BuG 49 - Bericht uit het Gewisse 23/01/07  Printversie  Bron:  Vlaanderen 2006   Brussel 2006

Antwerpse districtsraden: allochtonen maar voor 1/3 vertegenwoordigd
In Antwerpen-stad en Brussel bedraagt de allochtone vertegenwoordiging respectievelijk 55% en 46%
 In Schaarbeek, Molenbeek en Sin-Joost is meer dan de helft van de gemeenteraad allochtoon
In de oorspronkelijke mailing hadden de Brusselse cijfers enkel betrekking op de gemeenteraadsleden. 
In de tabel hieronder is het college voor Burgemeester en schepenen toegvoegd en het totaal gemaakt.
De globale tendenzen blijven gelijk, % werdt in de tekst aangepast (25/01/07)

Waar je zou verwachten dat politieke vertegenwoordiging van allochtonen groter wordt naarmate verkiezingen 'lokaler' zijn,  bijvoorbeeld op districtniveau, komt bedrogen uit. Van de 55 gemeenteraadsleden in de stad Antwerpen zijn er 9 allochtoon, of 16% van de gemeenteraadsleden voortgaande op de naam (1), . In de districtraden zijn op 211 districtraadsleden 21 allochtoon of juist 10%. Daarmee vindt maar 34% van de allochtone inwoners in Antwerpen een vertegenwoordiging op het districtniveau, terwijl dit voor de stad Antwerpen 55% is. De politieke vertegenwoordiging wordt hier afgewogen aan de 29,7% Antwerpenaars die van vreemde afkomst zijn. En op het 'echte' beleidsniveau, nl het college van Burgemeester en schepenen, is er geen enkele allochtone vertegenwoordiging.

CD&V en VLD hebben in geen enkel district een vertegenwoordiger van de allochtone inwoners. In de stad Antwerpen zijn er nog twee allochtonen op een CD&V lijst verkozen, de zeven andere op een Spa-Spiritlijst. In de districtsraden heeft de Spa-Spirit al of niet in kartel met Groen! het monopolie op de allochtone stem.

Het verschil tussen vertegenwoordiging op districtsniveau en de stad Antwerpen kan moeilijk anders dan voortkomen uit de slechte 'casting' van kandidaten of het niet (voldoende) aanwezig zijn van allochtonen op de lijsten voor de districtsverkiezingen. Vooral in de districten Antwerpen en Borgerhout doet deze situatie pijn omdat daar de allochtone vertegenwoordiging het zwakst staat, nl maar 34% van de allochtone bevolking vindt in deze districten een stem terwijl zij daar toch bijna de helft van de bevolking uitmaken. En waar moeten de andere partijen op districtsniveau de impulsen halen om de allochtone inwoners zonder politiek gewicht toch een stem te geven?

Intussen is het Vlaams Belang in elk districtt indrukwekkender dan ooit aanwezig om toe te zien dat de uitsluiting en depreciatie van vreemdelingenen zo sterk mogelijk doorgedrukt wordt en reglementair en feitelijk een zo groot mogelijk draagvlak krijgt. In de actuele discussies over en binnen het VB en de 'nieuwe politiek' in Hoboken staan daarbij allochtonen verderaf dan ooit.

Meer dan de helft van gemeenteraad is allochtoon in Schaarbeek, Molenbeek en Sin-Joost-ten-Node

Door de sterke positionering van de Spa-Spirit op de allochtonenmarkt in Antwerpen haalt de stad Antwerpen in één verkiezing haar achterstand met op Brussel wat globale vertegenwoordiging van Allochtonen betreft: 55% van allochtone inwoners is politiek vertegenwoordigd in de stad Antwerpen, 46% in Brussel als de vertegenwoordigers van de 19 gemeenten samengeteld worden. In het Gewest Brussel werden in elk van de 19 gemeenten gemeenteraadsverkiezingen gehouden en de vergelijking van Brussel dient in feite met het districtsniveau in Antwerpen te gebeuren. En dan is er een effectieve achterstand in de allochtone vertegenwoordiging op lokaal politiek vlak, gezien in de Antwerpse districten maar 34% van de allochtone inwoners vertegenwoordigd is..

In gemeenten met veel Brusselaars van niet-Europese afkomst is de politieke vertegenwoordiging gegroeid tot 3/4 van hun aandeel in de bevolking. In Sint-Joost-ten Node (67%), Schaarbeek (48%) en Sint-Jansmolenbeek (46%) bestaat de gemeenteraad voor meer dan de helft uit allochtone gemeenteraadsleden. Hiermee vergeleken is de situatie van politieke vertegenwoordiging in de district Antwerpen en Borgerhout met 1/6 van de verkozenen die slechts 1/3 van de allochtone inwoners vertegenwoordigen ronduit dramatisch.

Maar ook in verschillende Brusselse gemeenten zijn er nog een grote hiaten, vooral dan in gemeenten met veel Europese vreemdelingen die, zoals geweten, in mindere mate gericht zijn op het politiek bedrijf in België. Maar in de meeste Brusselse gemeenten, behalve in Sint-Pieters- en Sint-Lambrechts-Woluwe, Ukkel en Ganshoren tendeert de allochtone vertegenwoordiging zich toch naar de 50%.
  

Tabellen
  

Verkozenen districtsraden Antwerpen naar partij - 2006

 

SpaSG

CD&V

VLD

PVDA

Polder

Ekeren

VB

Totaal

Borgerhout

12

3

2

 

 

 

8

25

Antwerpen

16

4

4

 

 

 

9

33

Deurne

9

3

2

1

 

 

12

27

Hoboken

6

2

1

2

 

 

10

21

Merksem

7

4

3

 

 

 

11

25

Berchem

9

4

4

 

 

 

6

23

Ekeren

5

3

2

 

 

2

7

19

Wilrijk

7

4

4

 

 

 

8

23

Bezali

5

1

1

2

2

 

6

15

Totaal Districten

76

28

23

5

 

 

77

211

Stad Antwerpen

24

6

5

 

 

 

20

55

   

Allochtone verkozenen in de Antwerpse districten en 't Stad naar partij - 2006

 

SpaSG

CD&V

VLD

PVDA

VB

Totaal

Verk.

In bev.

%VT

Borgerhout

4

0

0

0

0

4

16%

49%

33%

Antwerpen

5

0

0

0

0

5

15%

46%

33%

Deurne

3

0

0

0

0

3

11%

19%

58%

Hoboken

2

0

0

0

0

2

10%

20%

48%

Merksem

2

0

0

0

0

2

8%

13%

62%

Berchem

3

0

0

0

0

3

13%

24%

54%

Ekeren

0

0

0

0

0

0

0%

7%

0%

Wilrijk

2

0

0

0

0

2

9%

16%

54%

Bezali

0

0

0

0

0

0

0%

6%

0%

Totaal Districten

21

0

0

0

0

21

10%

30%

34%

Stad Antwerpen

7

2

0

0

0

9

16%

30%

55%

 
In de oorspronkelijke mail waren voor Brussel enkel 'gemeenteraadsleden' meegenomen,
in onderstaande tabellen is het college van Burgemeester en Schepenen toegevoegd. 
Brussel 2006
  

% Allochtone verkozenen, bevolking en vertegenwoordigingsgraad

 

Verkozen

Allochtonen in de bevolking

Vertegenwoor-digingsgraad

Districten Antwerpen

10%

30%

34%

Stad Antwerpen

15%

30%

55%

Gewest Brussel

26%

57%

46%

 

Brussel: Verkozenen, allochtonen en % vertegenwoordiging

 

Gemeenteraad

Schepencoll.

     Totaal

    Afgeleide percentages

 

Verko-zen

Alloch-tonen

Totaal

Alloch-tonen

Verko-zen

Alloch-tonen

% Allocht. Verkoz.

% vreem- de afk.

Vertegw. graad

Sint-Joost-ten-Node (1)

20

14

7

4

27

18

67%

98%

68%

Schaarbeek

38

20

10

3

48

23

48%

74%

64%

Sint-Jans-Molenbeek

31

16

10

3

41

19

46%

74%

63%

Sint-Gillis

27

12

9

1

36

13

36%

81%

45%

Brussel stad

36

13

11

3

47

16

34%

65%

52%

Koekelberg

18

6

7

0

25

6

24%

51%

47%

Elsene

29

9

11

1

40

10

25%

67%

38%

Evere

22

6

9

1

31

7

23%

35%

64%

Vorst

26

7

9

2

35

9

26%

56%

46%

Etterbeek

26

7

9

1

35

8

23%

56%

41%

Anderlecht

35

9

10

2

45

11

24%

55%

44%

Sint-Agatha-Berchem

19

4

8

0

27

4

15%

28%

52%

Jette

24

4

9

0

33

4

12%

32%

37%

Sint-Pieters-Woluwe

25

4

10

0

35

4

11%

41%

28%

Watermael-Bosvoorde

19

3

7

0

26

3

12%

24%

48%

Sint-Lambrechts-Woluwe

27

4

9

1

36

5

14%

41%

34%

Oudergem

21

3

7

0

28

3

11%

31%

35%

Ukkel

29

4

10

0

39

4

10%

39%

26%

Ganshoren

19

2

8

1

27

3

11%

24%

47%

Totaal gewest Brussel

491

147

170

23

661

170

26%

57%

46%

(1) % van vreemde afkomst is een berekend gegeven - hetgeen voor Sint-Joost kan afwijken gezien het

extreem hoog aantal vreemdelingen in Sint-Joost de laatste decennia - 57% in 1990 bv.

 (1) Elkeen kan de oefening doen of langs de lijst van verkozenen controleren in welke mate de naam een betrouwbare aanduiding is van 'vreemde afkomst' . Voor deze selectie diende zowel voor- als achternaam Arabisch, Turkse, Afrikaans, Grieks, Spaans ea. te zijn.

Jan Hertogen, socioloog