BuG 368 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 18 september 2017
   
BuG 368 on-line                                       Printversie (19p)

Een welgemeend proficiat voor het emeritaat van
Jozef Pacolet
vandaag in het HIVA aan de KULeuven


Samen met babyboom zal ook 50+ werkloosheid uitdoven
 
ďOok N-VA als politieke neanderthaler is gedoemd te verdwijnen
wegens onaangepast aan evoluerende sociale omstandigheden
Ē
(opgetekend bij een bezoek aan het museum van Orgnac-díAven)

Wat Vergoede Werklozen 50+ betreft is het na 2001 Vlaanderen boven,
het aandeel Vergoede Werkenden is in het Vlaamse gewest sinds 2009
met 5% gedaald en bedraagt in 2016 nog meer dan 20% 50-64 jarigen.


 

 

De vergoede werkende werklozen in het Vlaams gewest compenseren
ruimschoots de vergoede volledig werklozen in de andere gewesten.

Alleen vrouwen betalen de rekening van beperking Brugpensioen% vrouwen op Brugpensioen op het totaal per leeftijdsjaar 50-64 jaar

Op het ogenblik dat vrouwen aan de tafel van het Brugpensioen konden
aanzitten werd het tafellaken met alles er op en eraan weggetrokken.
Zelfs bij de afbouw van het brugpensioen stabiliseert het zeer lage
aandeel van de vrouwen, zodat ze tweemaal de dupe zijn, schande.


Wie 'waardenvrije' wetenschap wil beoefenen spreekt best z'n waardeoordeel vooraf eens uit.


Misschien was BuG 367 niet gedecideerd genoeg, het thema niet fundamenteel genoeg doorwrocht. Misschien moeten we ons aanbieden bij de studiedienst van de N-VA zodat ze met meer kennis van zaken in de discussie kunnen komen. Nu de werkloosheid van de 50+ welles of nietes op de regeringstafel ligt is het allicht goed om de kennis van deze goed betaalde en erudiete studie-instanties nog eens op de proef te stellen met een aanvullende Bug 368 over de werkloosheid bij de 50+. Het heeft maar enkele uurtjes werk gekost. Wie verder detail wil kan dit altijd opvragen, van welke partij of strekking ook, wij zijn er ten dienste van de burger die vasthoudt aan zijn sociale en bestaanszekerheid.

Nu Beweging (dat we zelf nog opgestart hebben als WKAP-er van het eerste uur) hun abonnement op de BuG's opzegt moeten we wel ernstige vragen stellen bij de maatschappelijke en vakbondspositie die wij doorheen ons wetenschappelijk werk innemen. Hoe dieper we graven, hoe meer de communisten, de progressieven, de linksen in het maatschappelijke veld blijkbaar het noorden verliezen. Wie kan hen (of ons) helpen?

Dat we de Vlaamse mannen in the picture stelden als drijvende kracht (belanghebbende) bij het behoud van de werkloosheidsreferentie 50+ voor het pensioen, is misschien wat overdreven, alhoewel. Het was ook bedoeld om de achterban van de N-VA wat te prikkelen want het is vooral hun kiespubliek, de witte Vlaamse mannen van 50+ waar ook het Vlaams Belang vooral zín mosterd haalt, dat het meest onder vuur komt van de eigengereide N-VA politiek, niet gestoord door de onmacht dit, en vele andere dossiers, technisch te beheersen. Politieke rijpheid gaat blijkbaar niet samen met nationalisme, zodat het, zoals nogal eens in de geschiedenis, leidt tot tot politieke destructie, of, zoals de neanderthalers, tot verdwijnen van de aardbol of de maatschappelijke kaart.

Of heeft de N-VA een fixatie op oud links, de 68-zestigers en de frustratie omdat ze als 'intellectuele' nationalisten, eind zestig, begin zeventiger jaren, de boot gemist hebben, ook al was de Volksunie, met  'het gewone volk' bv pertinent aanwezig in de Mijnstaking van 1970.  Hun aversie van en afrekening met een gemist verleden is' laveloos', om eens een modewoord te gebruiken. Het is alsof de oud KVHVíers (Leuvense nationalistische studentengroep) het nog altijd niet verteerd hebben dat Ludo Martens (peetvader van de PVDA/PTB) hoofdredacteur is kunnen worden van Ons Leven op een ogenblik dat Paul Goossens (stichter SVB - Studentenvakbond - en de Soldatenvakbond) er voorzitter van was.

Wil dit restant van de KVHV-club nog altijd de rekeningen vereffenen, nu, 50 jaar later, met de babyboomgeneratie? En is het dan niet de ironie van de geschiedenis dat men zich opnieuw, zoals in 1968, van objectief vergist. In 1968 werd eerst Walen buiten gescandeerd maar omgebogen tot 'kapitalisten buiten'. Nu willen deze oud-KVHV-ers, de huidige N-VA-ers van de 50+ werkloosheid een breekpunt maken in het gedacht daarmee 'de Walen' en de 'Brusselaars' te treffen, deze 'parasieten' van de sociale zekerheid. Maar, zoals in vorige en deze BuG ruimschoots aangetoond zal N-VA in feite de goedmenende en hardwerkende Vlaamse 50plussers in het hart raken. Hoe ideologische blindheid in het verleden en het heden leidt tot het afzagen van de poten onder de stoel waarop men zit.

De verhoogde werkloosheid bij 50+ is nog de nasleep van de hoge werkloosheid in de tachtiger jaren, omwille van de verhoogde instroom van jongeren en de zeer lage uitstroom van 50 plussers omdat dit (voor)oorlogsgeneraties waren. Door de gestage en stijgende uitstroom van babyboomers uit de werkgelegenheid ťn uit de werkloosheid zal wat zich nu als een 'probleem' stelt vanzelf uitdoven. Wie nu aan 'steekvlam'politiek wil doen schiet zichzelf in de voet en is gedoemd om politiek te verdwijnen.

Eigenaardig, en dat vinden Slangen en De Vos ook, is dat juist Rutten dat goed begrepen heeft, zij weet misschien beter dan gelijk wie dat de Vlaamse mannen haar hiervoor ten zeerste politiek zullen belonen, tot scha en schande van de N-VA.

1. Vergoede werklozen 50-64 jaar

Vergoede werklozen zijn alle inwoners op arbeidsleeftijd tussen 50 en 64 jaar in BelgiŽ die een vergoeding krijgen van de RVA, de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Een fundamenteel onderscheid kan gemaakt tussen diegenen die volledig werkloos zijn, werkzoekend of niet, de Vergoede volledig Werklozen en diegenen die werken of waarvan het werk tijdelijk om economische redenen is opgeschort., de 'Vergoede werkenden'.

We hernemen hieronder nog het algemene overzicht van de vergoede volledig werklozen van 15 tot 64 jaar in het Vlaamse gewest, zodat de deelgroep 50-64 er in kan gesitueerd worden. Voor de verdere grafieken gaan we enkel voort op het detail naar leeftijd en statuut van de 50-64 jarigen.
    


 

1. Samenvattend overzicht Vergoede werklozen naar statuut

Deeltijdse en Voltijdse Loopbaanonderbreking en Tijdskrediet worden samengenomen (titel=Tijdskrediet) alsmede Halftijds en Voltijds Brugpensioen (titel Brugpensioen) zodat het aantal subcategorieŽn beperkt wordt. De grafieken geven het % op de bevolking zodat de %ges vergelijkbaar zijn tussen de gewesten, en in het grafische beeld  worden de maximum%ges gelijkgesteld zodat de grafieken ook visueel met elkaar vergelijkbaar zijn.

BelgiŽ


De drie gewesten:


Vlaams gewest


Brussels gewest

 
Waals gewest


2. Vergelijking tussen de gewesten Werkloosheid 50-64 jaar

De aantallen worden uitgezet in % tav de bevolking binnen elk leeftijdsjaar en binnen elk gewest, zodat de gegevens perfect vergelijkbaar zijn en rekening houden met de bevolkingsevolutie binnen de 50-64 jarigen.


De Vergoede WerklozenDe (door RVA) Vergoede Werkenden

De 'Tijdelijk' werklozen worden hier meegerekend omdat het tijdelijke
werkloosheid betreft om economische redenen en het arbeidscontract
behouden blijft en er dus geen sprake is van ontslag.
 
De vergoede volledig werklozen (de niet-werkende werklozen)


3. Evolutie Volledige Werkloosheid en Werkloze Werkenden per gewest 50+

De 'markt' van werklozen is in volle beweging. De categorie 'Oudere niet-werkzoekende 50+' is aan het uitdoven, het Brugpensioen zal binnen een paar jaar omgezet zijn in nog te activeren werkloosheid en ook het aantal werklozen zal bij 50% drastisch dalen, zoals ook het geval zal zijn bij de andere werkende babyboomers.

  
BelgiŽ


Op Belgisch niveau is het aandeel Vergoede volledig Werklozen dalend en de vergoede werkenden stabiliserend en licht dalend, het beeld per gewest en vooral het onderscheid naar geslacht laat heel andere evoluties zien.


BelgiŽ - Mannen


BelgiŽ - Vrouwen

Bij de Vrouwen hebben vergoede werkenden de volledig werklozen ingehaald.
Dit wijst er ook op dat de discriminatie van de vrouwen wat Oudere niet-werkzoe-
kende werkloosheid en vooral Brugpensioen betreft zich zonder enig protest vanuit
de Vrouwenbeweging heeft doorgezet. Met de opbouw van gelijk pensioen
heeft zich de nooit geziene discriminatie van vrouwen in de eindeloopbaan
systemen doorgezet. Enkel in de Non-Profitsectoren heeft zich, dank zij Walter
Cornelis van LBC-NVK de 32 urenweek kunnen realiseren voor de 55+ met
een progressieve opbouw van 36 urenweek voor de 45+ en de 34 urenweek
voor de 50+. Het is een visionair systeem dat zorgt voor een langere aanwezig-
heid van verpleegkundigen en alle andere beroepen in de Non-Profitsector.

Vlaams gewest - Mannen

 
Vlaams gewest - Vrouwen


Brussels gewest - Mannen


Brussels gewest - Vrouwen


Waals gewest - Mannen

 


4. Evolutie Vergoede volledige werkloosheid naar statuut en gewest 50+

De meest opvallende evolutie de laatste 16 jaar is niet zozeer de evolutie van het Brugpensioen maar deze van het statuut 'Oudere niet werkzoekende 50+'. Binnen enkele jaren zal het zelfs verdwenen zijn uit de statistieken van de werkloosheid. Vooral in Vlaanderen werd deze groep weggemaaid omdat ze er, zoals het Brugpensioen trouwens, in hogere mate aanwezig was.

BelgiŽ


Vlaams gewest


Brussels gewest


Waals gewest

 

5. Evolutie Vergoede volledige werkloosheid naar statuut, gewest  en geslacht 50+

Meer nog dan de vergelijking per gewest is de vergelijking (en de ongelijkheid wat Brugpensioen betreft) tussen mannen vrouwen, niet alleen schrijnend, maar uit het oogpunt van de gelijkheid van man en vrouw en de nalatigheid van de vrouwenbewegingen, niet te begrijpen, wie werkt aan het herstel?


Vlaams gewest - Mannen

 
Vlaams gewest - Vrouwen

Meer dan 60.000 mannelijke bruggepensioneerden en amper 20.000 vrouwen
toen de afbraak van het brugpensioen is begonnen - een schande.

Brussels gewest - Mannen


Brussels gewest - Vrouwen


Waals gewest - Mannen


Waals gewest - Vrouwen


6. % vrouwen en mannen in statuut Brugpensioen


Om het relatieve aandeel van vrouwen in het Brugpensioen te situeren, eerst nog het aandeel in de bevolking per leeftijdsjaar 50-64%Heet is duidelijk dat er in Brussel minder ouderen gebruik gemaakt hebben
van het Brugpensioen, en binnen deze groep meer vrouwen zoals blijkt.


Op het ogenblik dat vrouwen aan de tafel van het Brugpensioen konden
zitten werd het tafellaken met alles er op en eraan weggetrokken.
Zelfs bij de afbouw van het brugpensioen stabiliseert het zeer lage
aandeel van de vrouwen, zodat ze tweemaal de dupe zijn.


7. Evolutie Vergoede Werkenden door werkloosheid naar statuut en gewest 50+

BelgiŽ

 
Vlaams gewest


Brussels Gewest


Waals gewest

 

8. Evolutie Vergoede Werkenden naar statuut, gewest en leeftijd 50+

Ook hier is het onderscheid mannen en vrouwen relevant in elk gewest.


Vlaams gewest - Mannen


Vlaams gewest - Vrouwen

Vrouwen doen eindeloopbaan meer beroep op deeltijds tijdskrediet,
allicht omdat Brugpensioenafbouw hen veel meer raakt dan mannen

Brussels gewest - Mannen

 
Brussels gewest - Vrouwen


Waals gewest - Mannen


Waals gewest - Vrouwen

Ook hier is deeltijds Tijdskrediet surrogaat voor Brugpensioen, merk ook
de tijdelijke werkloosheid die vooral mannen uit de brand helpt, en vooral
in WalloniŽ voor ondernemers een uitweg biedt in economisch zware tijden.


Slotoverweging -
"De tijd maalt maar de demografie bepaalt"


De spanning op de arbeidsmarkt zal alsmaar toenemen omdat ook de komende 15 jaar de instroom van jongeren in de arbeidsmarkt alsmaar zal verlagen en de uitstroom van ouderen alsmaar zal verhogen. Deze negatieve generatiewissel zal vooral uitgesproken zijn in Vlaanderen en gesitueerd zijn in kleinere en landelijke gemeenten, die de komende vijftien jaar (voor het eerst soms) ook met verhuis en vooral migratie-instroom te maken zullen krijgen. De afweer reflex zoals bij het Vlaams Blok in 1991 (liever uitsterven dan bruin - zie de neanderthalers) herhaalt zich bij de N-VA, in wat hun machtsbasis is, de kleinere steden en landelijke gemeenten. De verkiezingsstrijd zal vooral in 2018 in de steden uitgevochten worden, en daar zal allicht de N-VA systematisch aan het kortste eind trekken, mede door de grotere synergie van de inwoners, ongeacht de migratieachtergrond.

Jan Hertogen, socioloog