BuG 337 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 3 september 2016
   
BuG 337 on-line                                       Printversie (4p)
  
% publieke dienstverleners op loontrekkenden in elk gewest:
 43,6% in het Vlaams gewest, 46,0% in Brussels, 51,9% in Waals gewest
In BelgiŽ werkt 45,8% van de loontrekkers in Publieke dienstverlening


Wordt er dus meer op de overheid 'geteerd' in WalloniŽ? Het % ligt hoger
omdat er minder 'gewone' tewerkstelling is. Het % Publieke Dienstverleners
in verhouding tot de bevolking ligt in Vlaanderen hoger: 15,5% in het Vlaams,
15,2% in het Waals en 11,8% in  Brussel gewest, omdat er veel meer pendel is
vanuit de andere gewesten naar Brussel in de jobs Publieke Dienstverlening.

Tabel:
Publieke dienstverlening naar gewest op 31/12/015   
Noot: alle data betreffen de woonplaats  werknemers

En nog twee grafieken die de tewerkstellingssituatie in Charleroi
illustreren en nuanceren: Werk+wonen, Pendel in en Pendel uit.

Er zijn 2x zoveel werkenden van buiten Charleroi dan die er woont+werkt.
Caterpillar betreft de volledige regio en niet enkel wie in Charleroi woont.
 
Verdeling Woon+werk, Pendel in en uit naar sector in aantal
 

Verdeling Woon+werk, Pendel in en uit naar sector in aantal

Secundaire sector is maar 22,9% van de tewerkstelling in Charleroi,
Charleroi zal niet alleen overleven, het draagt de toekomst in zich,
niet enkel het tekort uitvergrote maar ook aandacht voor 't potentieel,
zie de 62 andere grafieken in tabel
Pendel, zelfstandigen, werklozen,
leefloon per gemeente en verdere toelichting in BuG 275 on-line.
Voor elk van de 589 gemeenten zijn 64 grafieken aangemaakt.

Inwoners Charleroi naar statuut in % op de bevolking  
  
Met 16% werklozen op de bevolking 15-64 jaar is de werkloosheid hoog.

In een volgende BuG gaan we dieper in op
het sociaal-demografisch profiel van Charleroi
  

Inleiding: Publieke dienstverlening - Wie doorprikt de VOKA-ballonnetjes?

Publieke dienstverlening is in deze analyse elke tewerkstelling die volledig of in hoofdzaak door publieke financiering wordt mogelijk gemaakt. Niet alleen openbare besturen op lokaal, provinciaal, gewestelijk, gemeenschappen en federaal vlak maar ook spoor, post, radio en tv, en ook restanten van publieke tewerkstelling in de secundaire en tertiaire sector. Dit laatste is detecteerbaar, ook op gewestelijk niveau, door de RSZ-bestanden na te gaan met opdeling arbeiders, bedienen en ambtenaren, zowel vast als contractueel. En dan zijn er nog de dienstencheques natuurlijk, de publieke tewerkstelling bij uitmuntendheid wat kuis en strijk betreft.

Het is aantrekkelijk om het aandeel van de publieke tewerkstelling/dienstverlening na te gaan per gewest en dan vast te stellen dat 'de Walen' het meest 'profiteren', dwz het meest door de overheid 'gesubsidieerd' worden', dwz het meest van het 'al te grote overheidsbeslag' genieten. Dit soort perverse redeneringen of conclusies gaan voorbij aan het feit dat de publieke dienstverlening in een land dť motor van de economische bedrijvigheid is, juist omdat ze stabiel is, de sociale zekerheid voedt (zonder allerhande soorten bedrijfsvoordelen) en vooral ook regulier belastingen betaalt. En elke investering in overheidstewerkstelling en publieke dienstverlening komt in cash ter beschikking van de koopkracht, evengoed als het inkomen langs sociale en bestaanszekerheid, en wordt niet afgeroomd door winsten die naar aandeelhouders gaan die het publieke geld op die wijze elders investeren of uitgeven.

Het wordt tijd dat de VOKA-verhaaltjes en klaagzangen, niet alleen door Vandeurzen, maar ook door economen en andere wetenschappers, vakbonden, en politieke representanten, die naam waardig, worden gestopt of gerelativeerd.


Publieke Dienstverlening als % op de bevolking

Publieke dienstverlening dient afgemeten aan de grootte van de bevolking omdat om evidente redenen deze dienstverlening naar het 'publiek' gericht is. Als er meer kinderen of ouderen zijn, meer werklozen of leefloners of gewoon meer inwoners, dan zal er meer behoefte zijn aan publieke dienstverleners. Zo gemeten staat het Vlaams gewest op kop met 15,5% publieke dienstverleners op de bevolking, voor het Waals gewest 15,2%. Het zwarte schaap is hier het Brusselse gewest, dat met 11,8% ondermaats bediend is met publieke dienstverleners. Niet dat deze niet aanwezig zijn op hun werkplek, maar door de pendel komen zij vanuit andere gewesten. Dat is extreem zo voor de politieagenten en ook voor spoorwegpersoneel, zoals reeds is aangetoond. En ook in Niveau 4 van Eric Goens wordt dat duidelijk aan de accenten van het aanwezige politiepersoneel, dit staaltje van kritische journalistiek is uit dat oogpunt dus nog voor iets goed.

Publieke dienstverlening als % op de 15-64 jarigen


Een andere maatstaf is na te gaan hoeveel loontrekkende publieke dienstverleners er zijn op het aantal 15-64 jarigen, dwz hoeveel er hun brood verdienen met een service aan de bevolking, in hoofdzaak betaald met overheidsgeld. De bevolking van 15-64 jaar bestaat uit werkenden, werklozen en niet-actieven, dwz degenen die niet werken of werkloos zijn.

Met deze maatstaf wordt ook aangegeven welk deel van de werkzaamheidsgraad/tewerkstellingsgraad naar publieke dienstverlening gaat. Men kan deze meter dus ook beschouwen als een 'graad van beschaving' voor een regio of land omdat ze aangeeft in welke mate de sociale functie door de overheid wordt waargenomen.

In BelgiŽ is 23,5% van de 15-64 jarigen, als loontrekkende actief in de publieke dienstverlening. In het Vlaamse gewest is dat 24,1%, het Waalse gewest 24,3% en in het Brusselse gewest 17,9%. Brussel wordt, wat publieke dienstverlening betreft uitgemolken door zowel het Vlaamse als Waalse gewest. De generatiewisseling, het komende decennium, is dť kans voor Brussel om hier een inhaaloperatie te doen.

De werkzaamheidsgraad bedraagt momenteel 61,5%, hiervan komt 23,5% voort van de loontrekkende Publieke dienstverlening, dwz meer dan  1/3. Hier dienen ook nog de zelfstandigen bijgeteld die, zoals bv geneesheren, kinesisten als vrij beroep in de gezondheidszorg actief zijn, bijgeteld.

Wie de Publieke dienstverlening wil afbouwen, raakt de kern van de economische activiteit en richt zich in feite tegen de beschaving en de fundamenten van de rechtstaat, dwz welzijn en welvaart voor de gehele bevolking.

Publieke dienstverlening als % van de loontrekkenden.

Zoals in BuG 331 on-line werd bericht is 45,8% van de loontrekkende tewerkstelling Publieke dienstverlening. De laatste vier jaar is het aandeel ervan elk jaar met 0,2% gestegen. In 2008 bedroeg de Publieke dienstverlening 43,6%. Dank zij haar Publieke dienstverlening heeft BelgiŽ in Europa het best de bankencrisis overwonnen gezien Publieke dienstverlening volledig crisisbestendig is en er alle sociale bijdragen en belastringen op betaald wordt. Het is trouwens een van de meest betrouwbare producenten van de toegevoegde waarde in BelgiŽ.

Het % Publieke dienstverleners op het aantal loontrekkenden in het Vlaamse gewest is 43,6%, in het Brusselse gewest 46,0% en in het Waalse gewest 51,9%.

Voortgaande op de werkenden met RSZ aangifte wordt een hercodering toegepast gebaseerd op de interessante opdeling van de expertencommissie in haar rapportering van de loonkost in BelgiŽ. Vooral het onderscheid voor-winst marktdiensten, en niet-voor-winst marrktdiensten (een vertaling van de aanduiding Non-Profit) is in feite revolutionair. Binnen elke Nace-categorie wordt nagegaan wat het aandeel is van de ambtenaren (contractueel en vast benoemd) in de secundaire en tertiaire sectoren. Deze worden meegenomen in de berekening van Publieke dienstverlening. Doordat deze gegevens ook per gewest ter beschikking zijn worden ze per gewest gedifferentieerd. Voor de toegepaste %, zie de tabellen. De gehele RSZ-PPO tewerkstelling, lokale en provinciale besturen wordt bij de Publieke Dienstverlening gevoegd.

En de Publieke Dienstverleners die in het buitenland wonen en in BelgiŽ werken?

Zo zijn er 18.535 op een totaal van 75.218 werknemers in BelgiŽ die hier werken en in het buitenland wonen. In de tabellen kan men nagaan hoe deze verdeeld zijn over elke concrete sector.

Tabelhoofding 1. Opdeling binnen elk gewest

Op elk niveau van aggregatie (samentelling categorieŽn) kan aan de linkerzijde van de tabel langs de +jes naar het verdere detail gegaan, zowel bij de RSZ en de RSZ-PPO tewerkstelling apart als bij de samentelling, dwz alle loontrekkenden samen. In het tweede deel wordt voor alle sectoren een nieuw overzicht samengesteld, nl de Publieke dienstverlening.
 

Tabelhoofding 2.  aandeel van elk gewest.

In dezelfde tabelhoofding, maar langs de +jes bovenaan kan een % verdeling tussen de gewesten zichtbaar gemaakt worden, met een hoger % voor WalloniŽ en een lager voor Brussel en het Vlaams gewest in vergelijking met hun bevolking. Maar zoals gezegd, het % loontrekkenden op de bevolking ligt het hoogste in het Vlaams gewest.

  

  
Zoals voor de gegevens op Belgisch niveau, zie BuG 331 on-line zijn ook alle gegevens te exploreren in deze uitgebreide en toegankelijke tabel per gewest, en voor werkenden in BelgiŽ en wonend in het Buitenland, zie tabel
Publieke dienstverlening naar gewest op 31/12/2015   

Een verdere bespreking per onderdeel zou te ver leiden. Met deze BuG wordt het unieke, en nergens anders beschikbare materiaal over de tewerkstelling in BelgiŽ ter beschikking gesteld, vooral voor wie het belang van de werknemers in alle gewesten wil aan de orde stellen en verdedigen, en voor het beleid dat doelgerichter het maatschappelijk en sociaal belang kan dienen, tegen de demagogen van het 'overheidsbeslag', alsof het een taart is die makkelijk kan worden afgeroomd.

Jan Hertogen, socioloog