BuG 208 - Bericht uit het Gewisse - 31 december 2013

BuG 208  on-line       Printversie (3p)       Tabletversie (3p)

De agenten-onzin van Ben Weyts doorprikt

In Brussel 1 agent voor 30 misdrijven, in het Vlaams
gewest 1 voor 31 en in het Waals gewest 1 voor 32.

Tewerkstelling lokale besturen per gemeente 2012
en Criminaliteit per gemeente 2012

Update 03/01/2014: Ben Weyts heeft het over de 28.781 'agenten', in onderstaande analyse gaat het over de 34.608 van de 'lokale politie' met inbegrip van de administratieve agenten en de 'calogs', de burgerhulp. Blijkt dat 1/4 van de 18% verschil van Ben Weyts verklaard wordt doordat er in Wallonië meer politiepersoneel op straat en minder op de bureau is. De overige 14% verschil wordt uitgevlakt in relatie tot de criminaliteitsgraad. Ook als de 'agenten' apart genomen worden en verbonden met de crimi-graad dan blijven al onze vaststellingen overeind: in Brussel ziet een agent toe op 35 misdrijven, in het Vlaams gewest op 37 en in het Waalse gewest op 38 misdrijven. De criminaliteitsgraad in Wallonië ligt op 9,9 misdrijven per 100 inwoners, in het Vlaams gewest op 8,3 en Brussel 16,0 per 100 inwoners. Misschien is de hogere crimigraad in Wallonië nog een late nasleep van de Vlaamse migratiegolf van Vlamingen naar Wallonië in de 19de, begin 20ste eeuw, liet m'n in Luik woonachtige schoonbroer zich wat schamper ontvallen omdat de N-VA volgens hem daar nu wellicht de aandacht op zou richten.
Uiteraard spelen ook andere factoren mee maar het aantal misdrijven is toch de belangrijkste indicator voor werklast bij de politie. In de tabel Milquet/Weyts - Hertogen vergeleken wordt onze analyse toegepast op de Milquet cijfers (de agenten) aangevuld met de administratieven en het totale lokale politiepersoneel. Ook wordt nagegaan per politiezone hoeveel agenten er zijn per 10.000 inwoners en hoeveel misdrijven per agent (zie het 2de blad in de exceltabel). Tevens wordt, voor het eerst, de criminaliteitsgraad per politiezone gepubliceerd voor 2012, allemaal unieke gegevens en helemaal gratis, als update bij deze Bug.
...

Op basis van cijfers van Milquet (die haar eigen departement blijkbaar niet goed kent of geen recente cijfers heeft voor 2012) rekent Ben Weyts op 30/12/2013 (op z’n site, met ruime weerklank in de pers) uit dat er in 2010 17% méér agenten waren in Wallonië dan in Vlaanderen en in 2011 18% meer, dat is dus een groei met 1%, het verschil wordt dus groter.

Maar op basis van de RSZ-PPO-cijfers, de enige cijfers die correct en controleerbaar zijn, zie BuG 193, waren er 34.608 personen ingeschreven op 31/12/2012 bij de lokalle politie in de plaatselijke besturen. Hiervan werkten er  17.428 in het Vlaams gewest, of 50,4%, 6.147 in het Brussels gewest of 17,8% en 11.033 in het Waals gewest, of 31,9%. Per 10.000 inwoners zijn er dat 27 in het Vlaams, 31 in het Waals en 53 in het Brussels gewest.
  

Gewest/stad/prov. Lok. politie % gewest Bevolking per 10.000 % tav Vl
  Vlaams 17.428 50,4% 6.394.892 27 100%
  Brussels 6.147 17,8% 1.158.620 53 195%
  Waals 11.033 31,9% 3.553.118 31 114%
België 34.608 100,0% 11.106.630 31  
  Luik 1.150   196.437 59  
  Antwerpen 2.619   511.691 51  
  Luxemburg 809   275.924 29  
  Vlaams-Brabant 2.550   1.103.056 23  

  
Dat betekent dat er geen 18% méér agenten zijn in Wallonië maar 14%, Ben overdrijft met een derde dus. Maar goed, er zijn meer agenten in Wallonië, maar er is er ook meer criminaliteit, zoals dat ook in Brussel het geval is. Maar met Brussel heeft Ben Weyts geen moeite, grootstad, meer criminaliteit, en het argument dat Wallonië groter is snijdt volgens hem ook geen hout.

En o drama, Vlaanderen (weer eens) achtergesteld, wars van elk abstractievermogen en elementaire kennis worden alle gemeenplaatsen weer bovengehaald en wordt het essentiële vergeten of niet aan de orde gesteld, nl het aantal agenten in verhouding stellen tot het aantal criminele feiten. Op hoeveel criminele feiten moet een Vlaams, Brussels en Waals agent toezien, dat is de enige realistische en  correcte vergelijking.
   

Gewest/stad/prov. Lok. politie Criminaliteit Misdrijven per agent Crimigraad
  Vlaams 17.428 535.437 31 8,4
  Brussels 6.147 181.674 30 15,7
  Waals 11.033 351.331 32 9,9
België 34.608 1.069.549 31 9,6
  Luik 1.150 43.276 38 22,0
  Antwerpen 2.619 91.184 35 17,8
  Luxemburg 809 22.588 28 8,2
  Vlaams-Brabant 2.550 76.753 30 7,0

 
En wat blijkt: in Brussel ziet 1 agent toe op 30 criminele feiten in 2012, in het Vlaams gewest ziet 1 agent toe op 31 criminele feiten en in het Waalse gewest op 32 feiten. In Wallonië is dus de werklast voor een agent een tikkeltje hoger dan in Vlaanderen en Brussel, ook al is er 14% méér omkadering in Wallonië, het mag in feite nog een tikkeltje hoger om echt gelijk te zijn met het Vlaams gewest. En dat is ook niet meer dan normaal. In Vlaanderen is er een criminaliteitsgraad van 8,4 feiten per 100 inwoners, In Wallonië 9,9 feiten, dat zijn 1,5 meer dan in het Vlaams gewest of 1,5/8,4=18%meer criminaliteit in het Waals dan het Vlaams gewest. Met die 14% meer agenten zit men daar dus een beetje onder, en ook al is het 18% meer agenten, in de telling van Ben, dan is het juist gelijk.

Maar dit soort elementaire berekeningen en vergelijkingen is teveel gevraagd voor  Ben Weyts, of van de pers die blijkbaar maar al te graag Bens enormiteiten en onvermogen om cijfers te lezen overneemt. Want wat is de analyse van Ben, zonder enige commentaar of check overgenomen door Belga en alle andere media, VRT weer op kop, De Standaard, de Morgen enz. Laat ons even de ‘voorbeelden’ van Ben Weyts, breed aangehaald in de pers, van naderbij bekijken:

De VRT-site van 30/12/2013 haalt bv Ben Weyts als volgt aan: “Per inwoner heeft Antwerpen bijna een kwart minder lokale politieagenten dan Luik en zelfs minder dan de helft van het aantal lokale agenten in Brussel. Nochtans worden er in Antwerpen 50 procent meer criminele feiten vastgesteld dan in Luik, en bijna evenveel als in Brussel.”. 

Hoezo, Luik heeft 59 agenten per 10.000 inwoners, Antwerpen 51, dat is een verschil van 8 tav 51 of een verschil van 16%, en geen kwart (25%). En in Antwerpen zijn er  91.184 criminele feiten, dat is dubbel zoveel als de 43.267 criminele feiten in Luik in 2012 en geen  50%, waar haalt Ben die cijfers vandaan, ze kunnen zo van de fed pol site weggeplukt worden. In Luik is er ook een grotere criminaliteitsgraad van 22,0 feiten op 100 inwoners dan in Antwerpen met 17,8 criminele feiten op 100 inwoners.

De conclusie van Weyts is dus volledig tegengesteld aan wat hij denkt te bewijzen: in Antwerpen ziet 1 agent toe op 35 criminele feiten en in Luik 1 agent op 38 feiten, dus in Luik is er een hogere werklast van 3/35 of 9% dan in Antwerpen.

Het voorbeeld van Brussel is nog onwezenlijker. In Antwerpen zouden “bijna evenveel criminele feiten vastgesteld worden als in Brussel”. De cijfers zijn nochtans klaar en voor elkeen toegankelijk: 181.674 criminele feiten in het Brussels gewest en 91.184 in Antwerpen, dat is juist de helft van Brussel. In Antwerpen zijn er de helft van de lokale agenten dan Brussel stelt Ben Weyts  vast.

Et alors, dat betekent 53 agenten per 10.000 in het Brussels gewest en 51 per 10.000 inwoners in Antwerpen, dus 2 minder dan in Brussel, dat is 2/53 of  4% minder in Antwerpen dan in Brussel. In Antwerpen bedraagt de criminaliteitsgraad evenwel 17,9 feiten per 100 inwoners, in het Brusselse gewest 15,7. Als Weyts berekeningen maakt waarbij in Antwerpen evenveel criminaliteit geteld wordt als in Brussel terwijl dat maar de helft is, dan komt je tot totaal verkeerde conclusies, dat is zijn probleem, maar dat niemand hem tegenspreekt en nalaat de elementaire controle te doen, dat is pas (voor de zoveelste keer) balen.

In Brussel is er dus 1 agent per 30 misdrijven, in Antwerpen 1 per 35. Misschien de criminaliteit in Antwerpen terugbrengen op het Brusselse niveau, dan is dat verschil ook opgelost.

En dan het volgende voorbeeld, overgenomen van de VRT-site, maar evengoed van De Standaard, De Morgen, Het Laatste Nieuws enz.: “De provincie Luxemburg heeft per hoofd van de bevolking meer lokale agenten dan Vlaams-Brabant, terwijl er in Vlaams-Brabant drie keer meer criminele feiten worden vastgesteld", stelt Weyts vast.”

In Luxemburg 29 agenten per 10.000 inwoners, in Vlaams-Brabant 23, dat is een verschil van 6/23=25% verschil, oh jee. Maar rekening houdend met het aantal criminele feiten, jawel dat ligt hoger in Vilvoorde, Zaventem, Leuven dan bij de Luxemburgse houthakkers, dan wordt dat verschil teruggebracht tot 1 agent per 28 feiten in Luxemburg en per 30 feiten in Vlaams Brabant, dat is een verschil van 2/28=7% of 4 keer minder dan wanneer voortgegaan wordt op het aantal agenten per 10.000 inwoners.

En dan is er nog de ridicule vergelijking van Herent en Kortenberg met Hoei zoals gemeld door de VRT: “De politiezone van Herent en Kortenberg heeft met 40.000 inwoners amper 51 lokale politieagenten. De gemeente Hoei, met 21.000 inwoners, heeft de helft van het inwoneraantal, maar wel 84 lokale politiemensen.”

Kleinere gemeenten vergelijken wat tewerkstelling van lokale politie betreft is klinkklare onzin omdat de politie niet in elke gemeente aanwezig is, maar volgens hun ‘stelplaats’, dwz verbonden aan politiezones. Dat is zelfs in Brussel zo. De ene gemeente volgens aantal inwoners vergelijken met andere wat politieaantal betreft is een blijk van totaal miskennen van de werkelijkheid en de betekenis van de cijfers. Herent en Kortenberg vergelijken met Hoei, daar mag men eens heel hartelijk om lachen, het is trouwens oudejaar en nieuwjaar. Ben Weyts als nieuwe minister van Begroting, dat zou nog eens wat zijn. Of minister tout court.

En wat in feite heel verwonderlijk is, maar tegelijkertijd heel normaal en verklaarbaar is dat de aanwezigheid van agenten in verhouding tot de in elk gewest aanwezige criminaliteit, volledig gelijklopend is, 1 agent voor 30 feiten in Brussel, 1 op 31 in het Vlaams gewest en 1 op 32 misdrijven in het Waals gewest, als dat geen 'Belgisch' evenwicht is, voor wie de werkelijkheid wil zien tenminste en niet constant door z'n eigen demonen opgejaagd wordt.

Het 'onverklaarbare' is dus volledig verklaard door de cijfers van agenten, bevolking én criminaliteit met elkaar te verbinden. Het eigenaardige is dat Ben Weyts zelf de band met criminaliteitscijfers legt, maar met verkeerd(e) (gebruikte) cijfers zodat hij tot foute conclusies komt. Dat niemand in staat (geweest) is om dit misgebruik van cijfers te doorzien en niet in staat bleek om de boodschap van Ben Weyts en de N-VA te ontkrachten, en dat is pas verontrustend.

BuG 208  on-line Printversie (3p) Tabletversie (3p)

Tewerkstelling lokale besturen per gemeente 2012
en
Criminaliteit per gemeente 2012 
 

Jan Hertogen, socioloog
www.npdata.be

0487 335 552