BuG 346 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 25 december 2016
   
BuG 346 on-line                                       Printversie (13p)

Twaalf mythes over migratie doorprikt

Migratiebeleid, krijgen wat men wil verhinderen, of
de ironie van politiek beleid en vooringenomenheid.
Loop van de bevolking van Belgen en Vreemdelingen,
en alles wat je al had willen weten over migratie nu in
enkele tabellen en grafieken ter beschikking voor allen:

Tabel: Loop van de bevolking 1989-2015, Belgen                  
Tabel: Loop van de bevolking 1989-2015, Vreemdelingen       
Tabel: Loop van de bevolking 1989-2015, Totale bevolking     
Tabel: Vergelijking loop bevolking Belgen en Vreemdelingen  


En wordt Somers burgemeester van de wereld? zie, Die Zeit
  

12 mythes over migratie doorprikt:

  1. Men wil de democratie versterken maar beperkt de Belgwording en zo de deelname eraan
  2. Men beperkt de immigratie maar de volg- en huwelijksmigratie stijgt (terug)
  3. In Molenbeek vermindert het aantal kinderen bij Belgen ťn Vreemdelingen, maar wat zegt de schepen?
  4. Belgen emigreren meer en de immigratie van buitenlanders stijgt (terug)
  5. Het aantal asiel-erkenningen is met staatssecretaris Francken tot ongekende hoogten gestegen
  6. Vermindering van asielaanvragen is een internationale zaak, geen gevolg van lokaal beleid
  7. WalloniŽ vangt in verhouding tot de nieuwkomers meer erkende asielvragers op, zie BuG 344 
  8. Antwerpen heeft haar asielaanvragers op drie jaar tijd tot 1/3 verminderd, een record.
  9. Erkende vluchtelingen vormen in 2015 maar 9% van de inschrijvingen van vreemdelingen in de
      burgerlijke stand, geboorten bij vreemdelingen 12% en de 'gewone' immigratie 79%.
10. Het aantal ambtelijke schrappingen is in 2015 verminderd, ondanks de enkele geschrapte SyriŽgangers
11. Sinds 1999 evenveel nieuwkomers uit Europa als uit niet-Europa, detail per nationaliteit zie BuG 345
12. Migratie zal het voortdurende geschenk uit de hemel voor BelgiŽ blijven, zie artikel BuG 292  

Men kan zich afvragen bij het nauwkeurig doornemen van de loop van de bevolking, nu ook met onderscheid tussen Belgen en vreemdelingen, waar Francken, N-VA en andere partijen mee bezig zijn. Zij krijgen voortdurend wat ze willen verhinderen en roeren daar de grote trom over.

Opinies en analyses, sociale media inbegrepen, hebben maar 0 tot 5% impact op de werkelijkheid, de werkelijkheid integendeel heeft 95 tot 100% invloed op het denken en analyses ervan. Zaak is dus deze werkelijkheid zo nauwkeurig mogelijk te kennen, in beeld te brengen, sprekend te maken zodat de ideeŽn erover, de analyses en de opinies er zo synchroon mogelijk mee samenlopen.

Zodus. Voor de tweede maal, maar nu meer doorwrocht en ter zake de loop van de bevolking onderscheiden voor Belgen en Vreemdelingen en dit in een evolutieperspectief van 01/01/1989 tot 01/01/2016, dwz in een periode van 27 jaar. Voor de laatste vijf jaar worden ook de asielerkenningen meegenomen. En dit alles gedetailleerd per gemeente met opgave van alle cijfers en gelardeerd met 36 grafieken voor de Vreemdelingen, 24 voor de Belgen en 36 voor de vergelijking Belgen en Vreemdelingen.

Tabel: Loop van de bevolking 1989-2015, Belgen
Tabel: Loop van de bevolking 1989-2015, Vreemdelingen
Tabel: Loop van de bevolking 1989-2015, Totale bevolking, reed gepubliceerd in BuG 332 on-line
Tabel: Vergelijking loop bevolking Belgen en Vreemdelingen

Voor elke gemeente, arrondissement, provincie, gewest en het Rijk kan eenvoudig nagegaan worden hoe de loop van de bevolking is geŽvolueerd sinds 1989. In de tabel dient enkel in kolom C de gemeent of lokaliteit geselecteeerd te worden en klaar is kees.

Bronnen: Speciaal voor Herman De Croo, een erg aandachtige lezer van deze BuG's trouwens, alle gegevens zijn uitsluitend betrokken van de Belgische statistiek zoals beheerd door Ad SEI, die we zoals alle jaren danken voor het ter beschikking stellen van dit rijke materiaal.

Enkele selecties: Afhankelijk van de politieke actualiteit zullen we teruggrijpen naar deze datastock en het materiaal valoriseren. Hier enkele voorbeelden.

1. Hoeveel vreemdelingen met verblijfsrecht worden ingeschreven in de burgerlijke stand in een gemeente en langs die weg in het Rijksregister?


Het betreft drie groepen:
1. Vreemdelingen die vanuit het buitenland naar BelgiŽ immigreren
2. Asielvragers die verblijfsrecht krijgen en zich inschrijven in de gemeente van hun keuze
3. Kinderen die bij vreemdelingen geboren worden en als vreemdeling in de burgerlijke stand ingeschreven worden.

Niet inbegrepen zijn de ambtelijk heringeschreven vreemdelingen na een ambtelijke schrapping het jaar voordien.

Zoals gezegd, deze belangrijke cijfers zijn beschikbaar in een tijdsreeks van 01/01/1989 tot 01/01/2016 en dit voor elke gemeente, arrondissement, provincie, gewest en het Rijk. Meteen wordt het duidelijk welk het aandeel is van de erkende asielvragers, dus de erkende vluchtelingen, internationaal aangeduid als 'migranten' maar in BelgiŽ altijd als asielzoekers/vluchtelingen benoemd, behoudens door sommige media die bewust of niet verwarring zaaien rond het begrip 'vluchteling' alsof het alle 'migranten' betreft.


Totalen voor BelgiŽ - Aantal


Na een dip in 2013 heeft de buitenlandse immigratie zich opnieuw op een hoog niveau gestabiliseerd. De geboorten bij vreemdelingen zijn stabiel sinds 2011 en de erkende asielvragers laten in 2015 een lichte stijging zien. Weinig nieuws onder de zon dus.

Een beter beeld komt tot stand als het % van elk onderdeel op het totaal inschrijvingen in de burgerlijke stand van vreemdelingen verrekend wordt.

  
Totalen voor BelgiŽ - %


Asielerkenning zakte na een piek in 2010 met 15% terug naar 7% in 2014 en steeg terug tot 9% in 2015. Gezien in 2016 het erkenningspercentage hoger zal liggen is een stijging van dit aandeel voorzienbaar, maar gezien het instorten van de asielaanvragen zullen vluchtelingen maar een marginaal aandeel in de immigratie blijven uitmaken. Dat is de werkelijkheid, men zegge het voort.

De erkenning asiel is maar vanaf 1997 opgesplitst van de algemene immigratie, tot dan was ze daarin inbegrepen. Merk ook de forse daling van het aantal geboorten bij vreemdelingen tussen 1989 en 2001 en de stabilisatie na een lichte stijging in 2012. Hieronder het detail van geboorten bij vreemdelingen en asielerkenning, in aandeel tav alle ingeschreven vreemdelingen in de burgerlijke stand in het Brusselse gewest:

Brussels hoofdstedelijk gewest

 

 

En hoe zit het in Molenbeek met de Marokkaanse vrouwen die volgens hun schepen door mannen uit  Marokko  worden gehaald om hier voldoende kinderen te maken voor een financieel zorgeloos bestaan. En of geen geboortebeperking dient toegepast, (sterilisatie?). Waar bleef de cijfermatige onderbouw, vroeg Sammy Madhi zich af?

Hier de grafiek van het aantal geboorten onderscheiden bij Belgen en Vreemdelingen in Molenbeek. In een volgende grafiek wordt het % van deze geboorten op de bevolking berekend.

Sint-Jans-Molenbeek

 


Ook bij de 'Belgen' in Molenbeek, waarvan een groot deel met migratieachtergrond, daalt het geboortecijfer. En als deze geboortecijfers in verhouding worden gesteld tav de respectievelijk Belgische en vreemdelingenbevolking is er bij beiden een onmiskenbare dalende tendens waar te nemen. Wat niet wil zeggen dat de geboortecijfer laag is in Molenbeek, maar hebij de Molenbeekse schepen gaat het om veel geblaat en weinig wol omdat zij de indruk wekt dat het om een recent en ongecontroleerd fenomeen gaat waar dringend iets aan moet geboren. Al is de leugen nog zo snel, de werkelijkheid achterhaalt ze wel.

Wie nog enkele uren wil verwijlen in deze rijke statistieken en grafieken moet de tabellen maar eens ter hand nemen. Dit puntje sluiten we af met het geboortecijfer in aantal en % voor Belgen en Vreemdelingen in Antwerpen.

Antwerpen


Berekend als % op de respectievelijke bevolking is ook hier stabilisatie en daling van het aantal geboorten bij Belgen en Vreemdelingen, alhoewel bij deze laatsten na een verdubbeling tussen 2002 en 2012. Maar ook hier brengen de % op de respectievelijke bevolking een nuance.


Bij de Belgen is het geboorte% gestegen tot 1,5% om dan licht te dalen. Bij de vreemdelingen is er een forse terugval van 2,3% naar 1,8% in 2013. Merk dat in Antwerpen het geboorte% hoger ligt dan in Molenbeek, zowel bij Belgen als vreemdelingen.

2. De loop van de bevolking onderscheiden voor vreemdelingen en Belgen

Dat het statuut 'vreemdeling' z'n betekenis zou verloren hebben omdat er 2x meer Belgen met migratieachtergrond zijn dan 'vreemdelingen' is een misvatting. Hoe hoger het aantal vreemdelingen hoe groter het democratisch deficit omdat deze rechtsgeldige inwoners van BelgiŽ geen stemplicht en een zwakkere rechtspositie hebben. Door de beperking van de Belgwordingen is het % vreemdelingen in Brussel gestegen tot 35%, dat is meer dan 1/3. In 2005, tien jaar geleden bedroeg het maar 26%. Dit is een van de belangrijkste oorzaken die de samenhang en de democratische participatie van een bevolking fundamenteel ondergraven. Het is het sluipende gif dat alle 'democratische' partijen heeft aangetast. Dat is het nieuwe fundamentalisme van de 'rechtsstaat'. Het brengt Brussel dicht bij een toestand van 'apartheid' zoals die jaren in Zuid-Afrika heeft bestaan. In Sint-Joost-ten-Node is 43% van de bevolking vreemdeling, in Molenbeek 29%.

   


Wie stelt dat de beperking van de Belgwording de cohesie in de samenleving zal vergroten vergist zich niet alleen, maar zet zich, zoals al langer geweten, tegen wat de OESO een grote verworvenheid noemt in de Belgische migratiepolitiek, nl de toegang tot het verwerven van de Belgische nationaliteit. De huidige maatregelen hebben evenwel enkel een vertragend effect maar zijn niet te min destabiliserend


Voor methodologische toelichting, zie BuG 332. Telkens voor Vreemdelingen en Belgen worden volgende elementen van de loop van de bevolking in aantallen in tabel en grafiek gebracht en dit voor alle 589 gemeenten in BelgiŽ en voor elk jaar in de periode 01/01/1989 tot 01/0/016.
 

Bevolking op 01/01
Geboorten
Overlijdens
Natuurlijk saldo
Verhuis In
Verhuis uit
Verhuis-saldo
Inwijking buitenland
Uit wachtregister asiel
Herinschrijving na ambtelijke schrapping
Totaal Immigratie
Uitwijking buitenland
Terug naar Wachtregister asiel
Ambtelijke schrapping
Totaal Emigratie
Saldo buitenlandse inwijking
Saldo migratie
Saldo uit/in Wachtregister asiel
Saldo ambtelijke schrapping /herinschrijving
Inwijking
Uitwijking
In/Uit-saldo
Bijgekomen (Geboorten+Immigratie+Verhuis in)
Afgenomen (Overlijden+Emigratie+Verhuis uit)
Evolutie zonder statistische aanpassing
Statistische  Aanpassing
Evolutie bevolking
Belg naar vreemdeling
Vreemdeling naar Belg
Saldo Belg/Vreemdelingwording
Bevolking op 31/12
Uit wachtregister asiel
Asielregister op 01/01
Asielregister op 31/12
Evolutie asielregister
Evolutie vreemdelingen + asielregister
Totaal bevolkingsevolutie
Totaal reguliere bevolking op 31/12


Exploreer de tabellen, het is onmogelijk om alle elementen hier te bespreken.

In de tabel worden daarbij nog de gegevens voor Belgen en Vreemdelingen naast mekaar gezet in een tijdsevolutie van 27 jaar. Dat levert vele interessante inzichten op waarvan we er hier enkele naar voor halen.

Belgen emigreren, immigratie buitenlanders stijgt.

In de totaalgegevens van de migratie in de loop van de bevolking worden de gegevens voor Belgen en Vreemdelingen opgeteld. Enkel wanneer het onderscheid gemaakt wordt ziet men de verschillen. We beginnen eerst met de immigratie vanuit het buitenland (herinschrijving na schrapping en asiel niet inbegrepen), de emigratie en het migratiesaldo, onderscheiden voor Belgen en Vreemdelingen in BelgiŽ. Maar hetzelfde gegeven kan met een klik voor elk van de 589 gemeenten gegenereerd worden in de tabel:


BelgiŽ


   

  


Belangrijk om zien is dat de 'Belgische' emigratie constant negatief is, dwz meer emigratie dan immigratie, het terug in BelgiŽ komen wonen van 'Belgen. Maar meer en meer zullen ook Belgen met migratieachtergrond, zoals de Italianen nu al , naar hun land van herkomst remigreren. Dit terwijl de immigratie vanuit het buitenland op een hoog peil blijft en zal blijven.

De ambtelijke schrapping en ambtelijke herinschrijving van Belgen en Vreemdelingen

Wie regulier in BelgiŽ verblijf houdt, Belg of Vreemdeling kan toch 'ambtelijk geschrapt' worden wanneer blijkt dat hij na drie bezoeken van de wijkagent niet op het adres, zoals gekend door het Rijksregister verblijft en ook niet in een andere gemeente is ingeschreven. Deze ambtelijke schrapping wordt door de gemeenteraad bekrachtigd. Wanneer in hetzelfde jaar als de schrapping de verblijfsgerechtigde inwoner toch opduikt dan wordt deze niet in de statistieken weergegeven. Dit was vroeger wel het geval en in de evolutie is dat niet altijd na te gaan vanaf wanneer. Deze inwoner wordt dan beschouwd als 'geŽmigreerd', dwz naar het buitenland vertrokken.

Wanneer in de jaren na de ambtelijke schrapping deze persoon toch nog opduikt, dwz op z'n oorspronkelijke adres of in een andere gemeente, dan wordt zij/zijn heringeschreven. Dan wordt aangenomen dat deze persoon vanuit het buitenland is geÔmmigreerd en wordt hij meegeteld om het migratiesaldo te berekenen.

Omdat volgens ons hierin een vertekening kan zitten van de werkelijke bewegingen van mensen maken we naast dit algemene migratiesaldo, ook het onderscheid tussen 'buitenlandse immigratie van fysieke personen dus, en laten de 'administratieve' bewegingen links liggen. We tellen wel de asielerkenning bij, en zoals hierboven ook de geboorten bij vreemdelingen, hetgeen een 'secundaire' immigratie is die het beeld van de inschrijvingen van vreemdelingen in de Burgerlijke stand (herinschrijvingen ambtelijk geschrapten niet meegerekend) vollediger maakt.
 

BelgiŽ - Totaal Belgen en Vreemdelingen 


 

 

Opvallend is de forse stijging van het aantal schrappingen bij de vreemdelingen, nog aangedikt doordat de herinschrijvingen vrij stabiel blijven, zodat het negatieve saldo uit de pan swingt, ook al wordt deze tendens in 2015 doorbroken. Maar ook dit gaat in geen de 'mythe' dat het vooral SyriŽgangers zijn die geschrapt worden. In feite gaat het wat SyriŽ betreft om enkele personen op een totaal van 47.112 in 2015, in 2014 waren er trouwens nog 52.078 die ambtelijk geschrapt werden.

De terugval van schrappingen en herinschrijvingen voor Belgen kan het gevolg zijn van het laten wegvallen van hen die in hetzelfde jaar zowel geschrapt als heringeschreven worden. Het saldo blijft evenwel vergelijkbaar en dat is voor Belgen in 2015 op 0 gekomen.

3. Demografisch beeld voor de bevolking, Belgen en Vreemdelingen

Er zijn vele grafieken maar de centrale grafiek blijft toch deze met de bevolkingsevolutie, het natuurlijk-, migratie- en verhuissaldo. Interessant om deze eens onder ogen te nemen voor Belgen en Vreemdelingen apart. We illustreren dit voor Mechelen, maar voor elke andere gemeente in BelgiŽ zijn deze even gemakkelijk te exploreren.

Demografische dynamiek Mechelen in aantallen, totaal en onderscheiden voor Belgen en Vreemdelingen


Totaal Mechelen

 
Mechelen - Belgen

 
Mechelen - Vreemdelingen


Demografische dynamiek Mechelen in % op de respectievelijke bevolkingen in 1989


Totaal inwoners Mechelen


Belgen


Vreemdelingen


Het natuurlijk saldo bij de Belgen ligt hoger dan bij de vreemdelingen, terwijl bij hen heverhuissaldo negatief is en bij de vreemdelingen positief. Migratiesaldo is, zoals in het algemeen, negatief, dwz meer Belgen emigreren naar het buitenland dan terugkomen. In de cijfers van de Belgen kan geen onderscheid gemaakt worden tussen migratieachtergrond en anderen.

Hoeveel Nieuwkomers de laatste 27 jaar?

In de totaalgegevens vindt men ook volgende grafieken terug die een beeld geven van de Nieuwkomers als totaal van de evolutie van het aantal vreemdelingen en het aantal Belgwordingen in elk jaar. In deze grafieken wordt ook haarfijn duidelijk dat de Belgwording na 205 (opnieuw) achterop loopt mbt de stijging van het aantal vreemdelingen, hetgeen een structurele verhoging is van het democratisch deficit. Maar zoals gezegd, is dit slechts tijdelijk. De democratie haalt uiteindelijk altijd het beleid in.


Mechelen - Aantallen


Mechelen - % op bevolking 1989


Voortgaande op het bevolkingsaantal in Mechelen van 1989 zijn er op 27 jaar 12,7% Nieuwkomers bijgekomen, dat is het totaal van  8,4% verhoging van het aantal vreemdelingen en 4,3% vreemdelingen die Belg geworden zijn. Voor de aantallen, zie de grafiek erboven.

En wordt Somers burgemeester van de wereld?, zie artikel op de homepage van Die Zeit op 25/12/206 om 16h, Die Zeit - Mechelen.

4. Antwerpen: de mythe van 'Asielstad'


  
Het aantal asielzoekers in het wachtregister in Antwerpen is op enkele jaren tijd tot 1/3 verminderd en het aantal vluchtelingen dat in Antwerpen erkend wordt eveneens. Dat er dan enkele vluchtelingen terug naar Antwerpen komen om er, als reguliere burgers mťt vrijheid van woonkeuze te komen wonen is nogal wiedes. Deze grafiek is eenvoudig voor elke gemeente aan te maken. Laat je dus niet pramen.

Ontdek de mythes over migratie door de werkelijkheden onder ogen te nemen, ondermeer in de verschillende tabellen:
 

Tabel: Loop van de bevolking 1989-2015, Belgen                  
Tabel: Loop van de bevolking 1989-2015, Vreemdelingen       
Tabel: Loop van de bevolking 1989-2015, Totale bevolking     
Tabel: Vergelijking loop bevolking Belgen en Vreemdelingen

Jan Hertogen, socioloog