BuG 135 - Bericht uit het Gewisse 01-11-2010 Printversie (4 p)

2010: nog sterkere daling criminaliteit Brussel dan 2009
 
 1ste kwartaal 2010 daling met 11,2% tegenover 2009 in Brussel
Criminaliteitsgraad Brussel in 1ste kw. 2010 is 14,5 per 100
en zakt voor 't eerst onder niveau van Antwerpen, Mechelen  en Gent.

Criminaliteitscijfers 1ste kw. 2010 per gemeente  Tabellen bevolkingscijfers 2009 per gemeente

De sterke daling criminaliteit in 2009 in Brussel zet zich ook in 2010 door

Als een evolutie zich voor het 2de opeenvolgende jaar doorzet kan je van een 'tendens' gewagen. Wie enkele maanden geleden zou gezegd hebben dat de forse daling van de criminaliteit in Brussel in 2009 (zie BuG 131), zich zou doorzetten in het 1ste kwartaal 2010 zou voor gek versleten zijn. Het was dan ook met grote nieuwsgierigheid dat we de pas gepubliceerde criminaliteitscijfers van het 1ste kwartaal 2010 op de fed-polsite opensloegen.

Tegenover het 1ste kwartaal 2009 daalde de criminaliteit in Brussel met maar liefst 11,2%
in het 1ste kwartaal 2010, nadat in 2009 al een daling met 8,7% was opgetekend tav 2008. Vergeleken met 2009 blijft de criminaliteit in Antwerpen en Gent in het 1ste kwartaal 2010 ongeveer gelijk en daalt ze in Mechelen met 10,7%, alhoewel ze hier toch nog 17,6% hoger ligt dan 3 jaar geleden. Met 2 opeenvolgende dalingen zakt Brussel  zelfs met 3,7% onder het criminaliteitsniveau van 2000 daar waar Antwerpen met 16,8% en Gent met 33,6% aanzienlijke stijgingen laten optekenen in vergelijking met 2000.
  

Evolutie misdrijven 1ste kw. 2010 tav vorige jaren en tav 4de kw. 2009 in %
1ste kwartaal 2010 2010 2010 2010 2010
  tav 2000 tav 2007 tav 2008 tav 2009 tav 4/09
Brussel -3,7% -16,9% -18,9% -11,2% -14,6%
Antwerpen  16,8% -0,9% 0,9% -2,6% -9,1%
Gent 33,7% 1,8% 9,9% 2,8% -7,5%
Mechelen 12,4% 17,6% 2,0% -10,7% -19,5%


Ook in het 1ste kwartaal 2010 blijft  Brussel dus de beste leerling van de klas. Zelfs als de vergelijking gemaakt wordt met het 4de kwartaal 2009 is de daling nog meer uitgesproken, nl. -14,6% minder misdrijven werden door de politie geregistreerd in Brussel in het 1ste kwartaal 2010 tegenover het voorgaande kwartaal. De daling is dubbel zo sterk als in Antwerpen en Gent. Ook in Mechelen lijkt er een einde gekomen aan de exponentiŽle stijging van de criminaliteitscijfers  de laatste 4 jaar die allicht Burgemeester Somers tot enige wanhoop gebracht hadden. Hoe meer investeringen in veiligheid en hoe sterker de afbouw van z'n vooral Marokkaanse jeugdorganisaties, hoe sterker de criminaliteitsgroei in Mechelen zich doorzette. Misschien kan hij toch nog de jobclubs van Rjom redden voor de spiraal zich weer naar boven ontwikkelt?
 
Daling in Brussel van 48.789 feiten in 2008 naar 39.569 in 1ste kwartaal 2010
 
Brussel is er op twee jaar tijd in geslaagd om de criminaliteit onder het  niveau van 2000 terug te dringen. Het is belangrijk te zien dat deze daling nog geen rekening houdt met de aanzienlijke stijging van de bevolking in Brussel (zie infra). 
 

Evolutie criminaliteitsgraad in Brussel en enkele Vlaamse gemeenten 1ste kwartaal 2000-2010
  2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010
Brussel 41.106 44.563 44.947 45.331 43.411 43.411 46.484 47.636 48.789 44.563 39.569
Antwerpen  16.566 16.566 19.530 19.182 19.705 19.007 19.007 19.530 19.182 19.879 19.356
Gent 7.214 7.040 7.127 8.343 8.517 8.604 8.865 9.473 8.778 9.386 9.647
Mechelen 2.762 2.669 2.451 2.389 2.079 2.482 2.389 2.638 3.041 3.475 3.103

 


Elk kwartaal heeft z'n eigen 'criminaliteitsbeeld' en levert een specifieke bijdrage tot het algemene criminaliteitsbeeld op jaarbasis. Zo laat de evolutie in Antwerpen in het 1ste kwartaal een stabiele evolutie zien terwijl het b eeld op jaarbasis stijgend is (zie BuG 131). Gent daarentegen laat ook in het 1ste kwartaal een forse stijging zien, met voor het eerst een daling in Mechelen na 6 jaar stijging.
 
Brussel met 14,5 misdrijven per 100 inwoners veiliger dan Antwerpen, Gent of Mechelen
 
In Brussel wordt een bevolkingsaangroei opgetekend van 959.318 in 2000 tot 1.090.161in 2010 of een stijging met 130.843 inwoners op 10 jaar tijd. In dezelfde periode is het aantal misdrijven afgenomen van 41.106 in het 1ste kwartaal in 2000 tot 39.569 in 2010.
 
Als de bevolking en het aantal misdrijven met elkaar in verhouding gesteld worden bekomen we de 'criminaliteitsgraad' dwz het aantal misdrijven per 100 inwoners. Om het aantal misdrijven op jaarbasis te berekenen en te kunnen vergelijken moeten we telkens het 1ste kwartaal met 4 vermenigvuldigen. Zo bekomen we voor Brussel een criminaliteitsgraad van 14,5 misdrijven per 100 inwoners. Hiermee zakt Brussel voor het eerst in haar geschiedenis onder het criminaliteitsniveau van Antwerpen met 16,0 misdrijven per 100 inwoners, Gent met 15,9 en Mechelen met 15,3. En voor elke observator is deze vaststelling toch wel sensationeel.
  

Evolutie criminaliteitsgraad Brussel en enkele gemeenten 1ste kw. 2000-2010
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Brussel 17,1 18,5 18,4 18,3 17,4 17,2 18,3 18,5 18,6 16,7 14,5
Antwerpen  14,8 14,9 17,4 17,0 17,3 16,6 16,5 16,8 16,3 16,6 16,0
Gent 12,9 12,5 12,6 14,6 14,9 14,9 15,2 16,1 14,8 15,6 15,9
Mechelen 14,6 14,1 12,9 12,5 10,8 12,8 12,2 13,4 15,3 17,3 15,3

     


Brussel, geen eiland maar een baken

Dat in Brussel bij een stijgende bevolking, die vooral langs immigratie haar weg naar Brussel vindt, een daling van de criminaliteit plaats vindt is geen evidente vaststelling. Ze gaat in tegen spontane (voor)oordelen en confronteert, zowel wetenschappers, beleid als de publieke opinie (naast pers en politie) met de vraag haar eigen uitgangspunten onder de loupe te nemen. Zou het kunnen dat de versterkte migratie van de laatste jaren, mede een element is om ook de criminaliteit uit te kuisen, dit in combinatie met de groeiende wil van de migranten/allochtone bevolking om zelf mee een veiliger en aangenamer stad ter hand te nemen. Dit alles in combinatie met de beleidsinspanningen en het politionele optreden dat beter afgestemd geraakt op de 'vreemde' omgeving en met een sanering van het racisme binnen eigen korps. Het zijn maar enkele veronderstellingen die deze toch wel erg merkwaardige veiligheidsevolutie kunnen doen begrijpen. Brussel als baken en geen eiland voor de opvang, inschakeling en doorstroom van de aanzienlijke migratiestromen in dit land.

Wanneer komt politie en politiek eens met dit 'goede' nieuws

Dat de politieverantwoordelijken en ook de politiek deze evolutie afschermen en niet onder de aandacht (willen) brengen en de inspanningen van haar eigen korps en de bevolking onder de mat veegt is zoveel als ouders die nooit het goede in hun opgroeiende kinderen zien en enkel de negatieve elementen uit hun gedrag naar bovenhalen om uitsluitend een negatief beeld van hun kind te schetsen. En men weet onderhand wel wat daarvan komt.

Evolutie criminaliteit 1ste kwartaal 2010 in enkele Brusselse gemeenten
 
In het geheel van de positieve Brusselse evolutie is het een opvallende vaststelling dat er een belangrijke 'criminaliteitsstijging' is in de gemeente waar nul-tolerantie op het menu staat. In het begin van deze aanpak kan men veronderstellen dat er een stijging is van de vaststellingen van aantal misdrijven om daarna vlug af te nemen gezien de verhoogde 'pakkans'. Tevens dient rekening gehouden met 'collateral damage' dwz burgers die omwille van feiten worden geregistreerd die anders niet direct aanleiding zouden geven tot proces-verbaal en waarvan  het ook niet de bedoeling was ze langs een 'nul-tolerance' te verbaliseren.
 

Evolutie misdrijven 1ste kw. 2010 tav vorige jaren in %
1 ste kwartaal 2010 2010 2010 2010
  tav 2000 tav 2007 tav 2008 tav 2009
Sint-Jans-Molenbeek 5,3% -18,7% -12,3% -6,5%
Brussel stad -17,9% -29,2% -32,0% -25,8%
Anderlecht 20,4% 5,7% -3,0% 8,3%
Sint-Joost-ten-Node -19,5% -21,4% -22,7% -16,1%
  
Evolutie criminaliteitsgraad in enkele Brusselse gemeenten 1ste kw. 2000-2010
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Brussel-stad 11.971 12.375 12.722 12.954 12.491 12.722 13.763 13.879 14.457 13.243 9.831
Sint-Jans-Molenbeek 2.204 2.691 2.877 2.714 2.714 2.714 2.900 2.854 2.645 2.482 2.320
Anderlecht 3.360 3.703 3.703 3.423 2.925 3.454 3.516 3.827 4.169 3.734 4.045
Sint-Joost-ten-Node 1.194 971 1.417 1.252 1.155 1.077 1.145 1.223 1.243 1.145 961

 

Gaat het te ver om de evolutie in Sint-Jans-Molenbeek (-6,6%), Sint-Joost-ten-Node (-16,1%, aangroei bevolking op 1 jaar tijd met 4,5%! - tabellen bevolkingscijfers 2009 per gemeente) ) en vooral Brussel-stad (-25,8%) toe te schrijven aan de grote(re) coŲperatie en 'zelfbescherming' van de bevolking die (eindelijk) in rust wil leven, hierin ten volle ondersteund en geholpen door de nieuwe migratie (, beleid en politiediensten, en de evolutie in Anderlecht (+8,3%) met een 'nul-tolerantieaanpak' die een groter 'vangnet' ontplooit dat mede een verhoging van de geregistreerde criminele feiten meebrengt. Een verdere opvolging van de cijfers in de volgende kwartalen is ook uit dit oogpunt een interessante oefening.
 
Jan Hertogen, socioloog