BuG 151 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 6 december 2011 - Printversie (3 p)
 
1ste les Maggie De Block: Loop van de bevolking
 

Unieke gegevens in een toegankelijke format
Overzicht van 1989 tot de recentste update 2010
Onderscheid evolutie vreemdelingen en Belgen
Zowel bevolkingsgegevens als wachtregister asiel
Asielaanvraag, in- en uitstroom wachtregister asiel
Gegevens voor BelgiŽ en voor de drie gewesten

Download exceltabel:
Loop van de bevolking 1989-2010

Om de wrevel bij Theo Francken wat weg te nemen en Maggie De Block op weg te helpen in enkele migratie- en asielgegevens publiceert npdata in deze 1ste les een tabel met uniek materiaal in een unieke en toegankelijke format over de 'loop van de bevolking'. Het betreft enkel gegevens zoals beschikbaar gesteld door de AD SEI en het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen in een historische reeks vanaf de beschikbaarheid van de gegevens tot de laatste update.

In 3 lessen wordt ingegaan op de essentialia van asiel- en migratiegegevens

Les 1. Loop van de bevolking 1989-2010 per gewest met onderscheid vreemdelingen en Belgen
Les 2. Bijkomende vreemdelingen tussen 2000 en 2010 voor elk van de 200 nationaliteiten in BelgiŽ
Les 3. Aantal asielaanvragen tussen 2000 en 2011 voor elk van de 200 nationaliteiten en aantal erkenningen per nationaliteit voor de laatste 3 jaar. In combinatie met les 2 wordt het aantal asielaanvragen afgewogen aan de reglementaire instroom van vreemdelingen en het aantal erkenningen tav het aantal aanvragen en dit voor alle 200 nationaliteiten.

Loop van de bevolking in BelgiŽ en de gewesten

De loop van de bevolking tussen 1989 en 2010 wordt in beeld gebracht voor Belgen en vreemdelingen apart en hun totaal, met aangroei, afname en saldo voor alle elementen die de 'loop' beÔnvloeden, nl. geboorten/overlijden, immigratie/emigratie, ambtelijke schrapping/herinschrijving, overkomst vanuit wachtregister asiel,  statistische aanpassingen en nationaliteitsverandering. Nationaliteitsverandering is enkel een 'verandering van etiket' en heeft geen impact op het aantal inwoners, zodat het apart gezet wordt om de bevolkingsevolutie te meten.

Voor het eerst worden deze gegevens aangevuld met het aantal inwoners uit het wachtregister asiel sinds 1996. Vůůr 1996 werden asielzoekers tot de 'bevolking' gerekend. In BelgiŽ werden ze vanaf 1996 in een apart register ondergebracht (het 5de register) en niet (meer) tot de ĎBelgische bevolkingí gerekend. Volgens de Europese richtlijnen dienen zij evenwel vanaf 2008 opnieuw meegerekend te worden maar dat is nog niet het geval. Npdata voegt ze als aparte kolom in het overzicht toe en maakt dus het totaal van de Belgische bevolking met inbegrip van de asielzoekers.

Al deze gegevens voor BelgiŽ en  de gewesten zijn opgenomen in de tabel
Loop van de bevolking 1989-2010

Langs het openen van de +jes aan de linkerkant van de tabel krijgt men volgend detail voor elk jaar tussen 1989 en 2010

1. Totale bevolking
        1. Totaal BelgiŽ         
        2. Vlaams gewest
        3. Brussels gewest
        4. Waals gewest
    1. Vreemdelingen
        1. Totaal BelgiŽ         
        2. Vlaams gewest
        3. Brussels gewest
        4. Waals gewest
    2. Belgen
        1. Totaal BelgiŽ         
        2. Vlaams gewest
        3. Brussels gewest
        4. Waals gewest

Langs het openen van de +jes aan de bovenkant van de tabel krijgt men

    
Bevolking op 01/01 van 1989 tot 2011

+ Natuurlijk saldo met
      - geboorten
      - overlijdens
+ Verhuissaldo van en naar andere gewesten binnen BelgiŽ
      - verhuis vanuit andere gewesten
      - verhuis naar andere gewesten
Migratiesaldo met
       - Immigratie
          - vanuit het buitenland,
          - overkomend vanuit wachtregister asiel
          - herinschrijving na ambtelijke schrapping in een voorgaand jaar
       - Emigratie
          - verhuis naar het buitenland
          - ambtelijke schrapping
+ Evolutie van de bevolking
        - bijgekomen
        - afgenomen
+ Statistische aanpassing in + en -
+ Evolutie van de bevolking na statistische aanpassing
         - bijgekomen
         - afgenomen
+ Belgwordingssaldo
         - van Belg naar vreemdeling
         - van vreemdeling naar Belg
+ Saldo administratieve evolutie van de bevolking
         - Bijgekomen
         - Afgenomen

Bevolking op 31/12 van 1989 tot 2010
 
+ Wachtregister op 01/01
  
 - Aantal asielaanvragen
    - Aantal overgangen van wachtregister asiel naar verblijfsrecht
    - Evolutie = Aantal 01/01 + nieuwe aanvragen Ė overgang naar verblijfsrecht
    - Aantal extra uit wachtregister (verschil wachtregister op 31/12 en evolutie
 + Wachtregister op 31/12
    -
Evolutie wachtregister asiel
 

Totaal bevolking + wachtregister asiel op 31/12
 
Uit de tabellen is bij wijze van voorbeeld heel eenvoudig af te lezen:

- Hoeveel bijkomende vreemdelingen in 1989 tot 2010 in elk gewest zijn bijgekomen.
- Het negatieve verhuissaldo in Brussel: in 2009 zijn er 12.041 mťťr Brusselaars naar andere gewesten verhuisd dan er vanuit andere gewesten binnenkwamen. Aan dat ritme zullen tegen 2030 240.000 Brusselaars de andere gewesten verrijkt hebben, naast de 250.000 waarmee Brussel zal zijn uitgebreid. Spreken over uitbreiding van Brussel met 250.000 tegen 2030 is in feite onzin, Brussel zal, aan het huidige ritme tegen dan met 500.000 inwoners uitbreiden maar er zullen er in dezelfde periode bij saldo, 240.000 naar andere gewesten vertrekken. Het is dit dynamische proces dat van belang is en waar niemand oog voor schijnt te hebben.
- Uit de dynamiek van het wachtregister, de asielaanvragen en de overgang vanuit het wachtregister naar de bevolkingsregisters kan berekend worden hoeveel personen er uit het asielregister Ďverdwijnení dwz niet meer officieel in het wachtregister voorkomen en hetzij teruggekeerd zijn hetzij niet meer wettelijk in BelgiŽ verblijven. En dat aantal is hoger dan kan verwacht worden en relativeert enigszins de cijfers over de 'beperkte' terugkeer. Hoe weet men eigenlijk dat iemand niet teruggekeerd is?
- In de tabel zijn gegevens uit het wachtregister verwerkt tot 01/01/2010 en tot dan is er sprake van een spectaculaire vermindering van asielzoekers in het wachtregister van 90.919 op 31/12/2004 tot 47.548 op 01/01/2010.

Maar graag eens een parlementaire vraag voor recente aantallen in het wachtregister asiel (5de register) voor 31/12/2010 en elk volgend kwartaal. Het is een essentieel gegeven waarzonder men geen beleid kan voeren, of toch niet op een manier dat een burger het kan volgen. Misschien kan Theo Francken er voor zorgen?

Dat zal allicht volstaan voor een eerste kennismakingsles met migratie en asiel. Staan nog op het programma:

Les 2. Bijkomende vreemdelingen tussen 2000 en 01/01/2010 voor elk van de 200 nationaliteiten in BelgiŽ

Het betreft het totaal aantal bijkomende vreemdelingen dat elk jaar verblijfsrecht in BelgiŽ geniet, zowel langs het immigratiesaldo, het natuurlijk saldo bij vreemdelingen, het verblijfsrecht van vreemdelingen langs erkenning als vluchteling of geregulariseerde en het saldo ambtelijke schrapping/herinschrijving. Het overzicht omvat alle 200 nationaliteiten van waaruit de laatste 10 jaar naar BelgiŽ gekomen zijn of bijkomend als vreemdeling erkend zijn.

Les 3. Aantal asielaanvragen tussen 2000 en 2011 voor elk van de 200 nationaliteiten en aantal erkenningen per nationaliteit voor de laatste 3 jaar.

Ter beschikking voor toelichting, opmerkingen en correcties en
met vriendelijke groeten,

Jan Hertogen, socioloog

BuG 151 on-line