BuG 344 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 14/11/2016
   
BuG 344 on-line                            Printversie (4p)

Teken de Verklaring van Langemark over de Vluchtelingen
 

WalloniŽ neemt  +42% meer vluchtelingen op dan haar
aandeel in nieuwkomers, Vlaanderen - 2%, Brussel -23%

Vluchtelingen volgen de weg van alle nieuwkomers, en in plaats
van een "transfer" vanuit WalloniŽ naar Vlaanderen zorgen zij voor
een stijgend aandeel van vluchtelingen bij nieuwkomers in WalloniŽ.

  

In de pers waren de nieuwe cijfers van het Agentschap Integratie en Inburgering goed voor het volgende potje WalloniŽbashing met de vluchtelingen als gemakkelijk vehikel. In plaats van te weten waar men het over heeft en dat aan de lezers duidelijk te maken, werden alle registers opengetrokken: "Erkende vluchtelingen verlaten massaal WalloniŽ" zo melde Het Nieuwsblad op 03/11/2016. De krant laat evenwel na de woonplaats van de erkende vluchtelingen te vergelijken met de woonplaats van alle nieuwkomers in dezelfde periode waarin het Agentschap Integratie en Inburgering haar meting doet. Het Agentschap zou dat misschien ook beter zelf doen.

Bron: Het Agentschap Integratie en Inburgering (dat voortgaat op het Rijksregister). Wie de vergelijking tussen plaats van erkenning van vluchtelingen na 01/01/2014 en woonplaats op 20/07/2016 wil weten per gewest, provincie en de centrumsteden, die kan deze uiterst gedetailleerde bronnen raadplegen. Ook alle andere gegevens over asielaanvragen, opvang enz zijn uitvoerig te exploreren.

In deze analyse beperken we ons evenwel tot de gewesten, omdat daar de grootste heisa rond gemaakt is en de werkelijkheid het meest geweld wordt aangedaan. Op Antwerpen komen we in een latere BuG nog terug.

WalloniŽ is de kampioen in het opvangen van erkende vluchtelingen. Jawel. Zoals we reeds eerder vooropstelden trekken vluchtelingen in mindere mate naar Brussel dan het aandeel nieuwkomers in het algemeen. Met de vluchtelingen verlaagt dus de druk op het Brusselse geweest als belangrijke toegangspoort voor "nieuwkomers". En Vlaanderen, die doen wat ze altijd al deden, evenveel erkende vluchtelingen opvangen als ze nieuwkomers in het algemeen opvangen.

Wat is het aantal "Nieuwkomers"

Nieuwkomers zijn het aantal bijkomende 'vreemdelingen', dwz het verschil tussen alle inschrijvingen in de burgerlijke stand van 'vreemdelingen' die 'binnenkomen' min al de vreemdelingen die 'buitengaan'. Binnenkomen van vreemdelingen kan langs immigratie, herinschrijving na schrapping, geboren worden bij een reeds aanwezige vreemdeling in BelgiŽ en erkend worden als vluchteling. In het overzicht per gewest worden vreemdelingen die naar een ander gewest verhuizen ook meegeteld als nieuwkomer. Buitengaan kan langs emigratie (naar het buitenland), overlijden van de vreemdeling, ambtelijke schrapping en als herinschrijving in het wachtregister asiel na afloop van de periode van subsidiaire bescherming, of andere al of niet administratieve redenen, en ook als men naar een ander gewest verhuist.

Enkele dagen geleden hebben de diensten van de AD SEI ons de gegevens bezorgd op basis waarvan wij het aantal nieuwkomers voor 2015 hebben kunnen berekenen. Dat laat toe om per gewest na te gaan hoeveel nieuwkomers er waren in 2014 en 2015. Om de vergelijking te maken voor de periode 01/01/2014 tot 20/07/2016 berekenen we verhoudingsgewijze het aantal in 2016 (6 maanden).

De bevolkingsgegevens, het aantal vreemdelingen, het aantal inwoners met migratieachtergrond en tenslotte de 'nieuwkomers' worden naast elkaar gezet per gewest in aantal, en wat belangrijker is, in percentages.
Dan wordt duidelijk ondermeer duidelijk in welke gewesten, meer dan andere,  toegangspoort zijn voor nieuwkomers.

 

Bevolking, Vreemdelingen, Migratieachtergrond, Nieuwkomersen Wachtreg.
  Bevolking Vreemdel. Migratie8gr Wachtreg. Nieuwkomers
Periode
Gewest
1/01/2016 1/01/2016 1/01/2015 1/01/2016 01/01/2014 tot 07/2016
Aantal          
  Vlaams 6.477.804 504.130 1.165.640 22.181 85.201
  Brussels 1.187.890 398.726 983.274 12.528 46.628
  Waals 3.602.216 352.430 926.541 20.716 26.620
Totaal 11.267.910 1.255.286 3.075.455 55.425 158.449
Percentage          
  Vlaams 57,5% 40,2% 37,9% 40,0% 53,8%
  Brussels 10,5% 31,8% 32,0% 22,6% 29,4%
  Waals 32,0% 28,1% 30,1% 37,4% 16,8%
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Deze aantallen en percentages per gewest voor de verschillende onderdelen zouden in elk notaboekje van journalisten op de binnenkaft moeten staan. De verdeling van de bevolking is intuÔtief het best gekend, het aantal vreemdelingen is een extreem hoog percentage in Brussel, hetgeen zich ook weerspiegelt in het % inwoners met migratieachtergrond per gewest.

De verdeling van de asielvragers in het Wachtregister volgens gewest geeft al de verklaring voor de 'vergissing' van kranten en hun "mediatiek" gebruik van de cijfers. Anders dan in de verdeling van de bevolking worden er meer asielvragers opgevangen in WalloniŽ. De oude vakantiecentra voor Sociaal Toerisme werden massaal gerecycleerd als opvangcentra voor asielvragers. De herbruikte legerkazernes in Vlaanderen vormen daar geen structureel tegengewicht voor. Herbeumont met 1.685 inwoners is een idyllisch dorpje in het hartje van Luxemburg. Welke ACW-er herinnert zich niet de prachtige WE-ends of vakanties in hin vakantiecentrum in Herbeumont? Maar sinds jaar en dag verblijven er ook 466 asielvragers. Als daarvan de helft erkend wordt dan richten deze erkende vluchtelingen zich naar regio's die traditioneel nieuwkomers opvangen. Of moeten de erkende asielvragers, die volledig vrij zijn in woningkeuze, blijven ronddolen in de Ardeense bossen op zoek naar werk als houthakker of forellenkweker?

Vergelijking met de loop van de bevolking: verandering van register.

Een vergelijking kan ook gemaakt met de "wijziging van register" uit de loop van de bevolking. Op het ogenblik van de erkenning als vluchteling kan de vluchteling met z'n papieren naar de burgerlijke stand, allicht bij de gemeente waar hij op dat ogenblik verblicjt. Later zal hij dan regelier z'n domicilie kunnen veranderen zoals elke ander burger. In onderstaande grafiek worden de veranderingen van register (uit het Wachtregister naar het vreemdelingenregister) weergegeven van 1998 tot 2015. Voor 1998 werden asielvragers gewoon opgenomen in het vreemdelingenregister.


En erkende vluchtelingen handelen zoals alle nieuwkomers en de verdeling van deze nieuwkomers per gewest is het noodwendige en ťnige referentiepunt om de woonkeuze van erkende vluchtelingen te beoordelen. In de procentuele verdeling kiezen de nieuwkomers de laatste jaren maar voor 16,8% voor het Waals gewest, voor Brussel voor 30% en, zoals door iedereen geweten, maar niet door de media en de pers die gretig op zoek is naar 'populistische' titels, voor 54% voor het Vlaams gewest. Als 53% van de erkende vluchtelingen zich dan in het Vlaams gewest vestigen is dit in feite geen nieuw. Misschien kunnen de hoofdredacteurs Segers en Van Impe hun journalisten wat meer in het oog houden, voor ze denken een scoop te scoren.

Ten behoeve van journalisten en alle anderen hieronder de evolutie van de nieuwkomers per gewest, en nu van 1989 tot eind 2015.


Met het aantreden van de nieuwe regering in 2014 is ook het aantal nieuwkomers opnieuw beginnen stijgen, en dit in alle gewesten, Vlaanderen voorop. Het aandeel Vluchtelingen neemt hier maar een beperkt aandeel in, 13% zoals we verder zullen zien. Men kan dit nu ook al visueel vaststellen en de aantallen in ogenschouw neemt. Zal binnen twee jaar de historische PS-piek van 2011 in aantal nieuwkomers geŽvenaard worden, met dank aan Theo Francken?

 
De ťchte vergelijking:

Eerst het aandeel van de Vluchtelingen bij de Nieuwkomers.

Na afhandeling van de asielvraag is van belang te weten of bij erkenning, de vluchteling nog aanwezig in het land, en of hij na erkenning in BelgiŽ een woonplaats zoekt en zich inschrijft bij de burgerlijke stand. Hoeveel het verschil is met de oorspronkelijke asielvragers is niet bekend en is in feite niet van belang. Eens het aantal erkende vluchtelingen gekend en de woonplaats waar hij zij verblijft, kan nagegaan worden welk aandeel hij/zij heeft in de 'nieuwkomers', en of er sprake is van een, 'vloedgolf' van vluchtelingen. Niemand kan in de toekomst kijken maar de ervaring met de Bosnische vluchtelingen (oorlogsvluchtelingen) leert dat bij de totstandkoming van vrede 2/3 terugkeren naar hun land. Voor de SyriŽrs zal dat niet anders zijn. Maar goed, het gaat hier over de erkende vluchtelingen tot 20/07/2016.

Welnu, 13,5% van de nieuwkomers in BelgiŽ zijn erkende vluchtelingen. Dat is extreem hoger dan in het verleden waar dit slechts 3 ŗ 4% bedroeg. Maar ere wie ere toekomt, dank zij Theo Francken is het aantal erkende vluchtelingen tot fenomenale hoogten gestegen, en hij weet niet hoe hij moet voorkomen dat hij als de heilige Theo voor de vluchtelingen de eeuwige glorie tegemoet gaant. Meer nog dan Merkel's 'Wir schaffen das' heeft Theo Francken het 'geschafft'.
 

Aantal nieuwkomers, erkende en wonende vluchtelingen
  Nieuwkomers Vluchtelingen % Vlucht.
 Gewest 01/01/2014 tot 06/2016 Erkend 01/01/2014 tot 07/2016 Wonend 07/2016 op totaal nieuw-komers
  Vlaams 85.201 9.707 11.299 13,3%
  Brussels 46.628 2.858 4.676 10,0%
  Waals 26.620 8.085 5.271 19,8%
Andere   671 75  
BelgiŽ 158.449 21.321 21.321 13,5%

Het % vluchtelingen op het aantal nieuwkomers per gewest laat zien dat Brussel, op deze periode van twee en een half jaar, het minste erkende vluchtelingen over de vloer krijgt. Het Waals gewest scoort het dubbele % van Brussel, nl 19,8% van de nieuwkomers de laatste twee jaar en half zijn vluchtelingen, in het Vlaams gewest 13,3%.

De evolutie van het % Vluchtelingen tav de nieuwkomers per gewest

WalloniŽ is de toegangspoort voor 17,4% van de nieuwkomers in BelgiŽ de laatste twee en een half jaar. In dezelfde periode vangt WalloniŽ 24,7% erkende vluchtelingen op volgens de telling van het Rijksregister op 20/07/2016. Dat wil zeggen dat zij, tav van hun geijkt % nieuwkomers, 42% mťťr vluchtelingen opvangen. Juist het omgekeerde van wat in de krantenkoppen heeft gestaan. Wie zet dat eens recht?
   

Percentage nieuwkomers, erkende en wonende vluchtelingen
Percentage Nieuwkomers Vluchtelingen % verschil tav nieuw-komers algemeen
Gewest 01/01/2014 tot 06/2016 Erkend 01/01/2014 tot 07/2016 Wonend 07/2016
  Vlaams 54,1% 45,5% 53,0% -2%
  Brussels 28,5% 13,4% 21,9% -23%
  Waals 17,4% 37,9% 24,7% 42%
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 0%


Zoals (door ons) voorzien is, en reeds in Bruzz opgenomen enkele maanden geleden, is Brussel niťt de verzamelplaats geworden voor de erkende vluchtelingen. Het Vlaams gewest neemt vluchtelingen op zoals ze alle andere nieuwkomers opneemt, niet minder maar ook niet meer. Daar moet men dus geen spel van maken. En ook dat heeft z'n reden. De Vlaamse demografie is van die aard dat nieuwkomers en reeds aanwezige migraties zich de komende tien jaar meer en meer zullen oriŽnteren naar kleinere steden en landelijke gemeenten. De steden zullen evenwel altijd een toegangsoord blijven voor eerste aankomers of erkende vluchtelingen, en maar goed ook, omdat steden het meest aangewezen zijn om de weg te vinden in een land en z'n regionale expantiepolen. Vluchtelingen zijn ook als geen ander mobiel om zich te oriŽnteren naar deze nieuwe ontwikkelingsgebieden in Vlaanderen. Maar nog eens, het gaat voor de laatste twee jaar om 13% van de nieuwkomers, en dit aandeel zal sneller zakken dan men het zich misschien zou wensen.

Jan Hertogen, socioloog