BuG 328 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 2 juni 2016
   
BuG 328 on-line                           Printversie (13p)

Keuze voor studeren vermindert werkloosheid in elk gewest
maar in Brussel het meest
 


Update: Brussel heeft elke democratische legitimiteit verloren door
het ontbreken van stemrecht voor ondermeer de 25-40 jarigen
waar bijna 50% vreemdeling is zonder politieke rechten
   


 
Bron AEK:
Bevolking 15-29 jaar naar statuut en gewest, 1999-2015     
Actiris: Overzicht werkloosheid/leefloon Brussel AEK en Actiris          


Vooraf: enkel bekommernissen zoals gepubliceerd op andere media:

- Gevangenen:  Minimale zorg nalaten is zichzelf te schande maken, op Newsmonkey 30/05/2016
- Herdenking politieke gevangen: op DWM, 29/05/2016, de 36 kransen en prachtige versie Moorsoldaten
- Een programma voor de Non-Profit: oa 30 urenweek voor 60+ in alle sectoren: Facebook op 26/05/2016
- Identiteitscrisis voor vluchtelingenstaatssecretaris Francken: Facebook op 26/05/2016
- % moslims per gemeente in Sudpresse 25/05/2016, de krant, reactie UNIA en antwoord redactie

BuG 329

In BuG 325 on-line werd vastgesteld dat Brusselse werklozen langs een keuze voor studeren uit de werkloosheid verdwenen. Maar hoe is deze evolutie in de andere gewesten en wat is het % studenten, werkenden, werklozen en niet-actieven in de andere gewesten. In deze BuG worden de gewesten naast elkaar gezet en wordt, zoals in de BuG over het Brussels gewest een overzicht gegeven van de andere gewesten.

Om de Brusselse situatie en evolutie te kunnen begrijpen is het van belang de leeftijdsverdeling voor ogen te houden in een dynamisch perspectief. Dat kan door de leeftijdsverdeling 2010 vijf jaar door te schijven naar 2015, dwz de 20 jarigen van 2009 worden geplaatst op de 25 jarigen van nu. o wordt duidelijk of er een groei of afname geweest is door immigratie of verhuis. Het geeft per leeftijd aan hoe op vijf jaar tijd de leeftijdscategorieŽn wijzigen en wat in feite de impact is van de in- en uitstroom van jongeren in een gewest.

1. Demografische evolutie naar leeftijd 2009+5 jaar - 2014

Eerst tekenen we op een grafiek het aantal inwoners per leeftijdsjaar tussen 15 en 64 jaar. Als we daarop de leeftijdsverdeling plakken van 5 jaar voordien maar telkens 5 jaar bijgeteld bij de leeftijd, dan wordt duidelijk of er instroom of uitstroom is langs migratie/verhuis en dit per leeftijdsjaar.

1.1. Vlaams gewest

De lichtblauwe lijn geeft aan wat de leeftijdsverdeling zou geweest zijn als het aantal per leeftijdsjaar gedurende de vijf jaar na 2010 hetzelfde zou gebleven zijn. Het verschil met de werkelijke situatie wordt duidelijk tav donkerblauwe lijn: onder de donkerblauwe lijn is instroom (vanuit immigratie en verhuis-in), erboven is uitstroom (emigratie, verhuis-uit, overlijden).In het Vlaams gewest is er dus een verhoogde instroom tussen 18 en 40 jaar, langs immigratie en verhuis naar het Vlaams gewest.

In deze grafiek wordt ook duidelijk dat de instroom van jongeren op de arbeidsmarkt vanaf de huidige 24 jarigen dalend zal zijn tot de huidige 10 jarigen zich aanbieden, binnen 15 jaar dus, dan pas zal de instroom terug stijgend zijn. Op de grafiek is ook duidelijk dat de uitstroom vanaf de huidige 61 jarigen alsmaar zal stijgen tot de huidige 50 jarigen zich aanbieden. Dwz. de komende 15 jaar zal een alsmaar dalende instroom van jongeren (op 24 jaar) in de arbeidsmarkt samengaan met een alsmaar stijgende uitstroom uit de arbeidsmarkt. En dat heeft niets met economie of beleid te maken, dat is de wet van de demografie, of het zelfhelend vermogen van de samenleving. Enkel versterkte immigratie
en ondersteuning vanuit Brussel zal het Vlaams gewest van terugverval kunnen redden.

Maar ook in het Vlaams gewest zal de werkloosheid verder dalen, zal de discriminatie op de arbeidsmarkt omwille van migratieachtergrond afnemen om economische redenen, zullen de hoofddoek en andere religieuze symbolen meer op de werkvloer zichtbaar worden en zal de werkloosheid verder opdrogen.

1.2. Waals gewest

In tegenstelling tot het Vlaams gewest is de instroom van 21 jarigen een drietal jaren dalend in het Waals gewest en dan 2 decennia stabiel, met allicht zoals in het verleden weinig immigratie. Enkel tussen 25 en 40 jaar is sprake van een instroomsaldo, allicht meer vanuit de andere gewesten dan vanuit het buitenland. Het Waalse gewest geeft blijk van een grote demografische stabiliteit, alhoewel ook hier de alsmaar verhogende uitstroom van een kleinere babyboom toch ruimte zal maken voor de continue instroom van jongeren en weliswaar langzaam ook de werkloosheid zal verminderen.


 
1.3. Brussels gewest

En dan Brussel. Ook al gaat het om kleinere aantallen, toch is deze oefening voor Brussel erg leerrijk. Nagegaan wordt dus wat de instroom-uitstroomdynamiek geweest is als de leeftijdsverdeling van vijf jaar terug vijf jaar wordt doorgeschoven en geplakt op de huidige leeftijdsverdeling.

Voortgaande op de commentaar bij vorige twee grafieken kan de betrokken lezer er zelf al een en ander uit afleiden.

- Vooreerst de opvallende instroom vanuit de migratie, en allicht ook van jongeren uit andere gewesten in de leeftijdsgroep 15-29 jaar, met een maximale ophoging van inwoners tussen 25 en 29 jaar. Na de leeftijd van 33 jaar valt het surplus langs immigratie/verhuis praktisch volledig stil, dwz dat eventuele immigratie/verhuis-in volledig gecompenseerd wordt door emigratie of verhuis-uit. Maar Brussel heeft dus continue te maken met nieuwe jongeren die zich bijkomend aan de reeds aanwezige jongeren in de tewerkstelling, studie, sociale- en bestaanszekerheidssystemen aanbieden. Dat is, in tegenstelling tot de andere gewesten, een unieke situatie. Deze situatie is dynamisch dwz dat deze jongerengroep tot de leeftijd van 30 jaar continue aangroeit en wisselt. Vanaf 30 jaar blijft ze op hetzelfde peil. Maar als deze leeftijdsverdeling 15 jaar wordt doorgeschoven dan zal de instroom van jongeren in de beroepsbevolking dalen van 20.000 tot 12.000 of bijna een halvering.
 
- De komende 15 jaar zal dus ook in Brussel een alsmaar lager aantal jongeren de arbeidsmarkt vervoegen. Immigratie en verhuis van jongeren naar Brussel zal afkalvende instroom alleen maar kunnen vertragen. In tegenstelling tot de andere gewesten is evenwel in Brussel geen sprake van een babyboom of versterkte uitstroom uit de arbeidsmarkt. Dat verhoogt uiteraard het belang van de afnemende instroom van jongeren in de actieve bevolking (tussen 21 en 24 jaar). Maar hier dient de forse afname van de oudere pendelaars mee verrekend.

- Zaak is dat Brusselaars, en vooral de jongere Brusselaars de pendelaars uit het Vlaams en Brussels gewest de komende 15 jaar moeten vervangen. De groeiende krapte op de arbeidsmarkt in Vlaanderen zal sowieso deze pendel vanuit het Vlaams gewest doen afnemen Op een lager niveau zal ook in WalloniŽ z'n pendel naar Brussel zien afnemen.
Opleiding, (her)scholing en volwassenenonderwijs moeten het komend decennium alle kwalificaties kunnen leveren om deze vervangingsoperatie van oudere pendelaars door gekwalificeerde jongere Brusselaars tot een goed einde te brengen. Maar ook hier zal de zelfregularisatie van de samenleving sterker blijken dan economie, beleid, vooroordeel of racisme.

   


Update: Enkele grafieken die de specifieke Brusselse demografische situatie belichten in vergelijking met de andere gewesten:

% van elk leeftijdsjaar in de bevolking per gewest voor 2015, eerst de totale bevolking, dan de vreemdelingen en vervolgens de Belgen.

% leeftijdsverdeling totale bevolking

  
% leeftijdsverdeling voor vreemdelingen

 
% leeftijdsverdeling voor Belgen

 

Bovenstaande grafieken zijn een hoofdbreker, een uitdaging voor het voorstellingsvermogen en van de impact van deze werkelijkheid op beleid.

De gegevens zijn dan aanwezig om in deze update het % 'vreemdelingen' te bereken in de bevolking per leeftijdsjaar, en het resultaat mag echt wel verrassend of verduidelijkend genoemd worden.Tussen 30 en 36 jaar zijn de inwoners van Brussel voor praktisch de helft 'vreemdelingen. In dynamisch perspectief is er een fikse aangroei tussen 18 en 30 jaar, die hierboven ook al vastgesteld werd en die dus voor uit 'vreemdelingen' bestaat. Zij moeten langer op Belgwording wachten en zij zijn uitgesloten van de gewestelijke en federale politieke besluitvorming voor een groep in de meest dynamische jaren van hun leven. Deze grafiek illustreert de 'apartheid' die zich in Brussel sinds jaar en dag genesteld heeft, en die elke democratische legitimiteit aan Brussel ontneemt.
 
1.4. Aandeel leeftijdscategorieŽn in de 15-29 jarigen

Om deze demografische voorbeschouwing af te ronden nog het 'statische' beeld van het aandeel van de leeftijdscategorieŽn in het aantal jongeren van 15-29 jaar. In tegenstelling tot andere gewesten is er in Brussel continue een sterke stijging in de leeftijdscategorie 25-29 jarigen hetgeen ook zichtbaar wordt in het % op de totale groep 15-29 jarigen.
  

 

  
Meer dan 40% van de de 15-29 jarigen in Brussel is 25-29 jaar, tegenover 35% in het Vlaams en 34% in het Waals gewest. De werkloosheid is in Brussel een belangrijker probleem voor de 25-29 jarigen dan voor de jongeren -25.
 
2. De gewesten vergeleken naar statuut van de jongeren 20-24 jaar

Opeenvolgend zetten we het % Studenten, andere-niet-Actieven, de studenten en andere niet actieven  samengenomen, de werklozen en de werkenden naast elkaar per gewest. De grafieken voor het totaal van de 15-29 jarigen en vervolgens voor 15-17jarigen, 18-19 jarigen, 20-24 jarigen en de 25-29 jarigen, zijn beschikbaar maar ze hier publiceren zou teveel van het goede zijn, hoe interessant ook. We gaan verder in op de categorieŽn 18-19 jarigen, waar schooluitval aan de orde kan zijn, 20-24 jarigen, een spilcategorie waarin de meeste jongeren de overgang naar de actieve bevolking maken en de 25-29 jarigen die in Brussel een groter aandeel hebben dan in andere gewesten.

2. 1. De gewesten vergeleken naar statuut van de jongeren 18-19 jaar

Studenten 18-19 jaar

Alsmaar stijgend komt Brussel op de eerste plaats met % studenten

Andere niet-actieven 20-24 jaar

Niet actieven (de NEET's) zijn in Brussel op het hoogste niveau
NEET:
Not in Education, Employment or Training

Werklozen 18-19 jarigen

Werkloosheid is het sterkst dalend in het Brusselse gewest

Werkenden 18-19 jarigen

Het aantal werkenden daalt in dezelfde mate als het aantal studerenden stijgt
 

2. 2. De gewesten vergeleken naar statuut van de jongeren 20-24 jaar

Studenten 20-24 jaar

Brussel, het hoogste % studenten en de sterkste stijger na 2012
 
Andere niet-actieven 20-24 jaar


Niet-meer studerenden die niet werken en ook niet werkloos zijn.
In Brussel stijgt dit % tot bijna 12%, in Vlaams gewest is het 5%.
 
Werklozen 20-24 jaar

 Brussel zakt onder de 14%, lager dan in het Waals gewest.

Werkenden 20-24 jaar

26,5% werkenden in Brussel, 47,7% in Vlaams en 32,5% in Waals gewest.
Verlies aan werkenden wordt volledig gecompenseerd door studenten na 2008.

2.3. De gewesten vergeleken naar statuut van de jongeren 25-29 jarigen

Studenten 25-29 jaar

% studenten bij 25-29 gaat in Brussel naar dubbel niveau van Vlaams gewest
 
Niet-Actieven 25-29 jaar

Het % niet-actieven daalt in Brussel naar Waals niveau

Werklozen 25-29 jaar

% Werklozen op hoog niveau in WalloniŽ en Brussel, dat daalt
 
Werkenden 25-29 jaar

Werkzaamheidgraad van 62% in Brussel, 67% in WalloniŽ en 82%Vlaams

3. Overzichten per gewest.

Zoals in BuG 325 on-line voor het Brussels gewest wordt in enkele grafieken de samenhang tussen de diverse statuten voor het Vlaams-, Brussels en Waals gewest getoond. In de lijndiagrammen wordt de evolutie van de %ges duidelijk, in de stapeldiagrammen wordt het volume duidelijk van de diverse statuten binnen de leeftijdscategorie 20-24 jarigen en 25-29 jarigen. De grafieken spreken voor zich en illustreren de commentaar zoals hierboven reeds gegeven.

3.1. Gewesten 20-24 jarigen - Lijndiagrammen 

 


3.2.  20-24 jarigen - Stapeldiagrammen 

 


3.3. Gewesten 25-29 jarigen - Lijndiagrammen

 

 

 


3.3. Gewesten 25-29 jarigen - Stapeldiagrammen 

 


Jan Hertogen, socioloog