BuG 363Ė Bericht uit het Gewisse Ė 20 juli 2017
   
BuG 363 on-line                           Printversie (14p)

Jobevolutie loontrekkenden in alle deelsectoren 2008-2016

De afbouw van de politie in het begin van de regeerperiode is een van
de meest opvallende vaststellingen: heeft deze afbouw niet mee de weg
 vrijgemaakt voor de destabilisering die in  2015 en 2016 is opgetreden?

 Tabel: Loontrekkende tewerkstelling BelgiŽ 2008-2016

Tewerkstellingsevolutie Federale+Lokale Politie samen

Evolutie 07/2010-05/2014 en 06/2014-12/2016, dus per regeerperiode

Publieke Dienstverlening nu al 46,0% van de loontrekkende tewerkstelling:

Publieke- en niet-Publieke Dienstverlening 2008-2016 in BelgiŽ
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1. Publiek 43,6% 44,7% 44,8% 44,8% 45,1% 45,4% 45,6% 45,8% 46,0%
2. Niet Publiek 56,4% 55,3% 55,2% 55,2% 54,9% 54,6% 54,4% 54,2% 54,0%

"Niet alles is wat het lijkt, en wie de marge systematisch uitvergroot vergeet
soms waar het om te doen is en wat de essentie is in het overleven van de
menselijke soort, bv de uitbouw van de publieke dienstverlening en de soci-
ale en bestaanszekerheid, "
willen de kinderen het niet slechter hebben dan
hun ouders", zoals OCMW-medewerkers verkondigden in DM 19/07/2017"

 
1. Wanneer is sprake van 'jobcreatie' en hoe die te meten?

1.1. Eindelijk de langverwachte tabel met alle loontrekkenden 2008-2016

Wat later dan gewoonlijk, eindelijk toch de samenvoeging van de RSZ-werknemersgegevens met de  RSZ-PPO (lokale besturen) gegevens zodat een overzicht tot stand komt van alle loontrekkenden in BelgiŽ in een tijdsreeks van nu al 2008 tot 31/12/2016, en dit - het is uniek en nergens anders te vinden - voor alle 916 Nace-codes op 5 digit (in 5 cijfers) en alle andere subtotalen op 4, 3, 2 en 1 digit. Eens de gegevens ter beschikking is het een klus die door de reeds opgemaakte format in een uur geklaard is. Voor deze versie hebben we de layout gefatsoeneerd en een set grafieken toegevoegd die meer nog dan de cijfers tot de verbeelding spreken omdat de werkelijkheid er haarfijn in weergeven wordt.

Met deze BuG wordt het basismateriaal, dwz de tabel Loontrekkende tewerkstelling BelgiŽ 2008-2016 ter beschikking gesteld. Elkeen kan dan voor elke Nace-code de sectoren opzoeken en langs een eenvoudige copy/paste van de betreffende regel op het betreffende excel-blad onmiddellijk 6 grafieken genereren.

1.2. Maar eerst nog deze algemene opmerking: de enige echte jobevolutie!

In alle cijfers over jobcreatie is het niet makkelijk de juiste betekenis, toedracht of bron te zien. Met de loontrekkende tewerkstelling volgens de telling van de RSZ en RSZ-PPO wordt het aantal werkenden op 31/12 van 2008-2016 weergegeven, het enige cijfer dat de toets van de werkelijkheid doorstaat, los van elke andere politieke recuperatie of beeldvorming. De vastgestelde tewerkstellingsevolutie van het aantal loontrekkenden is het resultaat van volgende 'bewegingen' in de loop van een jaar:

Formule (update): Tewerkstellingsevolutie in een jaar = Tewerkstelling op 01/01 van dat jaar - de uitstroom van werknemers (pensionering, sluitingen, ziekte, enz) + de vervanging van uitgestroomde werknemers + bijkomende tewerkstelling - tewerkstelling op 31/12 van dat jaar.

Als het resultaat van deze formule 0 is dan is de tewerkstelling gelijk gebleven, is ze positief dan is de tewerkstelling vermeerderd, is ze negatief dan is de tewerkstelling verminderd.

1.3 "Bijkomende tewerkstelling"

Van 'bijkomende tewerkstelling"' is maar sprake als de tewerkstellingsgroei hoger is dan het aantal werknemers dat uitgestroomd is, dwz dat als "vervangingsaanwervingen' lager liggen dan deze uitstroom, er eerst aanwervingen dienen te gebeuren om de tewerkstelling op peil te houden om daarna te zien of de 'teller' op + komt, of er een vermeerdering, respectievelijk een vermindering is van het aantal werknemers, in het totaal, of voor elk van de 916 deelsectoren en subtotalen.
 
1.4. Wie nog wil spreken van "jobcreatie" moet het volgende onderscheid maken:

- Vervangingstewerkstelling in de beschouwde periode
- Vervangingstewerkstelling om het potentieel op peil te houden wanneer er meer uitstroom dan vervanging was.

- Bijkomende tewerkstelling die het aantal werknemers op jaarbasis doet stijgen, of in het omgekeerde geval, de vermindering van de tewerkstelling, ook al zijn er aanwervingen gebeurd of in het vooruitzicht gesteld, zoals het geval is voor het leger, het spoor, de post enz.

2. De tabel: Loontrekkende tewerkstelling BelgiŽ 2008-2016

Hieronder de printscreen van het titelblad zoals zichtbaar wordt bij het openen van de tabel: 

2.1. Door het openen van de +jes aan de linkerkant krijgt men, toegang tot:
   1. de 916 nacecodes en alle subtotalen
   2. Een repertorium van de publieke dienstverlening in aantallen
   3. Het % publieke dienstverlening in alle onderdelen
   4. Enkele subtotalen - deze kan men, zelf naar believe aanvullen in de tabel

2.2. Door het openen van de + bovenbaar rechts krijgt men toegang tot drie cijferreeksen:
   - De aantallen loontrekkende tewerkstelling
   - De evolutie van jaar op jaar en de hele periode 2008-2016 in aantallen en %
   - Het % van elke deelsector op het totaal tewerkstelling en de evolutie ervan 200-2016.


3.
Enkele voorbeelden van grafieken

Opmaak:
na kopiŽren van de betreffende rij in de tabel en het plakken op rij 2 van de grafieken, zo worden automatisch zes grafieken met aantallen en percentages gegenereerd waarvan we hier enkele weergeven voor een beperkt aantal sectoren.


3.1. Federale en Lokale politie, situatie tot 01/01/2017

  Federale en Lokale politie samen

 

 


3.2. Grafieken over de Federale politie:


 


3.3. Grafieken over de Lokale politie4. Enkele Overheidsdiensten

4.1. Federaal Overheidsbestuur
(de impact van de staatshervorming kan niet apart nagegaan worden)


 


4.2. Niet-Federale Overheidsdiensten -
Ook hier is allicht impact van de staatshervorming

4.3. Verplichte Sociale Zekerheidsdiensten (Pensioen, RVA, Riziv, kinderbijslag enz) zonder ziekenfondsen - Ook hier is impact van staatshervorming. 


4.4. Totaal enkele overheidsbesturen - Hierbij wordt staatshervorming o.a. geneutraliseerd

In tegenstelling tot de vorige regeerperiode is er een globale stabilisatie van de tewerkstelling in het overheidsbestuur en verplichte sociale verzekeringen samengenomen.

5. Publieke Dienstverlening al 9 jaren in de lift

De update van aantal loontrekkenden per Nace-code laat toe gedetailleerd de rekening te maken van de evolutie van de publieke dienstverlening, dwz elke tewerkstelling die  rechtstreeks voor overheidsbestuur maar ook voor onderwijs, welzijn, gezondheid en cultuur door de overheid betoelaagd wordt.

De neergang van de secundaire sector en de stabilisatie van de overheidstewerkstelling wordt al decennia lang gecompenseerd door uitbouw van de sociale sectoren en dat is in 2016 niet anders. Het is ook in deze sectoren dat de kwaliteit van de tewerkstelling en de gelijke betaling van mannen en vrouwen structureel, dwz langs een uitgebreid gamma van algemeen bindend verklaarde CAO's (dwz elke werkgever die actief wordt in de sociale sectoren is verplicht er zich aan te houden) gewaarborgd. Dat is minder of soms niet het geval in de 'Tertiaire' sectoren die ook een groei kennen, maar veel 'crisis'gevoeliger zijn.
 

Publieke- en niet-Publieke Dienstverlening 2008-2016 in BelgiŽ
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1. Publiek 43,6% 44,7% 44,8% 44,8% 45,1% 45,4% 45,6% 45,8% 46,0%
2. Niet-Publiek 56,4% 55,3% 55,2% 55,2% 54,9% 54,6% 54,4% 54,2% 54,0%

 


6. Non-Profit tewerkstelling, ook Social Profit genoemd

Als de media spreken over een half miljoen tewerkstelling in de non-profit dan onderschatten ze de sector met 40%. Ook de vakbonden beseffen niet altijd voor hoeveel mensen zij onderhalen, dus bijna 700.000, met 18,01% van de loontrekkende tewerkstelling de grootste en meest samenhangende sector in het land.

In de regeerperiode 2010-2014 is de tewerkstelling in de Non-Profit gegroeid met 6,1%, tussen half 2014 en eind 2016 met 3,9%. De tewerkstellingsgroei in de Non-Profit volgt mee de behoeften aan zorg en welzijn en dat zal deze regeerperiode en in de toekomst niet anders zijn.
 
Alleen dient een inhaalbeweging te gebeuren in de zorgvoorzieningen voor bejaarden die naar omkadering achterlopen bij de afdelingen in de ziekenhuizen en nog sterker bij wat vroeger de leefeenheden (en personeelsnorm) waren in de gehandicaptensector. Wanneer slagen de vakbonden en de bejaardenverenigingen (eens) de handen in elkaar?

5. Nog enkele sectoren onder de loupe?


Het Spoor


De Post

 
Het Leger


Gevangenisbewaarders

Hoe sterk weegt de exclusie van gevangenisbewaarders tav collega's met
migratieachtergrond in het zelf creŽren van het personeelstekort en is
men, ook als vakbonden, zelf deel van het probleem in plaats van de
oplossing, zeker als men minimale dienstenverlening niet respecteert?

Privť-bewakingsdiensten

Met deze regering verschuift de zorg om veiligheid van overheid de privť.

Onderwijs

Onderwijs is de sector die het best haar personeelsbehoeften kan dekken
 

Horeca

De witte kassas zorgen blijkbaar voor extra tewerkstelling.

Bouw
<
Nu nogoverheidsinvesteringen en een bouwsector niet niet meesmuilt

FinanciŽle activiteiten

Na de dťbacle in 2008 een langzame afbouw zonder grote schokken.

    
6. Voor de 885 andere sectoren en subsectoren verwijzen we naar de tabel Loontrekkende tewerkstelling BelgiŽ 2008-2016

7. Staan nog op de plank:

- Loontrekkenden per leeftijdsjaar
- Loontrekkenden en per gewest
- Uitstroom en instroom in elke sector bekeken op 5 jaar en op een jaar
- Werkenden (loontrekkenden en zelfstandigen) per nacecode 2010-2016

8. Vraag:
Wie kan ons het ING-rapport over de bevolkingsevolutie en gemeentelijke inkomsten bezorgen?

Jan, Hertogen,
socioloog