BuG 122 - Bericht uit het Gewisse 04-02-2010 Print (7 p)

Dienstencheques kosten 1.665 miljoen € aan de overheid in 2009.
Gebruikers dragen 415 milj. € of 20% van 2.080 miljoen € totale kost.
 
December 2009: voor het eerst minder gebruikers in Vlaanderen.
 
Aantal gebruikte cheques stijgt met 21 % van 65.154.366 tot 78.908.951 in 2009.
Gebruik in 2009 is goed voor 49.318 VTE (1 VTE = 1.600 dienstencheques-uren)
Aan gemiddeld 60% jobtime (22,8 uren/week) zijn dit op jaarbasis 82.197 jobs.
Eind 2009 worden met dienstencheques 89.783 jobs van 0,6 jobtime betaald.
1 VTE kost 42.175 € waarvan maar 25.688 € (61%) voor loonkost DC-werknemer.
Gemiddeld kwamen 16.798 gebruikers per maand bij en vielen er 6.586 weg (*).
In december waren in Vlaanderen 399 gebruikers minder dan maand voordien.
Van de 947.038 personen die ooit gebruik maakten van een dienstencheques
sinds 2003, hebben er 67,9% of 661.516 in 2009 dienstencheques gekocht.

Gemiddeld aantal dienstencheques per gebruiker per jaar is 129, per maand 9.
 
Recent werd het maximum aantal dienstencheques per gebruiker beperkt tot 500,
behalve voor gehandicapten e.a. met
maximum 2.000 dienstencheques per jaar.
Is de poets-, strijk-, vervoer- en boodschapbehoefte van gehandicapten zo groot,
of is het de bedoeling langs dienstencheques ook de zorg te vermarkten
en
afhankelijk te maken van de ‘individuele vraag’ en commercialisering. Maar de
pas opgestarte Witte Woede wil niet weten van dienstencheques in zorg/welzijn.

 
 
(*) Gebruikers die de laatste 12 maand geen cheques meer gekocht hebben

Documentatie:

Technische fiche dienstencheques 2009 .
Bron dienstenchequesstatistiek RVA
Audit Rekenhof over dienstencheques - Rapport   Samenvatting   Perstekst
Evalutieverslag Idea-Consult 2009 over 2008
En Français
Werkgelegenheidsplan 2009 - Dienstencheques, Joëlle Milquet 

Nog maar eens een recordjaar voor de dienstencheques in 2009

Men moet niet flauw doen, de dienstencheques zijn een voor 80% door de overheid gesubsidieerd betaalmiddel waarmee haar inwoners  was, plas en strijk, boodschappen en gehandicaptenvervoer door derden kunnen laten uitvoeren. En daar beantwoordt tewerkstelling aan: welgeteld 49.318 Voltijdse Eenheden in 2009 (1 VTE wordt gerekend aan 1.600 effectieve arbeidsuren per werknemer, dat is het gemiddelde wat een voltijdse loonarbeider per jaar presteert). Voor wie twijfelt volgt hier de berekening:  (78.214.707 gebruikte cheques in 2009)/1.600 = 49.318 VTE. Aan gemiddeld 0,6 jobtime per werknemer, dwz 22,8h tewerkstelling in de 38 urenweek werden in 2009  gemiddeld 82.197 werknemers met dienstencheques tewerkgesteld. Op 31/12/09 gemeten zijn dat  89.783 werknemers als we voortgaan op het aantal ingegeven dienstencheques in het laatste kwartaal 2009. Dat is heel wat maar een goed stuk minder dan wat anderen willen doen geloven die er al degenen bijtellen die in 2009 wel met dienstencheques gewerkt hebben maar intussen niet meer actief zijn. Hoe meer ontslagen hoe hoger het aantal tewerkgestelden (geweest is). Het verslag van Idea Consult van 2009 (over 2008) is daarbij ontnuchterend: "De werknemersenquête van 2007 gaf aan dat ruim 43% van de dienstencheque-werknemers vóór instap in het systeem een andere betaalde job had. Wanneer we dit aandeel toepassen op het totaal aantal dienstencheque-werknemers in de loop van 2008, dan komen 44.478 werknemers uit een betaalde job in 2008)" (blz 122 evaluatieverslag Idea consult). In Vlaanderen ligt dat % van dienstencheques werknemers die uit een betaalde job komen op 50,5%. En voor 2009 zal Idea Consult niet anders kunnen oordelen, ook al zal de beoordelaar misschien veranderen.
 
Rapport Idea consult 2009 (over 2008) door de overheid in de vergeethoek gestopt

Het inconsistente evaluatierapport van Idea Consult over 2008 (zie documentatie), dat pas na de zomervakantie werd vrijgegeven, is dit jaar zelfs geen persmededeling door de overheid waard geweest. De onvergelijkbaarheid van de indeling van ondernemingen met vorige jaren, het slechts beperkt publiceren van de RVA-gegevens en het onderbrengen van de Inschakelingsbedrijven onder commerciële ondernemingen zijn slechts enkele bediscussieerbare ingrepen. Een verdere bespreking (en samenvatting) van het Idea Consult rapport over 2008 is eventueel nog voorwerp van een komende BuG. Toch dit: een dienstencheques-werknemer langs een uitzendondrneming kreeg in 2008 nog altijd gemiddeld 15,6 aparte contracten van bepaalde duur voorgeschoteld. Ook de audit van het Rekenhof  mag verder onder de aandacht gebracht om na te gaan in  hoeverre men er al rekening mee gehouden heeft. Dit Rapport was ronduit ontluisterend voor de gehele feitelijke en organisatorische opzet van de dienstencheques. Maar zolang Sodexho niet in de gelegenheid gesteld wordt elke cheque in een rekenblad te verwerken met opgave van nummer onderneming, werknemer, gebruiker en het aantal uren en de dag waarop deze gepresteerd zijn is elke andere poging tot controle onnuttig. En zeg nu zelf, deze elementaire administratieve verwerking op een eenvoudig rekenblad gebeurt niet, zodat elk misbruik door een gebruiker of onderneming zelfs niet in beeld komt en ongestraft blijft, begrijpe wie kan.

Gedetailleerde overzicht met alle tabellen en grafieken, zie
Technische fiche dienstencheques 2009, in de commentaar beperken we ons tot enkele opvallende vaststellingen.
 

Dienstenchequesoverzicht 2008-december 2009 (Bron RVA)
Maand/ Aankoop Gebruik Gebruikers Onderne-
jaar     cumul mingen
jan-08 5.329.401 3.773.187 613.356 1.764
feb-08 5.340.820 4.931.019 627.740 1.807
mrt-08 5.386.603 5.705.801 640.192 1.877
apr-08 10.131.381 5.725.265 655.896 1.862
mei-08 3.748.419 4.796.967 669.458 1.925
jun-08 4.758.412 5.884.704 684.453 1.966
jul-08 4.547.010 6.175.016 698.113 1.994
aug-08 4.414.757 4.884.289 712.264 1.986
sep-08 5.936.471 4.860.754 730.882 2.050
okt-08 6.748.732 5.857.051 746.729 2.038
nov-08 5.875.080 5.689.808 759.489 2.092
dec-08 11.379.820 6.870.505 772.460 2.130
Totaal 2008 73.596.906 65.154.366 772.460 2.130
jan-08 4.213.160 5.054.343 798.191 2.133
feb-08 4.766.789 6.293.929 811.543 2.213
mrt-08 6.369.703 6.346.258 827.145 2.245
apr-08 6.170.348 6.984.341 842.290 2.264
mei-08 6.184.358 6.187.465 859.151 2.273
jun-08 7.547.595 7.036.842 877.727 2.340
jul-08 5.967.001 7.229.969 894.207 2.369
aug-08 6.071.591 5.734.186 910.131 2.366
sep-08 7.694.883 6.493.772 931.102 2.406
okt-08 7.908.660 7.196.705 948.663 2.451
nov-08 7.509.603 7.054.405 962.586 2.471
dec-08 7.811.016 7.296.736 974.038 2.499
Totaal 2009 78.214.707 78.908.951 974.038 2.499
Evolutie 08-09 6,3% 21,1% 26,1% 17,3%

  
Door de hamsteraankoop in december 2008, in het vooruitzicht van de prijsverhoging voor de gebruiker, is een vergelijking met 2008 van aangekochte dienstencheques in 2009 vertekend, enkel een stijging met 6%. Het gebruik, dwz de ingifte van dienstencheques bij Sodexo door de ondernemingen, stijgt evenwel met 21% tot 78.908.951.

Er treedt dus wel degelijk een vertraging op in de groei.

Niet alleen vermindert de groei op twee jaar tijd van 52% naar 33% tot 21%, ook in de absolute aantallen is de expansie met 13.754.585 het laagste sinds 2009. Dat is uiteraard nog aanzienlijk maar ook voor de 'nieuwe vraag' en omschakeling van 'bestaande vraag naar dienstencheques' is er allicht een grens. Alhoewel, zonder budgettaire enveloppe en zonder strikte controle op misbruiken, boekhouding en of het wel degelijk om nieuwe tewerkstelling gaat is enkel de sky the limit voor dienstencheques. Of is dat in deze 'crisistijden' juist goed?
    

Gebruik dienstencheques per gewest  
Jaar Vlaams Brussels Waals Totaal Evolutie
2003 212.214 0 10.722 222.936  
2004 3.525.144 1.116.947 977.654 5.619.745 5.396.809
2005 8.672.989 5.270.633 3.271.501 17.215.123 11.595.378
2006 17.517.510 8.174.716 6.431.693 32.123.919 14.908.796
2007 26.107.686 12.197.381 10.624.220 48.929.287 16.805.368
2008 33.765.697 16.667.995 14.720.674 65.154.366 16.225.079
2009 40.282.239 20.598.741 18.027.971 78.908.951 13.754.585

  

Evolutie van gebruik tav voorgaande jaar
Jaar Vlaams Brussels Waals Totaal
Ev 05/06 102% 55% 97% 87%
Ev 06/07 49% 49% 65% 52%
Ev 07/08 29% 37% 39% 33%
Ev 08/09 19% 24% 22% 21%

 
De maandelijkse fluctuaties van het gebruik van de dienstencheques is vrij gelijklopend, alhoewel de afvlakking in het laatste kwartaal 2009 opvalt, hetgeen kan duiden op een zekere vertraging of zelfs stabilisering van het gebruik.

 


Voor het eerst  daling aantal gebruikers dienstencheques in Vlaams gewest in december 2009

In plaats van het gecumuleerd aantal gebruikers van dienstencheques per maand geeft de RVA vanaf 1/01/2009 ook elke maand het aantal gebruikers dat de laatste 12 maanden dienstencheques aangekocht heeft. Dit gegeven laat toe per maand niet alleen het aantal bijkomende gebruikers af te lezen maar ook het aantal 'wegvallende' gebruikers te bereken en in beeld te brengen. Een wegvallende gebruikers is dan iemand die de laatste 12 maanden geen dienstencheques meer besteld heeft.
 

Gebruikers laatste 12 maanden
Jaar Vlaams Brussels Waals Totaal
jan-09 349.286 38.420 170.411 558.117
feb-09 353.953 39.375 172.937 566.265
mrt-09 359.924 40.541 176.073 576.538
apr-09 361.494 41.339 178.051 580.884
mei-09 368.209 43.073 181.384 592.666
jun-09 375.457 45.080 184.951 605.488
jul-09 380.357 46.489 188.525 615.371
aug-09 386.311 47.826 192.389 626.526
sep-09 394.100 49.981 196.731 640.812
okt-09 400.281 51.793 200.076 652.150
nov-09 405.382 53.069 202.763 661.214
dec-09 404.983 53.584 202.949 661.516
% op ooit 68,6% 69,7% 69,0% 67,9%

   
Zo wordt zichtbaar dat in het Vlaamse gewest voor het eerst een afname is van het aantal gebruikers: er zijn in Vlaanderen 6. 596 nieuwe gebruikers bijgekomen, dwz die voordien geen dienstencheques hebben aangekocht, maar er zijn in december 2009 ook 6.995 vroegere gebruikers die de laatste 12 maanden geen dienstencheques gekocht hebben zodat het saldo negatief is, -399 gebruikers. Dit kan eenmalig zijn maar misschien ook voorbode van een trend of een aanduiding van een zeker plafond in het gebruik. Op te merken valt ook dat 32,1% van al degenen die ooit dienstencheques aangekocht hebben er de laatste 12 maanden in 2009 geen meer hebben gekocht. Omgekeerd zijn nog 661.516 gebruikers actief met dienstencheques of 67,9% van de 974.038 die er ooit gebruikt hebben.
 

 
Alle tabellen en een uitgebreid aantal grafieken zijn terug te vinden op de technische fiche dienstencheques 2009 .
 
Gemiddeld 129 dienstencheques per gebruiker per maand in 2009

In de Standaard van 14/10/09  fronste al de wenkbrauwen bij het mogelijk besparingseffect (33 miljoen €!) van een aankoopbeperking tot 500 dienstencheques per jaar die vanaf 1 januari 2010 is ingegaan, terwijl het gemiddeld gebruik voor 2009 129 cheques per gebruiker per jaar is of  9 cheques per week per gebruiker. De Standaard vermoedde dat het vooral bedoeld was voor 'Bread en Breakfast' huizen die al hun kamers met dienstenchequespersoneel laten kuisen'.  Vraag is of deze misbruiken niet met andere middelen moet opgekuist worden, zoals het geval was bij een Bejaardenhuis z'n kuispersoneel tot dienstenchequespersoneel gerecycleerd had (DM 17/12/09).
 

Aantal gekochte dienstencheques gebruiker/maand 2009
Jaar Vlaams Brussels Waals Totaal
jan-09 132 148 121 130
feb-09 129 147 119 127
mrt-09 128 147 118 126
apr-09 119 141 113 119
mei-09 121 141 115 120
jun-09 123 142 116 122
jul-09 124 142 116 123
aug-09 125 142 115 123
sep-09 125 141 115 123
okt-09 145 161 133 142
nov-09 145 163 133 143
dec-09 147 167 134 144
Gemidd. 130 149 121 129

 
Maar wat te denken van 2.000 dienstencheques-uren voor gehandicapten e.a. - Nemen dienstencheques de zorg over?
 
Voor mindervalide personen, ouders van een minderjarige met een handicap, bejaarden die een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genieten en éénoudergezinnen met één of meer kinderen ten laste, wordt het maximum aantal dienstencheques per jaar verhoogd tot 2.000, mits indiening van de nodige attesten, zie maximum 2.000 dienstencheques voor de concrete modaliteiten.
 
Men kan zich proberen iets voor te stellen bij 2.000 professioneel gepresteerde en betaalde uren per persoon per jaar voor poets-, strijk-, vervoer- en boodschappen. Is de behoefte bij gehandicapten, ouders van minderjarige gehandicapten, bejaarden met erkenning hulp van derden dan zo groot of is het de bedoeling langs dienstencheques ook zorgtaken op te nemen? Wordt hier de onderliggende bedoeling van dienstencheques duidelijk om langs een 'chequesysteem' de zorg, of delen ervan, te vermarkten en de commerciële ondernemingen toe te laten in te breken in de zorg ook al neemt het federaal budget hiermee een 'gemeenschaps'kost ten laste? Het PAB (Persoonlijk Assistentiebudget) en meer nog het PGB (Persoonsgebonden Budget) en sommige gehandicaptenorganisaties zien de federale overheid graag komen omdat zij hiermee hun eigen budgetten kunnen saneren en zo een gedeelte van de 'persoonsgebonden kosten' afwentelen op het federale budget. Of de vakbonden en de recent gestarte Witte Woede hiermee kunnen lachen is een andere zaak. Geen dienstencheques in zorg/welzijn, zo klinkt het in hun Vlaamse programma. Dat is echter vergeten in hun federaal programma, want het is langs het kabinet Milquet dat de poorten worden opengezet voor markt en commercie in de Non-Profitsectoren: omzetten van zorgkosten in zorgcheques (zoals bij bij PAB en PGB-experiment), met de dienstencheques als paard van Troje. En het personeel dat in dienst komt langs PAB en PGB is zelfs niet altijd verzekerd van een toepassing van de sectorale CAO's, ook het dienstencheques-personeel niet.
 

Aantal gekochte dienstencheques gebruiker/maand 2009
Jaar Vlaams Brussels Waals Totaal
jan-09 132 148 121 130
feb-09 129 147 119 127
mrt-09 128 147 118 126
apr-09 119 141 113 119
mei-09 121 141 115 120
jun-09 123 142 116 122
jul-09 124 142 116 123
aug-09 125 142 115 123
sep-09 125 141 115 123
okt-09 145 161 133 142
nov-09 145 163 133 143
dec-09 147 167 134 144
  Gemidd. 130 149 121 129

 
Na zes jaar nivellering gebruik dienstencheques tussen de gewesten

Zes jaar na het invoeren van de dienstencheques is op een of andere manier toch een nivellering in het gebruik van de dienstencheques tussen de gewesten opgetreden. Vraag is evenwel wat hierin het aandeel van de nieuwe vraag is en welk van een doorschuiven van bestaande tewerkstelling naar de dienstenchequesfinanciering, en eventueel het oneigenlijk- of misbruik? Daar kan niemand momenteel een antwoord op geven.

 

Het aandeel van het Vlaams gewest zakt in 2009 tot 61,5% of enkele % meer dan haar aandeel in de Bevolking. Vooral Brussel heeft op twee jaar een een forse en merkwaardige inhaalbeweging gemaakt.
 
Boekhoudkundige controle dienstencheques is volledig afwezig
 
In de boekhouding van een onderneming is het essentieel dat ALLE kosten die nodig zijn om een product te maken of een bepaalde dienst te leveren zichtbaar worden evenals ALLE inkomsten die het maken en aanbieden van dit product of deze dienst meebrengen. Dit elementaire en voor de hand liggend principe moet echter niet gevolgd worden in de dienstencheques-ondernemingen. Er bestaat geen boekhoudkundig plan en de verplichting tot neerlegging van de rekeningen bij de Nationale Bank kan hier ten genen dele iets verhelderen. De audit van Price Waterhouse Cooper van 2007 is het enige dat een aanduiding geeft van de boekhoudkundige gaten die maar al te veel met mist, winst en overschot worden ingevuld door commerciële ondernemingen, en waar de extra aanbreng van lokale of de gemeenschapsoverheid op vlak van materiaal, infrastructuur, personeelsomkadering enz... buiten beeld blijven.

De Dienstencheques-financiering is ENKEL bedoeld voor personele kosten, en in de rekeningen mogen de uitbetalingen van Sodexo voor ingediende cheques  enkel naast uitgaven voor personele kosten van het personeel dat het poets-, strijk-, vervoer- boodschappenwerk uitvoert, gesteld worden. ALLE andere kosten dienen evenwel in beeld te komen in het financieel verslag alsmede alle andere inkomsten om deze kosten te dekken. Ook alle lastenverminderingen, zowel op gemeenschaps- als op federaal niveau dienen opgegeven te worden. enkel op deze wijze kan nagegaan worden in welke mate de overheidsbetoelaging exclusief aangewend voor dienstenchequesjobs, waar men andere inkomsten van betrekt en welke overschot/winst langs het dienstenchequeswerk gemaakt wordt, en waar dit aan besteed wordt.

Zonder een stringente boekhoudkundige controle, zoals van toepassing voor alle andere ondernemingen die met overheidsmiddelen werken in de sociale sectoren, blijven de dienstencheques de Far West.
 
De totale kostprijs van dienstencheques bedraagt 2.080 miljoen €


In totaal wordt 2.080 miljoen € (meer dan 2 miljard €) besteed aan dienstencheques. De Rijks sociale Zekerheid draagt hier 1.238 miljoen € aan bij. Door belastingsvermindering verhoogt de kostprijs met minstens 178 miljoen € voor de overheid. Langs het ter beschikking stellen van materiaal, infrastructuur, personeel voor de organisatie, toezicht en omkadering van het dienstenchequespersoneel worden minstens 250 miljoen € geactiveerd door lokale, gewest- en gemeenschapsoverheden. Hier spreken we dan nog niet over de indirecte kosten van commerciële ondernemingen die zij uit eigen middelen betrekken maar die langs de bijkomende lastenverminderingen gefinancierd worden.  De gebruikers tenslotte dragen 415 miljoen€ of 20% van de totale kost, en hen wordt maar marginaal enige meerkost ten laste gelegd.
   

Detail kostprijs dienstencheques 2009 in miljoen €
1. RSZ-uitgaven Bedragen %
    - Toelage DC-cheques 1.049 50,4%
    - Andere lastenverminderingen 168 8,1%
    - Beheerskosten 20 1,0%
    Totaal RSZ 1.238 59,5%
2. Belastingskosten 178 8,5%
3. Overheden voor materiele kosten,  250 12,0%
     infrastructuur, omkadering personeel    0,0%
Totaal overheidskosten 1.665 80,1%
Gebruikersijdrage 415 19,9%
Totale kostprijs dienstencheques 2.080 100,0%

 
Slechts 60,9% van de kostprijs wordt aangewend voor de lonen van het dienstenchequespersoneel.
 
Een korte berekening leert dat 1 VTE dienstenchequesjob 2.080 miljoen€/49.318 = 42.175€ kost, hetgeen een fenomenaal bedrag is voor een laaggekwalificeerde, in hoofdzaak door de overheid betoelaagde job. De loonkost van een dienstenchequeswerknemer, voortgaande aan 10€ brutoloon per uur is (10€) x 1976 (betaalde uren per jaar)  x 1,30 (30% patronale lasten) =  25.688 € per jaar. Dwz het rendement van de geïnvesteerde middelen is 25.688 €/42.175€ = 60,9%. Bij de Sociale Maribel in de non-Profit is dit 98,2%. Misschien geen slecht idee om het geheel van het dienstenchequesbeheer en organisatie naar de Sociale Maribelfondsen over te hevelen. Zijn 'Buurtdiensten', 'Services de proximité' in essentie geen sociale dienstverlening die onder de 'Non-Profit' thuishoort? Hiermee zou ook het personeelsstatuut veel beter kunnen bewaakt worden.
  


Is België een "socialistisch koninkrijk"
 

België maakt met haar 1,6 miljard € overheidsuitgaven aan poets en strijk een goede beurt bij Europa, nergens wordt zo inventief met overheidsmiddelen opgesprongen, en nergens wordt er zo inventief mis- of gebruik van gemaakt. Maar dat is voor de Liberale voortrekkers niet genoeg. Ook de gemeenten moeten met dienstencheques sneeuw kunnen ruimen, niet alleen voor wie het niet zelf kan maar ook voor publieke parkings, fietspaden enz, en
ook bij andere gevallen van acute maatschappelijke overlast zo stelde Open Vld-Senator Ann Somers (DM 23/12/09). Dat kan ideeën geven voor Brussel bv. Het dienstencheques-project brengt België alleszins dichter bij de status van 'socialistisch koninkrijk' waarover een Witrus lyrisch kon doen in zijn thuisland, "en ik ben opgegroeid in de Sovjet-Unie, dus ik kan de vergelijking maken" zo besloot hij toen ik hem er op attent maakte dat in België bijna de helft van de loontrekkende tewerkstelling door de overheid gefinancierd wordt, en maar goed ook, want daarmee is België best resistent tegen bancaire, economische, sociale, maatschappelijke en politiek crisissen.
  
Jan Hertogen, socioloog