BuG 371 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 1 november 2017
   
BuG 371 on-line                                      Printversie (6p)

Aantal  migratieachtergrond, nieuwkomers, moslims,
loop bevolking, lokaal bestuur, WZC, ... per gemeente

9 updates in ťťn BuG - Voor elk wat wils, met ook de
Woonzorgcentra per gemeente en per Zorgregio (IP60)

"Leefloon weerspiegelt de samenstelling van de bevolking"

Hieronder rechtstreekse linken naar de betreffende update,
langs Terug in de titel komt men terug naar deze hoofding.

Tabellen best bekeken en geŽxploreerd op een laptop/PC

    
  1.
Leefloon en UVW per gemeente, 2013-2016
  2.
Inwoners met migratieachtergrond per nationaliteit en gemeente op 01/01/2017
  3.
Aantal moslims per gemeente op 01/01/2011, 2013, 2015, 2016, 2017
  4.
Aantal inwoners in BelgiŽ per gemeente, 01/01/1831-2017
  5.
Loop van de bevolking 1989-2016 Totaal,  Belgen en Vreemdelingen
  6.
Vreemdelingen, Belgwordingen en Nieuwkomers per nationaliteit in BelgiŽ
  7. Evolutie Vreemdelingen en Migratieachtergrond 1891-2017 voor 10 nationaliteiten
  8.
Tewerkstelling per Nacecode lokaal bestuur naar woon- en werkplaats
  9.
Woonzorgcentra (WZC) per gemeente en per zorgregio naar statuut
  

Doe wel en zie niet om. Het is twee maanden geleden dat een BuG-thema de alternatieve media (DWM) haalde, een jaar voor de klassieke media, voor de sociale media zijn ze allicht te hoog gegrepen. Maar niet geklaagd. Zoals bij een sportman, kunstenaar of performer is de tevredenheid over eigen werk de belangrijkste drijfveer. Jezelf scherp houden in maatschappelijk inzicht, doorlichting van de werkelijkheid en zien hoe deze doorlichting de opinies en toekomstvisies doordesemd en kneedt is genoegdoenend. En weten dat je de tijd en het gelijk aan je kant hebt natuurlijk.

Zodus enkele dagen gewerkt om een gedeelte van het 'liggende materiaal' te updaten zodat we het door administraties toegeleverde materiaal de plaats geven die het toekomt, nl beschikbaar voor elkeen die wijzer wil worden en beter uitgerust om het belang te dienen van wie het verdient. Het zal ons misschien ook meer in de gelegenheid stellen om de eigen opinie vlugger te ventileren en als BuG te publiceren, zoals bv mbt migratieachtergrond en leefloon in Brussel en Antwerpen, zie bv volgende FB-post van 18/10/07:

"Leefloon weerspiegelt de samenstelling van de bevolking: Als in Antwerpen 70% van de leefloners een migratieachtergrond heeft dan is dat simpelweg de weerspiegeling van het feit dat 60% van de -50 jarigen in Antwerpen een migratieachtergrond heeft. En als in De Standaard van 17/10/2017 gestipuleerd wordt dat 90% van de leefloners in het Brussels gewest een migratieachtergrond heeft, dan zou een lager % hoogst abnormaal zijn, gezien in het Brussels gewest 80% van de bevolking een migratieachtergrond heeft, in Sint-Joost-ten-Node zelfs 95%, en daar heeft 90% van de leefloners een migratieachtergrond. Een conclusie als zouden 'vreemdelingen' of inwoners met migratieachtergrond naar hier komen en blijven omwille van de bestaanszekerheid is zoals reeds decennia het geval, een racistische gegronde uitspraak, het is evenwel de simpele weerspiegeling van de wereld zoals hij is. En dat is geen televisieprogramma maar een gegeven dat er zelfs bij intellectuele geesten niet wil ingaan. Moesten de politie en de openbare diensten evengoed de bevolking weerspiegelen als in het leefloon, dan zou de samenleving er al heel anders uitzien."

Update 1: Leefloon en UVW per gemeente, 2013-2016 - Terug

Tabel
:
Leefloon naar gemeente, 2013-2016

De administratie Maatschappelijke integratie heeft ons de meest recente gegevens bezorgd over Leefloon voor de voorbije jaren. In onze verwerking in
BuG 369 on-line waren we voortgegaan op de eerste gegevens ons bezorgd in elk voorjaar. Door de ge-update gegevens ontstaat een exacter overzicht dat evenwel maar minimale verschuivingen in de door ons opgemaakte tabellen en grafieken meebrengt. Voor overzichten per gemeente, provincie, gewest en BelgiŽ zie tabel: Leefloon naar gemeente, 2013-2016. Omdat enkele gemeenten gevraagd hebben om zelf een overzicht te maken van hun gemeenten, hierbij de linken zoals opgemaakt met 32 grafieken en 4 tabellen per gemeente:

BelgiŽ:  Blad 1, Blad 2, Blad 3, Blad 4, Blad 5, Blad 6
 
Vlaams gewest:  Blad 1, Blad 2, Blad 3, Blad 4, Blad 5, Blad 6
Brussels gewest:
 Blad 1, Blad 2, Blad 3, Blad 4, Blad 5, Blad 6
Waals gewest:
 Blad 1, Blad 2, Blad 3, Blad 4, Blad 5, Blad 6

    


Antwerpen:
Blad 1, Blad 2, Blad 3, Blad 4, Blad 5, Blad 6
Hasselt:
 Blad 1, Blad 2, Blad 3, Blad 4, Blad 5, Blad 6
Grimbergen: Blad 1, Blad 2, Blad 3, Blad 4, Blad 5, Blad 6


Vraag een gelijkaardige set van grafieken en tabellen op voor je gemeente langs info@npdata.be.

Update 2: Inwoners met migratieachtergrond per nationaliteit/gemeente op 01/01/2017 - Terug

Tabel:
Aantal en % inwoners met migratieachtergrond per land en gemeente

Met dezelfde methodologie als reeds 9 jaren geleden ontwikkeld en verder op punt gesteld wordt het aantal inwoners met migratieachtergrond berekend per nationaliteit en gemeente. Voortgaande op het aantal getelde vreemdelingen worden het aantal Belgwordingen per nationaliteit na 1945 omgezet in een vermenigvuldigheidsfactor - een factor waarmee het aantal vreemdelingen dient vermenigvuldigd om het aantal met migratieachtergrond te kennen - en wordt ook een berekening gemaakt om het natuurlijk- en migratiesaldo van deze Belg gewordenen, na hun Belgwording te indiceren: verdubbeling na 24 jaar voor niet-Europese vreemdelingen en na 48 jaar voor Europese vreemdelingen. Tot op arrondissementeel niveau wordt deze berekening exact geacht, op lokaal niveau kunnen er afwijkingen zijn omwille van lokale omstandigheden. Mechelen is hiervan een goed voorbeeld waar de Asyrische Turken bv quasi allemaal Belg geworden zijn, en dat cijfer is manueel gecorrigeerd, evenals voor een aantal andere gemeenten. Men kan trouwens zelf uitzoeken waar dit nog noodzakelijk is en zelf rekening houden met een locale correctie. Voor elke gemeente wordt een aparte berekening gemaakt per nationaliteit en deze wordt dan samengeteld voor het totale aantal en % migratieachtergrond.

Het is dus een methode die zichzelf jaar na jaar corrigeert, wanneer het aantal vreemdelingen stijgt bv  omdat het aantal Belgwordingen daalt, dan zal de vermenigvuldigingsfactor omwille van de Belgwordingen minder sterk stijgen. Voor sommige gemeenten, zoals in Brussel, waar in verhouding meer vreemdelingen voor het eerst neerstrijken is er een kleine overschatting van migratieachtergrond, maar in andere gemeenten zal er sprake zijn van een lichte onderschatting. Per nationaliteit is de afwijking niet zo sterk, maar samengeteld is het % migratieachtergrond allicht te hoog of te laag voor bepaalde gemeenten. Daarom wordt bv elk % hoger dan 90% gelijkgesteld op 90%+. De methodologie laat niet toe om verder te differentiŽren wat het totaal gegeven Migratieachtergrond betreft. Hoe groter de geografische omschrijving hoe exacter het gegeven. Doordat dezelfde methodologie elk jaar wordt toegepast is de evolutie van migratieachtergrond binnen elke gemeente en nationaliteit eveneens een goede indicator.

Met deze berekeningswijze worden alle generaties met migratieachtergrond meegerekend, dwz vanaf WO2 alle vreemdelingen, de migraties na WO2 en alle Belgwordingen die erna gebeurd zijn. Deze berekening is exacter dan deze gehanteerd door de Kruispuntbank, de Vlaamse gemeenschap en het Antwerpse observatiecentrum waar migratieachtergrond maar in beeld komt teruggaand tot inwoners waarvan de ouders als vreemdeling geboren zijn, dwz kleinkinderen van Belg geworden vreemdelingen worden niet meegeteld als inwoners met migratieachtergrond.

Tabel: Aantal en % inwoners met migratieachtergrond per land en gemeente

Update 3: Aantal moslims per gemeente op 01/01/2011, 2013, 2015, 2016, 2017 - Terug

Tabel:
Moslimachtergrond in alle gemeenten van BelgiŽ 2011-2017.

Met dezelfde, door npdata ontwikkelde methodologie wordt het aantal moslims in elke gemeente berekend in een tijdsreeks die nu al loopt tot 01/01/2017.

Het is een berekend aantal - exhaustieve enquÍtes naar religie zijn in BelgiŽ verboden om niet meer als administratie verantwoordelijk te zijn voor medewerking aan deportaties en de uitroeiing van de Belgische joden zoals in WO2. Of het verantwoord en/of nuttig is om een berekening te maken van aantal moslims tot op gemeentelijk niveau is een vraag die we positief beantwoorden door de publicatie van de tabel: Moslimachtergrond in alle gemeenten van BelgiŽ 2011-2017.

Update 4: Aantal inwoners in BelgiŽ per gemeente, 01/01/1831-2017 - Terug

Tabel
Bevolking per gemeente 1831-2017

Een van de sterkste tabellen van npdata.be is de evolutie van het inwonersaantal per (nafusie)gemeente vanaf 1831 tot het meest recente cijfer van 01/01/2017. Dit dankzij een bestand opgemaakt door het departement Demografie van de UCL die elke voorfusiegemeente hebben samengeteld vanaf 1831om tot de nafusiegemeenten te komen. Zo krijgt elke gemeente het detail van haar bevolkingsontwikkeling, een gegeven dat voor vele gemeenten een onbekende is. Met een eenvoudige copy/paste worden automatisch vier grafieken aangemaakt: 1831-2017, 1907-2017, 1970-2017 en 2000-2017, zie tabel Bevolking per gemeente 1831-2017.
 
Met deze integrale bevolkingsontwikkeling wordt onbetwistbaar duidelijk dat de migratie de grotere steden, Antwerpen voorop,  van de ontvolking en de ondergang gered heeft. Het migratiestop-pamflet van het Vlaams Belang, dat alle inwoners in de bus gehad hebben, wordt daarmee alleen al een ridicuul statement dat niet alleen het verleden miskent maar ook de toekomst discrediteert.

Update 5: Loop van de bevolking 1989-2016, Totaal, Belgen en Vreemdelingen - Terug

Tabel:
Totaal Loop van de bevolking per gemeente 1989-017
Tabel: Belgen: Loop van de bevolking per gemeente 1989-017
Tabel: Vreemdelingen: Loop van de bevolking per gemeente 1989-2017
Tabel: Vergelijking Belgen-Vreemdelingen Loop van de bevolking 1989-2017
 
De loop van de bevolking is het meest krachtige instrument om inzicht te krijgen in de bevolkingsdynamieken: natuurlijk saldo (geboorten - overlijdens), verhuissaldo (verhuizen in en uit elke gemeente), migratiesaldo (immigratie uit het buitenland + erkenning als vluchteling + herinschrijving na ambtelijke schrapping) verminderd met (emigratie + herinschrijving in asielregister + ambtelijke schrapping wegens niet meer aanwezig in BelgiŽ), saldo Belgwordingen (Belgwordingen min Vreemdelingenwordingen) en de statistische aanpassing (wijzigingen die na 1 maart zijn doorgegeven van het jaar volgend op het geobserveerde).

Op deze basis kan het Nieuwkomerssaldo berekend worden in elke gemeente tussen 1989 en 2017 (inschrijvingen in de burgerlijke stand van vreemdelingen (geboorten inbegrepen) min de uitschrijvingen uit de burgerlijke stand van vreemdelingen (overlijdens inbegrepen), en ook de evolutie van het aantal 'oude Belgen' enz. Door de keuze van de gemeente in de tabel (ťťn muisklik) worden automatisch 60 grafieken aangemaakt die blad na blad in de tabel kunnen geŽxploreerd worden. Ook de Erkenning Vluchtelingen en aantal in het Wachtregister Asiel per gemeente en de evolutie de laatste vijf jaar worden keurig in grafiek gebracht..

Zoals de vorige jaren is de Loop van de Bevolking nu ook opgemaakt onderscheiden voor Belgen en Vreemdelingen per gemeente, voor de gehele periode 1989-2017 Het laat toe om voor elk onderdeel van de bevolkingsdynamiek na te gaan wat de evolutie is bij Vreemdelingen en Belgen en dit in elke gemeente. Daardoor kan in een aparte tabel de verhouding berekend worden tussen Belgen en Vreemdelingen voor elk onderdeel van de bevolkingsdynamiek. Bv dat er meer Belgen emigreren dan Vreemdelingen, of het aandeel Belgen in het aantal ambtelijke schrapping en herinschrijvingen Eenvoudig door de betreffende tabel open te maken.

Tabel: Totaal Loop van de bevolking per gemeente 1989-017
Tabel: Belgen: Loop van de bevolking per gemeente 1989-017
Tabel: Vreemdelingen: Loop van de bevolking per gemeente 1989-2017
Tabel: Vergelijking Belgen-Vreemdelingen Loop van de bevolking 1989-2017

Update 6: Vreemdelingen, Belgwordingen en Nieuwkomers per nationaliteit in BelgiŽ - Terug

Tabel:
Vreemdelingen, Belgwordingen en Nieuwkomerssaldo per nationaliteit 1999-2017

Een topper bij deze updates is het Nieuwkomerssaldo (aantal binnenkomers in elk jaar min het aantal buitengaanders in elk jaar) voor elk van de 180 aanwezige nationaliteiten in BelgiŽ en dit in een overzicht van 01/01/2001 tot 01/01/2017. Ook hier worden met twee muisklikken 10 grafieken (waaronder ook landen met een 'negatief' of buitengaanderssaldo) en 2 tabellen automatisch gegenereerd. Maar ook worden verschillende 'top tiens' opgemaakt: van Nieuwkomers, per Continent, per Subcontinent.

En van de nieuwkomers wordt ook aantal en % met moslimachtergrond berekend. Het zal nog honderd jaar duren vooralleer er in BelgiŽ een moslimmeerderheid is, in de veronderstelling tenminste dat moslims niet sterven als ze ouder worden.

Tabel: Vreemdelingen, Belgwordingen en Nieuwkomerssaldo per nationaliteit 1999-2017

Update 7. Evolutie Vreemdelingen en Migratieachtergrond 1891-2017, 10 nationaliteiten - Terug

Evolutie Vreemdelingen en Migratieachtergrond voor de tien belangrijkste nationaliteiten in BelgiŽ. Een tabel zoals ooit opgenomen in het Federaal rapport over de armoede van het CSB van Antwerpen. Deze update wordt rechtstreeks in dit bericht gepubliceerd:

- Grafiek: Evolutie 10 belangrijkste nationaliteiten Vreemdelingen in BelgiŽ

   

 

- Grafiek: Evolutie 10 belangrijkste Migratieachtergronden in BelgiŽ

 

   

Update 8: Tewerkstelling per Nacecode lokaal bestuur naar woon- en werkplaats - Terug

Tabel:
Lokaal bestuur per nace-code, wonen en werken 2012-2016.

De algemene gegevens per gemeente zijn al gepubliceerd, zie BuG 358 on-line maar het uniek detail De tewerkstelling voor alle lokale besturen en voor alle nace-codes in een tijdsreeks van 2012 tot 2016 is nu beschikbaar langs tabel: Lokaal bestuur per nace-code, wonen en werken 2012-2016. Dus ook voor jou gemeente kom je tot in het kleinste detail te weten hoeveel ambtenaren en contractuelen er in het lokaal bestuur tewerkgesteld zijn, en welk de evolutie is voor elke tewerkstellingssector en dit voor wie werkt in het lokaal bestuur en wie er woont en desgevallend in het lokaal bestuur van een andere gemeente werkt, erg verhelderende en soms ontnuchterende cijfers.

Ook werd de evolutie van de vrouwelijke tewerkstelling in tabel en grafiek gebracht, en dit over alle leeftijdsjaren, interessant.
 
Update 9: Woonzorgcentra (WZC) per gemeente en per zorgregio naar statuut - Terug

Tabel:
Woonzorgcentra per gemeente en zorgregio 01/01/2017

In BuG 370 on-line werd voor elk WZC de gemeente en statuut aangegeven waarbij voor de VZW's het onderscheid werd gemaakt tussen VZW-profit (afhankelijk van commerciŽle groepen) en VZW-Non-Profit, ťchte Non-Profit. Verder onderzoek en detaillering is hier blijkbaar nog noodzakelijk en zal bij een volgende update van de situatie op 01/01/2018 verder gebeuren.

Maar nu worden alle Woonzorgcentra samengebracht per gemeente en ook per zorgregio (IP60), en voor elke regionale omschrijving wordt het aandeel naar statuut en aard berekend in aantal en %. De Zorgregio's, IP 60 omvatten de 'kleinere steden' en hun zorgomgeving. In een apart blad van de tabel worden alle gemeenten van een zorgregio vermeldt. Alle onderdelen worden samengebracht in een meer uitgebreide tabel Woonzorgcentra naar aard, statuut per gemeente en zorgregio.

In het blad 'gemeenten' staan ook enkele kolommen met de zorgregio's waartoe een gemeente behoort, en dit volgens de diverse criteria en samenbundeling (IP60, IP 128, IP 132 enz...). Langs deze tabel kan met een draaitafel elk denkbaar gegevens uitgezet werden  naar zorgregio van keuze, dit maar ter info voor wie zelf dieper gaand onderzoek wil doen naar de samenhangende elementen bij opdeling naar zorgregio('s). Toegevoegd wordt ook het gemiddeld inkomen per gemeente en per Zorgregio, om zo te kunnen nagaan of de aanwezigheid van bv commerciŽle centra samengaat met een hoger inkomen in een gemeente of regio.

In deze tabel wordt voor het eerst ook de Hypothese van Gelijke Verdeling geÔntroduceerd. Als hypothese geldt de gelijke verdeling van een bepaalde waarde, hier het aantal erkende plaatsen of het inkomen per inwoner in elke gemeente of zorgregio. Dwz elke gemeente krijgt de waarde 100. De werkelijkheid is evenwel anders, dwz een gemeente kan naar boven of onder afwijken tav van deze gelijke verdeling. Het cijfer boven de 100 geeft het % aan waarmee een gemeente de waarde 100 overstijgt, een waarde  onder de 100 is het % tav de 100. Zo kunnen twee kenmerken (erkende plaatsen naar aard of statuut) gemakkelijker vergeleken worden met een ander kenmerk. Bij gelijke verdeling heeft elke gemeente de waarde 100, bij ongelijke verdeling kan dan nagegaan bv of het aantal erkende plaatsen van commerciŽle WZC eerder terug te vinden zijn in gemeenten met hoog gemiddeld inkomen enz.
 
Ook werd de leeftijdsverdeling per gemeente toegevoegd per categorie van vijf jaar vanaf 60 jaar en voor 65+, 70+ enz tot 90+. Zo kan op basis van de huidige gegevens een virtuele 'programmatie' berekend en vergeleken worden met de gefixeerde programmatie 2020 en met het aantal erkende plaatsen. Langs de Hypothese van Gelijke Verdeling kan men elk van deze 'programmaties' en erkenningen met elkaar vergelijken. Opvallend is alleszins de extreem hoge programmatie voor Limburg.

Zie tabel: Woonzorgcentra per gemeente en zorgregio 01/01/2017

Jan Hertogen, socioloog