BuG 258 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 04 maart 2015
   
BuG 258 on-line                                 Printversie (2p)
   
Hoe lang laten ambtenaren zich nog ringeloren?
  
Maar 1 op 2 ambtenaren vervangen laatste 5 jaar en maar
 6.231 vervangingen voor de 31.154 55+de volgende 5 jaar?
En wat met het aandeel Brusselaars in de overheidsjobs?

 
De Tijd  is slimmer en sneller dan alle anderen, zij weten al hoeveel VTE (VoltTjdse Equivalenten) op 31/12/2014 in dienst waren bij de federale overheden en ze vergelijken dit aantal met hoeveel er in dienst waren begin 2009, dus op 31/12/2008, zie De Tijd.van 04/03/2015 Dat is een periode van 6 jaar, en niet 5 jaar zoals men doet veronderstellen. En volgens De Tijd zouden er 17.000 VTE minder tewerkgesteld zouden zijn, met vooral FinanciŽn en Defensie waar het minst ambtenaren vervangen zouden zijn.
 
Soms zijn de cijfers niet logisch, zo is er sprake van 31.000 manschappen in het leger midden 2013 maar toch telt De Tijd er 31.226 eind 2014.
    

Federale ambenaren - VTE - 01/01/2009-31/12/2014 - De Tijd 04/03/2015
  2009 Eind 2014 Evolutie % evolutie
Federale Overheid 83.705 75.837 7.868 -9,40%
waaronder FinanciŽn 30.024 25.430 4.594 -15,30%
Bijzonder korpsen 66.547 57.763 8.784 -13,20%
   Defensie 39.931 31.226 8.705 -21,80%
   Politie 15.126 14.445 681 -4,50%
   Gerecht 11.353 11.523 -170 1,50%
Totaal 150.281 133.600 16.681 -11,10%

 
Het grote adagium van deze en vorige regeringen is het niet vervangen van ambtenaren die met pensioen gaan. Spijtig genoeg geeft De Tijd daar geen informatie over. Maar daar kan npdata een mouw aan passen.
 
De officiŽle RSZ-telling met opgave van het leeftijdsjaar van de werknemers komt maar beschikbaar in juni 2015. Wat De Tijd publiceert zijn dus niet-officiŽle cijfers, en dan nog in VTE.
 
Vooreerst dienen dus de federale ambtenaren geteld die op 31/12/2008 ouder dan 55 jaar waren. Van deze laatsten kan men er van uitgaan dat zij op 60 jaar met pensioen zijn gegaan. Allicht ook een aantal voor 60 jaar, maar die compenseren dan degenen die na 60 nog blijven werken.
 
1. Aantal 55+ bij de federale overheid op 31/12/2008.
 
De 26.464 ambtenaren van 55+ op 31/12/2008 kunnen geacht worden op pensioen te zijn gegaan voor 31/12/2013. Deze gegevens betreffen de O-sectie in de NACE2008 opdeling van de sectoren, met enkel de RSZ-telling, dus niet de RSZ-PPO (lokale en provinciale besturen), en met weglating van de niet-Federale ambtenaren onder RSZ-regeling.
  

Tewerkstelling Federale 0verheid - Nace-sectie O - 2008 naar 55+
  2008 55-59 jr 60+ jr 55+ jaar % 55+
O - Openbaar best., defensie, soc. verzek. 183.485 20.640 5.824 26.464 14,4%
     1. Federale overheid 37.681 6.840 1.824 8.664 23,0%
     3. Buit. Zaken, bedrijven, maatsch. leven 29.388 4.381 1.402 5.783 19,7%
     4. JustitiŽle omgeving  68.597 4.770 1.632 6.402 9,3%
     5. Federale politie 15.429 1.134 174 1.308 8,5%
     6. Verplichte sociale verzekeringen, SZ 32.390 3.515 792 4.307 13,3%

 
2. Evolutie ambtenaren 31/12/2008 - 31/12/2013

In dezelfde periode van 5 jaar is de tewerkstelling bij de federale overheid met 13.582 ambtenaren verminderd, dat is een goed stuk lager dan de 17.000 Voltijdse Eenheden van De Tijd, die evenwel de niet-officiŽle uitval of niet vervanging tin 2014 meerekenen. Gezien de 13.582 jobs betreft en de cijfers van De tijd Voltijdse Equivalenten zou in 2014 een ware pensioneringsgolf hebben plaatsgegrepen, zonder vervanging. In juni 2015 zullen we de officiŽle cijfers onder de aandacht brengen.
     

Evolutie tewerkstelling federale overheid 31/12/2008-2013, met evolutie en -%
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 Totaal
1. Openbaar best., defensie, soc. verzek. 183.485 183.119 181.126 177.578 171.218 169.903  
      1. Federale overheid  37.681 37.323 36.637 35.529 34.364 33.786  
      3. Buit. Zaken, bedrijven, maatsch. leven 29.388 29.630 29.434 28.580 28.197 27.671  
      4. JustitiŽle omgeving  68.597 68.406 67.506 66.356 61.495 61.366  
      5. Federale politie 15.429 15.298 15.046 14.841 15.258 15.399  
      6. Verplichte sociale verzekeringen, SZ 32.390 32.462 32.503 32.272 31.904 31.681  
2. Evolutie per jaar   -366 -1.993 -3.548 -6.360 -1.315 -13.582
      1. Federale overheid    -358 -686 -1.108 -1.165 -578 -3.895
      3. Buit. Zaken, bedrijven, maatsch. leven   242 -196 -854 -383 -526 -1.717
      4. JustitiŽle omgeving    -191 -900 -1.150 -4.861 -129 -7.231
      5. Federale politie   -131 -252 -205 417 141 -30
      6. Verplichte sociale verzekeringen, SZ   72 41 -231 -368 -223 -709
3. % evolutie per jaar   -1,00% -1,80% -3,00% -3,30% -1,70% -7,40%
      1. Federale overheid    0,60% -0,50% -2,30% -1,10% -1,50% -10,34%
      3. Buit. Zaken, bedrijven, maatsch. leven   -0,50% -2,40% -3,10% -13,70% -0,40% -5,84%
      4. JustitiŽle omgeving    -0,30% -0,70% -0,60% 1,20% 0,40% -10,54%
      5. Federale politie   0,20% 0,10% -0,60% -1,00% -0,60% -0,19%
      6. Verplichte sociale verzekeringen, SZ   0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -2,19%

 
Op 5 jaar tijd zijn er dus van de 26.424 55 plussers maar (26.424-13.582)=12.842 vervangen, of 1 op 2. Als opwarmer voor de 1 op 5 die Jan Jambon in het vooruitzicht gesteld heeft kan dat al tellen.

Op 5 jaar tijd is er vermindering geweest met 7,4% wat lager is dan door De Tijd wordt vastgesteld. Leger is onderdeel van ''JustitiŽle omgeving" en wordt zoals geweten het meest aangevreten. Budgettair niet zozeer omdat een goede 3.000 militairen vrij kon kiezen voor 'brugpensioen' met behoud van hun volledige wedde evenwel.

3. Hoeveel federale ambtenaren zijn nu meer dan 50 jaar?

Van hoeveel ambtenaren zullen de overblijvers dus het werk moeten overnemen als we kijken naar de tewerkstelling 55+ in 2014? Zij zullen de komende 5 jaar met pensioen gaan, een aantal hebben dat al in 2014 gedaan.
 

Tewerkstelling Federale 0verheid - Nace-sectie O - 31/12/2013 naar 55+ en 60+
  2013 55-59 jr 60+ jr 55+ jaar % 55+
1. Openbaar best., defensie, soc. verzek. 169.903 23.166 7.988 31.154 18,3%
      1. Federale overheid  33.786 9.819 2.536 9.819 29,1%
      3. Buit. Zaken, bedrijven, maatsch. leven 27.671 5.867 1.809 5.867 21,2%
      4. JustitiŽle omgeving  61.366 6.929 1.920 6.929 11,3%
      5. Federale politie 15.399 1.980 337 1.980 12,9%
      6. Verplichte sociale verzekeringen, SZ 31.681 6.559 1.386 6.559 20,7%

 
Meer nog dan in 2008 kijken er in 2014 31.154 ambtenaren allicht reikhalzend uit naar hun pensioen de komende vijf jaar, 7.988 zijn in 2014 al 60 jaar of ouder. Volgens het rigide regeringsvoornemen zouden van de 31.154 maar 6.231 vervangen worden, of 1 op 5. Hoe gaat men dat voor elkaar brengen: afbouw van de federale politie, afbouw van de gevangenisbewaking, nu er een goed aantal cellen gaan bijkomen, of de administraties voor controle van financiŽn en sociale zekerheid? Of zal men het Basisinkomen realiseren zodat er minder overheidspersoneel aan de slag moet voor toekenning en controle van uitkeringen, zoals men verkeerdelijk denkt?

4. Vooral de Brusselaars zijn de dupe van de niet-vervanging van ambtenaren

Bert Anciaux voelt de bui al hangen: hij stelt vast dat er nauwelijks Brusselaars werken bij de grote overheidsbedrijven, zie DS 03/03/2015. Maar als de regering zich tot doel stelt de ambtenaren maar minimaal te vervangen zijn daar Brussel en de Brusselaars de eerste dupe van, alsmede de jongeren in de ander gewesten die even reikhalzend als de ambtenaren naar hun pensioen, naar een job uitkijken.

De acties van de vakbonden van de openbare diensten kunnen voluit gaan voor de tewerkstelling in de overheidsdiensten, voor de tewerkstelling van de jongeren ťn van de Brusselaars.

Of zijn de Brusselaars door deze regering niet in de openbare diensten gewenst omwille van hun migratieachtergrond? Of is de huidige ondervertegenwoordig in de publieke diensten van Brusselaars het resultaat van discriminatie, zoals Bert Anciaux zich afvraagt.
 
Jan Hertogen, socioloog
www.npdata.be
0487 335 552
           
Wie geen berichten meer wenst te ontvangen kan dit langs een RE melden