BuG 34  - Bericht uit het Gewisse 29/08/06 Technische fiche juli 2006  Bron: RVA

Stabilisatie aankoop dienstencheques 
                               Gelijke groei van gebruikers en van dienstencheques. 
Dienstencheques-portaal

In elke vakantieperiode is de aankoop van dienstencheques begrijpelijk lager dan buiten de vakantieperiode, alhoewel het de derde terugval is in 2006 tot op het niveau van december 2005 (zie grafiek). Daarom heeft de RVA geoordeeld nu reeds haar prognoses voor 2006  bij te stellen tot 467 miljoen € RSZ-geld in plaats van de voorziene 512 miljoen €, het bij hen ingeschreven budget. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de 'belastingskost' die met de huidige besteding 59 miljoen € bovenop de RSZ-kost bedraagt.

Elke vermindering van aankoop van dienstencheques brengt de tewerkstelling in het gedrang verbonden aan de aankoop van dienstencheques door de burger. Gezien de wettelijke bepaalde overgang van 'contractuele' dienstenjobs naar minimaal halftijdse contracten van onbepaalde duur komt de continuïteit van dit soort tewerkstelling zelfs bij tijdelijke vermindering van aankoop, constant onder druk. In de vakantieperiode werden allicht contracten niet verlengd of verbroken en het zal van de 'herneming' na de vakantie afhangen of dienstenchequespersoneel terug onder contract komt of niet, als ze al niet elders werk gevonden hebben of terug in het zwarte circuit gedoken. Het 'tekort' aan dienstenchequespersoneel dreigt ondermeer daarom dan ook chronisch te worden.

Kerngegevens dienstencheques tot juli 2006

In juni 2006 werd het vermoedelijk overschot op het budget 2006 aan stabilisatie gebruik reeds becijferd op 125 miljoen €. In de technische fiche juli 2006 worden de feitelijke uitgaven tot juli en de prognoses voor 2006 geactualiseerd en is er nog sprake van een 'overschot' van 105 miljoen € wanneer het gebruik stabiliseert op het niveau van de eerste zeven maanden van 2006.

Tot en met juli 2006 zijn er 18.921.961 dienstencheques aangekocht, dat is op 7 maanden bijna evenveel als de 20.313.813 die in 2005 angekocht werden. Toch tekent zich een al of niet tijdelijke stabilisatie af.  

 
Als het gebruik op hetzelfde niveau blijft als de eerste zeven maanden worden er in 2006 21.544 VTE gepresteerd op jaarbasis. Dit volume komt overeen met 35.906 jobs aan gemiddeld 0,60 jobtime of 30.777 jobs als de gemiddelde jobtime 0,70 is. Deze tewerkstelling ligt ruim boven de overheidsdoelstelling van 25.000 jobs en het is de vraag waarom in zulke mate is overgebudgetteerd?

Vlaanderen blijft grootgebruiker dienstencheques

Met 71% blijft  Vlaanderen de grootgebruiker van dienstencheques tegenover 4,2% in Brussel en 25% in Wallonië in 2006. In onderstaande grafiek wordt het % aankoop dienstencheques vergeleken met het % van elk Gewest in de Belgische bevolking.
   

 
RVA vraagt vermindering budget dienstencheques met 45 miljoen.

Er is voor de vijf laatste maanden nog 106 mio € in het budget beschikbaar voor verdere groei, of in totaal 25% groei tav juli 2006, hetgeen neerkomt op een gemiddeld groeipotentieel van 4% per maand. Volgens de RVA is dat dus niet realistisch en verminderen zij hun vraag naar de RSZ met 45 miljoen €

Gelijke groei van gebruikers en van dienstencheques.

Eens gebruiker, altijd gebruiker?, of is er een grote wisseling in de gebruikersgroep?. Een eenvoudige manier om dit na te gaan is  de groei van het aantal dienstencheques en de groei van het aantal gebruikers naast mekaar te zetten. Als het aantal gebruikers sneller stijgt dan het aantal dienstencheques duidt dit op een uitval van gebruikers (of een verminderd gebruik per gebruiker, maar dat is onwaarschijnlijk).
  

 
Er is een perfect evenwicht tussen de groei van aankoop dienstencheques en de groei van het aantal gebruikers tot 342.748 einde juli 2006, er van uitgaande dat de gemiddelde aankoop per gebruiker constant gebleven is. Dit kan er op wijzen dat de gebruikers vasthoudend zijn aan de dienstencheques zonder evenwel hun verbruik te verhogen.

Dienstenchequesgeld ook voor afgeleide tewerkstelling, voor materiële kosten en goederenvervoer
 
Bij stagnatie of tijdelijke terugval van aangekochte dienstencheques is er een onmiddellijk effect op de rechtstreekse tewerkstelling. Maar dit effect speelt zeker ook bij de 'afgeleide' tewerkstelling of de overschotten. De RSZ-subsidie voor dienstencheques is volgens ISIS, een organisatie voor sociale tewerkstelling van die aard dat nog belangrijk aantal nevenactiviteiten kunnen bekostigd worden die strikt genomen niet onder de dienstencheques thuis horen. "Ondanks wat sommigen beweren blijft het mogelijk vanuit de huidige regelgeving inzake dienstencheques tijdelijk overschotten of winsten te realiseren... Een buurtdienst als ISIS kiest onverkort voor het aanwenden van dergelijke overschotten voor de realisatie van een kwalitatief en duurzaam werkgelegenheidsanbod..." staat in de visie van 28 juli te lezen. Ook Bonte laat niet na telkens te beklemtonen dat met de inkomsten van de dienstencheques een ruim aanbod van andere dienstvervelende sociale activiteiten gefinancierd kan worden in Vilvoorde. Volgens hen is dit dus ook een aanduiding voor de hoogte van de winstmarges die geboekt worden in het commerciële cirquit. 

Tegen deze achtergrond is het van belang van de Minister of in het volgende rapport van Idea Consult, informatie te krijgen over:

1. Volume van de afgeleide tewerkstelling die met dienstenchequesgeld bekostigd word.
2. Volume van het equivalent 'winst' of ‘directievergoedingen' dat met de dienstencheques gefinancierd wordt.
3. De netto kostprijs voor de werkgever van een dienstenchequer na aftrek van de diverse RSZ-en.
4. De exacte berekening van het zogenaamde ‘terugverdieneffect’
5.
De 'materiële kosten' (afschrijving wagen, brandstof, onderhoud) van het wagenpark van vervoerfirma's voor gehandicapten die door dienstenchequesinkomsten betaald worden. Een vraag bij de RVA en Minister van den Brempt hierover is nog altijd zonder antwoord.
6. De administratieve kost van het inhuren van ACCOR, de administratieve kost van de RVA en van het onderzoek van Idea Consult zoals, zonder bedragen evenwel, vermeldt in het Rapport van Idea Consult 2005. Aangevraagd bij de RVA werden wij door hen verwezen naar Idea Consult dat vooralsnog niet op onze vraag geantwoord heeft.

“Kluster” en de toekomst van dienstencheques

Ter afronding dit verhelderend interview uit Limburg@Work.be van 19 augustus 2006: "Bij Kluster merken we vooral een groeiende vraag naar poetsvrouwen en strijkdiensten. Sinds kort starten we ook een transportdienst, gebaseerd op het 'abc van het klein vervoer' De a staat voor het afhalen van bestellingen, b verwijst naar het begeleiden van mensen die moeilijk te been zijn en c duidt op het wegbrengen van spullen naar het containerpark... Ik geloof dan ook sterk in de toekomst van dienstencheques, die zowel gebruikers als werkzoekenden voordelen bieden. Al blijft natuurlijk de vraag hoe lang Vadertje Staat dit systeem kan blijven betalen", besluit Eric Devisscher.
  
Jan Hertogen, socioloog