BuG 154 – Bericht uit het Gewisse – 26 december 2011

Naturalisatie met 72,50% goedkeuringen ook in 2011 stijgend

 Na dip in 2009 met 56,00% goedkeuringen, 69,46% in 2010, stijging in 2011
Met NV-A in de commissie gaan de goedkeuringen er verder op vooruit.
 Na snel-Belgwet zakte goedkeurings% naturalisatie van 88,90% tot 73,28%.
Nog 21.700 aanvragen tot naturalisatie in afwachting van een beslissing.
Leonard: over sociale zekerheid en de misdaden van het neoliberalisme.
 

Bron:
secretariaat naturalisatiecommissie federale parlement

 Printversie (2p)

Als het er op aan komt de wet toe te passen los van grote woorden en politieke berekening loopt ook de NV-A schoon in het rijtje mee. Op 22/11/2011 werden in de 3de vergadering van de naturalisatiecommissie in 2011 de laatste beslissingen voor 2011 genomen. Deze werden in de laatste parlementaire vergadering op 22/12/2011 goedgekeurd.  Als het in de politieke kraam past dan wordt daar veel ruchtbaarheid aan gegeven, indien niet dan wordt onzedig gezwegen en dat is waarschijnlijk het geval met de 4.205 goedkeuringen op 5.804 dossiers waarover in 2011 een beslissing genomen werd door de naturalisatiecommissie, of een goedkeuringspercentage van 72,50 %. Dat is meer dan de 69,46% van 2010 en een goed stuk meer dan de 56,00% in 2009 wat een absolute dip was. Met de NV-A in de commissie naturalisatie gaat het goedkeurings% er dus terug op vooruit, dat mag ook wel eens gezegd, het hoeft niet altijd negatief te zijn.
 
Werkwijze naturalisatiecommissie
 
In 2011 zijn er 3 vergaderingen geweest van de naturalisatiecommissie, nl op 01/02, op 28/06 en op 22/11. Telkens worden de geagendeerde dossiers voor het einde van de vergadering op 4 hoopjes gelegd:

1. Goedgekeurd
2. Definitief verworpen
3. Verdaagd
4. Voorgesteld voor verwerping

De verdaagde dossiers en de voorgestelde dossiers voor verwerping worden in een volgende commissievergadering behandeld, maar niet in de eerstvolgende, daar moet minstens één commissievergadering tussen zitten, hetgeen moet toelaten om het dossier te vervolledigen of aan te vullen met elementen die het voorstel van verwerping kunnen wijzigen. Blijven dus de dossiers die definitief goedgekeurd of definitief verworpen worden en dat zijn voor 2011 72,50% goedkeuringen.
 
De 'snel-Belg'-wet versnelt
 
Vóór de 'snel-Belg' wet lag het % goedkeuringen in de naturalisatiecommissie op 88,90% (1998-2001), na de snel-Belg wet zakte dit tot 73,69% (2002-2009) - we noemde het al eens de langzaamaan-Belgwet - en na de verkiezingen van 2010 tot 70,99% (2010-2011), maar dat zit dus nu opnieuw in een stijgende trend, 73,28% voor de periode 2002-2011. Deze stijging is een kleine tegemoetkoming aan de duizenden aanvragers die jaren op de behandeling van hun dossier moesten wachten, inbegrepen de vele Antwerpse dossiers die door onnodig en onwettelijk niet-behandelen jaren werden in de koelkast gezet.
  

Naturalisaties: commissies, behandeld, goekeuringaantal en % 1998-2011
  Aantal comm. Behand. vr comm. Verdaagd/ vrst. verw. Beslist dr commissie Goed- % goed-
keuring keuring
1998 6 10.830 0 10.830 9.995 92,30%
1999 4 9.593 1.296 8.297 7.170 86,40%
2000 5 18.967 5.456 13.511 11.502 85,10%
2001 4 16.180 6.060 10.120 9.338 92,30%
2002 3 16.229 7.799 8.430 6.206 73,60%
2003 2 13.145 6.034 7.111 5.906 83,10%
2004 3 12.297 5.869 6.428 5.258 81,80%
2005 4 18.416 8.304 10.112 6.801 67,30%
2006 3 11.169 4.373 6.796 4.590 67,50%
2007 2 12.689 4.476 8.213 7.190 87,50%
2008 3 27.146 12.336 14.810 10.192 68,80%
2009 1 6.654 3.060 3.594 2.119 59,00%
2010 1 11.440 5.703 5.737 3.985 69,46%
01/02/2011 1 2.495 794 1.701 687 40,39%
28/06/2011 1 3.474 1.521 1.953 1.949 99,80%
22/011/2011 1 2.914 764 2.150 1.572 73,12%
2011 3 8.883 3.079 5.804 4.208 72,50%
1998-2011 44 193.638 73.845 119.793 94.460 78,85%
1998-2001 19 55.570 12.812 42.758 38.005 88,90%
2002-2009 21 117.745 52.251 65.494 48.262 73,69%
2010-2011 4 20.323 8.782 11.541 8.193 70,99%
2002-2011 25 138.068 61.033 77.035 56.455 73,28%

 
Is het niet naturalisatie, dan andere wegen naar Belgwording en integratie

 
Het is ook goed om zien dat van de jaarlijks zo'n 13.000 binnenkomende aanvragen er uiteindelijk 15 tot 20% niet vervolledigd worden om welke reden dan ook en nog eens 20% waar de aanvrager in de loop van de procedure verzaakt aan z'n aanvraag. Beide komen ondermeer voort uit het overschakeling op andere wegen van Belgwording gezien de vertraging, het tijdsintensieve of het onnuttig, onnodig opvragen van documenten of bijkomend onderzoek. Uiteindelijk komen de aanvragers langs naturalisatie of andere wegen waar ze moeten zijn nl. de Belgwording die de beste garantie vormt voor de integratie in de Belgische samenleving, iets waar de OESO België trouwens van harte voor proficiat wenst. En door de vertraging en de uitval van aanvragen stijgt uiteraard ook het goedkeuringspercentage.
 
Nog 21.700 aanvragen tot naturalisatie in behandeling

Op het naturalisatiesecretariaat in het federale parlement wachten momenteel nog 21.700 naturalisatieaanvragen op behandeling en beslissing: 4.000 zijn gereed voor een beslissing en komen de volgende commissievergadering op tafel. 12.000 aanvragen zijn omwille van verdaging of voorstel van verwerping in afwachting van een volgende commissievergadering maar niet de eerstvolgende en 5.700 aanvragen worden gereedgemaakt voor behandeling.

Wijzigingen aan de naturalisatiewetgeving

Voor alle documenten over de op stapel staande wijzingen in de naturalisatiewetgeving en de verwerving van de Belgische nationaliteit kan men terecht op dekamer.be: naturalistiewetgeving
 
En dan is er nog aartsbisschop Leonard
 
Persoonlijk voel ik veel sympathie voor de ‘verontwaardigden’, die op vele plaatsen in de wereld protesteren tegen de kwalen (nvdr: 'malfaits', de 'misdaden' vertaalde de vrt) van het neoliberalisme, dat vandaag de wereld overspoelt. De gevolgen hiervan zijn pijnlijk: groeiende werkloosheid, uitsluiting, materiële en spirituele armoede, omdat de economie van de winst wordt verafgood ten koste van de meest kwetsbaren. En dan mogen we zeker de financiële crisissen niet vergeten die veroorzaakt worden door het ongebreidelde streven naar onmiddellijk rendement, en waarvan de rekening voornamelijk zal worden betaald door de zwaksten;” En Léonard pleitte meteen voor “een gemeenschapseconomie, waarin de meer bemiddelden verplicht bijdragen voor de minderbedeelden, waarvan de Belgische sociale zekerheid een mooi voorbeeld is
. Dat alles komt redelijk overeen met de analyse van religie waarop Marx patent heeft en die wij aanhaalden in de lezing Moslims in Brussel: toekomst en invloed bij de toekenning van de 14de emancipatieprijs van VOEM, de Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims in Brussel op 25/11/2011.

Printversie (2p)

Met vriendelijke groeten,

Jan Hertogen, socioloog