Naar BuG 238 on-line
   

BuG 233 – Bericht uit het Gewisse – 27 augustus 2014
  
BuG 233 on-line                                     Printversie (6p)

Kost bijdrageverminderingen van 33 naar 25% = 12 mia €,
met 5,2 mia € huidige bijdragevermindering rest 6,8 mia € te gaan,
dus na de reeds besliste 1,3 mia € moet er nog 5,5 mia € gevonden.

Tabel Lastenverminderingen naar aard 1995-2013               
Tabel
Lastenverminderingen 1995-2011 categorie en sector  
Tabel
Lastenverminderingen 2011 naar aard en sector        
   
Voor methodologie van de tabellen, zie
BuG 205         

 
De uitschuiver van de PVDA/PTB

 
Wie de 'tegenpartij' wil bestrijden moet eerst begrijpen waar ze haar cijfers vandaan heeft en haar berekeningen overdoen zodat eventuele fouten zichtbaar worden. Wie de 'tegenpartij' wil verslaan moet daarbij het dossier beter beheersen dan de 'tegenpartij' en op die basis de bevolking met kans op succes mobiliseren. Tevens dient ment niet enkel in het defensief te gaan maar ook 'realiseerbare' eisen stellen. Niet dus zoals de uitschuiver van de PVDA in haar persmededeling van 19/08/2014: “Dit cadeau (2 miljard €, nvdr) komt bovenop de 11 miljard aan cadeaus die de grote patroons sowieso jaarlijks opstrijken. Nochtans heeft tot op heden geen enkele studie aangetoond dat al die onvoorwaardelijke, lineaire verminderingen van de sociale bijdragen ook maar één job hebben opgeleverd”, aldus nog de PVDA-voorzitter. 
 
Administraties, beste redders van het algemeen belang

 
Niet dat nu al kan gezegd worden hoeveel mia € naar lastenverminderingen zullen gaan en op welke manier. Wel is al duidelijk wie er z'n koopkracht of minimuminkomen voor zal moeten laten. Enkele voorstellen van de Hoge Raad voor Financiën laten voor beweging.net nog wat ruimte om langs de CD&V de kool en/of de geit te sparen. De administratie blijft dus z'n werk doen voor de burger, ongeacht de tijdelijke coalities. Trouwens, nieuw beleid kan maximaal 5% van de werking van de staat beïnvloeden gedurende  een legislatuur.
 
Zien, oordelen, handelen, het oude credo van Cardijn

 
Maar voor kan geoordeeld worden dient goed in beeld gebracht wat de huidige lastenverminderingen zijn. Want als van 33 naar 25% sociale zekerheidsbijdrage van de werkgevers gegaan wordt en alle bestaande bijdrageverminderingen worden afgeschaft dan zijn we er nog niet, zo stelt de N-VA recent, dan moet er (nog) een schep van 4 mia € bovenop.
 
Gelukkig heeft npdata naar aanleiding van het Expertenrapport juli 2013, zie  BuG 205, de stand van de lastenverminderingen tot in het grootste detail in beeld gebracht, eerst in een tijdsreeks van 1995-2013 voor het totaal, dan per categorie en per sector en vervolgens voor 2011 naar aard van de vermindering voor elke deelsector.

Tabel Lastenverminderingen naar aard 1995-2013               
Tabel
Lastenverminderingen 1995-2011 categorie en sector  
Tabel
Lastenverminderingen 2011 naar aard en sector  

 
Meer loonsubsidiëring dan bijdrageverminderingen

 
Laat ons wel wezen, van de huidige 11,7 mia € lastenverminderingen in 2013 gaat 6,5 mia € naar loonsubsidiëring, ondermeer de Sociale Maribel in de Non-Profitsector en de dienstenchequesjobs. Dit is een actieve besteding van lastenverminderingen met gewaarborgde tewerkstelling in een hoog aantal jobs. Ook de 1 mia € lastenverminderingen niet vergeten die naar nacht- en ploegenarbeid gaat, waarbij men de automomielsector uit de problemen wou halen. Met de afbouw van die sector blijft van eventuele jobcreatie niets meer over en komen ook die middelen terug vrij. De regering neemt deze dynamiek best op in haar rekenschema's.
 
De andere 5,2 mia € bestaan uit bijdrageverminderingen, algemene en specifieke voor bepaalde deelgroepen. Hier zijn het vooral sectoren met 'lage lonen' die gegadigd zijn, en niet zozeer de 'grote concerns' of de Non-Profit sector met haar relatief  hoger gekwalificeerde jobs. Langs de bijdragevermindering is de opbrengst in jobs veel twijfelachtiger en alleszins veel lager dan in de directe loonsubsidiëring. Experten van ondermeer het Planbureau gaan er sinds jaar en dag van uit dat de kostprijs van een job langs de 'bijdrageverminderingen' minstens 4x meer kost dan een jobcreatie in de formule "loonsubsidiëring".
 
Kiest de regering  enkel voor de Profit of ook voor de Non-Profit (Sociale maribel)?
 
Er zal allicht geen misverstand over bestaan: enkel algemene of specifieke bijdrageverminderingen staat op de agenda van de regering (en de N-VA) en niet de uitbouw van de loonsubsidiëring. Als het dan gaat om 2+4 mia € zoals de N-VA zegt, dan gaat het om meer dan een verdubbeling tav van de huidige 5,2 mia €. En dus niet om de 2 mia € tav de 11 mia € (nog geen 20% verhoging) waar de PVDA-PTB over spreekt in haar persmededeling van 19/08/2014 (zie hierboven).
 
Welk is de loonkost in België en welk zijn de verminderingen 1995-2013?

 
Voor de basistabel lastenvermindering wordt voortgaande op de jaarlijks overzichten van de Centrale Raad van het Bedrijfsleven. Onderstaande tabel is een extract van
de tabel Lastenverminderingen naar aard 1995-2013 waar een groter detail aanwezig is in bedragen en %.
   

Lastenverminderingen 1995-2013 naar aard volgens de wet van 1996
    1995    2003    2010    2011   2012 (1) 2013 (3)
 0. Totaal loonkosten 107.919 150.607 197.501 195.908 198.259 200.638
 1. Totaal  lastenverminderingen 1.238 4.192 10.347 11.246 11.323 11.725
 2. Loonsubsidies   265 1.016 5.454 6.213 6.424 6.526
     2.1. via Sociale Zekerheid   100 750 2.536 3.140 3.267 3.369
         - waarvan activeringen   0 106 362 638 471 471
         - waarvan dienstencheques   0 7 1.231 1.424 1.695 1.797
         - waarvan Sociale Maribel gepoolde bijdragen   0 524 750 870 889 889
         - waarvan gesubsid. contractuelen ziekenhuizen   100 114 116 112 112 112
         - waarvan Sociale Maribel gepoolde bedrijfsvoorh. 0 0 73 84 88 88
         - waarvan Jongerenbonus non-profit   0 0 3 12 12 12
    2.2. via bedrijfsvoorheffing   0 8 2.562 2.702 2.784 2.784
         - waarvan algemeen   0 0 890 933 960 960
         - waarvan nacht-en ploegenarbeid  0 0 921 977 1.004 1.004
         - waarvan overuren   0 0 115 123 126 126
          - waarvan onderzoekers ondernemingen  0 0 380 397 570 570
          - waarvan specifieke bedrijfstakken   0 0 110 118 124 124
          - waarvan onderzoekers universiteiten (2) 0 8 147 154    
    2.3. via Gemeenschappen en Gewesten   165 259 356 372 373 373
          - waarvan ouderenbonus (Vlaanderen)   0 0 24 23 24 24
          - waarvan Prime à l’emploi (Wallonië)   0 18 14 14 14 14
          - waarvan beschutte werkplaatsen   165 241 318 335 335 335
 3. Werkgeversbijdrageverminderingen   974 3.175 4.894 5.032 4.899 5.199
 4. % lastenvermindering tav loonkost 1,10% 2,80% 5,20% 5,70% 5,70% 5,80%
     1.  Loonsubsidies 0,20% 0,70% 2,80% 3,20% 3,20% 3,30%
     2. Werkgeversbijdrageverminderingen 0,90% 2,10% 2,50% 2,60% 2,50% 2,60%
(1) Voortgaande op de bijlage bij het technische rapport CRB 2012
(2) Voor 2012 zijn lastenvermindering ondernemingen  en univers. samengenomen in ondernemingen
(3) Bijkomende structurele lastenvermindering voor de profit + dienstencheques +6%in 2013

 
Deze info wordt ter documentatie gegeven, voor verdere toelichting zie
BuG 205 en het Technisch verlag CRB 2012.
 
Detail bijdrageverminderingen werkgevers per sector 2011
 
Onderstaande tabel is een extract van
Lastenverminderingen 1995-2011 categorie en sector  waar  met groter detail per categorie en sector en met berekening van %  per sector en op het totaal worden weergegeven.
 

Lastenverminderingen 2003-2011 naar aard en sector
Aard gegeven  2003    2004    2010    2011  
1. Totale loonkost 146.500 150.872 187.284 195.908
2. Totaal lastenverminderingen 4.108 4.922 10.217 11.096
     2.1. Loonsubsidies 936 1.129 5.331 6.072
     2.2. Werkgeversbijdragemindering 3.172 3.793 4.885 5.024
     Verwerkende nijverheid  836 954 988 996
    - Voeding, drank, tabak 124 144 159 160
    - Textiel, kleding, leer en schoenen 65 69 53 51
    - Hout, papier, drukken 68 75 71 70
    - Cokes en rafinage  6 8 14 15
    - Chemie 72 90 98 102
    - Farmacie 29 34 55 58
    - Rubber, plastiek, andere mineraal 83 93 93 95
    - Metaal en producten (geen mach.) 146 161 168 171
    - Informatica, electronica, optiek  26 28 30 30
    - Electrische uitrusting 32 34 34 33
    - Machines en uitrsuting 52 59 66 70
    - Vervoermateriaal 88 105 85 80
    - Andere industrie, reparatie, mach. 46 54 61 62
     Voor winst marktdiensten   2.001 2.452 3.327 3.435
    - Electriciteit, gas, stoom, koeling 21 27 46 46
    - Water, waterzuivering, afval,  18 21 24 24
    - Bouw 272 304 395 413
    - Handel, autos- en motoreparatie 657 801 1.018 1.040
    - Vervoer en opslag 203 236 294 300
    - Horeca  116 139 178 185
    - Uitgeverijen, audiovis.,distributie 23 28 35 34
    - Telecommunicatie 22 29 39 40
    - Informatica en diensten 52 64 101 105
    - Financieel en verzekeringen 176 222 284 291
    - Vastgoed   24 29 36 38
    - Recht, boekhouding, ingenieurs, ...  127 160 248 259
    - Onderzoek, wetensch. ontwikk. 11 15 25 26
    - Publiciteit, marktonderz., andere 28 35 47 49
    - Administr. en logisitke ondersteun. 253 343 558 588
     Niet voor winst marktdiensten   236 271 398 415
     Primaire sector 24 27 32 33
     Overheid, Onderwijs, Huishouden 75 90 141 144

 
De voor winst marktdiensten zijn goed voor 3,4 mia € bijdrageverminderingen.  Samen met de 996 mio € voor de verwerkende nijverheid zijn ze goed voor 88% van de bijdrageverminderingen. Binnen de dienstensector is het vooral de sector van Handel (veel lage lonen) en garages die met meer dan 20% van de bijdrageverminderingen aan de haal gaat, de Administratieve en Logistieke diensten, met 12%. Bij deze laatste zijn het vooral de dienstencheques die nog eens aan de kassa staan en de uitzendsector. Het gaat hier dan duidelijk niet om de grote concerns, die halen hun voordelen uit de notionele interestaftrek en andere hypertechnieken om de Belgische staat en de werknemers leeg te zuigen. Maar er kan nog altijd ietsje bij natuurlijk vinden deze door de politieke gesteunde grootmeesters in het bedrog.
 
De kleinere sectoren willen nu ook wel wat.
 
De druk vanuit andere sectoren om ook, of méér te krijgen leidt binnen de private op winst gerichte ondernemingen zeker tot een opbod waarbij de politici in een houdgreep genomen worden, terwijl het de vraag is of iemand nog over de technische know how beschikt om dit opbod te doorzien en te controleren wat tewerkstellingseffect betreft. Jobcreatie is dan het toverwoord waarmee de bevolking dient gelijmd en de kiezers gemasseerd.
 
Om na te gaan wat de tewerkstellingseffecten in het verleden en heden zijn dient teruggegrepen naar andere tabellen. Dat is een ander hoofdstuk waar we in een van de volgende BuG's op terug komen. Het zijn de traditionele en onmisbare  ijkpunten om het parlé en de bedoeling te onderscheiden van de werkelijke evoluties.
 
Huidige lastenverminderingen naar aard en sector
 
Onderstaande tabel is een extract uit
de tabel Lastenverminderingen 2011 naar aard en sector waar alle bijdrageverminderingen in groter sectordetail en met % per sector en op het totaal worden weergegeven.
   

Lastenvermindering naar aard en sector - 2011  (1)      
 Bedrijfstak   Alg. forfait + lage en hoge lonen Oude-ren bonus   Langdurig werklozen + risicogr.  Andere Bijdrage-vermin-dering
1. Bedragen (1) 4.408 418 81 126 5.032
    1.  Verwerkende nijverheid  856 85 25 35 1.001
    - Voeding, drank, tabak 137 16 3 4 160
    - Textiel, kleding, leer en schoenen 43 5 1 2 51
    - Hout, papier, drukken 67 3 0 0 70
    - Cokes en rafinage  13 1 0 0 15
    - Chemie 98 3 0 0 102
    - Farmacie 51 5 1 1 58
    - Rubber, plastiek, andere mineraal 81 9 2 3 95
    - Metaal en producten (geen mach.) 159 9 2 2 171
    - Informatica, electronica, optiek  27 3 0 1 30
    - Electrische uitrusting 29 3 0 1 33
    - Machines en uitrsuting 62 6 1 2 70
    - Vervoermateriaal 66 9 2 3 80
    - Andere industrie, reparatie, mach. 50 4 3 4 62
    2. Voor winst marktdiensten   3.239 155 21 28 3.442
    - Electriciteit, gas, stoom, koeling 38 3 2 2 46
    - Water, waterzuivering, afval 18 2 1 2 24
    - BouwConstruction   341 29 17 27 413
    - Handel, autos- en motoreparatie 860 109 36 34 1.040
    - Vervoer en opslag 219 18 26 37 300
    - Horeca  158 10 4 13 185
    - Uitgeverijen, audiovis.,distributie 32 1 0 0 34
    - Telecommunicatie 36 1 1 2 40
    - Informatica en diensten 94 8 1 2 105
    - Finacieel en verzekeringen 213 33 21 23 291
    - Vastgoed   32 2 1 2 38
    - Recht, boekhouding, ingenieurs, ...  186 9 3 62 259
    - Onderzoek, wetensch. ontwikk. 22 1 1 2 26
    - Publiciteit, marktonderz., andere 38 3 4 4 49
    - Administr. en logist. ondersteun. 435 28 84 42 588
    3. Niet voor winst marktdiensten   304 5 73 36 418
    4. Primaire sector 21 2 1 5 30
    5. Overheid, Onderwijs, Huishouden 111 13 2 20 146
    - Overheidsadministraties 36 5 5 7 53
    - Onderwijs 48 10 4 23 85
    - Huishoudens met werknemers 0 0 0 0 5
(1) Doordat de bedragen per maatregel en sector afgeleide bedragen voortgaande
op 1 cijfer na de comma, verschilt het totaal soms beperkt van het opgegeven totaal.

 
Rond 2000 zijn de veelvuldigheid aan bijdrageverminderingen (herinner de 'Maribel') samengebracht in een systeem van 'structurele' bijdragevermindering, het algemeen forfait voor lage en hoge lonen. Deze zijn nog altijd de hoofdmoot van de bijdrageverminderingen naast de 'ouderenbonus' en de tewerkstelling langdurig werklozen en risicogroepen. Het detail voor de vijftal kleinere 'andere' bijdrageverminderingen per sector kan nagegaan in de voormelde tabel, alsmede de procentuele verdeling van de bijdrageverminderingen binnen elke sector en op het totaal. Daar gaan we hier niet verder op in.
 
Werkgeversbijdragen van 33% naar 25%?
 
Het is een fluitje van een cent om te berekenen hoeveel een lineaire verlaging van alle sociale bijdragen werkgevers van 33% naar 25% zou kosten. De opgegeven totale loonkost van 200,6 mia € is berekend zonder al rekening te houden met bijdrageverminderingen. 200,6 mia € wordt gelijk gesteld aan 133%, de 100% brutowedde is dan gelijk aan: 200,6 mia €/1,33=150,9 mia €. De berekening van 25% op deze brutowedde geeft 188,6 mia €. Het verschil tussen 33% en 25% werkgeversbijdrage sociale zekerheid is dan 200,6-188,6=12 mia €.
 
In feite is er 12 mia € nodig om de sprong van 33% werkgeversbijdrage naar 25% te maken voor alle loontrekkenden in alle sectoren. Wel dienen de 5,2 mia € reeds bestaande lastenverminderingen afgetrokken, alsmede de 1,3 mia € reeds besliste lastenverminderingen, zodat het 'openstaande saldo' om dit gat dicht te rijden 12 mia € - 5,2 mia € - 1,3 mia € = 5,5 mia € bedraagt. Deze berekening gaat dus uit van een afschaffing van alle bestaande en reeds voorziene bijdrageverminderingen en een lineaire vermindering van alle werkgeversbijdragen van 33% naar 25%. Zien welke hutsekluts en selectieve toepassing men ervan zal maken en welke sectoren, financiële en economische machtscentra het laken naar zich toe zullen trekken.
 
Levert N-VA het beste rekenwerk?
 
Als in de wandelgangen of langs gelekte nota's sprake was van 2 mia € die nodig zou zijn om de vermindering van de loonkost door te voeren dan is de N-VA nu als eerste om te stellen dat er in feite nog 4 mia € bij op tafel dient gelegd om de rekening te doen kloppen. Dus reken even mee: buiten de reeds besliste 1,3 mia €, moeten er nu nog bij de 2 mia € waarvan reeds sprake nog 4 mia € bijkomend gevonden, dat is dus 6 mia €, in de lijn dus van de 5,5 mia € die nodig zou zijn bij lineaire toepassing van de bijdragevermindering van 33% naar 25% voor alle loontrekkenden.

Maar gaat de N-VA er dan van uit dat ook in de Non-Profitsectoren deze lastenvermindering dient aangewend en bv langs een dotatie toegevoegd aan de Sociale Maribel? En wat met de overheidssectoren, worden die ook meegenomen in de vermindering werkgeversbijdrage van 33 naar 25%?

Gezien er 45,3% publieke tewerkstelling/dienstverlening is in België op 31/12/2013, een stijging tegenover de 45,0% van 2012 trouwens, is elke bijdragevermindering voor dit aandeel in de tewerkstelling, een minder uitgave voor de staat en dus recupereerbaar voor rechtstreekse input in de tewerkstelling. Zien hoe selectief die bijdrageverminderingen zullen zijn, en of de N-VA geen rekenfout gemaakt heeft.
 
Wie zal dat betalen, wie heeft zoveel geld?
 
In feite is het onderscheid tussen werkgevers en werknemersbijdragen verhullend en onnuttig omdat het in wezen gaat om de loonkost, dwz wat de werknemer met z'n arbeid verdient voor de werkgever. Aan de werknemers wordt bij een vermindering van 33% tot 25% op z'n brutowedde,  8% van dit aandeel ontnomen. Het is van dit geld dat de sociale zekerheid in hoofdzaak gefinancierd wordt op basis van sociale verzekering en solidariteit. Werkgevers doen alsof het hun geld is terwijl het integraal om geld van de werknemers gaat, de meerwaarde die hun arbeid levert tav het bedrijfsproduct, meerwaarde die ook nog de kapitaalvergoeding omvat en waar de werknemer niets van ziet. Enkel binnen VZW's wordt dit 'overschot' terug geïnvesteerd in het sociale doel en niet aangewend voor persoonlijke verrijking van aandeelhouders, iets waar het arbitragehof van gruwt als het om publieke gelden gaat, zie BuG 231.
 
Dus wie zal deze vermindering van de loonkost, en dus van het globale inkomen van de werknemers compenseren? Door de sociale verzekering en solidariteit af te bouwen; andere staatsinkomsten te voorzien die neerkomen op het verder afromen van het beschikbare inkomen dat de werknemers nog overhouden van hun arbeid? Dwz de koopkracht afbouwen hetgeen juist de remedie geweest is voor België om de crisis als een van de betere Europese landen door te komen.
 
N-VA, de superdief aan het hoofd van een liberaal en rechts België?
 
Hoever kan het 'nationalisme' nog z'n broek aftrekken door sociaal-economisch de bevolking het meest van alle in de laatste decennia uit te persen. Doet N-VA dit verliesbod omdat zij, noch wat 'nationalisme', noch wat de belangen van de 'volks'gemeenschap betreft iets in huis hebben dat de bevolking dient? Doen zij alsmaar meer een schep op hun hyperliberaal discours, omdat ze weten dat het de laatste keer is dat zij aan het roer staan? Liever de vernietiging van het eigen ideaal, tot meerdere eer en glorie van het kapitaal, dan het belang van de bevolking te dienen, de 'nationale' bevolkingen inbegrepen? Of gaat N-VA opnieuw resoluut voor het Belgisch overleven, zoals 3 KUL-profs debiteerden in een opinie in DS van 2Z/08/2014, ook al plaatsen Bouteca (DS) en Sinardet (Knack, DM) daar op 27/08/2014 kanttekeningen bij.
 
Slotoverweging:
Of zou de CD&V het bedje warm houden voor de PS? Alles in de voorliggende nota's kan verregaand onderschreven worden door de PS. Want wie zich wil confronteren met de armzielige vertegenwoordiging van de MR voor Wallonië moet er de kiesuitslagen, en vooral de kaartjes er nog maar eens op naslaan in BuG 228.
  

BuG 233 on-line                                     Printversie (3p)

  
Jan Hertogen, socioloog
www.npdata.be
0487 335 552
  
Wie geen berichten meer wenst te ontvangen kan dit langs een RE melden