BuG 237 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 26 september 2014
  
BuG 237 on-line                                       Printversie (18p)
Voor  een vlotte lezing op tablet of pc, kies BuG 237 on-line
 
"It's the demography, stupid",
de bevolkingsdynamiek gefilleerd

Tabel:
Bevolkingsevolutie per gemeente 1831-2014                  
Tabel: Loop van de bevolking per gemeente 1989-2013            
Tabel: Migratieachtergrond per nationaliteit en gemeente 2013 
Tabel: Bijkomende vreemdelingen per nationaliteit 1990-2013   

Met o.a. enkele vaststellingen en een vraag:
51.417 ambtelijk geschrapt  in BelgiŽ in 2013,
en hoeveel SyriŽstrijders zitten daar tussen?

De SyriŽrs komen evenwel naar Mechelen en
de Brusselse Marokkanen naar Vilvoorde.
En komt tram 58 ook terug naar Vilvoorde?


Vooraf 1: De regering is als een ploeg chauffeurs die vrachtwagens bestuurt met enkel rijbewijs B en dit zonder dode hoekspiegels. Of nog, een groep lijkdragers die de lijken begraven waarvoor ze zelf verantwoordelijk zijn, en die daarbij om medelijden verzoeken, zielig, Sven Gatz op kop. En dan nog de opdrachtgevers die langs Van Eetvelt stampen geven, erg.
Vooraf 2: Zou Panorama ook eens een programma kunnen maken waarom tienduizenden jonge, al of niet achtergestelde moslims en hun spreekbuizen, niťt naar SyriŽ vertrekken en naarstig werken aan hun toekomst in BelgiŽ. Ze kunnen dan meteen nagaan waarom deze jongeren en jongvolwassenen al decennia genegeerd worden en nergens aan bod komen, te beginnen met de 48 Belgen die in februari 2003 langs Damascus naar Bagdad gereisd zijn voor een Peacerace. Voor deze 'nomaden' had Vranckx toentertijd ook in Bagdad, geen enkele aandacht. Onder hen waren meer dan de helft met moslimachtergrond, ze hebben nu een gezin, kinderen en zijn maatschappelijk geŽngageerd. Ze hadden, mits wat publieke aandacht, nochtans het verschil kunnen maken, zoals nu in Mechelen. Misschien kunnen de 'analisten' van de staatsveiligheid daar ook eens aandacht aan besteden.
Vooraf 3: En misschien kan de nieuwe federale regering Abou Jahjah als buitenlandminister vragen, z'n beleidsverklaring is al gereed, zie DS 26/09/2014.
 
"Het is de demografie, stommerik"
 
"Demografie is de basis van elke sociale wetenschap", zo begon wijlen Van Mechelen z'n door tienduizenden studenten gevolgde demografie. Hem indachtig en ten behoeve van de weerstandigen van het Vlaams beleid, de federale onderhandelaars en wie zich al warm loopt voor het verzet ertegen en ook voor de deelnemers aan het Seminarie Mobiliteit en Sociale Bescherming in Europa van het HIVA op 13/10, een aantal updates en nieuwe data mbt
- de bevolkingsevolutie per gemeente van 1831 tot 2014,
- de loop van de bevolking en migratie voor de 589 Belgische gemeenten tussen 1989 en 2013
- de update van het aantal met migratieachtergrond per nationaliteit in elke gemeente voor  2013 en een
-  statistisch overzicht van de bijkomende vreemdelingen voor elk van de 190 nationaliteiten in BelgiŽ
 
 Allemaal up to date materiaal, voortgaande op publieke bronnen dat hier kort wordt ingeleid en toegelicht.
 
1. Bevolkingsevolutie per gemeente 1831-1914 -
Tabel: Bevolkingsevolutie per gemeente 1831-2014
 
Het betreft de bevolkingsevolutie van de na-fusiegemeenten waarbij de gegevens van de bevolkingstellingen van de voor-fusiegemeenten werden samengebracht in de huidige omschrijving. Tevens zijn er subtotalen voor arrondissement, provincie, gewesten en rijk. Het biedt een uniek beeld dat enkel op npdata.be beschikbaar is en dat in geen enkele andere publicatie is verschenen. Als basis dienden UCL-tijdsreeksen die ons door het AD SEI zijn bezorgd. Voor 01/01/2014 worden de laatste officiŽle publicaties van het AD SEI gevolgd. Het betreft, tegen de Europese regelgeving in, enkel de eerste 2 registers, nl. het bevolkings- en vreemdelingenregister. Het wachtregister asiel wordt hier voor 2014 niet meegeteld, in tegenstelling tot de recente publicatie van Eurostat waarin deze laatste wel worden meegeteld, zie artikel van De Redactie van 10/07/2014. Onder punt 2, loop van de bevolking wordt het wachtregister asiel aanvullend mee in het overzicht opgenomen.
 
Met 3 muisklikken wordt voor elke gemeente de bevolkingsevolutie 1831-2014 grafisch uitgebeeld. Met kopieer en plak kan deze in elke andere toepassing gebruikt worden.  Zie tabel: Bevolkingsevolutie per gemeente 1831-2014

 

    

  

Met enige vertraging heeft de migratie langzaam maar zeker een halt toe geroepen aan de bevolkingsafname in de 4 grote steden in BelgiŽ. Niet de bevolking is op de loop gegaan maar de migratie is in de leegstaande huizen komen wonen en heeft voor een nieuwe stedelijke dynamiek gezorgd. Brussel trekt hierin in de kop met de andere steden in volgorde Antwerpen, Luik en Charleroi op een aantal jaren afstand. Charleroi en ook Luik hebben dringend behoefte aan nieuwe migratie om zoals Antwerpen en vooral Brussel uit het dal te kruipen.
 
Uit de bevolkingsevolutie van een gemeente kan haar verleden en ook haar toekomst gelezen worden. Voor wie de moeite doet om zich even de grafische functie  eigen te maken, zal veel plezier en inzicht beleven aan deze tabel, van de grootste tot zeker ook de kleinere gemeenten. Het is de basisfingerprint van een gemeente waarop elke andere analyse of beschouwing zich dient te baseren. En Guido Fonteyn kan er de oplossing vinden voor z'n vraag wanneer en in welke mate Vlamingen naar WalloniŽ zijn getrokken. We willen dat graag eens illustreren aan de hand van de gegevens in deze tabel.
 
En voor wie deze evolutie 1831-2013 eens wil nagaan voor het district Antwerpen, met een halvering van haar bevolking op 80 jaar tijd (1920-2000), kan terecht in BuG 169.
  

 
2. Loop van de bevolking per gemeente - Tabel: Loop van de bevolking per gemeente 1989-2013

De vlotte ter beschikking stelling van het recente statistische materiaal (met dank aan het AD SEI) laat toe de tijdsreeksen van de loop van de bevolking van npdata up te daten. Doordat npdata deze tijdsreeksen vanaf 1989, met bestanden toegeleverd door het toenmalige NIS, heeft opgebouwd kan nu bijna een kwarteeuw overspannen worden.
 
De loop van de bevolking omvat geboorten en overlijdens met het natuurlijk saldo, de binnenlandse migraties, dwz verhuis in en uit een gemeente met het verhuissaldo, de buitenlandse migratie met immigratie, uit het wachtregister asiel, ambtelijke herinschrijving (voor wie uitgeschreven was in een voorgaand jaar), samen vormen deze de immigratie, daarnaast de emigratie, herinschrijiving in het asielregister en de ambtelijke uitschrijving (als niet in hetzelfde jaar heringeschreven), deze vormen samen de emigratie met het migratiesaldo. Verder zijn er de statistische aanpassingen, dwz bewegingen die pas in het volgende jaar geregistreerd worden voor 01/03 maar die niet meer in het betreffende vakje worden genoteerd. Samen geeft dit een + of - in de bevolkingsevolutie. Binnen deze evolutie wordt wel nog aangegeven hoeveel Belgen vreemdeling worden en hoeveel vreemdelingen Belg met het saldo Belgwording.
 
2.1. Samengeteld Natuurlijk-, Migratie-, Verhuis- en Bevolkingssaldo in ťťn grafiek
 
Voor elke gemeente kunnen in een wip 16 grafieken gegenereerd worden. Zo bv het natuurlijk, migratie en verhuissaldo en de bevolkingsevolutie per jaar, in dit voorbeeld van Antwerpen:
 

 
In ťťn oogopslag is duidelijk wat de impact is van de migratie, van het natuurlijk saldo, waarin ook nog de geboortes/overlijdens van vreemdelingen en nieuwe Belgen begrepen zijn, en van de verhuis in/uit. Op een kwarteeuw zijn er, samengeteld,  in Antwerpen 23.966 meer kinderen geboren dan dat er mensen overleden zijn (natuurlijk saldo). Pas sinds 2003 is er sprake van een geboorteoverschot. Langs migratie (buitenlands, asielerkenning, saldo ambtelijke schrapping/inschrijving samengenomen) zijn er in Antwerpen 97.404 inwoners bijgekomen. Er zijn evenwel in dezelfde periode van 23 jaar  83.966 mensen meer uit Antwerpen verhuisd dan er naar toe verhuisd zijn, zodat het saldo in de bevolkingsevolutie uiteindelijk 40.694 bedraagt, positief vanaf 2000 heeft dit pas in 2007 het niveau van 1990 bereikt, 20 jaar na zwarte zondag. Wat zou Antwerpen zonder migratie zijn, een stervende stad, terwijl er nu een toekomst wacht.
 
2.2. De verschillende demografische factoren met hun saldi in grafiek
 

Op de bladen grafiek-1, grafiek-2 en grafiek-3 in de exceltabel worden automatisch 24 grafieken gegenereerd wanneer in het blad 'gegevens' de stad/gemeente/regio naar keuze wordt geselecteerd, zie tabel Loop van de bevolking per gemeente 1989-2013
 
Hieronder eerst een printscreen van het gegevensblad voor Brussels hoofdstedelijk gewest. Het kruisje boven Bevolking 31/12 aanklikken om alle gedetailleerde info over alle bevolkingsdynamieken zichtbaar te maken.
 


 
Een voorbeeld uit het blz Grafiek 2:
 

 
Het aantal geboorten stijgt in Brussel, het aantal overlijdens daalt met een saldo van 8.909 in 2013.. Daartegenover is de immigratie van en emigratie naar het buitenland van groter gewicht, nl. 25.435 in 2013, drie keer zoveel.

 
 

 
De inkomende en uitgaande verhuis in een gemeente is een belangrijk demografisch kenmerk. In Brussel zijn er aanzienlijke verhuisbewegingen tav de andere gewesten, met voor 2013 een negatief saldo van -12.583. Vanaf 2010 is er een andere telling van in en uitgaande verhuis, maar het saldo is vergelijkbaar.
 
Ambtelijke in- en uitschrijving.

 
Omdat er zoveel te doen is over de veel toegepaste procedure van 'ambtelijke schrapping uit de bevolkingsregisters' hier het grafische beeld voor Brussel. Iemand wordt geschrapt wanneer  vastgesteld wordt dat een in BelgiŽ regulier verblijvende persoon niet meer op z'n domicilieadres woont en ook niet in een andere Belgische gemeente is ingeschreven. Na 3 vaststellingen hiervan door de politie kan de gemeenteraad beslissen om zulk een 'inwoner' te schrappen. Als hij hetzelfde jaar terug opduikt wordt de schrapping geannuleerd. Als hij pas in een volgend jaar terugkomt dan wordt hij heringeschreven. Traditioneel ligt het aantal schrapping een goed stuk hoger dan het aantal herinschrijvingen.
  

 

 
In 2013 werden in Brussel 19.632 inwoners ambtelijk geschrapt, voor gans BelgiŽ was dat 51.417 en voor Antwerpen bv 4.621. Het is niet meer dan normaal dat voor wie langere periode in het buitenland verblijft, zoals sommige SyriŽstrijders, zoals voor andere inwoners ook de ambtelijke schrapping wordt toegepast. Het is niet omdat men naar SyriŽ verhuist dat men zoals andere burgers, niet zou geschrapt worden.  Daarom moet men er evenwel niet zo 'n cirque rond maken, alsof het iets uitzonderlijks zou zijn.
  
Toch nog opmerken dat het extreme negatieve saldo van -15.309 schrappingssaldo in Brussel ingeschreven wordt als emigratie, hetgeen het migratiesaldo naar beneden drukt. Men kan zich afvragen of voor 2013 geen directief gegeven is om extra aandacht aan de schrappingen te besteden in alle gemeenten om op die manier het migratiecijfer (kunstmatig) naar omlaag te halen. Maar dat zal dan blijken of gecompenseerd worden uit een verhoogde herinschrijving in 2014, hetgeen dan het immigratiecijfer zal verhogen.
 
Samengeteld saldo voor de diverse demografische factoren voor Brussel

 
Zoals hierboven al getoond voor Antwerpen is de cumul van de saldi een kerngrafiek die toelaat om de demografische factoren in een gemeente te 'lezen'. Voor Brussel ziet het er zo uit, zie grafiek-1 in de tabel:
  

 

 
Door de combinatie van de demografische factoren heeft Brussel de laatste kwarteeuw 199.101 inwoners bij gekregen, in ruime mate door migratie (+318.345) en de laatste jaren licht groeiend langs het natuurlijk saldo (+113.148). Daartegenover staat een fiks negatief verhuissaldo van liefst -256.798.
 

Elke gemeente kan zo onder de loupe gelegd worden, een aantrekkelijke gedachte maar ondoenbaar binnen dit bestek. Maar wie zich wil wagen aan deze excursie in de tabel Loop van de bevolking per gemeente 1989-2013 zal er niet in verloren lopen en er veel plezier aan beleven.
 
2.4. De samengetelde onderdelen van de saldi
 
In de automatisch gegenereerde grafische voorstelling zijn ook de samengetelde geboorten, overlijdens en saldo in beeld gebracht, alsmede de immigratie, emigratie en het migratiesaldo, hetgeen de reŽle dimensie weergeeft, want langs een saldo wordt in feite werkelijkheid verhuld. Hier de grafieken voor Antwerpen:
   


 

 
2.5. De ťchte vreemdelingenevolutie per gemeente

 
In de overzichten van migratie wordt geen rekening gehouden met het natuurlijk saldo bij de vreemdelingen, die worden meegeteld met het totaal geboorten en overlijdens. Maar het aantal vreemdelingen dat er de voorbije kwarteeuw in elk van de Belgische gemeenten is bijgekomen kan eenvoudig afgeleid worden worden uit de beschikbare ambtelijke gegevens. De opgave van het aantal Belgwordingen heeft geen invloed op de bevolkingsevolutie maar laat wel toe om af te leiden hoeveel 'vreemdelingen' er bijgekomen zijn als ook het aantal vreemdelingen in het begin en op het einde van het jaar gekend zijn. Dan is de 'formule H' van toepassing: (Vreemdelingen in jaar N+1) - (Vreemdelingen in jaar N) + Belgwordingen in jaar N. Het resultaat omvat het migratiesaldo vreemdelingen in alle onderdelen (migratie, asiel, ambtelijke in- of uitschrijving van vreemdelingen) alsmede het natuurlijk saldo bij vreemdelingen (geboorten - overlijdens).
 
Een uniek beeld komt zo tot stand: de bevolkingsevolutie onderscheiden naar vreemdelingenevolutie en evolutie bij de Belgen, zie het blad grafiek-1 in de tabel. We houden het bij ons voorbeeld van het Brusselse Gewest, maar het kan op enkele seconden voor elke gemeente worden gegenereerd.
  

 
381.577 vreemdelingen zijn langs migratie-, verhuis- en natuurlijk saldo bijgekomen in Brussel de laatste kwarteeuw. 182.476 Belgen hebben Brussel verlaten langs migratie-, verhuis- en natuurlijk saldo. Het bevolkingssaldo is zoals hierboven 199.101. Meer dan elk ander overzicht geeft deze grafiek de reŽle impact van de migratie op de bevolkingsevolutie, en dit voor alle gemeenten in BelgiŽ.
 
2.6. Bevolking met inbegrip van het wachtregister asiel
 

Conform aan de Europese richtlijn terzake geven we ook voor elke gemeente het bevolkingsaantal en -evolutie met inbegrip van de in- en uit van het wachtregister asiel. Deze aantallen stemmen voor BelgiŽ overeen met wat Eurostat de laatste schattingen voor 2014 noemt, nl. 11,204 mio en 11,162 mio voor 2013, hetgeen exact overeenkomt met de berekening van npdata voor 2013. Ook dit is een uniek gegeven dat enkel op npdata.be kan geŽxploreerd, en dit voor elke gemeente in BelgiŽ, iets wat Eurostat niet doet natuurlijk.
  

 
Na een vermeerdering van het wachtregister asiel met 5.493 in 2012 tot 62.709 is er een vermindering met 10.334 in 2013 tot 52.375. Als gekeken wordt naar de 'reguliere' bevolking in BelgiŽ, dus de 'verblijfsgerechtigde'  is er, mede door de vermindering in het wachtregister asiel een beperkte evolutie van bijkomende vreemdelingen met inbegrip asiel van 40.628, en leven er in BelgiŽ op 01/01/2014 11.202.891 verblijfsgerechtigde inwoners.
 
2.7. Evolutie Oude en Nieuwe Belgen, natuurlijk/migratiesaldo nieuwe Belgen, vreemdelingen

 
Als de update van aantal migratieachtergrond per gemeente voor 2013 (zie punt 3) gekoppeld aan de loop van de bevolking, met terugwerkende berekening tot 1990 en integratie Belgwordingen voor 1990, dan kan voor elke gemeente een uniek overzicht gemaakt worden van
- het aantal oude Belgen sinds 1945
- het aantal nieuwe Belgen, rekening houdend met wie ook voor 1990 nieuwe Belg geworden is
- het natuurlijk- en migratiesaldo van de nieuwe Belgen na hun Belgwording
- het aantal vreemdelingen
 
Voor Brussel ziet het er zo uit, berekend op 100% (in de tabel is ook de grafische voorstelling met absolute aantallen beschikbaar).
 

 

 
De dalende tendens bij Oude Belgen, maar ook het vergrotend aandeel van vreemdelingen de laatste 6 jaar zijn de tendensen die zich ook de komende jaren zullen doorzetten, ook voor Antwerpen zoals hieronder blijkt.

  

 
In een vingerknip kan dit overzicht, ook in absolute aantallen, aangemaakt worden voor alle gemeenten in BelgiŽ. Ook de basisgegevens kunnen in de tabel er op nageslagen worden. Maar ook nog tientallen andere grafieken die we hier niet verder kunnen bespreken. In totaal gaat het om 24 grafieken.
 
3. Bijkomende vreemdelingen per nationaliteit en gemeente - 2013 - Tabel Migratieachtergrond per nationaliteit en gemeente 2013
 
Een update is beschikbaar van BuG 179 met de migratieachtergrond per gemeente en per nationaliteit. Deze fiches betroffen 2011 en worden nu, in een globale tabel, geupdated voor 2013. Langs de excellente Integratiemonitor  van de Studiedienst van de Vlaamse regering vindt men accurate gegevens voor elke gemeente, evenwel zonder detail per nationaliteit. Deze kan men dus vinden in de tabel Migratieachtergrond per nationaliteit en gemeente 2013. In deze tabel zijn volgende gegevens verzameld per gemeente en per gewest.
 
Migratieachtergrond wordt op drie niveau's gesitueerd:
- Het aantal vreemdelingen
- de Belg-geworden vreemdelingen sinds 1945 (aangeduid als Laag))
- het natuurlijk- en migratiesaldo (binnenland/buitenland) na de Belgwording. (aangeduid als Hoog)
- Midden betreft het gemiddelde van Laag en Hoog.
 
Voor een aantal gemeenten zijn gegevens aangepast aan de feitelijke toestand op basis van de integratiemonitor 2011.
 
1. Aantallen Migratieachtergrond per nationaliteit per gemeente
2. % Migratieachtergrond per nationaliteit op de bevolking
3. % Migratieachtergrond per nationaliteit op het aantal MiA's in de gemeente
4. % Migratieachtergrond op het totaal per nationaliteit in BelgiŽ
5. Parameters in de berekening
6. Subtotalen van voorgaande elementen per gewest.
 
De tabelkop van waaruit het verder detail langs de +jes kan geopend ziet er als volgt uit met de gegevens 2013.
   

 
Verder worden in de rechterkolommen subtotalen gegeven volgens alle geŽigende opdelingen.
 
Wie bewerkingen wil doen op een onderdeel kan met kopiŽren en plakken de onderdelen op een apart blad plakken. In een latere BuG komen we nog op het verdere detail terug, ondermeer door opmaak van gemeentekaarten met het % per nationaliteit in elke gemeente. Als voorbeeld publiceren we hier drie kaartjes, Italiaans voor BelgiŽ, Marokkaanse voor Vlaanderen en Turkse migratieachtergrond voor Brussel. Dit kan dus nu al opgemaakt voor alle nationaliteiten en voor elk gewest voor wie z'n weg vindt in www.gemeentekaart.be

    
Italiaanse migratieachtergrond in BelgiŽ

 

 
Marokkaanse migratieachtergrond in Vlaams gewest
 

 
Turkse migratieachtergrond in het Brusselse gewest
 

 

 
De SyriŽrs komen naar Mechelen
 
En uiteraard zijn er de overzichten van % migratieachtergrond per nationaliteit volgens gemeente van hoogste aanwezigheid. Marokkaanse migratieachtergrond bv met Vilvoorde (15,56%), Mechelen (14,20%) en Antwerpen (12,37%) aan kop in het Vlaams gewest. Of Syrische afkomt, 0,47% van de Mechelse bevolking heeft Syrische roots, het hoogste in Vlaanderen na Waasmunster (0,73%).
 
En de Brusselse Marokkanen naar Vilvoorde
 
Voor Vilvoorde hangt de groei van het aantal met Marokkaanse migratieachtergrond samen met de zeer hoge verhuissaldo naar Vilvoorde, waarin Brussel zeker voor een goed stuk meespeelt. Merk ook de beperkte buitenlandse migratie en de zeer sterke bevolkingsgroei.
 
Opnieuw tram 58 naar Vilvoorde?
 
De Marokkaanse Brusselaar houdt van Vilvoorde, maar de liefde is niet wederzijds, zeker niet sinds tram 58 is afgeschaft om te voorkomen dat Brusselaars, en vooral jongeren, nog gemakkelijk naar Vilvoorde geraakten, en er was zelfs ooit sprake om een bareel te zetten op de Schaarbeeklei. Zelf zijn we ons nog voor de laatste tram 58 naar Brussel gaan leggen om deze onzinnige beslissing van het toenmalige college met Courtois en, jawel, Dehaene, te keren. Misschien zijn de Brusselse Marokkanen nu wel met de fiets naar Vilvoorde gekomen. Misschien heeft Bonte het in Amerika daarover gehad met de FBI of heeft men hem ervan overtuigd om tram 58 maar terug te installeren, de bedding ligt gereed.
    

 
4. Evolutie bijkomende vreemdelingen per nationaliteit en gemeente - Tabel: Bijkomende vreemdelingen per nationaliteit 1990-2013
 
Het heeft wat voeten in de aarde gehad maar voor elk van de 196 nationaliteiten die de laatste 23 jaar aanwezig waren of zijn in BelgiŽ is het overzicht gereed van het aantal bijkomende vreemdelingen per nationaliteit van 1991-2013, met inbegrip van de Belgwordingen tussen 1945 en 1990. Voor dit laatste gaat het bij een aantal nationaliteiten om berekeningen voor 1982 op basis van de verdeling van aantal vreemdelingen per nationaliteit. Voor sommige nationaliteiten is het aantal vreemdelingen maar bekend vanaf 1995 of later. In de grafische voorstelling dient hiermee rekening gehouden. Maar voor de belangrijkste 60 nationaliteiten zijn de gegevens volledig en betreffen de volledige periode 1991-2013, opnieuw een uniek en nergens anders te vinden overzicht voortgaande op publieke gegevens.
 
Van elke nationaliteit worden automatisch 6 grafieken gegenereerd in de tabel Bijkomende vreemdelingen per nationaliteit 1990-2013
 
De kop van de tabel ziet er als volgt uit:
   

 
Om te beginnen met een atypisch beeld, nl de landvlucht van de (oudere) Italianen en de herneming van de immigratie na de crisis. Ook voor Spanje, Griekenland, Portugal zien we een omkering van emigratiesaldo naar nieuwe immigratie, maar dit kan men zelf in de tabellen nagaan.
  

Samengetelde reŽle evolutie vreemdelingen 1991-2012

ReŽle evolutie vreemdelingen per jaar 1991-2012

Turkije

  
Voor Marokkanen was de instroom tot 2000 vrij stabiel met een piek in 2000 en 2010. Vanaf 2011 een daling, eerst door een erg hoge ambtelijke schrapping, daarna door de impact van nieuwe wetgeving die de leeftijd van gezinshereniging opschuift van 18 naar 21. Zien of er een 'inhaalbeweging' komt na 2015. Voor Turkije is er continue instroom met een vertraging de laatste jaren. De groei van het aantal Turken heeft zich op korte termijn en continue omgezet in Belgwordingen.
 
Dit maar ter illustratie van wat met enkele klikken voor elke nationaliteit in beeld kan gebracht in een unieke, en nergens anders beschikbare tijdsreeks.
    

BuG 237 on-line                                            Printversie (18p)

Tabel: Bevolkingsevolutie per gemeente 1831-2014                  
Tabel: Loop van de bevolking per gemeente 1989-2013            
Tabel: Migratieachtergrond per nationaliteit en gemeente 2013  
Tabel: Bijkomende vreemdelingen per nationaliteit 1990-2013   

 
Jan Hertogen, socioloog
www.npdata.be
0487 335 552
     
Wie geen berichten meer wenst te ontvangen kan dit langs een RE melden