op basis van tabel Vreemdelingen: Loop van de bevolking per gemeente 1989-2017 kan elkeen voor elke Begische gemeente, provincie en gewest zulk een tabel aanmaken. Wie dat te ingewikkeld vind kan zich richten naar info@npdata.be
 
De overzichten per gewest zijn meer dan sprekend, en bevestigen waar npdata.be reeds verschillende malen op gewezen heeft.

Vlaams gewest

Vlaams gewest: aantal en % immigratie vreemdel. nr aard, 1998-2016
  Inwijking buitenl. Verand. reg. Asiel Herinschr. na schrap. Totaal Immigratie % Vluch-teling (Ver-and. Reg.
1998 20.513 1.706 1.311 23.530 7,3%
1999 22.826 1.897 1.192 25.915 7,3%
2000 23.111 402 1.147 24.660 1,6%
2001 27.061 3.660 1.826 32.547 11,2%
2002 29.079 3.151 2.069 34.299 9,2%
2003 28.843 2.468 1.709 33.020 7,5%
2004 29.055 3.030 1.808 33.893 8,9%
2005 31.379 7.642 1.914 40.935 18,7%
2006 34.842 5.769 2.162 42.773 13,5%
2007 40.297 5.039 2.687 48.023 10,5%
2008 43.925 6.034 2.679 52.638 11,5%
2009 40.915 7.847 3.445 52.207 15,0%
2010 45.799 11.527 1.542 58.868 19,6%
2011 49.843 6.565 2.633 59.041 11,1%
2012 46.490 4.141 2.188 52.819 7,8%
2013 44.370 4.737 2.686 51.793 9,1%
2014 46.811 4.589 3.472 54.872 8,4%
2015 47.593 5.855 3.954 57.402 10,2%
2016 48.786 8.597 3.946 61.329 14,0%
Totaal 701.538 94.656 44.370 840.564 11,3%
2011-2013 140.703 15.443 7.507 163.653 9,4%
2014-2016 143.190 19.041 11.372 173.603 11,0%
2011-2016 283.893 34.484 18.879 337.256 10,2%

Vlaams gewest: Aantal vluchtelingen en andere immigranten

 
Vlaams gewest: Aantal vluchtelingen en andere immigranten


Brussels gewest. Trekt iedereen dan naar Brussel, nee dus.
   

Brussels gewest:: aantal en % immigratie naar aard, 1998-2016
  Inwijking buitenl. Verand. reg. Asiel Herinschr. na schrap. Totaal Immigratie % Vluch-teling (Ver-and. Reg.
1998 16.864 1.626 1.767 20.257 8,0%
1999 20.588 1.886 1.813 24.287 7,8%
2000 19.851 854 1.704 22.409 3,8%
2001 23.301 3.689 2.887 29.877 12,3%
2002 25.257 2.152 2.937 30.346 7,1%
2003 24.007 1.275 2.176 27.458 4,6%
2004 26.108 1.540 2.233 29.881 5,2%
2005 28.005 3.582 2.282 33.869 10,6%
2006 29.424 3.444 2.338 35.206 9,8%
2007 32.548 2.480 2.427 37.455 6,6%
2008 39.899 3.342 2.800 46.041 7,3%
2009 39.728 3.369 3.194 46.291 7,3%
2010 44.114 4.831 1.753 50.698 9,5%
2011 43.158 2.514 2.648 48.320 5,2%
2012 40.400 1.947 2.238 44.585 4,4%
2013 38.239 1.896 2.378 42.513 4,5%
2014 40.417 1.786 3.395 45.598 3,9%
2015 39.996 2.375 4.051 46.422 5,1%
2016 37.357 2.316 3.930 43.603 5,3%
Totaal 609.261 46.904 48.951 705.116 6,7%
2011-2013 121.797 6.357 7.264 135.418 4,7%
2014-2016 117.770 6.477 11.376 135.623 4,8%
2011-2016 239.567 12.834 18.640 271.041 4,7%


Brussels gewest: Aantal vluchtelingen en andere immigranten

 
Brussel gewest: Aantal vluchtelingen en andere immigranten


Het Vlaamse gewest neemt in % het dubbel aantal vluchtelingen op in de burgerlijke stand dan Antwerpen, dat kan tellen, maar het is toch nog minder dan het aantal erkende vluchtelingen in het Waals gewest (zie hieronder).

Waals gewest

 

Waals gewest: aantal en % immigratie naar aard, 1998-2016
  Inwijking buitenl. Verand. reg. Asiel Herinschr. na schrap. Totaal Immigratie % Vluch-teling (Ver-and. Reg.
1998 13.316 1.464 1.099 15.879 9,2%
1999 14.370 1.249 1.247 16.866 7,4%
2000 14.333 313 1.194 15.840 2,0%
2001 15.612 2.356 1.836 19.804 11,9%
2002 15.894 1.149 1.680 18.723 6,1%
2003 15.950 908 1.410 18.268 5,0%
2004 17.283 1.493 1.410 20.186 7,4%
2005 18.027 3.414 1.643 23.084 14,8%
2006 19.167 3.007 1.719 23.893 12,6%
2007 20.542 2.094 1.812 24.448 8,6%
2008 22.188 3.211 1.991 27.390 11,7%
2009 22.071 4.200 2.108 28.379 14,8%
2010 23.669 6.052 1.088 30.809 19,6%
2011 24.947 4.199 1.564 30.710 13,7%
2012 23.105 2.928 1.280 27.313 10,7%
2013 22.910 3.401 1.462 27.773 12,2%
2014 22.973 3.223 1.799 27.995 11,5%
2015 22.569 4.658 2.034 29.261 15,9%
2016 22.487 6.811 2.097 31.395 21,7%
Totaal 371.413 56.130 30.473 458.016 12,3%
2011-2013 70.962 10.528 4.306 85.796 12,3%
2014-2016 68.029 14.692 5.930 88.651 16,6%
2011-2016 138.991 25.220 10.236 174.447 14,5%

Waals gewest: Aantal vluchtelingen en andere immigranten


Waals gewest: Aantal vluchtelingen en andere immigranten


Het globale cijfer van 9,9% vluchtelingen op het totaal immigratie staat buiten kijf. De erkenning is gedeeltelijk gebonden aan de plaats waar de asielvrager z'n erkenning heeft gekregen, ondermeer de collectieve centra en de LOI's maar de helft van de asielvragers verblijft niet in collectieve centra of LOI's en wachten hun beslissing op we woonplaats van hun keuze. De verdeling per gewest, en ook voor Antwerpen is daarom een relevant gegeven, en doorprikt de demagogie die met de vluchtelingen, of bij uitbreiding de niet-weterse migranten wordt opgevoerd. Alsaf het om de kostprijs van mensen gaat die beslist, zoals onder het nationaalsocialisme, of men recht op leven heeft, sommige partijen zijn nog altijd ziek van het nationaalsocialisme zie de gesponsorde FB van N-VA in FB-post: https://www.facebook.com/jan.hertogen.3/posts/2066922290211292?pnref=story

Erkenning vluchtelingen in aantal en % per jaar onder de verantwoordelijke ministers

Voortgaande op een FB-post volgende commentaar: Francken erkent in 2016  6x meer asielvragers, en in % meer dan 3x meer dan in PS tijden. Voor de asielvragers mag hij gerust de Ďheilige Franckení genoemd worden, maar dat zint hem niet, hij is enkel geÔnteresseerd in de afbraak van dat beeld en het accent op marginale groepen als illegale criminelen. Zelfs de uitzettingen zijn maar langzaam op het vroeger niveau gekomen.

Zoals gezegd schuiven elk jaar de erkende vluchtelingen door naar het immigratieoverzicht in de categorie Verandering van register in de immigratiecijfers in de loop van de bevolking. Voor een aantal van 2016 zal dit het geval zijn in 2017 wanneer ze zich inschrijven op de burgerlijke stand van een gemeente van hun keuze.

We stellen graag al deze gegevens beschikbaar en kunnen deze tav gelijk wie of gelijk waar toelichten, het gaat trouwens over officiŽle cijfers die voor iedereen toegankelijk zijn of kunnen opgevraagd worden.

Jan Hertogen,
socioloog