BuG 171 – Bericht uit het Gewisse – 8 oktober 2012 - Printversie ( 7p)
 
Migratiebarometer voor alle gemeenten 1989-2010
Loop van de bevolking tussen 01/01/1989 en 01/01/2010,
onderscheiden naar Belgen, vreemdelingen en totaal,
uniek en nergens anders te vinden gegevensmateriaal
 
Tabel 1: Loop van de bevolking per gemeente - de cijfers
Tabel 2: Loop van de bevolking per gemeente - grafieken

 
BuG 171 on-line    Printversie ( 7p)

 
Enkele beschouwingen vooraf
 
° Wordt het mogelijke werkelijkheid?

 
Wat is er nog toe te voegen als alles al gezegd is. En als Janssens toch het meeste stemmen haalt en als N-VA en VB eveneens een meerderheid halen (met de laatste peiling van GVA is dat niet meer veraf) dan zou De Wever in feite veroordeeld kunnen worden tot een zwarte coalitie, onder zijn  voorwaarden weliswaar en VB zal hem volledig ten dienste zijn. Dat is wiskundig mogelijk en Antwerpen is een stad waar het mogelijke werkelijkheid kan worden of zoals nog eens, als het kan misgaan dan zal het misgaan.

° Terzake doet research bij npdata.
 
Ter Zake deed bij de voorbereidende research voor z'n verkiezingsdebatten over criminaliteit en diversiteit beroep  op npdata die daarvoor nog 2 speciale tabellen heeft opgemaakt:
1. % van vreemde afkomst in 2012 en 2020 (extrapolatie voor enkele centrumsteden) en % stemplichtige allochtonen 2012, zie tabel: Stemplicht vreemde afkomst 2012 met onderscheid EU en nt-EU stemplichtige allochtonen (zie mail 1 voor verdere uitleg) en evolutie bevolking tot 2020, cfr  Belgische bevolking 1990-2012-2020 (zie mail 2 voor verdere uitleg)
2. Criminaliteitsgraad+ 2011, speciaal op vraag van de burgemeesters van Brussel-stad, Verviers, Blankenberge en Leuven: Bijkomend aan de bevolkingscijfers wordt het toerisme, de arbeidpendel en de studentenaanwezigheid per gemeente omgezet in een bevolkingsequivalent zodat de criminaliteitsgraad hiermee rekening houdt, zie tabel: Crimi-graad en crimi-graad + 2011 (zie mail voor verdere uitleg over de omzetting van toerisme, arbeidspendel en studenten in een bevolkingsequivalent per gemeente).

° Autochtonen protesteren tegen afschaffen 'allochtonen'

En dan zou er een solidariteitsmotie toegekomen zijn van de in België aanwezige Aboriginals en Noord- en Zuid-Amerikaanse Indianen die beklemtonen dat ze hoe dan ook als autochtonen beschouwd worden in Australië en Amerika en er absoluut geen probleem in zien allochtoon genoemd te worden in België. Waarvan akte. In een gesprek met het Minderhedenforum hebben we kunnen aantonen dat het bestaan zelf van het Forum het gebruik van het woord allochtonen rechtvaardigt, en dat de afvoering ervan een mislukte poging is/was om de organisatiekracht van het wij, de belangenbundeling van het collectief te saboteren en aan te vallen. Dat Annemans het over 47,5% 'allochtonen' had in Antwerpen in de Zevende Dag van 7/10/2012 geeft trouwens aan dat deze aanval mislukt is.

° Jambon op z'n wenken bediend

En tja Jambon in de 7de dag: als de N-VA goed scoort dan is het afrekening met Di Rupo, als ze minder scoren dan voorzien is Di Rupo niet afgestraft. Om onmiddellijk de vergelijking te kunnen maken met het kanton-niveau (uitslagen 2010) heeft npdata al een format ontwikkeld om deze vergelijking, na invoering van de gemeenteuitslagen onmiddellijk te maken, kwestie dat Jambon zich goed uit de (uit)slag zou kunnen  trekken.

° Linkse Eenheid komt dichterbij

En Peter Meters mag de BuG over de bevolkingsevolutie in Antwerpen nog eens ter hand nemen. Op het woning-verkiezingsdebat van Terzake bestond Peter het te spreken over de Vlucht uit Antwerpen. Zoals zal blijken is er niet alleen een fikse bevolkingstoename in Antwerpen (van de rijken?) en een bevolkingsvlucht (van de Armen) of is het eerder omgekeerd? En zien of het totaal% van PVDA+ en Rood! in Antwerpen, zoals in Gent de 5% zou bereiken. Dat belooft alleszins voor de verder uitbouw van een Linkse Eenheid in Vlaanderen. Elke stem telt voor de Linkse Eenheid, zowel op PVDA+, ook Egalité en Gauche in Brussel, Rood! en andere, zeker als Dirk Tuypens verder in pole position komt zoals hij met verve deed in Reyers laat.

° En dan is de nog het wachtregister asiel

Buiten het bestek van de loop van de bevolking is er nog het wachtregister asiel, het 5de register. Om een idee te krijgen over het asielregister per gemeente, zie BuG 163 - Asiel per gemeente. Maar ook de hernieuwde parlementaire vraag van Bert Anciaux om het aantal in het asielregister per gemeente vrij te geven, en vooral het antwoord van Maggie De Block geeft hoop voor wie wil zien in de duisternis.

 
1. Migratiebarometer: bevolking op de loop of de loop van de bevolking?

Bij opmaak van de Loop van de bevolking in Antwerpen,  een omslachtig en tijdrovend werk, bekroop ons de goesting om het dan maar meteen voor alle gemeenten in België klaar te maken. Zoals in de 1ste les voor Maggie De Block, Loop van de bevolking in België en de gewesten 1989-2010 is nu een tabel aangemaakt met de loop van de bevolking van 01/01/1989 tot 01/01/2010 voor alle gemeenten en alle beleidsniveaus in België, zie
tabel 1: Loop van de bevolking per gemeente - de cijfers 
tabel 2: Loop van de bevolking per gemeente - grafieken.


Voor inhoudelijke en methodologische situering, zie BuG 151 met de 1ste les voor Maggie De Block. De gemeentelijke tabel gaat tot 01/01/2010.

Voor wanneer de update 2010 en 2011? Voor 2010 en 2011 zijn de gegevens bij de statistische diensten aangevraagd. Sinds 2 weken zijn de provinciale bureaus van het Ad SEI, waar wij de laatste jaren de gegevens van betrokken, ontmanteld voor het onderdeel gegevensservice aan de bevolking en dienen wij ons tot de centrale diensten te wenden. Hopelijk blijft de gegevensstroom uit het verleden intact.

2. Unieke opdeling loop van Belgen en vreemdelingen per gemeente

Het opmerkelijke aan de overzichten is de opsplitsing in Belgen en Vreemdelingen, gegeven dat zelfs op gemeentelijk niveau door de eigen diensten niet altijd kan opgeleverd worden. Het is dan ook een tabel met uniek materiaal dat daarbij toegankelijk en mét grafieken ter beschikking gesteld wordt. In deze BuG zal Antwerpen als illustratie opgevoerd worden, maar hetzelfde vindt men dus terug voor elke gemeente in België. Wie zoekt die vindt, of leert begrijpen behalve voor wie blind zijnd doet alsof hij ziet.

3. Het detail van de loop van de bevolking voor Belgen en vreemdelingen

De loop van de bevolking laat toe tot in een groot detail de bevolkingsdynamiek bloot te leggen. Als daarbij de loop voor Belgen en vreemdelingen apart in beeld komt word het mogelijk om de migratiedynamiek in een langere tijdsreeks zichtbaar te maken.

De tabel hieronder is opgemaakt op basis van de basistabel: eerst selectie van antwerpen, dan komt de evolutie in beeld van 1989 tot 01/01/2010. Door inzwarten en plakken kan men elke tabel samenstellen die men wil per gemeente zoals hieronder. Hier de loop van de vreemdelingenbevolking met ondermeer het natuurlijk-, verhuis-, migratiesaldo en de statistische correctie. Het totaal geeft de netto-evolutie van de vreemdelingenbevolking, met inbegrip van geboorten bij vreemdelingen, regularisaties, ambtelijke schrappingen en herinschrijvingen, het verhuizen van vreemdelingen van en naar Antwerpen en uiteraard ook het migratiesaldo tav het buitenland.

Jaar Gemeente Belgen 31/12 Vreemdel. 01/01 Natuurl. saldo Verhuis-saldo Migratie saldo Statist. Evolutie vreemd.
1989 ANTWERPEN 420.055 48.337 857 90 1.428 52 2.427
1990 ANTWERPEN 414.857 50.294 991 53 2.147 -34 3.157
1991 ANTWERPEN 410.656 53.018 1.079 -34 1.618 -76 2.587
1992 ANTWERPEN 407.314 55.127 1.021 85 3.446 52 4.604
1993 ANTWERPEN 403.072 57.788 1.007 -97 2.226 38 3.174
1994 ANTWERPEN 400.056 59.808 855 -317 839 -190 1.187
1995 ANTWERPEN 396.267 59.016 835 -218 2.621 -903 2.335
1996 ANTWERPEN 392.711 59.585 834 -160 1.469 129 2.272
1997 ANTWERPEN 389.747 60.319 920 -102 948 160 1.926
1998 ANTWERPEN 388.235 59.998 808 -107 1.798 -129 2.370
1999 ANTWERPEN 387.005 59.397 751 0 2.402 -118 3.035
2000 ANTWERPEN 390.508 59.520 621 -81 1.180 326 2.046
2001 ANTWERPEN 398.330 55.062 554 -34 5.015 -116 5.419
2002 ANTWERPEN 401.144 50.379 434 -76 5.807 -54 6.111
2003 ANTWERPEN 402.155 51.330 562 -202 4.502 381 5.243
2004 ANTWERPEN 402.875 52.993 643 -200 4.617 101 5.161
2005 ANTWERPEN 402.164 54.874 750 -291 6.911 85 7.455
2006 ANTWERPEN 402.544 59.332 869 -315 7.328 131 8.013
2007 ANTWERPEN 403.079 63.659 969 -385 8.310 555 9.449
2008 ANTWERPEN 403.124 68.992 1.311 -365 8.382 -386 8.942
2009 ANTWERPEN 404.149 74.812 1.447 51 6.536 -45 7.989

Alle cijfergegevens voor alle gemeenten zijn terug te vinden in de tabel 1: Loop van de bevolking Belgen en vreemdelingen 1989-2009. In een ander bestand, tabel 2 Loop van de bevolking per gemeente - grafieken, worden al deze gegevens in een 13-tal grafieken in beeld gebracht.

Hieronder wordt de vreemdelingenevolutie voor Antwerpen in beeld gebracht: de evolutie van het aantal Belgen zonder de Belgwording, de Belgwordingen sinds 1989 en de evolutie van het aantal vreemdelingen vanaf 1989. Het rode en beige vlak moeten samengenomen worden om zich een beeld te vormen van de evolutie van het aantal vreemdelingen vanaf 1989 in Antwerpen. De 'afgang' van de bevolking en van het aantal Belgen in Antwerpen tot 2001 wordt hier duidelijk geïllustreerd, zelfs met een zich verder doorzettend aantal Belgwordingen van vreemdelingen. Het is pas vanaf 2001 dat de migratie de negatieve bevolkingsevolutie in Antwerpen kan keren, alhoewel het aantal Belgen nog niet het niveau bereikt van 1989.

Noot: in deze grafiek zijn de Belgwordingen vóór 1989 in het blauwe vlak begrepen.

Deze tabel en grafiek zijn een voorbeeld ter kennismaking. Langs een exploratie van de tabellen kan men zelf inzicht krijgen in elke gemeente of een hoger administratief niveau.
 
4. Inhoud verwerkte gegevens: zie
Tabel 1 Loop van de bevolking per gemeente - de cijfers 

Bevolking op 01/01 van 1989 tot 2010 Belgen
+ Natuurlijk saldo met
      - geboorten
      - overlijdens
+ Verhuissaldo van en naar andere gewesten binnen België
      - verhuis vanuit andere gewesten
      - verhuis naar andere gewesten
Migratiesaldo met
       - Immigratie
          - vanuit het buitenland,
          - overkomend vanuit wachtregister asiel
          - herinschrijving na ambtelijke schrapping in een voorgaand jaar
       - Emigratie
          - verhuis naar het buitenland
          - deregularisatie
          - ambtelijke schrapping
+ Evolutie van de bevolking
        - bijgekomen
        - afgenomen
+ Statistische aanpassing in + en -
+ Evolutie van de bevolking na statistische aanpassing
         - bijgekomen
         - afgenomen
+ Belgwordingssaldo
         - van Belg naar vreemdeling
         - van vreemdeling naar Belg
+ Saldo administratieve evolutie van de bevolking
         - Bijgekomen
         - Afgenomen
Belgische Bevolking op 31/12
 
Hetzelfde schema voor vreemdelingen en voor de totale bevolking
 
5. Inhoud verwerkte grafieken, zie Tabel 2: Loop van de bevolking per gemeente - grafieken
 
De onderstaande linken brengen je rechtstreeks bij de betreffende grafiek. In de tabel is Antwerpen geselecteerd maar elke andere gemeente of beleidsniveau kan geselecteerd worden.
  

Grafische voorstelling loop van de bevolking in de geselecteerde eenheid (gem., arr., prov., gew. Rijk)
     
  Om een gemeente, arrondissement, provincie, gewest, het Rijk te selecteren, zie
    Om terug te keren naar dit menu, zie blad inhoud linksonder
  Inhoud Overzicht van de automatisch geredigeerde statistieken
  Tabel: Voor selectie van je gemeente, arrondissement, provincie, gewest of het Rijk
     
Volgende grafieken zijn beschikbaar. De grafieken kunnen geprint worden of bewerkt, cfr excelprocedures.
     
1. Grafische voorstelling Belgen en vreemdelingen, rekening houdend met de Belgwording
  Ev-B-Vr: Evolutie Belgen situatie 1989, Belgwordingen en vreemdelingen
  Ev-BVBV Evolutie Belgen 01/01, vreemdelingen situatie 1989, evolutie vreemdelingen
  Ev-Vr-BW: Evolutie Belgwording en vreemdelingen per jaar
  Cum-Vr-BW Cumul evolutie Belgwordingen en vreemdelingen
2. Toename en afnamefactoren bij de vreemdelingenbevolking
  Vr+ Toenamefactoren vreemdelingenbevolking
  Vr- Afnamefactoren vreemdelingenbevolking
  Vr-Sal Saldo demografische factoren bij vreemdelingen
3. Toename en afnamefactoren bij de Belgische bevolking
  Be+ Toenamefactoren Belgische bevolking
  Be- Afnamefactoren Belgische bevolking
  Be-Sal Saldo demografische factoren bij Belgen
4. Toename en afnamefactoren bij de totale bevolking
  Bev+ Toenamefactoren bij de totale bevolking
  Bev- Afnamefactoren bij de totale bevolking
  Bev-Sal Saldo demografische factoren bij de totale bevolking

 
6. Ter illustratie de grafiek mbt het natuurlijk-, verhuis- en migratiesaldo voor Antwerpen

Eerst voor de totale bevolking. Nog altijd is het verhuissaldo negatief, dwz er zijn meer dan 2000 Antwerpenaren die de stad verlaten dan er vanuit andere Belgische gemeenten toekomen. Dit wordt de laatste jaren opgevangen door het natuurlijk saldo (meer geboorten dan overlijdens) met in surplus een stijgend migratiesaldo (vanuit het buitenland). Zijn het de arme Antwerpenaren die de stad ontvluchten omdat het wonen onbetaalbaar geworden is en zijn het de rijke immigranten die zich een plaatsje in Antwerpen verwerven, of is het omgekeerd?

Een blik op het natuurlijk-, verhuis- en migratiesaldo van de Belgen en van de vreemdelingen apart voor Antwerpen, kan ons misschien al iets wijzer maken:

Belgen en vreemdelingen brengen in Antwerpen evenveel bij aan het positief natuurlijk saldo. Bij de Belgen zijn de Belg geworden vreemdelingen begrepen. Migratiesaldo bij Belgen is negatief terwijl dit voor de vreemdelingen positief is. Het zijn ook niet de vreemdelingen die verhuizen uit Antwerpen, er zijn evenveel reeds in België aanwezige  vreemdelingen die uit of naar Antwerpen verhuizen. Bij de Belgen evenwel (Belg geworden vreemdelingen inbegrepen) is er negatief verhuissaldo (sinds 1919 al!) dat enkel in 2001 onderbroken werd door de nieuwe nationaliteitswetgeving die meer dan vroeger toeliet aan  vreemdelingen om Belg te worden.
 
Verre van hier alle grafieken voor Antwerpen te onderzoek of te bespreken, dat moet de N-VA, Vlaams belang en anderen maar doen. Ook voor de andere gemeenten bevatten deze tabellen een schat aan informatie. Hopelijk wordt men nu niet ziende blind.

Tabel 1: Loop van de bevolking per gemeente, de cijfers 
Tabel 2: Loop van de bevolking per gemeente - grafieken

BuG 171 on-line    Printversie ( 7p)

Jan Hertogen, socioloog
www.npdata.be
0487 335 552