BuG 311 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 3 maart 2016
   
BuG 311 on-line                             Printversie (13p)

 
55.425 asielvragers op 01/01/2016 in Wachtregister Asiel,
30.000 verblijven in opvang Fedasil/OCMW.  25.000 zijn buiten opvang,
 wie trekt zich hun lot aan,  waarom spreekt niemand over hen?

Tabel:
Asielzoekers in Wachtregister Asiel 2012-2016
alle cijfers, 3 grafieken en op elk element sorteerbaar
Samenvatting: Wachtregister en Opvang 01-01-2016

Gegevens in de tabel zijn geupdated, ook enkele tabellen hieronder
   
Ter info linken naar documenten van het Vlaams agentschap
Integratie & inburgering i.v.m. hun monitoring asielinstroom:     
Situatie 31/12/2015: Monitoring asielinstroom 16 januari 2016
Situatie 15/02/2016: - asielaanvragen en beschermingsgraad  
                              - opvangplaatsen op 15/2/2016              
                               - profiel personen in opvang                    

Ook de gegevens van het Agentschap Integratie & Inburgering
(situatie 31/12/2015) werden in de tabel en BuG verwerkt
.

 
1. Inleiding

Misschien moeten we bescheidener zijn, misschien leven we in een andere werkelijkheid, soms lijkt het of het om het even is wat vastgesteld en bekendgemaakt wordt. En nu weer het Wachtregister Asiel, waar in de Kerst- BuG 299 on-line al de vraag werd gesteld naar de 25.000 asielvragers uit het Wachtregister asiel die buiten opvang, dus buiten de Fedasil organisatie, LOI's inbegrepen, hun plan trekken. En Theo Francken die nu toegang wil tot het rijksregister om na te gaan welke asielvragers in opvang werken, zodat hij ze buiten de opvang kan stoten en plaats maken voor anderen. Een asielzoeker kan na 4 maanden werken met een arbeidskaart C of van meet af aan als zelfstandige, zie Kruispunt Migratie-Integratie.

Wie zijn ze, deze asielzoekers die hun plan trekken, al of niet werken na vier maanden verblijf, of onmiddellijk als zelfstandige aan de slag gaan. Hoeveel asielzoekers zijn er die al een jaar of langer in het wachtregister op een uitspraak wachten en die niet in de opvang maar gewoon tussen de bevolking leven? Wie trekt zich hun lot aan, wie begeleidt hen, wie helpt hen met het huiswerk van hun kinderen, wie ondervangt mee het drama wanneer ze afgewezen worden. Zij hebben het nadeel dat ze geen Bed, Bad en Brood vragen en zo onder de radar blijven, maar dus wel in een gemeente in BelgiŽ ingeschreven zijn. Ook hun kinderen volgen school, ook zij doen beroep op minimale gezondheidszorg. Maar ze verblijven niet in een van de collectieve centra, zij leven en wonen in een gemeente maar buiten de Lokale Opvang Initiatieven. Zij kunnen ook niet meer (terug) in deze opvangstructuur. Als gesproken wordt over 10.000 bijkomende plaatsen en de recent goedgekeurde 5.000 in het spreidingsplan voor de OCMW's, de nieuwe LOI's die zouden moeten bijkomen, dan is dit voor asielvragers die nog gaan toekomen, tot een aantal van hen zal uitvliegen naar vrienden of zelf een woonverblijf zal zoeken of gewoon aan de slag zal gaan en buiten leefloon en sociale zekerheid zelf zal instaan voor hun onderkomen, en van daaruit de afhandeling van hun asielvraag afwachten.

Waarom kan niemand een beeld geven van deze vergeten groep van reeds langer wachtenden op de uitkomst van hun asielvraag, of asielvragers met een negatieve beslissing die nog even in het wachtregister aanwezig zijn. Of zijn ze echt een fantoom, maar waarom hebben zij dan een code bij het rijksregister die hen tot het Wachtregister doet behoren? In deze BuG zullen we, voorgaande op de recent publiek vrijgegeven data van het rijksregister dat beeld proberen bij te stellen met een update op 01/01/2016 en dit per gemeente, provincie, regio en BelgiŽ. Tevens zullen we aangeven hoeveel asielzoekers reeds in de 'klassieke' opvang zitten, de LOI's, de collectieve opvang die afgesproken is tot 31/12/2015 zodat de vergelijkingsdata haarfijn bij elkaar aansluiten. Wie doet, of zoekt nog mee?

2. Het Wachtregister Asiel per gemeente, een rijke bron van informatie

Het is elk jaar wachten op de updates van het Rijksregister, nl deze van het totaal van alle registers op 01/01/2016, die enkele dagen geleden zijn vrijgegeven op hun website. Het aantal inwoners per gemeente van de eerste 2 registers is al langer gepubliceerd en was al voor enkele kranten aanleiding om de bevolkingsevolutie, van Limburg bv in De Standaard, in beeld te brengen. Maar nu is het zover, het Wachtregister per Gemeente kan berekend en in deze BuG gepubliceerd worden.

Het Rijksregister zegt het zo op hun website: 1ste en 2de register, nl het Bevolkings- en Vreemdelingenregister:" In deze statistiek worden de personen opgenomen die zijn ingeschreven in het bevolkings- en het vreemdelingenregister van een Belgische gemeente. Er wordt geen rekening gehouden met de personen die zijn ingeschreven in het wachtregister". Alle registers samen: "
alle personen die ingeschreven zijn in de gemeente op de eerste dag van de afgelopen maand, ongeacht het register waarin zij ingeschreven staan (bevolkingsregister, vreemdelingenregister of wachtregister)." In het wachtregister bevinden zich ook diplomaten in afwachting van de controle door de politie bij een domiciliŽringsaanvraag, die zijn marginaal in de cijfers. Het Wachtregister per gemeente bekomt men door het verschil te maken tussen 'alle registers' en het '1ste en 2de register'. Poepsimpel zou men in de Kempen zeggen.

3. Tabel: Asielzoekers in Wachtregister Asiel per gemeente 2012-2016

De tabel Wachtregister Asiel is een rijke bron aan informatie:

- Bevolkingscijfers: het gaat om de niet-officiŽle bevolkingscijfers zoals jaarlijks gepubliceerd door het Rijksregister volgens de twee hierboven vermelde criteria: alle registers samen en het 1ste en 2de register. Deze cijfers staan los van de gecontroleerde en officieel door de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium, de ADS-SB (het vroegere AD SEI dat de opvolger was van het NIS), gepubliceerde statistieken. Door evenwel jaarlijks de cijfers van het Rijksregister te nemen zoals gepubliceerd op een zelfde ogenblik van het jaar (01/01/2016) komt een betrouwbaar overzicht tot stand, vergelijkbaar in de tijd, met inbegrip dus van de aftrekking (Alle registers samen- (1ste en 2de register))=Wachtregister Asiel.
- Het Wachtregister Asiel van 01/01/2012 tot 01/01/2016: al 5 jaar worden deze gemeentelijke cijfers bij gehouden: aantallen in wachtregister Asiel, het aantal per 1.000 inwoners, de evolutie in aantallen en in %.
- De opvangcapaciteit Fedasil op 01/01/2016, voor Vlaams en Brussels gewest zoals gepubliceerd door het Vlaams agentschap Integratie en Inburgering, afdeling Monitoring Asielstroom, met onderscheid tussen Collectieve Opvang, Individuele Opvang en Niet-Begeleide Minderjarigen, met specificering van alle betrokken partners.

Een kleine grafische functie is toegevoegd aan de tabel. Door de rij met gegevens te kopiŽren (stap 1) en te plakken op het blad Grafiek (stap 2) van de tabel (in de 2de rij) verschijnt de evolutie 2012-2016 in aantal, per 1.000 inwoners en de vergelijking met de opvangcijfers Fedasil naar aard voor het Vlaams gewest en Brussel, en het totaal voor het Waals gewest. Hieronder het voorbeeld voor Antwerpen.

Antwerpen

 

   

 

De nieuwe beleidsvoerders in Antwerpen hebben gezorgd voor een volledige sanering van het Wachtregister, dit in tegenstelling tot alle andere gemeenten, cfr het gemiddelde voor BelgiŽ. Of hoe men zich kan ontdoen van datgene waarvan men niet houdt, ook al is 60% van de -18jarigen in Antwerpen van vreemde herkomst. Maar toch biedt Antwerpen nog een thuis voor 2.305 personen in het Wachtregister Asiel, en staan er maar 331 geregistreerd in de opvang. Of heeft Antwerpen er voor gezorgd dat een goed aantal wachtenden is erkend als vluchteling, of een erkenning als subsidiaire beschermde heeft gekregen of door Theo Francken om humanitaire redenen is 'geregulariseerd', hij heeft als staatssecretaris de bevoegdheid om een regularisatie om humanitaire redenen individueel volgens eigen inzicht toe te kennen?

4. Wachtregister Asiel, fictie of werkelijkheid

Elke asielaanvrager moet gedurende z'n aanvraag ingeschreven zijn in een gemeente, ook wanneer er beroep wordt aangetekend tegen een negatieve beslissing of in afwachting van uitzetting of vertrek. Maar ook maximaal 2 maanden na erkenning wanneer hij nog in een opvangcentrum verblijft en nog niet is ingeschreven in een andere gemeente. Maar vooral en in hoofdzaak wordt het Wachtregister gevoed door nieuwe asielaanvragers, en is er een continue uitstroom door erkenning, terugkeer, vrijwillig of gedwongen, verhuis of 'niet meer aanwezig zijn op het gekende adres.

Een asielvrager is dan ook niet verplicht in een opvangcentrum of opvangkader (zoals de individuele opvang van OCMW's of het VluchtelingenWerk Vlaanderen (750 plaatsen) te verblijven maar daarbuiten wordt geen ondersteuning (meer) geboden. Na 4 maanden kan een asielvragen met arbeidskaart C werken en een loon verdienen, of van meet af aan zich als zelfstandige inschrijven en zo een inkomen verwerven. Na erkenning als vluchteling of met subsidiaire bescherming wordt men geschrapt uit het Wachtregister asiel. Deze schrapping kan ook gebeuren bij verhuis naar een andere gemeente, bij terugkeer naar het herkomst- of ander land, of wanneer men als inwoner zonder papieren in BelgiŽ blijft. Soms kan dat enige tijd duren wanneer bv geen melding van terugkeer of verhuis is gebeurd, en het door gemeentelijke ambtenaren of politie wordt vastgesteld. Maar dan nog zal men controleren of de betrokken asielvrager niet in een andere gemeente is ingeschreven. Het rijksregister kan trouwens op elk moment nagaan wat het 'statuut' is van een asielvrager, en of hij nog in de georganiseerde opvang verblijft. Waarom al deze gegevens niet gebundeld worden en minstens statistisch verwerkt zou een interessante vraag kunnen zijn op het politieke forum.

Domiciliering in de opvangplaats behalve...

Voor het statistisch overzicht per gemeente is het niet altijd duidelijk of een asielvrager in de verblijfsgemeente dan wel nog in Brussel een voorlopige inschrijving krijgt. In geval van 'nood- of voorlopige opvang' zoals Sijsele (Damme) wordt de domicilie op Brussel gezet. De 500 van Sijsele zijn dus niet in Sijsele maar in Brussel ingeschreven. Nu Sijsele gedeeltelijk omgevormd wordt naar een vastere opvang worden er in 2016 ook asielvragers gedomicilieerd.

De overheden kunnen geen beeld geven van het wachtregister asiel en Fedasil heeft er zelf blijkbaar geen kennis van of doet hierover geen uitspraken .

De proef op de som

Daarom hebben we de proef op de som genomen en een gemeente gevonden die per 01/01/2016 is nagegaan hoeveel inwoners een code "wachtregister asiel" hadden en hoeveel er in de opvang zaten, in hun geval de Lokale Opvang Initiatieven. Zij hadden geen Fedasilopvang in hun gemeente. In deze gemeente van meer dan 60.000 inwoners komt onze berekening op basis van rijksregistergegevens uit op 341 inwoners in het Wachtregister Asiel op 01/01/2016. De gemeentelijke diensten telden er 331 waarvan er 130 in een LOI van hun OCMW werden opgevangen en daarnaast nog 35 opvangplaatsen in een individuele opvang van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, samen dus 165 in opvang. Het verschil van 166 zijn dus asielzoekers zonder opvang waaronder ook enkele uitgeprocedeerden, zo melde de gemeente. Deze gemeente kon daarbij voor elk van deze 331asielvragers perfect de nationaliteit opzoeken en doorgeven. Zij zijn dus geen fictie, alleen blijven ze in de overheids- en opvangstatistieken volledig buiten beeld. Zij bevinden zich dus in een grijze zone waarvan de overheden, Theo Francken inbegrepen, doen alsof ze niet bestaan. Jawel, als er asielzoekers zijn die een loon verdienen dan moeten ze naar deze grijze zone, dus buiten opvang.

Eurostat geeft wel de cijfers van het Wachtregister Asiel van BelgiŽ

Niet voor Europa echter, die geven wel cijfers over het Wachtregister Asiel. Wie op Eurostat-bevolking even gaat grasduinen zal bij de bevolkingscijfers voor 01/01/2015 in BelgiŽ 11.258.434 inwoners tellen, wachtregister asiel inbegrepen gezien het door Europa verplicht is de asielzoekers in de officiŽle bevolkingscijfers op te nemen. Niet zo in BelgiŽ waar ze nog altijd en tegen de Europese regelgeving in weggemoffeld worden. BelgiŽ telt volgens de officiŽle Belgische statistiek 11.209.044 inwoners op 01/01/2015, en daarmee basta, het verschil, 49.390 asielvragers, bestaat niet. En buiten de bevolkingscijfers bestaan enkel de asielvragenden in opvang die op 31/12/2015 met zo 'n 30.000 zijn. Over de 25.000 asielvragers buiten opvang op 01/01/2016 zwijgt iedereen als vermoord.
 
4. Overzicht in de tijd voor BelgiŽ en de gewesten

Het overzicht van het Wachtregister Asiel kan vanaf 01/01/1997 opgebouwd met statistieken die tot voor enkele jaren ook aan de Studiedienst van de Vlaamse regering werden geleverd, maar die toelevering is in 2012 gestopt. Enkel een parlementaire vraag van Bert Anciaux heeft in 2012 de omerta over deze cijfers even kunnen doorbreken. Het overzicht wordt dus vervolledigd met de hier geschetste berekening op basis van Rijksregistercijfers, die de toets met Eurostat en een concrete gemeente hebben doorstaan.

Vier tabellen en een grafiek kunnen de evolutie per gewest illustreren: aantallen, het aantal asielvragers in Wachtregister per 10.000 inwoners, het % dat elk gewest opvangt en de evolutie-index waarbij het aantal in 2003 (hoogste historische piek) gelijkgesteld wordt aan index 100.
    

Wachtregister Asiel 01/01/1997-2016
op 01/01 Vlaams  Brussels  Waals  BelgiŽ 
1997 7.424 5.845 7.083 20.352
1998 6.511 8.136 4.181 18.828
1999 11.939 17.438 4.119 33.496
2000 25.464 35.331 7.904 68.699
2001 37.704 39.285 11.397 88.386
2002 43.670 31.703 16.218 91.591
2003 42.761 34.855 18.061 95.677
2004 38.803 26.310 18.059 83.172
2005 41.780 28.592 20.547 90.919
2006 38.359 27.293 19.099 84.751
2007 34.096 20.806 17.137 72.039
2008 30.117 17.180 15.417 62.714
2009 26.967 13.997 13.895 54.859
2010 23.340 12.715 11.493 47.548
2011 22.471 13.151 10.690 46.312
2012 26.283 12.231 18.923 57.437
2013 27.555 13.100 22.054 62.709
2014 24.809 12.271 15.295 52.375
2015 18.177 11.731 16.407 46.315
2016 22.181 12.528 20.716 55.425

 

Wachtregister Asiel  1997-2016 op 1.000 inwoners
01/01/ Vlaams  Brussels  Waals  BelgiŽ 
1997 13 62 21 20
1998 11 86 13 19
1999 20 184 12 33
2000 43 373 24 68
2001 64 414 34 87
2002 74 334 49 90
2003 73 368 54 94
2004 66 277 54 82
2005 71 302 62 90
2006 65 288 58 84
2007 58 219 52 71
2008 51 181 47 62
2009 46 148 42 54
2010 40 134 35 47
2011 38 139 32 46
2012 45 129 57 57
2013 47 138 67 62
2014 42 129 46 52
2015 31 124 49 46
2016 38 132 62 55

       


Het Brussels gewest heeft tussen 1998 en 2008 tot zes maal meer de druk
van het Wachtregister Asiel opgevangen dan het Waalse of Vlaamse gewest.
Zelfs nu vangt Brussel 3x meer asielvragers in het Wachtregister op dan het
Vlaams gewest en 2x dat van het Waalse, het Vlaams gewest maar de helft
van dat van het Waalse gewest
  

% Wachtregister Asiel 1997-2016 per gewest 
  Vlaams  Brussels  Waals  BelgiŽ 
1997 36% 29% 35% 100%
1998 35% 43% 22% 100%
1999 36% 52% 12% 100%
2000 37% 51% 12% 100%
2001 43% 44% 13% 100%
2002 48% 35% 18% 100%
2003 45% 36% 19% 100%
2004 47% 32% 22% 100%
2005 46% 31% 23% 100%
2006 45% 32% 23% 100%
2007 47% 29% 24% 100%
2008 48% 27% 25% 100%
2009 49% 26% 25% 100%
2010 49% 27% 24% 100%
2011 49% 28% 23% 100%
2012 46% 21% 33% 100%
2013 44% 21% 35% 100%
2014 47% 23% 29% 100%
2015 39% 25% 35% 100%
2016 40% 23% 37% 100%

   

Aantal wachtregister Asiel 2003 = 100
  Vlaams  Brussels  Waals  BelgiŽ 
1997 17 17 39 21
1998 15 23 23 20
1999 28 50 23 35
2000 60 101 44 72
2001 88 113 63 92
2002 102 91 90 96
2003 100 100 100 100
2004 91 75 100 87
2005 98 82 114 95
2006 90 78 106 89
2007 80 60 95 75
2008 70 49 85 66
2009 63 40 77 57
2010 55 36 64 50
2011 53 38 59 48
2012 61 35 105 60
2013 64 38 122 66
2014 58 35 85 55
2015 43 34 91 48
2016 52 36 115 58


Belangrijkste vaststelling is de reductie tot 1/3 van de Brussels asielzoekers in het Wachtregister op 20 jaar tijd, alhoewel ze toch nog altijd het dubbele opvangen dan hun aandeel in de bevolking. Ook de halvering in het Vlaams gewest is opvallend alhoewel ze daarmee nog maar 40% opvangen van het totaal aantal in 2016. Daartegenover staat de lichte verhoging in WalloniŽ tav de historische piek in 2003 met bijna 100.000 asielzoekers in het Wachtregister Asiel. Daarmee staan de asielzoekers in het Wachtregister Asiel in verhouding tot het bevolkingsaantal in WalloniŽ. De mťťropvang in Brussel staat dus gelijk aan de minder opvang in het Vlaamse gewest.

5. Wachtregister Asiel per provincie

De provincies Luik en Namen met 7 en vooral Luxemburg met 12 asielvragers per 1.000 inwoners in het Wachtregister Asiel vallen op. Dat heeft vooral te maken met het 2de leven van de Vakantiecentra voor Sociaal Toerisme die gerecycleerd zijn tot opvangcentra voor asielvragers. Deze realisatie van de arbeidersbewegingen voor de vakantie van de arbeiders werd in de zeventiger jaren nog door ons onderzocht, een Schot naast de Roos' was toen onze conclusie in de Gids op Maatschappelijk gebied.
 

Wachtregister Asiel in aantal - 2012-2016
  2012 2013 2014 2015 2016
Rijk 57.437 62.709 52.375 46.315 55.425
  Vlaams Gewest 26.283 27.555 24.809 18.177 22.181
     Antwerpen 11.534 11.180 8.795 6.959 7.540
     Vlaams-Brabant 2.886 2.909 3.652 1.819 2.387
     West-Vlaanderen 3.995 4.912 3.532 3.311 4.016
     Oost-Vlaanderen 4.478 5.063 6.871 3.665 4.012
     Limburg 3.390 3.491 1.959 2.423 4.226
  Brussels Gewest 12.231 13.100 12.271 11.731 12.528
  Waals Gewest 18.923 22.054 15.295 16.407 20.716
     Waals-Brabant 899 904 2.012 800 1.067
     Henegouwen 3.752 4.832 2.748 3.318 4.894
     Luik 7.421 9.188 6.210 7.081 7.678
     Luxemburg 3.176 3.273 2.694 2.411 3.414
     Namen 3.675 3.857 1.631 2.797 3.663

      

Wachtregister Asiel in aantal per 1.000 - 2012-2016
  2012 2013 2014 2015 2016
Rijk 5 6 5 4 5
  Vlaams Gewest 4 4 4 3 3
     Antwerpen 6 6 5 4 4
     Vlaams-Brabant 3 3 2 2 2
     West-Vlaanderen 3 4 4 3 3
     Oost-Vlaanderen 3 3 3 2 3
     Limburg 4 4 3 3 5
  Brussels Gewest 11 11 11 10 11
  Waals Gewest 5 6 5 5 6
     Waals-Brabant 2 2 2 2 3
     Henegouwen 3 4 3 2 4
     Luik 7 9 7 6 7
     Luxemburg 12 12 9 9 12
     Namen 8 8 5 6 7

 
6. Wachtregister, opvang Fedasil en OCMW's per gemeente

Het enige vaste cijfer wat asielopvang betreft per gemeente is, eigenaardig genoeg, het aantal asielvragers in het Wachtregister Asiel. Dat is dus de referentie voor wie op zoek wil gaan naar het aantal asielvragers binnen en buiten opvang, het effectief aantal in de Fedasil opvang, het aantal in de OCMW-opvang (de LOI's) en de Niet-Begeleide Minderjarigen. Elke gemeentelijke burgerlijke stand kan hier perfect de ventilatie van geven, cfr punt 4 hierboven. Het vraagt enig opzoekingswerk maar welke gemeente is niet gebaat met een goed zicht op de in haar gemeente verblijvende asielvragers. En wie wat voor asielzoekers wil doen kan er dus niet onderuit zich tot de gemeentelijke administratieve diensten te wenden die hen hierover perfect kan informeren, tot en met de nationaliteit bv van asielvragen binnen en buiten opvang, al of niet ondersteund langs een LOI of Fedasil-opvang, en al degenen die in het spreidingsplan zullen opgenomen worden. Ook als hierover geen informatie gegeven wordt door de federale overheden, kan men ze gemakkelijk op het lokale niveau verkrijgen. Ook de regionale verenigingen van Gemeenten en Steden zoals het VVSG voor het Vlaams gewest, kan hier zeker ook een initiatief in nemen en voor duidelijkheid zorgen.

De tabel: Asielzoekers in Wachtregister Asiel per gemeente 2012-2016 geeft per gemeente alle essentiŽle informaties. Voor enkele gemeenten zijn sommige cijfers van Wachtregister asiel negatief, dat komt omdat het beperkte aantallen zijn waarbij het verschillende moment van telling of extractie van het Rijksregister tussen alle registers en de 2 eerste registers een negatief aantal laten zien. Maar deze afwijkingen zijn marginaal en worden in de verwerking op 0 gezet.

Voor het Vlaamse en het Brusselse gewest kan het gemeentelijke cijfer uit het wachtregister per gemeente afgemeten worden aan de effectieve opvangplaatsen in de gemeente op 31/12/2015, zie Opvangplaatsen voor asielzoekers. Ook de update (zie bovenaan) voor 15/02/2016 toont per gemeente aan welk een evolutie opvangplaatsen en opvang heeft. Daar gaan we hier niet verder op in.

7. Enkele extracties uit de tabel Wachtregister en opvang per gemeente

7.1. Gemeenten met 0 personen in het wachtregister.

Sijsele, onder Damme is afwezig in het Wachtregister, het is 'noodopvang' of eerste opvang voor toewijzing aan andere centra. Asielzoekers die zij opvangen worden centraal in Brussel ingeschreven. Dat kan ook het geval zijn voor Saint-Ghislain en Boutersem en de enkele andere LOI's, of eventueel ook omdat de inschrijvingen nog niet zijn doorgegeven aan het rijksregister of nog geen vaststelling is gebeurd door de politie van domicilie. Allemaal redenen waarom er geen volledige eenvormigheid is tussen telling in het Wachtregister Asiel en de opvangcijfers.

 

Gemeenten zonder personen in het Wachtregister Asiel naar Opvang
  Wacht-register. Colleftief Fed. e.a. (**) Indivdueel LOI+VWV Niet Beg. Minderj. Tot. Opvang 31/12/2015
AMAY 0 0     0
ATTERT 0 0     0
BERNISSART 0 0     0
BEVER 0 0 4 0 4
BIEVRE 0 0     0
BOUTERSEM 0 0 17 0 17
CHIEVRES 0 0     0
DAMME 0 500 0 0 500
DEPINTE 0 0 9 0 9
DOUR 0 7     7
FOSSES-LA-VILLE 0 0     0
FROIDCHAPELLE 0 5     5
GERPINNES 0 6     6
HABAY 0 0     0
HERSTAPPE 0 0 0 0 0
LENS 0 0     0
LO-RENINGE 0 0 2 0 2
METTET 0 0     0
MOERBEKE 0 0 0 0 0
ROUVROY 0 0     0
SAINT-GHISLAIN 0 21     21
SILLY 0 6     6
SPIERE-HELKIJN 0 0 0 0 0
VISE 0 0     0
ZUIENKERKE 0 0 6 0 6
(**) Voor WalloniŽ is alle opvang onder collectief geklasseerd


7.2. Gemeenten volgens hoog aantal in Wachtregister asiel per gemeente per gewest

De gemeenten worden per gewest geordend volgens de hoogte van Wachtregister per 1.000 inwoners

Vlaams gewest
  

Gemeenten volgens Wachtregister Asiel /1.000 - Vlaams gewest -01/01/2016
  Wacht-register. Collectief Fed. e.a. Indivdueel LOI+VWV Niet Beg. Minderj. Tot. Opvang 31/12/2015
LANGEMARK-POELKAPELLE 44 27 2 6 36
ARENDONK 41 36 1 5 41
LEOPOLDSBURG 36 33 1 0 33
RAVELS 35 34 1 0 35
RANST(Broechem) 29 20 0 3 24
HECHTEL-EKSEL 27 24 3 0 27
HOUTHALEN-HELCHTEREN 24 23 1 0 24
LINT 22 15 0 1 17
KAPELLEN 21 19 0 2 21
MERKSPLAS 21 0 2 0 2
SINT-TRUIDEN 17 13 0 2 15
LANAKEN 16 13 0 1 14
KOKSIJDE 16 14 1 0 15
RETIE 14 11 1 0 13
TURNHOUT 13 10 1 0 10
STEENOKKERZEEL 12 0 0 7 7
WINGENE 11 7 0 1 8
SINT-NIKLAAS 10 10 0 1 11
LUBBEEK 10 7 1 1 10
BEERSEL(Alsemberg) 9 8 0 0 8
EEKLO 9 5 0 0 5
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM 9 8 0 0 8
BAARLE-HERTOG 8 0 10 0 10
MENEN 7 2 1 1 3
OVERPELT 7 5 0 2 6
WETTEREN 6 0 2 0 2
INGELMUNSTER 6 0 5 0 5
HEUSDEN-ZOLDER 6 3 1 0 4
OOSTENDE 6 0 1 0 1
ROESELARE 6 0 3 0 3
ALVERINGEM 5 0 5 0 5
VILVOORDE 5 3 0 0 3
KORTRIJK 5 0 2 0 2

  
Brussels gewest
  

Gemeenten volgens Wachtregister Asiel /1.000 - Brussels gewest -01/01/2016
  Wacht-register. Collectief Fed. e.a. Indivdueel LOI+VWV Niet Beg. Minderj. Tot. Opvang 31/12/2015
BRUSSEL 20 7 2 3 11
SINT-JANS-MOLENBEEK 15 0 0 0 0
SINT-JOOST-TEN-NODE 14 0 0 0 0
ANDERLECHT 13 0 0 0 0
SINT-GILLIS 13 0 1 0 1
SCHAARBEEK 13 0 0 0 0
ELSENE(Samu-social) 10 3 0 0 3
SINT-AGATHA-BERCHEM 7 5 0 0 5
JETTE 7 2 0 0 2
KOEKELBERG 7 0 1 0 1
ETTERBEEK 6 0 0 0 0
EVERE 6 0 0 0 0
GANSHOREN 5 0 1 0 1
VORST 5 0 0 0 0
UKKEL 4 1 0 0 1
SINT-LAMBRECHTS-WOL. 4 0 0 0 0
SINT-PIETERS-WOLUWE 3 0 0 2 2
OUDERGEM 2 0 0 0 0
WATERMAAL-BOSVOORDE 0 0 0 0 0

  
Waals gewest
   

Gemeenten volgens Wachtregister Asiel /1.000 - Waals gewest -01/01/2016
  Wacht-register. Collectief Fed. e.a. Indivdueel LOI+VWV Niet Beg. Minderj. Tot. Opvang 31/12/2015
HERBEUMONT 284 286 0 0 286
SAINTE-ODE 209 206 0 0 206
RENDEUX 189 121 0 0 121
GOUVY(Bovigny) 111 91 0 0 91
VRESSE-SUR-SEMOIS 100 91 0 0 91
HOTTON 84 75 0 0 75
FLORENNES 62 56 0 0 56
YVOIR 62 50 0 0 50
TROOZ (Fraipont) 50 49 0 0 49
MANHAY 45 50 0 0 50
BUELLINGEN(Manderfeld) 42 39 0 0 39
HAMOIS(Natoye) 41 39 0 0 39
EREZEE 35 15 0 0 15
BUETGENBACH 35 90 0 0 90
VIROINVAL(Oignies) 34 29 0 0 29
GRACE-HOLLOGNE 33 34 0 0 34
BEAURAING 31 34 0 0 34
MARTELANGE 27 32 0 0 32
JODOIGNE 25 29 0 0 29
EUPEN 22 5 0 0 5
AYWAILLE(Nonceveux) 19 18 0 0 18
STOUMONT 18 2 0 0 2
JALHAY 18 65 0 0 65
MORLANWELZ 16 12 0 0 12
TOURNAI 14 11 0 0 11
HERON 13 5 0 0 5
HERSTAL 13 0 0 0 0
WALCOURT 12 13 0 0 13
DISON 12 1 0 0 1
SPRIMONT(Banneux) 12 12 0 0 12
MOUSCRON 12 11 0 0 11
DURBUY (Barvaux) 11 9 0 0 9
LIEGE 10 0 0 0 0
TELLIN 10 4 0 0 4

   
Voor een volledige lijst van gemeenten, zie de tabel Asielzoekers in Wachtregister Asiel 2012-2016 waarbij langs sortering op collectieve opvang, en selectie van Gewest (1ste kolom onder gew) de volledige lijst in opgaande op neergaande zin in beeld komt

7.3. Gemeenten met 0 personen in Opvang Vlaams gewest op 31/12/2015

Het betreft hier zowel de 'Individuele Opvang', als de Collectieve Opvang in het Vlaams gewest.

Het geeft aan dat de gemeente geen enkele (voor)zorg genomen hebben tot 31/12/2015 mbt Asiel, niet in het verleden, niet in het heden en niet met vooruitzicht op de toekomst. Langs het spreidingsplan zullen zij willens nillens 'toch iets' moeten doen. Het voorkomen op deze lijst geeft de de-solidarisering en het aan-zichzelf-genoeg-karakter weer om als gemeente iets te doen, niet dat er helemaal niets gebeurt. Mechelen en Geraardsbergen zijn zelf niet actief maar er wonen wel degelijk een aanzienlijk aantal personen die nog in het Wachtregister voorkomen maar volgens de info mbt 31/12/2015 is er geen overeenkomst van Fedasil met OCMW's of anderen wat opvang asielzoekers betreft. Andere gemeenten hebben dan wel een mooie naam zoals Erpe-Mere, Sint-Laureins en Spiere-Helkijn, maar die straalt niet af op hun beleid voor Asielzoekers.
 
Wie verrast is door sommige cijfers kan bij de gemeente zelf op zoek gaan naar een verklaring, of nagaan in de documentatie van het Agentschap Integratie en Inburgering hoe de toestand geŽvolueerd is op 15/02/2016, zie Opvangplaatsen voor asielzoekers.

Update: Ieper en Mechelen werden ten onrechte opgenomen in deze lijst, zij bieden respectievelijk 50 en 60 plaatsen aan in de individuele opvang.
  

Update - Gemeenten met 0 opvang op 31/12/2015 - Vlaams gewest
  Wacht-register. Collectief Fed. e.a. Indivdueel LOI+VWV Niet Beg. Minderj. Tot. Opvang 31/12/2015
BLANKENBERGE 13 0 0 0 0
ERPE-MERE 6 0 0 0 0
GERAARDSBERGEN 87 0 0 0 0
GLABBEEK 4 0 0 0 0
HAALTERT 11 0 0 0 0
HERSTAPPE 0 0 0 0 0
LEBBEKE 17 0 0 0 0
MESEN 2 0 0 0 0
MOERBEKE 0 0 0 0 0
SINT-LAUREINS 1 0 0 0 0
SPIERE-HELKIJN 0 0 0 0 0
WIELSBEKE 1 0 0 0 0

    
Ook gemeenten met minimale opvang kunnen verder geŽxploreerd worden in de tabel.
 
7.4. Wachtregister en Opvang in het Brusselse gewest

Behoudens Brussel-stad die ook fungeert als 'registratiegemeente' voor asielzoekers in nood- of voorlopige opvang in andere gemeenten, geeft dit overzicht toch aan dat in Brussel heel wat asielvragers in het Wachtregister aanwezig zijn zonder opvang. Het betreft naast de asielvragers in wacht op een antwoord, uitgeprocedeerden e.a. buiten opvang. Maar ook dat 4 gemeenten geen enkele of een erg minimale erkende opvang aanbieden aan asielzoekers. Dit alles kadert in een beleid dat niet 'nog meer' asielzoekers naar stedelijke centra wil trekken maar zich voluit richt op landelijke gemeenten en kleinere steden. Op termijn zijn dat ook de ideale plaatsen voor definitief verblijf gezien het negatieve saldo op de generatiewisseling van deze gemeenten. Dat een aantal van deze gemeenten, zoals in de tabel hierboven, weerstand hebben tegenover een evolutie waaraan ze niet zullen ontkomen, kan met enige ironie geobserveerd worden.
 

Wachtregister en Opvang in het Brusselse gewest 01/01/2016
  Wacht-register. Collectief Fed. e.a. Indivdueel LOI+VWV Niet Beg. Minderj. Tot. Opvang 31/12/2015
ETTERBEEK 301 0 0 0 0
EVERE 232 0 0 0 0
SINT-JOOST-TEN-NODE 382 0 0 0 0
VORST 276 0 0 0 0
OUDERGEM 70 0 4 0 4
SCHAARBEEK 1.689 0 6 0 6
WATERMAAL-BOSVOORDE 11 0 0 10 10
SINT-JANS-MOLENBEEK 1.463 0 11 0 11
KOEKELBERG 142 0 13 0 13
SINT-LAMBRECHTS-WOL. 203 0 24 0 24
GANSHOREN 126 0 31 0 31
ANDERLECHT 1.563 0 33 0 33
SINT-GILLIS 658 0 48 0 48
SINT-PIETERS-WOLUWE 141 0 5 80 85
JETTE 356 78 0 10 88
SINT-AGATHA-BERCHEM 180 120 0 0 120
UKKEL 327 67 36 18 121
ELSENE(Samu-social) 869 250 3 0 253
BRUSSEL 3.539 1.150 314 487 1.951

 
7.5. Gemeenten met hoge collectieve opvang in aantal en /1.000 in het Vlaams gewest

Enkel de gemeenten met meer dan 100 collectieve opvangplaatsen worden vermeld. In een aantal gemeenten wordt ook door OCMW's/VWV individuele opvang geboden en een groot aantal gemeenten met collectieve opvang bieden ook opvang voor Niet Begeleide Minderjarigen aan.
   

Gemeenten in volgorde van Collectieve opvang - Vlaams gewest - 31/12/2015
  Wacht-register. Collectief Fed. e.a. Indivdueel LOI+VWV Niet Beg. Minderj. Tot. Opvang 31/12/2015
SINT-NIKLAAS 789 773 0 42 815
HOUTHALEN-HELCHTEREN 747 700 21 0 721
SINT-TRUIDEN 679 540 0 64 604
KAPELLEN 562 514 0 50 564
DAMME 0 500 0 0 500
LEOPOLDSBURG 555 500 9 0 509
RAVELS 514 500 8 0 508
ARENDONK 544 470 10 60 540
TURNHOUT 558 418 30 0 448
RANST(Broechem) 540 385 9 50 444
LANAKEN 423 335 0 25 360
BREDENE 28 300 10 0 310
HECHTEL-EKSEL 333 300 31 0 331
KOKSIJDE 348 300 25 0 325
ANTWERPEN 2.305 240 72 1 313
LANGEMARK-POELKAPELLE 346 217 15 50 282
NIEUWPOORT 33 200 19 0 219
BEERSEL(Alsemberg) 230 195 0 0 195
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM 201 174 9 0 183
ZWIJNDRECHT 17 170 4 30 204
LINT 193 134 0 12 146
RETIE 160 125 16 0 141
VILVOORDE 205 124 13 0 137
LUBBEEK 144 100 19 20 139
WINGENE 160 100 0 20 120

      

Wachtregister, Collectieve opvang  /1.000 inwoners - Vlaams gewest - 31/12/205
  Wacht-register. /1.000 Collectief Fed. e.a./ 1.000 inw Indivdueel LOI+VWV /1.000 inw. Niet Beg. Minderj./ 1.000 inw. Tot. Opvang 31/12/2015/1000 inw.
DAMME 0 46 0 0 46
ARENDONK 24 36 1 5 41
RAVELS 28 34 1 0 35
LEOPOLDSBURG 1 33 1 0 33
LANGEMARK-POELKAPELLE 16 27 2 6 36
HECHTEL-EKSEL 3 24 3 0 27
HOUTHALEN-HELCHTEREN 19 23 1 0 24
RANST(Broechem) 18 20 0 3 24
KAPELLEN 13 19 0 2 21
NIEUWPOORT 1 18 2 0 19
BREDENE 2 17 1 0 18
LINT 20 15 0 1 17
KOKSIJDE 1 14 1 0 15
SINT-TRUIDEN 11 13 0 2 15
LANAKEN 8 13 0 1 14
RETIE 2 11 1 0 13
SINT-NIKLAAS 6 10 0 1 11
TURNHOUT 4 10 1 0 10

  
Het zijn niet altijd gemeenten met relatief hoge opvang die hoog scoren wanneer deze opvang in verhouding tot de bevolking gezet wordt. 

Voor een volledige lijst, zie de tabel waarbij langs sortering op collectieve opvang, en selectie van Gewest (1ste kolom onder gew) Vlaams de volledige lijst in opgaande op neergaande zin in beeld komt.

7.6. Gemeenten met hoge Individuele opvang in aantal en /1.000 in het Vlaams gewest

Ook hier zijn het niet altijd gemeenten met relatief hoge individuele opvang die hoog scoren in het overzicht  per 1.000 inwoners. Het geeft in ieder geval aan dat er zich nog een grote reserve schuilhoudt voor asielopvang op gemeentelijk niveau. Niet alleen om een verhoging van de asielvraag op te vangen, maar ook om een alternatief te bieden voor de collectieve opvang, zeker als deze een langere tijd duurt, of omdat ze in wezen menselijker en meer aangepast is aan de menselijke conditie.

Update: Ieper en Mechelen werden ten onrechte niet meegeteld en worden met respectievelijk 50 en 60 asielzoekers in de LOI opgevist.
  

Update: Gemeenten in volgorde van Individuele Opvang - Vlaams gewest - 31/12/2015
  Wacht-register. Collectief Fed. e.a. Indivdueel LOI+VWV Niet Beg. Minderj. Tot. Opvang 31/12/2015
ROESELARE 341 0 167 0 167
KORTRIJK 355 0 116 0 116
OOSTENDE 414 0 88 0 88
ANTWERPEN 2.305 240 72 1 313
MALDEGEM 76 0 68 0 68
BRUGGE 408 51 62 9 122
MECHELEN 271 0 60 0 60
WETTEREN 157 0 57 0 57
HERENTALS 103 0 52 0 52
IEPER 108 0 50 0 50
INGELMUNSTER 68 0 50 0 50
EVERGEM 54 0 49 0 49
AALST 210 0 47 4 51
DESTELBERGEN 59 0 47 0 47
BRECHT 58 0 46 0 46
LIER 81 0 44 0 44
HEUSDEN-ZOLDER 203 84 43 16 143
MOL 95 0 40 0 40
WAREGEM 61 0 40 0 40
ZOERSEL 32 0 40 0 40

           

Wachtregister, Individuele opvang  /1.000 inwoners - Vlaams gewest - 31/12/205
  Wacht-register. /1.000 Collectief Fed. e.a./ 1.000 inw Indivdueel LOI+VWV /1.000 inw. Niet Beg. Minderj./ 1.000 inw. Tot. Opvang 31/12/2015/ 1000 inw.
BAARLE-HERTOG 6 0 10 0 10
ALVERINGEM 0 0 5 0 5
INGELMUNSTER 5 0 5 0 5
PEPINGEN 3 0 4 0 4
VOEREN 2 0 3 0 3
ALKEN 2 0 3 1 4
BOCHOLT 1 0 3 0 3
MALDEGEM 3 0 3 0 3
DEHAAN 3 0 3 0 3
LICHTERVELDE 1 0 3 0 3
ROESELARE 5 0 3 0 3
KRUISHOUTEM 1 0 3 0 3
GEETBETS 3 0 3 0 3
VEURNE 1 0 3 0 3
DESTELBERGEN 1 0 3 0 3
ZUTENDAAL 3 0 3 0 3
MEEUWEN-GRUITRODE 1 0 3 0 3
HECHTEL-EKSEL 3 24 3 0 27
GINGELOM 0 0 3 0 3

  
7.7. Gemeenten met hogere opvang voor Niet-Begeleide Minderjarigen - Vlaams gewest
   

Gemeenten in volgorde van Niet-Begeleide Mind. - Vlaams gewest - 31/12/2015
  Wacht-register. Collectief Fed. e.a. Indivdueel LOI+VWV Niet Beg. Minderj. Tot. Opvang 31/12/2015
STEENOKKERZEEL 146 0 0 80 80
DENDERMONDE 163 0 38 80 118
SINT-TRUIDEN 679 540 0 64 604
HOLSBEEK 12 0 11 60 71
ARENDONK 544 470 10 60 540
LANGEMARK-POELKAPELLE 346 217 15 50 282
RANST(Broechem) 540 385 9 50 444
KAPELLEN 562 514 0 50 564
SINT-NIKLAAS 789 773 0 42 815
ZWIJNDRECHT 17 170 4 30 204
DEINZE 50 0 0 30 30
LANAKEN 423 335 0 25 360
OVERPELT 111 70 0 24 94
WINGENE 160 100 0 20 120
LUBBEEK 144 100 19 20 139
OVERIJSE 27 0 10 20 30
MENEN 246 55 18 20 93
GEEL 36 0 5 17 22
HEUSDEN-ZOLDER 203 84 43 16 143
LINT 193 134 0 12 146
WOMMELGEM 7 0 6 11 17
EEKLO 182 99 0 10 109
HEIST-OP-DEN-BERG 32 0 24 10 34

    

Opvang niet Begeleide Minderjarigen  /1.000 inwoners - Vlaams gewest - 31/12/205
  Wacht-register. /1.000 Collectief Fed. e.a./ 1.000 inw Indivdueel LOI+VWV /1.000 inw. Niet Beg. Minderj./ 1.000 inw. Tot. Opvang 31/12/2015/ 1000 inw.
STEENOKKERZEEL 20 0 0 7 7
LANGEMARK-POELKAPELLE 16 27 2 6 36
HOLSBEEK 1 0 1 6 7
ARENDONK 24 36 1 5 41
RANST(Broechem) 18 20 0 3 24
KAPELLEN 13 19 0 2 21
DENDERMONDE 1 0 1 2 3
OVERPELT 5 5 0 2 6
SINT-TRUIDEN 11 13 0 2 15
ZWIJNDRECHT 1 9 0 2 11
WINGENE 8 7 0 1 8
LUBBEEK 0 7 1 1 10
LINT 20 15 0 1 17
DEINZE 4 0 0 1 1
LANAKEN 8 13 0 1 14
WOMMELGEM 1 0 0 1 1
OVERIJSE 2 0 0 1 1
ALKEN 2 0 3 1 4
MENEN 7 2 1 1 3
SINT-NIKLAAS 6 10