BuG 366 – Bericht uit het Gewisse – 25 augustus 2017
   
BuG 366 on-line                                      Printversie (3p)

256 Belgen 'discreet' onthoofd in Nazi-Duitsland

  
De lijst van 256 Belgen, zoals aanwezig in het "Mortkartei" van
de NN-gevangenen in Berlijn kon op onze vraag aan de huidige
vestigingen van de executieplaatsen aangevuld worden met
92 Belgen zodat we een lijst van 348 geëxecuteerde Belgen
 konden opmaken en hun namen toegankelijk maken langs

Naam, Gemeente, Executieplaats, Executiedatum en Beroep

Misschien kan in de geboortegemeente van deze slachtoffers
eens nagegaan worden of er betere straatnamen te bedenken
zijn dan van Cyriel Verschaeve,  Leopold II of Generaal Foch.

Of deze 'discrete' dood ethischer is en de barbaarse verwerpe-
lijker is een vraag die in tegenspraak is met wat onmenselijkheid
en ontmenselijking is, deze is een en ondeelbaar. Of 'wetenschap'
zich met irrelevante nuances moet bezig houden is maar de vraag.

    
Verschillende BuG's zitten in de pijplijn, over de studie van ING over de draagkracht gemeenten en demografische ontwikkelingen, over Leefloon en Werkloosheid, ook voor -25 jarigen bij elkaar geteld per gemeente 2011-2016 en ook de evolutie van aantal vluchtelingen en studenten bij de leefloners tussen 2011 en 202 per gemeente zodat kan nagegaan wat de evolutie is zonder vluchtelingen en studenten, over de tewerkstelling in de lokale besturen 2012-2016 per Nace-code en per gemeente, met telkens het % vrouwelijke tewerkstelling en ook de vergelijking per gewest. Maar met een vakantie van twee weken in zicht gaan we deze allicht niet finaliseren. Zodus mengen we ons in deze BuG in de non-studie van Maarten Boudry waarbij hij vruchteloos het IS-gegeven in perspectief probeert te stellen met de misdaden onder het nationaalsocialisme.

Omdat nu ook Verschaeve aan het kantelen is op de straatnaamborden en we op 15 augustus 2017 de herdenkingsplechtigheid in Moen gevolgd hebben van de 15 onthoofden van Moen en Groot-Zwevegem willen we enkele elementen van onze wetenschappelijke activiteit mbt herinneren en onderzoek naar de nazi-misdaden even in het licht stellen.

Voor het verslag van de Herdenking in Moen (103 foto's, 4 video's en alle teksten), zie
Herdenking 15 augustus Moen. Voor het Bericht nr. 11 van herinneringmemoire.be, dan enkelen al zullen ontvangen hebben, zie Bericht nr. 11.Wie wil inschrijven op deze Herinneringsberichten kan dit doen langs info@herinneringmemoire.be.

 Is de Nacht und Nebel 'discretie' van het nationaalsocialisme niet perverser en onethischer dan de open en bloot 'barbaarsheid' van IS?

Maarten Boudry, nu weer opnieuw met een opinie in DM 24/08/2017 is een vis die spartelt op het droge, meesmuilend achter de grote rug van Bruno de Wever, altijd interessant om horen: “Wat je zegt over de theoretische doelstellingen van het nationaalsocialisme klopt. De Endlösung moest zakelijk worden afgehandeld. Sadistisch gedrag was niet de doelstelling. Maar in de praktijk werden de meest grove geweld­plegingen getolereerd en was er veel gratuit geweld.” De Wever wijst volgens Boudry op het feit "dat het systeem wel degelijk sadisten aantrok, maar dat deze “niet de kern van het systeem vormden en soms ook zelf aan de kant werden geschoven als hun praktijken de efficiëntie verstoorden.” Maar daar gaat het natuurlijk niet over.

Wil dat zeggen dat het kalifaat van IS vergelijkbaar is met het nationaalsocialisme en dat men er daarom 'vergelijkend onderzoek" over kan doen'? Neen, het nationaalsocialisme was een systeem dat grote delen van de wereld niet als 'ideologie' maar in de feite overheerste en haar wil oplegde, België was tenslotte 4 jaar en drie maanden bezet en meer dan tweehonderd duizend Belgen waren nog in Duitsland als politieke gevangen of dwangarbeider tot de bevrijding op 8 mei 1945. De nationaalsocialistisch oorlog had 67 miljoen doden tot gevolg. IS heeft hooguit enkele duizenden doden op haar geweten en enkele honderden onthoofdingen - zijn die trouwens 'barbaarser' dan de doden langs bombardementen of langs drones? En de geïsoleerde terreurdaden in het Westen met een vooralsnog een overzienbaar aantal slachtoffers kunnen moeilijk geplaatst langs het oeverloze lijden en de massale slachtingen van de nazi's, ondermeer door de dodenmarchen. Elk slachtoffer is er een teveel maar zoals Abicht zegt, je moet geen appelen met peren vergelijken. Maar volgens Boudry gaat het er om dat westerse intellectuelen religieuze fanatici niet au serieus zouden nemen , misschien nemen we westerse intellectuelen die obsessioneel religieuze doem zien wel au serieus.

Maar we willen in deze discussie nu toch vooral de Keitel-decreten in het licht te stellen, de zogenaamde NN-decreten waarbij politieke gevangen in België, Frankrijk en Noorwegen waarvoor het langer dan een week zou duren om een doodsvonnis in de bezette landen uit te spreken, in alle geheim naar Duitsland dienden vervoerd door de Wehrmacht om in Duitsland voor het gerecht te verschijnen, dwz een Sondergericht of het Volksgericht. In totaal werden zo een 7.000 NN-gevangenen naar Duitsland gevoerd waaronder een 3.000 Belgen. 256 van deze Belgen kregen een doodsvonnis dat door onthoofding werd uitgevoerd in Wolfenbüttel, Munchen, Köln, Dortmund, Brandenburg, Lingen, Halle ad Saale e.a, 31 veroordeelden, voornamelijk vrouwen, kregen gratie. Half 1944 werd het Keiltel decreet opgeheven en werden de gevangenen overgedragen aan de Gestapo die hen overbrachten naar de concentratiekampen waar zij hetzelfde lot deelden als de meer dan tienduizend andere gedeporteerde Belgen. O.a. werden 600 Belgen van de gevangenis van Gross-Strelitz, waar het Sondergericht van Oppeln actief was, overgebracht werden naar Gross-Rosen en van daar naar Dora-Mittelbau en enkelen naar de ziekenboeg van Nordhausen, oa Paul Baeten die daar het Amerikaanse bombardement meemaakte dat 1.500 doden tot gevolg had onder de zieke en reeds afgeschreven gevangenen, een dag voor de bevrijding van het kamp.

De toepassing van het NN-decreet had volgens het 'Mordkartei' in Berlijn, de 'fichebak' waar alle doodvonnissen werden bijgehouden, de effectieve uitvoering van het doodvonnis door onthoofding van 256 Belgen tot gevolg in de verschillende executieoorden in Duitsland. Het decreet stipuleerde dat niemand van de familie van de gevangenen in de gehele afhandeling van de rechtszaak, de tocht door de gevangenissen en uiteindelijk de executie, hiervan op de hoogte waren. De afschrikking bestond er juist in om het 'discreet' te houden, en volledig geheim. De NN-gevangenen mocht ook op geen enkele wijze contact nemen met hun familie en zij kregen geen enkele briefwisseling, ook Rode Kruis pakketten werden hen ontzegd. Hun executie werd aan niemand gemeld, ook niet aan de burgerlijke of gerechtelijke overheden in België.. Hun medeverzetstrijders in deze gevangenissen waren dikwijls hetzelfde lot beschoren zodat er ook weinig overlevenden waren om over hun lijden en dood te getuigen. Zij verdwenen in Nacht und Nebel. Na de oorlog duurde het soms jaren voor familie op de hoogte was van het lot van hun geliefden.
  
De Nacht und Nebel decreten waren dus het summum van 'discretie', van 'schroom' en van respect voor het niet pronken met de misdaden. Maar in de vergelijkende studie van Boudry zou dit van een hogere ethische code, van een hoger normbesef getuigen, terwijl het verderfelijker en perverser is dan het open en bloot uitkomen voor de middeleeuwse barbaarsheid waar IS een handelsmerk van maakt.

Zou Boudry z’n vergelijkende aandacht’ niet eerder kunnen/moeten richten op de moderne barbaarsheid, dwz de bombardementen in WO II en in alle latere oorlogen, de drones die duizenden burgers in het Midden Oosten aanvallen en doden, de ‚colateral dammage’ of de doden door het georganiseerde geweld van de veiligheidsdiensten en de CIA tegen de burgerbevolking van regimes die hen niet aanstaan. Hij kan daarbij ook de analyse maken of nagaan of het in deze niet gaat om de zelf gecreëerde vijand zoals Al Qaida en IS die de wapenlobbys en de VS en de economische machtscentra een nieuwe boeman moesten geven om de wereld, en ondermeer ook Europa, verder geopolitiek te destabiliseren.

En heeft de wetenschap niet als taak om voldoende afstand te houden tav van het geopolitieke ideologische carcan om te voorkomen dat men zelf een exponent wordt van de door de veiligheidsdiensten en de economische machten gecreëerde vijand om deze destabilisatie ook in intellectuele en wetenschappelijke kringen te implementeren?

Voor wie meer wil weten over de Keitel-decreten en hoe deze in Duitsland voor minstens 256 de dood door onthoofding betekenden, zie m’n ppt in het Nederlands NN-decreet en Belgische geexecuteerde NN-gevangenen in Duitsland of in hetDuits (Office 2007+): NN-gefangenen in Deutschland met The Partisan van Cohen en het Hooglied van Theodorakis in Duitse versie, een aangrijpend moment voor de aanwezig Duitse toehoorders in het Stadsarchief van Bochum in december 2016 nav de tentoonstelling van Alfons Zimmer, aalmoezenier van de huidige Bochum gevangenis. Een reproductie van z’n tentoonstelling heb ik op zijn vraag gecreëerd en is te bezoeken op www.getuigen.be/kruemmede.

Een aangevulde lijst van alle 348 Belgen die onthoofd of geëxecuteerd zijn in Duitse gevangenissen kan geëxploreerd worden in volgorde van Naam, Gemeente, Executieplaats, Executiedatum en Beroep. Of geordend per executieplaats:
 
-   2 in Berlijn - In volgorde namen - In volgorde gemeente
- 66 in Brandenburg - In volgorde namen - In volgorde gemeente
-   2 in Braunschweig - In volgorde namen - In volgorde gemeente
- 77 in Dortmund - In volgorde namen - In volgorde gemeente
-   1 in Essen - In volgorde namen - In volgorde gemeente
- 22 in Halle an der Saale - In volgorde namen - In volgorde gemeente
-   3 in Kattowitz (Wroclaw) - In volgorde namen - In volgorde gemeente
- 53 in Keulen - In volgorde namen - In volgorde gemeente
- 12 in Lingen - In volgorde namen - In volgorde gemeente
- 55 München - In volgorde namen - In volgorde gemeente
- 55 Wolfenbüttel - In volgorde namen - In volgorde gemeente

31 Belgische NN-gevangenen kregen 'genade': in volgorde namen - gemeente

Niet te vergeten de
minstens 933 Belgen waarvan het doodvonnis door een Kriegsgericht in België effectief uitgevoerd en de meer dan 300 gijzelaars die willekeurig werden uitgekozen en door het geweer of ophanging om het leven werden gebracht. In z'n doctoraat "In naam van het Duitse volk! Het Duitse krijgsgerecht en de openbare orde in bezet België", dat we aan de RUG konden inkijken, geeft hiervan verslag. Voor wanneer de publicatie?

Voor meer info zie www.getuigen.be en www.herinneringmemoire.be

Lees BuG 366 on-line.

Jan Hertogen, socioloog,
www.npdata.be
0487 335 552

Wie geen berichten meer wenst te ontvangen kaan dit laangs een Re melden