BuG 338 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 10 september 2016
   
BuG 338 on-line                                         Printversie (5p)

Enkele Facebookpost voor wie het interesseert:
Maarten Boudry, zegt het je iets?
KŁlŁnk, radicaler en ophitsender dan haatpredikers
Vlaams Belang en N-VA blijven communicerende vaten
Interwiew voorzitter Centraalraad Moslims in Duitsland.
Mecklenburg-Vorpommern, wat iedereen vergeet
  
AXA - "Accident de parcours" of structureel?
Tewerkstelling in de Verzekeringssector doorgelicht

    
Axa werd op de meet verslagen door Caterpillar wat mededeling van ontslagen betreft. In De Standaard van 06/09/2016 stelt Nico Tanghe dat "Voorlopig de sector in BelgiŽ net geen 23.000 voltijdse jobs telt, wat nauwelijks 1.500 jobs minder is dan tien jaar geleden. Dat zal nu sneller gaan dalen dan vroeger". Dat nuanceert het negatievere beeld dat Vic van Kerrebroeck van LBC-NVK schetste, ook op basis van voltijdse jobs, voor hem ziet de toekomst er voor de sector niet rooskleurig uit, er zouden nog afvloeiingen volgen.

Maar wat is een evolutie zonder rekening te houden met de deeltijdse jobs? Toch best alle werknemers eens meetellen, voortgaande op de meest recente RSZ-statistieken (31/12/2015) en de evolutie vanaf 2009.

Zodus, voor op Charleroi wordt ingegaan, dat is voor een volgend bericht, een beeld van de loontrekkende tewerkstelling in de Verzekeringssector in BelgiŽ, en dit onderscheiden van de FinanciŽle sector. Deze gegevens komen uit de loontrekkende tewerkstelling per sector, BuG 331 on-line  waar het detail van alle sectoren, ook van de verzekeringssector op NACE-5 digit gegeven wordt, zie tabel Loontrekkende tewerkstelling 2008-2015.

De verzekeringssector zag, in tegenstelling tot de financiŽle sector haar aantal werknemers tot 50.992 toenemen op 31/12/2015, een groei met 789 werknemers op zes jaar of +1,6%, de financiŽle sector zag haar aantal werknemers afnemen met -7.631 van 81.037 tot 73.406 of -9,4%.

    

Binnen de verzekeringssector zijn er heel wat deelsectoren. De twee grootste zijn De gemengde verzekering met vooral niet-leven enerzijds met 17.616 werknemers eind 2015, en de Agenten en Makelaars, 12.251 werknemers. Deze laatsten zijn op 6 jaar met 1.025 gestegen of +8,4% op 6 jaar.

De "Activiteiten van gemengde verzekeringsondernemingen, overwegend niet-leven" zijn verminderd met 1.258 werknemers van 18.876 in 2009 naar 17.618 of -6,7%. Alle andere segmenten samen zorgen dat er voor de gehele verzekeringssector toch nog een stijging is met +1,6%.

Detail verzekeringsector: Agenten en Makelaars, Gemengde
verzekeringen vooral niet-leven en alle andere taken samen.


Enkel de gemengde verzekering, vooral niet-leven gaan er dus op achteruit, maar dat wordt meer dan volledig gecompenseerd door Agenten/Makelaars en de andere producten samen.

Het is binnen deze evolutie en met dit detail dat de verdere evoluties in de toekomst nauwgezet kunnen opgevolgd, niet alleen voor voltijdsen maar voor alle werknemers samen.

Ook al betreft het kleinere segmenten, toch is het interessant de evolutie en stand van de tewerkstelling op 31/12/2015 in het verzekeringswezen na te gaan. We pikken er de verzekeringssector uit, en ook de financiŽle sector, soms zijn het communicerende vaten. Omwille van plaatsgebrek nemen we enkel de evolutie van de laatste drie jaar, voor een overzicht vanaf 2008, zie de basistabel.
   

    Detail op NACE-5 digit 2013 2014 2015
K - FinanciŽle activiteiten en verzekeringen 126.326 125.087 124.398
       1. FinanciŽle activiteiten 75.400 74.107 73.406
  64110 Centrale banken 2.458 2.396 2.350
  64190 Overige geldscheppende financ. instellingen 55.598 54.517 53.925
  64200 Holdings 11.127 11.202 11.361
  64300 Bellegingstrusts/-fondsen en vgl financiŽle instell. 435 461 454
  64910 FinanciŽle lease 675 631 604
  64921 Verstrekken van verbruikskrediet 1.803 1.790 1.822
  64922 Verstrekken van hypothecair krediet 1.275 1.033 986
  64929 Overige kredietverstrekking 165 159 165
  64991 Factoring 361 354 361
  64992 Activiteiten van beursvennootschappen 950 991 778
  64999 Overige financiŽle dienstverlening 553 573 600
       2. Verzekeringen 50.926 50.980 50.992
  65111 Rechtstreekse verzekeringsverrichtingen leven 769 755 775
  65112 Gemengde verzekeringsondern., overwegend leven 1.830 1.479 1.450
  65121 Rechtstreekse verzekeringsverrichtingen niet-leven 3.710 3.723 3.789
  65122 Gemengde verzek. ondern., overwegend niet-leven 17.887 18.023 17.610
  65200 Herverzekeringen 176 172 170
  65300  Pensioenfondsen 83 83 82
  66110 Beheer van financiŽle markten 93 82 75
  66120 Effecten- en goederenhandel 340 336 331
  66191 Agenten en makelaars in bankdiensten 7.110 7.097 7.249
  66199 Overige onderst. activiteiten financiŽle diensten 4.639 4.795 4.805
  66210 Risicoanalysten en schadetaxateurs 1.081 1.092 1.102
  66220 Verzekeringsagenten en -makelaars 11.928 12.065 12.251
  66290 Overige onderst. Act. verzekeringen en pens.fondsen 407 409 416
  66300 Vermogensbeheer 873 869 887


Leeftijdsverdelingen in de verzekeringssector per gewest

Leeftijdsverdeling voor alle sectoren per gewest, zie BuG 336 on-line. We nemen hier enkel de verzekeringssector uit, en ter vergelijking de financiŽle sector.

Als er ontslagen vallen wordt eerst, vlug, of in laatste instantie, afhankelijk van de belangenpositie, gekeken naar de leeftijdsverdeling en of en hoeveel oudere werknemers er (nog) zijn.

Verzekeringssector (50.992 werknemers)


FinanciŽle sector (73,406)
 


De verzekeringssector is een stabiele, continue uitgebouwde sector gespreid over alle leeftijdsgroepen, dit in tegenstelling tot de financiŽle sector waar duidelijk(er) een oudere generatie aanwezig is die 'spontaan', dwz jaar na jaar samen met de babyboom (en de groei van spaar- en bankwezen indertijd) met pensioen zullen gaan. De instroom van jongeren is al meer dan twee decennia beperkt, dwz de vervangingsgraad is beperkt, elke twee personeelsleden die weggaan wordt door een nieuw personeelslid vervangen.

Voor de verzekeringen zijn er uit dat oogpunt voldoende ouderen die 'normaal' kunnen uitstromen zonder dat ze volledig vervangen worden. AXA kan dan in zekere zin een 'accident de parcours' zijn.

Verdeling werknemers verzekeringen en financiŽle sector per gewest


Bij de Verzekeringen en vooral de financiŽle sector wonen de meeste werknemers in het Vlaams gewest. Atypisch maar te begrijpen kent Brussel een evenredige vertegenwoordiging van werknemers in de verzekerings- en financiŽle branche, alleen WalloniŽ komt sterk achterop wat werknemers in deze sectoren betreft.

Leeftijdsverdeling binnen elk gewest

Verzekeringen, % leeftijdsverdeling binnen gewesten

Enkel het Brussels gewest heeft minder oudere werknemers,

 
FinanciŽle sector, % leeftijdsverdeling binnen gewesten

Vooral in het Vlaams gewest is er een piek van oudere werknemers
die meer dan in het Waals gewest en zeker niet in het Brussel gewest
zullen aanschuiven voor 'brugpensioen'.


Deze gedetailleerde info voor een specifieke sector kan nuttig zijn voor de belangenverdediging van werknemers en voor beldeidsbeslissingen die zullen genomen worden. Het illustreert ook hoe in enkele minuten tijd een schat aan informatie kan vrijgemaakt worden en dit voor elke sector tot op het hoogst gedetailleerde niveau. Het betreft volgende drie tabellen:

- BuG 331 on-line en tabel
Loontrekkende tewerkstelling 2008-2015
- BuG 336 on-line en tabel Loontrekkenden naar leeftijd en gewest 31/12/2015

-
BuG 337 on-line en tabel Publieke dienstverlening naar gewest op 31/12/015  

Jan Hertogen, socioloog