BuG 367 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 15 september 2017
   
BuG 367 on-line                                         Printversie (9p)

Pensioen werklozen 50+: Vlaamse mannen forceren beslissing
   
Meer vergoede werklozen in Vlaams dan in het Brussels gewest.
Waar blijven Femma ea om het brugpensioen in ere te herstellen?

Langs volgende linken kan men telkens een set van 6 grafieken oproepen:
- Volledig vergoede werkloosheid naar gewest in aantallen en %         
- Volledig vergoede werkloosheid naar gewest en geslacht - aantallen
- Volledig vergoede werkloosheid naar gewest en geslacht - %           
- Werkenden met een werkloosheidsvergoeding per gewest en leeftijdNa 55 jaar zijn de Vlaamse mannen een extreem groeiende groep
 


Voortgaande van 5% 55 jr van de bevolking op arbeidsleeftijd tot 27% op 64 jr


Bron: speciaal opgevraagde listings bij de RVA naar gewest, leeftijd en statuut 2001-2016 (gemiddelden per jaar)

Definities:  Vergoede werklozen zijn alle ingeschrevenen bij de RVA die tot de 15-64 jarigen behoren, dwz de inwoners van BelgiŽ op arbeidsleeftijd (werkenden, werklozen en niet-actieven) die een 'vergoeding' krijgen van de RVA. Bij de Vergoede Werklozen kan een onderscheid gemaakt worden tussen drie groepen:

- Volledig vergoede werklozen zijn werklozen die niet tewerkgesteld zijn, dus die geen inkomen uit arbeid verkrijgen nl de uitkeringsgerechtigde Volledig Werkzoekenden (UVW), de oudere werklozen (50+, een uitstervend oud systeem), voltijds bruggepensioneerden en andere niet werkzoekenden werklozen (bv die een opleiding volgen of om familiale of andere reden niet werkzoekend zijn, maar wel vergoed worden).
- Vergoede werkloze werkenden zijn werklozen die hun werkloosheid combineren met een tewerkstelling, bv de deeltijdse werknemers of de deeltijdse loopbaanonderbreking, deeltijds tijdskrediet, deeltijds brugpensioen.
- Tijdelijke werklozen worden hiervan apart genomen omdat het werknemers zijn met een arbeidscontract maar waarvoor de RVA de loonkost draagt zodat de werkgever deze niet moet betalen om tijdelijke redenen.

1. Enkele algemene gegevens en evoluties
    

Vergoede werklozen 15-64 jr in aantal en % per gewest 2001-2016
Jaar Vlaams Brussels Waals BelgiŽ Vlaams Brussels Waals BelgiŽ
2001 549.398 93.419 370.277 1.013.094 14,0% 14,8% 17,1% 15,1%
2002 564.966 101.415 383.257 1.042.075 14,3% 15,8% 17,6% 15,4%
2003 578.465 107.837 394.520 1.080.822 14,6% 16,5% 18,1% 15,9%
2004 573.578 109.624 403.669 1.086.871 14,5% 16,6% 18,4% 15,9%
2005 577.705 111.504 414.401 1.103.610 14,5% 16,6% 18,7% 16,0%
2006 593.820 114.782 421.473 1.130.075 14,8% 16,8% 18,8% 16,3%
2007 574.338 113.494 419.081 1.106.913 14,2% 16,4% 18,5% 15,8%
2008 580.582 108.623 409.368 1.098.573 14,2% 15,3% 17,9% 15,5%
2009 616.876 114.101 426.191 1.157.168 15,0% 15,7% 18,5% 16,2%
2010 599.213 118.523 417.423 1.135.159 14,5% 16,0% 18,0% 15,8%
2011 582.414 118.319 405.337 1.106.070 14,1% 15,6% 17,4% 15,3%
2012 609.915 121.606 421.427 1.152.948 14,7% 15,8% 18,1% 15,9%
2013 603.652 121.643 408.787 1.134.082 14,5% 15,7% 17,5% 15,6%
2014 573.986 113.153 375.741 1.062.880 13,8% 14,5% 16,1% 14,6%
2015 542.995 100.553 331.377 974.925 13,1% 12,6% 14,3% 13,4%
2016 527.458 92.613 315.352 935.423 12,7% 11,6% 13,5% 12,8%


Brussel schiet onder Vlaanderen door wat % vergoede werklozen betreft


Vlaams gewest loopt voorop in werkenden die daarbij nog een werkloos-
heidsvergoeding krijgen, zij vormen bijna de helft van alle vergoede
werklozen in het Vlaamse gewest, in Brussel is dit minder dan 1/4.


Bij de vergoede volledig werklozen scoort Vlaanderen laag, Brussel en
WalloniŽ zitten op een gelijk niveau dat na 2013 (met de PS!) sterk gedaald is


UVW-werkloosheid is, na de forse daling vanaf 2012
nog altijd het  sterkst dalend in het Brussels gewest


UVW en volledig Leefloon samen blijft in alle gewesten stabiel in 2015 en 2016,
leefloon compenseert dus de daling van de werkloosheid in alle gewesten
in 2016. Hierop wordt in een verdere BuG nog gedetailleerd teruggekomen.


Aandeel in de tijdelijke werkloosheid is gelijk in Vlaams en Waals
gewest maar is maar minimaal aanwezig in het Brusselse gewest,
allicht omdat daar het minste 'industrie' gevestigd is. BelgiŽ is een
van de weinig landen waar de overheid de loonkost overneemt van
bedrijven wanneer deze tijdelijk in productiemoeilijkheden komen,
dat mag ook wel eens gezegd als het over 'werkloosheid' gaat.


2. De 50+ werklozen (en de samenleving) halen hun slag thuis

Wie vangt de wind en wie kan z'n belang doorzetten, de oudere Vlaamse blanke man laat niet met zich spotten en zet zijn terecht belang door langs beweging.net en de verkiezingsbasis van de witte partijen (de N-VA niet te na gesproken), zodat iedereen in gans het land ermee gediend is.

In het Vlaams gewest krijgt 12,6% van de bevolking op arbeidsleeftijd een vergoeding van de werkloosheid, sinds twee jaar is dit meer dan de 11,6% in het Brussels gewest. Het Vlaams gewest scoort daarmee maar een beetje lager dan WalloniŽ waar 13,5% van de bevolking op arbeidsleeftijd een werkloosheidsvergoeding krijgt. Verrassende cijfers omdat deze ingaan tegen wat men denkt of de perceptie. In deze BuG wordt dit verder gefileerd en verduidelijkt.

Volledig vergoede werkloosheid naar gewest, geslacht en leeftijd 2016


Langs volgende linken kan men telkens een set van 6 grafieken oproepen:
- Volledig vergoede werkloosheid naar gewest in aantallen en %
- Volledig vergoede werkloosheid naar gewest en geslacht - aantallen
- Volledig vergoede werkloosheid naar gewest en geslacht - %

De grafieken in aantallen worden telkens opgemaakt met een gelijk maximum, zodat zowel mannen en vrouwen kunnen vergeleken worden als de gewesten in de effectieve omvang van de aanwezigheid in totaal en naar statuut.

We pikken hier enkele grafieken uit die we de laatste jaren onder de aandacht brachten en die mede toelaten om specifieke campagnes te voeren in de gewesten om de werkloosheid aan te pakken.

2.1. Volledig vergoede werkloosheid per gewest (in % op de bevolking)

% op de bevolking heeft het voordeel dat de gewesten onderling vergelijkbaar zijn (maximum is gelijkgesteld op 25%) en het 'profiel' van de werkloosheidsverdeling naar leeftijd duidelijker wordt.
   


Werkloosheid in Vlaanderen is extreem klaag, enkel verhoogd door het volledig
tijdskrediet van vrouwen in de zwangerschapsperiodes. Vanaf 55 jaar komt er dus
wel het massale beroep op brugpensioen en in het verleden de oude regeling 50+
die uitdovend is maar vervangen wordt door 'gewone' werkloosheid, die dus
volgens de recente beslissing zal 'geactiveerd' worden.
 

Werkloosheid in Brussel is vooral kwestie van de 30+ en dus niet (alleen) van de
jongeren die het in vergelijking met de 30% nog erg goed doen. Brugpensioen is bijna
niet aanwezig, het restant van de oude regeling 50+ is binnen enkele jaren van de baan
 

Moeilijker te vatten is de aanhoudende extreem hoge werkloosheid bij de jongeren in
WalloniŽ die met het ouder worden terugvalt tot bijna Vlaamse niveau's, vergelijk de
werkloosheid bij 36-50 jarigen in Vlaanderen en WalloniŽ, het is slechts een weinig
hoger in WalloniŽ, in Brussel ligt het dubbel zo hoog dan in Vlaanderen en WalloniŽ.


2.2. Vrouwen zijn de grote dupe van de afbouw Brugpensioen

Brugpensioen is een zaak van mannen, want in de periode dat het brugpensioen nog hoge toppen scheerde waren de vrouwen nog aan het aanschuiven in een verhoogde arbeidsparticipatie die tot brugpensioen kon leiden; eens dat de vrouwen in grotere getallen aanschoven voor het brugpensioen werd het systematisch afgebouwd en moesten de de vrouwen het aan hun neus voorbij laten gaan. Het is dan ook de vraag waar de vrouwenbeweging gebleven is, Femma, de socialistische vrouwen en de arbeidsbeweging in z'n geheel om de vrouwen zich het genot van het brugpensioen te laten ontzeggen op een ogenblik dat zij er, historisch een decennium later dan de mannen, voluit recht hadden moeten op hebben.


Vlaams gewest - Mannen

  
Vlaams gewest - Vrouwen

 
Brussels gewest - Mannen

 
Brussels gewest - Vrouwen

 
Waals gewest - Mannen

  
Waals gewest - Vrouwen

Voltijdse LBO of Tijdskrediet is ook een belangrijke factor van volledig vergoede
werkloosheid in WalloniŽ omwille van de procreatie door de vrouwen.


Nu de mannen, 50+ werkloosheid als referentie voor de pensioenberekening uit de brand gesleept hebben, is het misschien aan de vrouwen om het brugpensioen in ere te herstellen, zeker voor de honderdduizenden vrouwen uit de Non-Profit-sectoren die er de komende decennia voor in aanmerking zouden komen.

2.3. Vergoede werklozen, dwz werkenden met werkloosheidsvergoeding

Langs de link Werkenden met een werkloosheidsvergoeding per gewest en leeftijd kan men een set van 6 grafieken oproepen met het detail van de statuten van werkenden die ook een werkloosheidsvergoeding krijgen. De tijdelijk werklozen worden in dit overzicht geÔntegreerd, zij hebben een arbeidscontract maar de betaling van hun wedde wordt tijdelijk vervangen door een werkloosheidsvergoeding, zonder dat hun arbeidscontract evenwel verbroken wordt. In de andere statuten is het vooral het Vlaamse gewest dat aan de tafel van de werkloosheidsvergoedingen aanzit. Wij pikken er de overzichten uit met % op de bevolking op arbeidsleeftijd, de grafieken zijn perfect vergelijkbaar omdat het maximum gelijkgesteld is op 20%. Vanuit deze grafieken is duidelijk dat als alle vergoede werklozen samengenomen worden, Brussel het minst vergoede werklozen heeft na Vlaanderen en WalloniŽ dat niet ver van het Vlaamse niveau verwijderd is. Dat zijn de 'facts'.
  
Jan Hertogen, socioloog