BuG 269 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 15 mei 2015
   
BuG 269 on-line                             Printversie (8p)

  
De gedachte: "Moest ik de leden van de Duitse Bundestag niet verwittigen van de catastrofe die Duitsland te wachten staat, die vraag obsedeerde me. Vandaar een "Nachricht aus das Sichere",
NaS 1, verstuurd op 12/05/2015, zonder reactie evenwel. De Duitsers kunnen nu echter niet meer zeggen dat ze het niet geweten hebben.
Het nieuwsfeit:
Fikry El Azzouzi stelde op 13/05/2015 aan drarrie Annemie van de Bende op Radio 1: "Landen zonder migratie gaan niet vooruit". Zie ook het vrije woord dat Fikry El Azozouzi aan BOEH! gaf bij de uitreiking van de Arkprijs op 13/05/2015 aan hemzelf. Hele generaties meisjes en vrouwen uit de migratie staan gereed
om volgens hun eigen keuze met hoofddoek hun plaats in opleiding en werk in te nemen.
Cijfer 1: 420.000 studentjobs worden niet meegeteld in de werkzaamheidsgraad, in Duitsland en Nederland bv wel. Als BelgiŽ dat ook zou doen stijgt de werkzaamheidsgraad met 5,6% en komt men met 68,2% boven het Europees gemiddelde. Waarop wachten?
Cijfer 2: Volgen Raes van de Staatsveiligheid zijn er nog 59 Belgen actief bij IS. Tel even mee: 263 vertrekkers, 56 gedood, 122 teruggekeerd  en 70% van de 85 overblijvenden of 59 Belgen strijden dus nog met IS. Ze zitten wel overal waar IS strijdt
zegt Raes aan de Duitse Inlichtingendienst op 04/05/2015. Dat begint er dus niet goed uit te zien voor IS.
Cijfer 3: Met de extrapolaties van het Planbureau is het altijd oppassen geblazen.          200.000 bijkomende jobs tegen 2020, vooral in de gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening, dat klinkt goed. Zeker omdat deze jobs
'bijkomend' zijn aan de jobs die met de generatiewisseling zullen 'gewisseld' worden de komende 15 jaar, abondance op de werkvloer.

 
Bevolkingsevolutie Belgen en Vreemdelingen naar leeftijd
tussen 2000 en 2014 en dit voor elk leeftijdsjaar, een unieke tabel.

In WalloniŽ ruimt de oudere generatie vreemdelingen de baan
voor jongere generatie, ook in Brussel komt meer ruimte vrij
in de generatiewisseling vreemdelingen. Maar vooral de Baby-
boom na WO2 zal werk vrijmaken voor jongeren en werklozen.
 Recente babyboom in alle gewesten al terug naar af, hetgeen
ook voor toekomstige generaties perspectief geeft op werk,
alsmede aan immigranten die jaar na jaar blijven komen.
 
Tabel:
Evolutie Belgen en vreemdelingen naar leeftijd 2000-2014 (in onderhoud)

    
Waar maken we nog eens een BuG over. Materiaal zat, maar niemand wordt er dronken van, hoeft ook niet. Pas de gegevens gekregen van de leeftijdsverdeling onderscheiden naar vreemdelingen en Belgen tussen 2000 en 2014. Daarmee kan de leeftijdsverdeling van 2000 14 jaar doorgeschoven worden en nagegaan wat de wijziging geweest is op 14 jaar, dwz het verschil als alle leeftijden mooi waren doorgeschoven naar 2014, zonder immigratie of emigratie, Belgwording enz. Aanleiding was de vaststelling dat in de Belgische bevolking, voortgaande op de totalen die we wel ter beschikking hadden, vanaf 50 jaar een bevolkingsvermindering vastgesteld werd. Waren dat ex-pats die na hun loopbaan teruggingen, gepensioneerde migranten die terug naar hun land van herkomst gingen na een immigratie in de 60 en 70tiger jaren enz. Dat kan nu iets specifieker onderzocht doordat deze bevolkingsevolutie kan nagegaan worden voor elk leeftijdsjaar met onderscheid vreemdelingen Belgen. Deze leeftijdsverdeling laat ook toe de generatiewsissel te specificeren tussen Vreemdelingen en Belgen en dit in elk gewest. Ook benieuwd wat dat geeft.
 
Maar we hebben ook de tewerkstelling in de lokale besturen op 31/12/2014, zeg maar 01/01/2015 in de week liggen, enfin, dat materiaal is al opgehangen en droog. Het kan vergeleken worden met de toestand in de lokalke besturen (de RSZ-PPO) van 2009, 2012 en 2013. En blijkt nu dat het dalingsritme van deze tewerkstelling (-1,0%) op 31/12/2013 vergeleken met 2012, meer dan gehalveerd is en -0,4% bedraagt. Met de NV-A aan de macht daalt de snelheid van de gewilde versnelde afbouw van het 'overheidsapparaat' op lokaal vlak met meer dan de helft. Als dat geen goed nieuws is
. Deze evolutie kan nagegaan voor elk van de 136 NACE2008 categoriŽn waarin dit 'lokale overheidspersoneel'  actief is. Maar dat is voor een volgende BuG.
 
1. Belgie - Leeftijdsverdeling - Totaal,  Belgen en  Vreemdelingen
 
De donkerblauwe lijn geeft aan welk de leeftijdsverdeling zou geweest zijn als er geen enkele wijziging zou geweest zijn in de bevolking van 2000, ze wordt gewoon 14 jaar doorgeschoven. Door daarop de effectieve bevolkingsverdeling van 2014 uit te tekenen wordt duidelijk op welke leeftijden er bevolking is bijgekomen, dwz boven de donkerblauwe lijn, en waar er is weggevallen, door (r)emigratie of overlijden, en dit wordt zichtbaar onder de donkerblauwe lijn.

 


Langs zulk een simpele bevolkingsgrafiek worden verschillende (simpele) zaken duidelijk:

1. Vooreerst de top van de bevolkingscurve die jaar na jaar met pensioen zal gaan, de befaamde of beruchte babyboom generatie, die zich als ouderen politiek nog sterk zullen maken. Intussen zullen ze meer en meer opduiken in de statistieken en bijhorende doemscenario's.
2. De zwakke aanwezigheid van de oorlogsgeneratie die dus maar met mondjesmaat het terrein vrijgegegeven heeft aan de jongere generaties die meer dan goed voor hen is jaar na jaar de werkloosheid, ook van de 25-40 jarigen hebben aangedikt.
3. Vanaf 50 jaar is er een vermindering van de bevolking, dat was enigszins een verrassende vaststelling omdat dit niet door overlijden kon verklaard worden, vanaf 70 jaar is de 'gap' wel meer en meer het gevolg van overlijden.
4. Het nieuwe babyboompje dat 10 jaar geleden werd gestart heeft al z'n beste tijd gehad, het aantal geboortes of de immigratie van babys is het laatse jaar aan het slinken en gaat in de richting van het laagste aantal sinds 50 jaar.
5. Bij de 95+ is nog de wonde van de 1ste wereldoorlog zichtbaar.

1.1.
Leeftijdsverdeling Belgie Belgen

 


De Belgen wegen natuurlijk het meeste door in het algemene beeld voor BelgiŽ en het verschil situeert zich vooral bij een minder sterkere groei van het aantal inwoners tussen 20 en 40 jaar, de leeftijd waarbij immigratie allicht het sterkst is. In deze evolutie zijn ook het aantal Belgwordingen van vreemdelingen na 2000 mee verrekend die zich over het geheel van de levensloop verdelen.

1.2. Leeftijdsverdeling BelgiŽ Vreemdelingen

Als het aantal bijkomende vreemdelingen elk jaar gelijk zou zijn, evenals het aantal Belgwordingen dan zou er een evenwijdige lijn tot stand komen. Dat is duidelijk niet het geval. Vooral tussen de inwoners met als huidige leeftijd 20-45 jaar is er een input van vreemdelingen gelijk aan het volume dat gevormd wordt tussen de snijpunten op 20 en 40 jaar.

     


Mede met deze immigratiestijging op huwelijkse leeftijd is er een stijging van het aantal geboortes bij vreemdelingen de laatste 15 jaar met een stabilisering de laatste 3 jaar. Ook is er een opmerkelijke daling van het aantal vreemdeingen de laatste 15 jaar vanaf de leeftijd van 50 jaar. Dit is een samengaan van Belgwording en immigratie naar het thuisland voor expats of het land van herkomst voor oudere migranten, naast het overlijden vanaf 70 jaar.

Met deze grafiek is ook al duidelijk dat de generatiewissel voor vreemdelingen een sterk maar alsmaar verminderend saldo vertoont tav de jongeren. Ook hier zal de tijd z'n werk (nog moeten) doen.

2
. Vlaams gewest - Leeftijdsverdeling - Totaal,  Belgen en  Vreemdelingen

Het beeld van BelgiŽ en Vlaams gewest is erg gelijklopend, Vlaanderen is trouwens de grootste regio. Bij het beeld van de vreemdelingen valt op dat na de leeftijd van 50 jaar er veel minder 'move' is, terwijl de piek tussen 20 en 45 jaar volledig gelijklopend is.

 

 

3. Brussels gewest - Leeftijdsverdeling - Totaal,  Belgen en  Vreemdelingen

De stijging van aantal Belgen is in het Brusselse gewest erg opvallend, naast het beeld van de Vreemdelingeninput die in het Vlaams gewest gelijklopend is met Brussel. De uitstroom in Brussel gebeurt vroeger dan in de andere gewesten, nl na 45 jaar en deze is nog vroeger bij de vreemdelingen dan bij de Belgen in Brussel. En dit kan dus niet enkel te maken hebben met de overgang vreemdeling Belg gezien ook bij de Belgen die vermindering vroeger komt.
 


 

 


4. Waals gewest - Leeftijdsverdeling - Totaal,  Belgen en  Vreemdelingen

In tegenstelling met het Vlaamse en Brusselse geweest valt de sterke vermindering op van het aantal vreemdelingen van 50+, hetgeen enkel te begrijpen is door Belgwording na 2000, vooral dan in de oude migratie enzerzijds en een terugkeer van Italianen en Spanjaarden naar hun land van afkomst. En dat zou wel eens, sterker dan voorzien of verwacht ook het geval kunnen zijn met de immigraties van latere datum zoals we al in 2006 voorspelden.
 


 

 


5. Generatiewisseling per gewest onderscheiden naar vreemdeling en Belgen

In BuG 264 werd de generatiewisseling, dwz de wisseling van 50-64 jarigen door 10-24 jarigen, per gewest in beeld gebracht. Op basis van het detail per leeftijd kan deze generatiewisseling nu voor het eerst onderscheiden worden voor Belgen en vreemdelingen.

De waarden in 2014 geven aan wat het saldo is van de generatiewissel de komende 15 jaren tussen 50-64 jarigen en de 10-24 jaringen in 2014. Voor BelgiŽ is dat -12,5%, voor Vlaanderen -20%. Het Brusselse gewest staat op +12%, dat is dus een overschot met vooral de vreemdelingen in dalende lijn, dwz zij zullen minder sterk op de werkloosheid wegen, en deze evolutie is nu al zichtbaar in de werkloosheidscijfers in Brussel.

Ook in WalloniŽ zal de generatiewissel de druk op de werkloosheid verminderen met vooral een negatief saldo bij de vreemdelingen, dwz veel oude migranten gaan met pensioen en het aantal dat hen vervangt zal niet vermeerderen.

Tot slot is de vaststelling dat de vreemdelingen continue een surplus van 15% hadden in de generatiewissel met vreemdelingen, vanaf 2012 is hier een dalende trend ingezet die, zoals gezegd, ook in de werkloosheidscijfers tot uitdrukking komt.

  

 

 

De uittekening van een scenario tot 2024 heeft wat opdeling vreemdelingen en Belgen betreft weinig zin omdat voor de vreemdelingen geen rekening kan gehouden met de immigratie de komende 10 jaar. Maar de uitstroom van vroegere immigraties naar het pensioen zal hoger liggen dan de immigratie van jongeren die het laatste decennium amper genoeg was om het aantal jongeren op peil te houden, zoals  toegelicht in BuG 266.
 
Jan Hertogen, socioloog
www.npdata.be
0487 335 552
             
Wie geen berichten meer wenst te ontvangen kan dit langs een RE melden