BuG 252 – Bericht uit het Gewisse – 6 januari 2015
  
BuG 252 on-line                                 Printversie (8p)

  Basisinkomen, is dit een grap of om te huilen?
   
In plaats van 106,2 mia € voor een Basisinkomen beter 10 mia € voor
het verhogen van minima en ze permanent en toegankelijker maken

Tabel:
Vergelijking Panorama, Andreas Tirez en npdata.be


Vooraf 0. De15de januari 2015 wordt, volgens een extrapolatie van inkomende vreemdelingen sinds 2005, de 3 miljoenste inwoner met migratieachtergrond ingeschreven in België. Het zal dus niet Navid Sharifi zijn, maar wel iemand die allicht even kapot gelukkig zal zijn.

Vooraf 1.
Zou het, voortgaande op de vraag van Europa aan Jambon, niet productiever zijn om eens na te gaan waarom er zovele, ook geradicaliseerde en fundamentalistische moslims niet naar Syrië¨ vertrekken en bv waarom in Mechelen, 5de moslimstad in Vlaanderen en gemeente met het 2de meeste inwoners van Marokkaanse afkomst, voor zover geweten, weinig of niemand naar Syrië vertrekt, zo bracht ik een redacteur van een krant onder de aandacht. Ook verwees ik naar Rachida Lamrabet die in de Humo van 30/12/2014 het belang van Movement X aangeeft, ze genieten haar volledige steun. Ook het standpunt van Bert De Vroey, redacteur VRT, is veelzeggend: “
In plaats van de samenleving de rug toe te keren dagen zij die uit tot introspectie en debat. Om het met een boutade te zeggen: hoe groter de wervingskracht van de Abou Jahjah’s zal zijn, hoe minder succes de Belkacems zullen boeken.” Kan er journalistiek geen ruimer kader gecreëerd waarin de nuchterheid en het zelfbewustzijn van de overgrote meerderheid van de jongere, jongvolwassen en volwassen inwoners van Marokkaanse en moslimafkomst gevaloriseerd worden zodat het misschien polariserend bedoelde politieke optreden van Jambon en Francken wat kan gekaderd? Zeker wanneer het Antwerpse gerecht op 14/01/2014 eventueel een slipper maakt en mensen veroordeeld op hun al of niet vermeende intentie in plaats van op hun daden. De vakbonden zijn alleszins al gewaarschuwd ingeval dit wel zou gebeuren. Of is het de bedoeling, zoals Rachida Lamrabet oppert, dat men bezig is om een machinatie tegen Dyab Abou Jahjah in gang te zetten, om hem, zoals indertijd, te criminaliseren en op te jagen. Dat is een democratische rechtsstaat onwaardig, zo stelt ze. Ben eind 2014  ook naar de spaghettiavond geweest van Mechelen 4Gaza-kids waar ik de animator van de voetbalclub Salaam, ontmoet heb. Ook hij heeft geen weet van Mechelse Syriëstrijders. En de politieagent die op 50 jaar migratie Mechelen een interessante bijdrage had kan hierover toch eens z'n standpunt en ervaring geven, hij behoorde tot de eerste generatie Marokkanen die in Mechelen neerstreek. Waarom de grote stilte over wie resultaten boekt? Zou het Europa niet sieren ook eens z’n oor in Mechelen te luisteren te leggen?

Vooraf 2. Er is een grote gelijk lopendheid tussen de motieven waarom mensen in WO 2 militair gecollaboreerd hebben, met 60.000 waren ze, waarvan 20.000 aan het Oostfront zijn gaan meevechten. In het boek van Aline Sax, Voor Vlaanderen, Volk en Führer, worden die motieven haarfijn uit doeken gedaan, nog altijd voor 24,99€ te koop bij Manteau.

1. Vooreerst enkele (intuïtieve) overwegingen bij het Basisinkomen

Een wetenschapper verduidelijkt best eerst z'n positionering en 'waardegeladenheid' voor hij 'objectief en ongebonden' de werkelijkheid benadert en z'n onderwerp begint te dissecteren. Dus eerst een aantal overwegingen maar daarna volgt de haarfijne dissectie met een vergelijking tussen de Panorama-benadering met de berekening van Axelle De Brandt, Pierre Catelin en Ismaël Daoud, Andreas Tirez (en Paul De Gauwe) en npdata. Voor wie geen boodschap heeft aan deze (filosofische) overwegingen kan direct verdergaan naar de technische stuff.
 
1.1
Basisinkomen, wenselijk en mogelijk? Voor een lezer van De Morgen tussen Kerst en Nieuwjaar is de (socialistische) Francine Mestrum tegen het basisinkomen omdat het niet wenselijk is maar wel mogelijk, voor de (liberale) Paul de Grauwe is het basisinkomen wenselijk maar onmogelijk. Volgens ons, zoals hier verder betoogd, is het noch mogelijk, in feite een grap, noch wenselijk, om te huilen bij zoveel verspilde intellectuele energie. Los daarvan zijn er een groot aantal argumenten rationeel en irrationeel, ideologisch en feitelijk om de discussie over basisinkomen even vlug aan de kant te schuiven als ze in 2014 (terug) naar boven gekomen is.

1.2. Wie zit te wachten op een basisinkomen? Ongeveer de helft van wie een vervangingsinkomen geniet, nl. 17% van de 18+, zou een (beperkt) voordeel doen met een basisinkomen. Voor alle anderen blijft de toestand gelijk of halen ze enkel een financieel surplus binnen? Het is lachwekkend om zien hoe degenen die van vervangingsinkomsten leven bij deze besparingen de zure appel van de besparingen moeten doorbijten en nog minder krijgen, hetgeen de afstand van hun toekomstig inkomen met een basisinkomen vergroot. Deze beperkte groep, die als enige een voordeel zou doen met het basisinkomen wordt door het huidige besparingsbeleid het meest getroffen. Is het uit dit oogpunt niet meer aangewezen om voluit voor de annulering van deze besparingen en de verhoging van de uitkeringen te gaan dan voor een basisinkomen waarvan deze groep nog maar eens de verliezer zou worden omdat de begoeden iets meer begoed en de armen maar een klein beetje minder arm worden? Daarbij zullen zij nooit een basisvermogen, aanschaf van een woning bv, kunnen opbouwen omdat het basisinkomen altijd te laag zou zijn.

1.3. Zijn de 16% van de 18+ die nu geen inkomen verwerven, niet langs werk en niet langs vervangingsinkomen, vragende partij voor een basisinkomen. Hebben zij in de huidige omstandigheden niet zelf beslist om hetzij niet te werken hetzij geen ander inkomen aan te vragen of te verwerven? Hebben zij niet de keuze, 'geen inkomen te verwerven'? Wat is de kostprijs om de bestaande regelingen uit te breiden zodat niemand uitgesloten wordt van inkomensverwerving indien hij of zij dit wenst. Bij een basisinkomen zou 1/6 van de middelen gaan naar een groep die nu geen inkomen heeft of wil hebben.

1.4. De helft van wie een basisinkomen zou verwerven werkt reeds als loontrekkende of zelfstandige. Geeft een basisinkomen deze mensen de financiële ruimte om minder te werken, of geeft het hen ongevraagd en ongecontroleerd de mogelijkheid om (meer) te sparen of te beleggen, meer te besteden en (dus) meer vermogen op te bouwen, terwijl alle anderen het enkel ter vervanging van een gedeelte van hun huidige uitkering toebedeeld krijgen of ter aanvulling indien zij nu minder dan het basisinkomen verwerven? Is het Basisinkomen geen verdere concretisering van de (kapitalistische) logica dat wie heeft veel zal krijgen en wie niet of minder heeft een beetje zal bij krijgen?

1.5. Kadert het Basisinkomen niet in de liberale en op de markt gerichte logica dat elke burger een budget krijgt, in plaats van dienstverlening, zodat met z'n bestedingen de markt zogezegd ontwikkeld wordt en zelf voor een evenwicht zal zorgen. Zo iets als het Persoonlijk Budget in de gehandicaptenzorg langs cash of een voucher waarmee de gehandicapten de voorzieningenmarkt zouden overnemen. Uiteindelijk is dat een groot bedrog geworden omdat langs de Persoonsvolgende Financiering, de sector komaf gemaakt heeft met deze ultra liberale benadering van de zorg voor gehandicapten. Zoals de tewerkgestelde gehandicapte, 'dank zij' Vandenbosche een 'rugzakje' krijgt waarmee hij zich beter kan verkopen op de (arbeids)markt, zo zouden de 'minder' begoeden' en de uitkeringstrekkers langs het basisinkomen een budgetje krijgen waarmee ze zelf 'ondernemer' kunnen worden of tot een hogere en meer zekere besteding komen. De markt en alleen de markt zal zorgen voor de oplossing van de behoeftigheid en de ontwikkeling van ondernemerschap en tewerkstelling, en het Basisinkomen zou hier een cruciale rol in moeten spelen. Is dit een grap of om te huilen?

1.6. En wat met het arbeidsethos? Jef Vermaere in DWM van 30/12/2014, toch een belangrijke spreekbuis van de alternatieve christelijke Arbeidersbeweging, is van oordeel dat om ethische redenen elke mens een inkomen verdient zonder dat dit verbonden is aan arbeid. Gooit Jef hiermee niet de essentiële voorwaarde overboord om ooit nog met de 'arbeidersklasse', zeg maar de huidige werknemers, de 'revolutie' te maken, dwz de basis te leggen voor een socialistische samenleving. Is het basisinkomen om die reden niet fundamenteel antimarxistisch en mag de 'communistische droom', elkeen werkt naar vermogen, elkeen krijgt naar behoefte, daarmee definitief opgeborgen.
 
1.7. Is het opportunisme van de verdedigers van het basisinkomen om het 'socialisme' te realiseren onder 'kapitalistische omstandigheden',waarmee ze dus nooit zullen ontkomen aan de 'kapitalistische' voorwaarden en de (liberale) aanwending van de gelden die langs het basisinkomen ter beschikking komen? Wie gaat uiteindelijk het geld inpikken of er beslag op leggen? Wat met mogelijk maffiose praktijken.
 
1.8. Sarah Van Lieferinge in Mo van 26/11/2014 vindt dat arbeid en inkomen van elkaar los dienen gekoppeld zodat de rat-race kan stoppen, evenals de ruzie tussen moeders die werken en zij die meer  tijd vrij willen. Gaan de overheid en de economische machten waarvoor zij mee het belang dienen zich evenwel in schulden steken of prioriteit geven aan het belang van de bevolking en van de moeders? Is het dan geen beter alternatief zoals Femma om voor de 30-urenweek te pleiten, met behoud van wedde. Of zoals de Non-Profit voor al haar werknemers al heeft bereikt: vanaf 45 jaar 12 bijkomende verlofdagen, vanaf 50 jaar 24 en vanaf 55 jaar 36 bijkomende verlofdagen. En waarom maakt Emma daar eens niet wat reclame voor, stapsgewijze naar de 30-urenweek. En ook de bijkomende toeslagen bij kredieturen en de landingsbanen die vanaf 2000 onder Minister Vogels gerealiseerd zijn, en nu beetje bij beetje aangevreten worden omdat de federale regelingen inkrimpen. Is het geen beter idee om de krachten te bundelen in een gezamenlijke maatschappelijke- en vakbondsactie, de vrouwen en moeders voorop, om bijkomend verlof, bijkomende toelagen voor kredieturen en zorgverlof en de 30 urenweek te bekomen dan energie te steken in een Basisinkomen waarmee men zich laat verdelen en afgeleid wordt van de essentiële bekommernis en strrijd?

1.9. En fundamenteler, wat met de ontmanteling van de sociale zekerheid en de systemen van bestaanszekerheid tot meerdere eer en glorie van wie deze nu ziet als last en kostenfactor. Is het Basisinkomen geen paard van Troje om de sociale en bestaanszekerheid op te blazen?

1.10. Wat met de ontmanteling van de overheidsadministratie die nu op een erg efficiënte wijze en met een extreem lage mankracht instaat voor de verplichte sociale verzekeringen (13.641 ambtenaren) en het beheer van andere instellingen van sociale zekerheid (2.564 ambtenaren). Wat met de administratie van de ziekenfondsen (15.699 werknemers) die voor 3,5% van het budget gezondheidszorg instaan voor een zeer goedkope en klantvriendelijke toebedeling van gezondheidszorg en de uitkeringen die er aan verbonden zijn. Daarmee zijn ze tot 3x goedkoper dan de kostprijs van private verzekeringen, zoals ondermeer in Nederland. Best toch eens kijken naar het aantal ambtenaren en personeelsleden dat instaat voor de verdeling van deze gelden en de zorgzaamheid waarmee dit gebeurd. Een overgang naar het basisinkomen zal in feite geen besparing meebrengen voor het administratief en logistiek personeel, wie dat denkt maakt zich illusies. Integendeel, als moet nagegaan worden welk bedrag een uitkeringstrekker nog dient uitbetaald bovenop het bedrag van het basisinkomen, zal de administratieve last juist nog stijgen en meer werkkracht vragen.

1.11. Het basisinkomen in België bestaat in feite al voor de 45% van de loontrekkende die zijn tewerkgesteld in de publieke dienstverlening, zie BuG 238. Dat is een hoog % dat België, samen met een erg sluitende sociale- en bestaanzekerheid, doorheen de crisis gelaveerd heeft. Heel anders dus dan de magere analyse van het VOKA dat België hier slecht scoort op basis van een tendentieuze onderzoek. Daartegenover staat een ander statement van het VOKA op 05/01/2015 waarbij ze de lof zwaaien van de sterke herverdeling in België, die volgens hen maar kan behouden worden door meer markt; Maar de centrale motor van deze herverdeling is juist de publieke dienstverlening.

Dat het besparingsbeleid nu juist gericht wordt op wat België economisch sterk gemaakt heeft is een reden te meer om waakzaam en zorgzaam te zijn voor wie of wat dit kan destabliseren. Is het basisinkomen een van de middelen om de zorg- en werkzame staat te ontmantelen? Er zijn meerdere redenen om daar ja op te antwoorden.
 
2. Kostprijs en recuperatie bij toekenning van een Universeel Basisinkomen.
 
De berekeningselemenenten van Panorama, Tirez en npdate zijn in een excel-tabel ingebracht die langs de +jes links en bovenaan de tabel kunnen aangeklikt en in verder detail geëxploreerd, zie tabel Vergelijking Panorama, Andreas Tirez en npdata.be

2.1. De Panorama-berekening van Axelle De Brandt
, Pierre Catelin en Ismaël Daoud

Ook al knikte dit drietal volmondig en glimlachend ja bij de vraag van Panorama  of het Basisinkomen wel betaalbaar was, toch wisten zij wel beter. Hun basisinkomen gaat voort op 1.500€ per maand voor alle personen ouder dan 18 jaar. Voor  -18 jarigen is 200€ per maand voorzien. Hun recuperatie is divers en hoog omdat bv  voortgegaan wordt op een gemiddeld pensioen van 1.900€ per maand, werknemers en ambtenarenpensioenen inbegrepen.

Tegenover een uitgave van 164,4 mia € Basisinkomen van 1.500€ per maand en de 200€ per -18jarige, staat een besparing op de uitkeringen van 70,7mia € zodat er een negatief saldo blijft van 93,9 mia €.

Maar de grote zwakte en feitelijke onmogelijkheid van het Basisinkomen schuilt in de 95,4 mia € extra-inkomsten die zij her en der bijeen sprokkelen bijkomend aan de minder uitgaven aan uitkeringen. Het gaat hier dan om 1/4 van het Bruto Nationaal Product in België dat extra naar het Basisinkomen moet gaan. Daarbij dienen nog  de onrealistische 25,5 mia € geteld die op administratieve en logistieke kosten zou uitgespaard worden bij de overheid - een equivalent van 225.000 ambtenaren voortgaande op een kostprijs van 100.000 per VTE ambtenaar -, in totaal dus 120,9 mia €. Daar mag wel eens om gelachen worden, maar beter was om dan de boeken te sluiten, een conclusie waar ook de Panorama journalisten best toe hadden besloten.

Onduidelijk bleef ook of het bedrag aan uitkeringen boven het basisinkomen van 1.500€ verder uitbetaald zouden worden. Indien dit niet het geval is zou er een onmogelijke situatie tot stand komen waarbij het vroegere recht zou vervallen en men gereduceerd zou worden tot het basisinkomen. Dat zou door geen enkele betrokkene aanvaard worden. In de Panoramaberekening worden dus de 'besparingen' veel te hoog ingeschat wanneer de bestaande uitkeringen volledig zouden wegvallen.

En als gekeken wordt naar het detail van de extra-inkomsten van 95,4 mia € die als een realistisch doel gesteld worden, moet men toch even naar adem happen:
   

   2. Extra opbrengsten in mia € 95,4
       - Gemiddelde verhoging van de BTW naar 25% 16,0
       - Verhoging van de registratierechten naar 25% 5,3
       - Vermogensbelasting van 25% 29,2
       - Belasting op meerwaarde van 25% 3,0
       - Aanpassing van de personenbelasting 22,9
       - Aanpassing belastingen rechtspersonen 4,2
       - Aanpassing roerende voorheffing 2,8
       - Herstel van 50% op fiscale en sociale fraude 12,0

  
Enkel indien deze inkomsten verworven worden en er nog eens 25,5 mia € op personeel bespaard wordt  in de ambtenarij, hetgeen dus overeenkomt met een equivalent van 225.000 ambtenaren zou het project volgens de Panotrama-berekening uitvoerbaar zijn. Zo zou er zelfs een positief saldo van 2,4 mia € geboekt worden. Zonder deze extra-inkomsten is er een deficit van 93,7 mia € of 1/4 van het BBP.


Dan houden we nog geen rekening met de extra's op het Basisinkomen waar de Panorama-groep van uitgaat, nl alle Persoonlijke Verzekeringen, Kapitaalsverzekeringen en Opleidingen die in totaal nog eens   24,9 mia € zouden kosten.
 

2. Andere kosten invoering Basisinkomen 24,8
        - Alle persoonlijke verzekeringen 19,0
        - Kapitaalsverzekeringen 4,8
        - Opleidingen 1,0

  
Het totale deficit, zonder extra-inkomsten en besparing op ambtenaren komt zo op 93,7 mia € + 24,9 mia € = 118,6 mia € of 30% van het Bruto Binnenlands product. In feite is dat niet ernstig te noemen.

2.2. De berekening kostprijs Basisinkomen van Andreas Tirez
 
Andreas Tirez doet een waardevolle poging om kost en besparing van het Basisinkomen op een rijtje te zetten, voortgaande op de uitgaven voor vervangingsinkomsten zoals berekend door de Nationale bank. Hij houdt ook rekening met een geschatte besparing op de overheidsadministratie gelijk aan de huidige kostprijs van de ambtenaren van de FOD Financiën, nl 2,85 mia € voor 28.000 ambtenaren die Andreas Tirez als een wat ongelukkig referentie gebruikt voor de ambtenaren die nu instaan voor de huidige uitbetalingen. In de tabel Vergelijking Panorama, Andreas Tirez en npdata.be vermelden we het effectief aantal ambtenaren en andere werknemers die nu op een of andere manier betrokken is bij de uitkeringen:
   

    Besparing
   1. Minder administratie en logistiek   2,9
       - Belastingsdiensten 28.500  
       - Verplichte sociale verzekeringen 13.641  
       - Ziekenfondsen en zorgkassen 15.699  
       - Ander instellingen van sociale zekerheid 2.564  
       - Andere vormen van arbeidsbemiddeling 2.160  
       - VDAB, Forem, Actiris 26.152  

 
In z'n blog gaat Andreas Tirez uit van een aantal 'assumpties' die hij later nog corrigeerde met het belastbaar maken van het Basisinkomen waarbij hij dit effect enkel verrekende voor de reeds tewerkgestelde gegadigden.

Voor z'n berekening gaat Tirez uit van budgetten en niet van het aantal personen in de diverse inkomenssystemen. "Ik heb geen gedetailleerde gegevens over wie welke uitkering krijgt. Ik moet het dus doen met grove schattingen en vooral vereenvoudigingen." zo oppert hij, ten onrechte trouwens want de aantallen werkenden en uitkeringstrekkers zijn bv langs BuG 210 voor België, voor de gewesten langs BuG 216 en in aantal en % op de totale bevolking langs BuG 244 eenvoudig van het internet op te pikken.

Andreas Tirez gaat voort op volgende toepassingsmodaliteiten van het Universeel Basisinkomen:

- enkel voor 18+
- berekening op basis van 1.000€ Universeel Basisinkomen per maand
- ingeval van uitkeringtrekkers, valt het bedrag onder de 1.000 € weg, ingeval en voorzover er meer wordt uitbetaald zoals pensioen, werkloosheid enz wordt het verschil boven de 1.000€ verder uitbetaald
- het basisinkomen is belastbaar en valt dus in de hogere belastingschaal van wie werkt, voor de uitkeringstrekkers houdt Tirez geen rekening met een effect op inkomsten langs belastingen.
- de belastingsvrijstelling van 7.000€ valt weg

Zonder de besparing op overheidspersoneel komt Tirez uit op een kostprijs van 103,5 mia € met een besparing op de uitkeringen van 64,2 mia €, of een negatief saldo van 39,4 mia € dat nog kan verminderd worden tot 36,4 mia € na aftrek van 28.000 overheidsjobs, goed voor 2,9 mia €. Hierbij is wel al rekening gehouden met 10,2 mia € recuperatie langs belastingen. Ook werd er, behoudens bij de pensioenen, van uitgegaan dat er geen uitkeringen boven de 1.000 € worden uitgekeerd zodat het bedrag boven de 1.000€ niet als recuperatie werden ingebracht.
 

      Basisink. Saldo
Inkomensverwerving inwoners van België 2012 Bevolking Besp./Extra 1.000  
0. Algemeen totaal   67,1 103,5 -36,4
1. Totale bevolking 11.107.066 64,2 103,5 -39,3
    1. Bevolking met inkomensverwerving 7.426.331 64,2    
        1. Tewerkstelling 4.108.645 10,2    
        2. Vervangingsinkomen buiten tewerkstelling 2.981.694 54,0    
           1. Sociale zekerheid 2.754.727 48,1    
               1. Volledig werkloos 665.308 9,3    
               2. Volledig op ziekteverzekering 252.300 6,3    
               3. Pensioen +Tegem. Hulp Aan Bejaarden 1.837.119 32,1    
               4. Andere   0,5    
           2.  Volledig leefloon 63.631 0,8    
           3. Inkomensverv. + Integr. tegemoetkoming 163.336 1,9    
           4. Andere uitkeringen   3,2    
               - Oorlogspensioenen   0,1    
               - Fondsen voor bestaanszekerheid   1,5    
               - Terugbetaalbaar belastingskrediet   0,2    
               - Andere sociale uitkeringen   1,4    
        3. Vervangingsinkomen binnen tewerstelling 335.992      
    2. Bevolking zonder inkomensverwerving 3.680.735      
2. Andere kosten invoering Basisinkomen        
3. Besparing/extra inkomsten andere posten   2,9    
   1. Minder administratie en logistiek 88.716 2,9    


In deze budgettaire berekening van de uitkeringen worden alle uitgaven, ook voor de deeltijds werkenden, al of niet in combinatie met tijdskrediet, loopbaanonderbreking, brugpensioen, leefloon mee verrekend in de budgetten.

Voor Paul De Gauwe was deze berekening aanleiding om het project Basisinkomen definitief af te schrijven omdat de extra kost, die 9% van het BBP zou bedragen, op de werkenden zou ten laste gelegd worden, en dit onder geen enkel scenario mogelijk zou zijn.

2.3. De berekening van npdata: minimaal 56,9 mia € financieringstekort of 14,3% van het BBP.

Het Basisinkomen heeft niet als bedoeling het volume arbeid te verminderen, het kan wel leiden tot een arbeidsherverdeling, maar de maatschappelijke productie aan goederen en diensten, het belastingsvolume en de inkomsten voor de sociale zekerheid blijven constant.

Vraag is of het Basisinkomen een neutrale operatie is, of er geen bijkomende financiële injectie nodig is en hoeveel deze bedraagt, zonder ons nu al te bekommeren om de vraag wie deze zal, kan of moet opbrengen.

Voortgegaan wordt  dus op de benadering en 'assumpties' van Andreas Tirez,

- bedrag van 1.000 € Universeel Basisinkomen per maand voor 18+
- bedrag boven de 1.000 € voor inkomenstrekkers blijft behouden
- Basisinkomen is belastbaar - hier enkel toegepast voor werkenden
- Belastingsvrijstelling van 7.000€ valt weg
maar aangevuld met
- de effectieve personen in de diverse systemen van tewerkstelling, vervangingsinkomens en anderen
- een gemiddelde belastingsaftrek voor werkenden wordt gesimuleerd op 300€ per maand
- geen besparing op de overheidstewerkstelling gezien het meerwerk het minderwerk compenseert.

In de berekening van npdata kan zowel het bedrag van het Basisinkomen, als de belastingvoet, dwz belasting op een extra-inkomen, als de gemiddelde bedragen voor verschillende systemen van uitkeringstrekkers zelf aangepast worden. Deze wijzigingen kunnen in de gele cellen aangegeven worden.

Zo gaan we in het voorliggende schema bv uit van een gemiddeld uitbetaald pensioen van 800€, als gemiddelde van diegenen die minder dan 1.000€ pensioen krijgen, een gemiddeld leefloon van 600€, gemiddelde werkloosheid voor andere NWNWZ (Niet Werkende Niet-WerkZoekenden, zoals degenen die een opleiding volgen van VDAB, Forem of Actiris) van 800€ en voor tijdskrediet van 800€. Het totale bestede budget ligt in dezelfde lijn als de budgetten die Andreas Tirez gevonden heeft bij de Nationale Bank. Wie accurater materiaal heeft kan deze eenvoudigweg in de gele cellen inbrengen in het berekeningskader van npdata.
  

       Bel..voet: Simulatie=geel   Npdata 
    30% Bespar. Basisink. % Saldo
Inkomensverwerving inwoners van België 2012 Bevolking Huidige Jaar  1.000    
0. Algemeen totaal     49,4 106,2   -56,9
1. Totale bevolking 11.107.066   49,4 106,2 100% -56,9
    1. Bevolking met inkomensverwerving 7.426.331   49,4 89,1 84%  
        1. Tewerkstelling 4.108.645   14,8 49,3 46%  
            1. Loontrekkenden 3.346.231 300 12,0 40,2 38%  
            2. Zelfstandigen 762.414 300 2,7 9,1 9%  
        2. Vervangingsinkomen buiten tewerkstelling 2.981.694   30,5 35,8 34%  
           1. Sociale zekerheid 2.754.727   28,5 33,1 31%  
               1. Volledig werkloos 665.308   7,9 8,0 8%  
                   - NWVWZ 409.794 1.000 4,9      
                   - Ander NWNWZ 48.642 800 0,5      
                   - Oud stelsel +50 78.709 1.000 0,9      
                   - 'Brugpensioen' 112.928 1.000 1,4      
                   - TBS-Onderwijs 12.000 1.000 0,1      
                   - Tijdskrediet/LBO 3.235 800 0,0      
               2. Volledig op ziekteverzekering 252.300 1.000 3,0 3,0 3%  
               3. Pensioen +Tegem. Hulp Aan Bejaarden 1.837.119 800 17,6 22,0 21%  
               4. Andere            
           2.  Volledig leefloon 63.631 600 0,5 0,8 1%  
           3. Inkomensverv. + Integr. tegemoetkoming 163.336 800 1,6 2,0 2%  
           4. Andere uitkeringen            
        3. Vervangingsinkomen binnen tewerstelling 335.992   4,0 4,0 4%  
            1. Werk in combinatie met andere statuten 349.302   2,0      
                1. Deeltijds werkend 76.768          
                2. Deeltijds kredieturen/LBO 242.436          
                3. Halftijds Brugpensioen 623          
                4. Gedeeltelijk leefloon (ook met ziekte) 29.475          
            2. Tijdelijke werkloosheid 161.971 1.000 1,9 1,9 2%  
            3. Primaire ongeschiktheid (ziekte)/geb. 174.021 1.000 2,1 2,1 2%  
    2. Bevolking zonder inkomensverwerving 3.680.735     17,1 16%  
2. Andere kosten invoering Basisinkomen            
3. Besparing/extra inkomsten andere posten            

  
Enkele vaststellingen

De intuïtieve overwegingen van hierboven blijven recht, en de vraag kan in alle ernst gesteld, of de voorliggende berekeningen van het Basisinkomen een grap zijn of om te huilen voor wie er zich voor inspant. Op zoek gaan naar een transfert van 14,3% van het BBP, of het equivalent ervan extra verwerven langs belastingen is energieverspilling, zeker omdat juist nu, door de besparingen, die beperkte groep van inkomens onder druk komen die het meest gediend zouden zijn met een basisinkomen. Is het dan niet beter het bestaande systeem van sociale- en bestaanszekerheid te versterken en komaf te maken met de illusie dat zogenaamde efficiëntiewinsten bij de overheid het financieringsprobleem helpen oplossen. Ook heeft men een verkeerd idee van de volumes die in deze sociale- en  bestaanszekerheid omgaan. Door deze te overdrijven verhoogt men het zogenaamde 'besparingseffect' als ze door een Basisinkomen vervangen worden. Is het Basisinkomen geen grote hoop zand die men in de ogen strooit van de diegenen die het meest begaan zijn met solidariteit en een gelijke verdeling van middelen? En is dat niet om te huilen?

Er is een voor de hand liggend alternatief: optrekken van de minima

In plaats van zich te verliezen in een operatie van 106,2 mia € uitgaven langs Basisinkomen waarvoor maar de helft financiering aanwezig is, kunnen de minima in de werkloosheid, leefloon, pensioen, tegemoetkomingen voor gehandicapten enz opgetrokken worden tot 1.000€, dat zou pas efficiëntiewinst zijn. Daarbij dient men te zorgen voor een continuïteit van dit vervangingsinkomen, en niet zoals nu, sommige uitkering in tijd te beperken. Tevens kan daarbij de toegang tot de sociale zekerheid en de bestaanszekerheid vergroot worden zodat een aantal mensen uit de groep van 16% die nu geen inkomen hebben en die deze stap naar inkomensverwerving niet kunnen of willen zetten, er wel van kunnen genieten

De kostprijs van het verhogen van de minima, het permanent maken ervan en de toegang ertoe verbeteren is op maximaal 10 mia € in te schatten, dwz op 1/10 van de kost van het Basisinkomen. De totale realisatie van het Universeel Basisinkomen bedient vooral de 46% reeds tewerkgestelden alsmede de 16% niet-inkomenstrekkers die allicht voor de meesten ongevraagd een inkomen zouden verwerven. Dat is al 2/3 van de gegadigden van een Universeel Basisinkomen. Van de 34% anderen, nl de vervangingsinkomentrekkers zou meer dan de helft geen voordeel doen met het Basisinkomen omdat zij nu reeds meer dan 1.000€ uitkering krijgen. Maximaal 17% van de 18+ zou dus langs het Basisinkomen een verbetering kennen van hun inkomenssituatie, een grote inspanning voor een klein resultaat, zoals ook Andreas Tirez en Paul de Grauwe terecht opmerken.

Het Universeel BasisInkomen is in deze analyse noch mogelijk noch wenselijk.

Beter is de groep met minimaal vervangingsinkomen rechtstreeks langs
- de verhoging van de minima,
- het permanent maken van de uitkeringen en
- het wegnemen van de drempels om ervan te genieten
een grotere inkomens- en bestaanszekerheid te geven.

Opium van het Volk

En is het niet zo dat een mens langs arbeid tot volle ontplooiing komt, dat langs arbeid, de solidariteit, ook financieel kan georganiseerd worden en er voldoende cohesie in de belangenverdediging tot stand komt die het perspectief op een betere samenleving veilig stelt, een samenleving waar op een gegeven ogenblik iedereen naar noodzaak moet werken en naar behoefte zal krijgen. Nu deze hemel op aarde willen realiseren met het basisinkomen is als het opium dat een volk nodig heeft om de zwaarte van de uitbuiting en de druk van de stress te weerstaan.

Is het Basisinkomen in feite geen breekijzer om komaf te maken met het perspectief van de transformatie van de samenleving in een sociale en rechtvaardige maatschappij en dit tot meerdere eer en glorie van het liberale dogma en de alles verterende markt.
 
Jan Hertogen
, socioloog
www.npdata.be
0487 335 552
       
Wie geen berichten meer wenst te ontvangen kan dit langs een RE melden