BuG 210 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 8 januari 2014

BuG 210  on-line                             Printversie (7p)

Tabel Inkomensverwerving inwoners van BelgiŽ 2012

Waar halen inwoners van BelgiŽ hun inkomen vandaan?
inkomsten uit roerend en onroerend goed niet meegerekend.
 
N-VA programma is een oorlogsverklaring aan 3/4 van de inwoners, met
 voorrang van rechts voor bestuurders en vennoten ondernemingen (2,7%).
 
24,7% van de bevolking werkt in private niet-publieke tewerkstelling,
(met inbegrip van landbouw, nijverheid, profit-diensten, kappers enz.),
15,4% in publieke tewerkstelling, 26,8% met vervangingsinkomsten en
33,1 % heeft geen inkomen: 24,8% is -18 jaar of student, 8,3% anderen.
  
(Anti)these: in het economische circuit van BelgiŽ leeft 3/4 van de
bevolking van door overheid gefinancierde tewerkstelling en van
door bevolking en overheid opgebouwde zekerheidssystemen.
 
Het is vooral dank zij de publieke tewerkstelling (15,4%) en het
op peil houden van de vervangingsinkomsten (26,8%) dat BelgiŽ
crisisresistent is (geweest) en een toekomstperspectief heeft. Wil
de N-VA, duidelijker dan voorheen daar een eind aan maken, en,
onder het mom de privť-verdienende Vlaming te beschermen de
2,7% 'ondernemers bedienen en het inkomen uit roerend en
onroerend goed maximaal beschermen en uit de wind zetten,
dat vooral bij die 2,7% ondernemers en vennoten te vinden is?
 
Tabel Inkomensverwerving inwoners van BelgiŽ 2012


Update 10/01/2014: Bron en periode waarop de gegevens terugslaan

Bevolking: prognoses PBP/AD SEI voor de verdeling per leeftijd
RSZ, rechtstreeks van de diensten RSZ, situatie 31/12/2012
RSZ-PPO, rechtstreeks van de diensten RSZ-PPO, situatie 31/12/2012
RSVZ, rechtsreeks van de diensten RSVZ, situatie 31/12/2012
RVA, rechtstreeks van de diensten van de RVA, situatie op 31/12/201
Tegemoetkomingen gehandicapten, rechtstreeks van de diensten Sociale Voorzorg, situatie in 2012
Invaliditeit, rechtsreeks van het RIZIV, situatie 2012
Leefloon, rechtsreeks van de diensten Maatschappelijke Integratie, situatie 31/12/2012
Aantal studenten 18+, rechtstreeks van de diensten Economie en de Arbeidsmarktenquete, 2012.
TBS, diensten departement onderwijs Vlaanderen, van daaruit extrapolatie naar Franse Gemeenschap.
Pensioenen, pensioendiensten ambtenaren en privť, situatie 2012
Vervroegd pensioen om medische redenen ambtenaren = invaliditeit privť, speciale listing met motivering pensioen, bezorgd door dienst ambtenarenpensioenen
Gelijkgestelde dagen ziekte (primaire ongeschiktheid), jaarverslag RIZIV 2012.

BuG 210

Het N-VA programma stelt zich, zoals blijkt, lijnrecht op tegen de belangen van 3/4 van de bevolking, en wenst de 2,7% 'ondernemers' een extra te geven van wat ze bij 3/4 van de bevolking kan afromen. Haar programma wordt meer en meer duidelijk: de overheid 'ontvetten' en het 'overheidsbeslag' verminderen, dwz de tewerkstelling in gezondheid, welzijn, cultuur, onderwijs,overheids- en andere publieke dienstverlening afbouwen (15,5% van de bevolking), de inkomens van werklozen, basispensioenen verminderen, anciŽnniteit, index, het leefloon, bestaanszekerheid afkalven (26,8% van de bevolking) en hiermee ook de 33,1% niet-inkomenstrekkers die vooral leven van het inkomen van deze anderen in hun materieel bestaan treffen.
 
1. Tegen de PS om de bevolking te raken
 
De PS is mede beschermer geweest van de belangen van deze 3/4 van de bevolking. Enkel door de PS op quasi racistische basis ('die Walen') als zondebok te bestempelen wil de N-VA voldoende politieke macht vergaren om de aanval op het werkelijke belang van de bevolking aan te gaan en dit voor het belang en het vermogen van de 2,7% ondernemers, bestuurders en vennoten. Maar ook de 22,4% anderen in de private, niet-publieke dienstverlening zullen in de klappen delen.
 
De N-VA standpunten halen de levenssituatie van 3/4 van de bevolking onderuit op basis van een etnisch-nationalistische afwijzing van de Walen en haar PS en van de socio-economische depreciatie van wie leeft van vervangingsinkomsten, alsof men niets geleerd heeft van de wijze waarop het nationaalsocialisme haar macht heeft kunnen vestigen om daarna de bevolking in een uitzichtloze miserie tekunnen storten.
 
Moureaux heeft daar terecht een opmerking over gemaakt, waarom zouden zich 'ideologische ontwikkelingen' in de geschiedenis niet herhalen of aangewend worden, zeker als sommigen nog in hetzelfde bedje ziek zijn. Bij Jambon is deze uitspraak in het verkeerde keelgat is geschoten en het ontlokte hem de interessante opmerking dat "Moureaux in de hand bijt die de samenleving voedt, want het zijn de ondernemers die de meerwaarde produceren waarmee hij ondermeer betaald wordt". Daarmee draait Jambon de werkelijkheid en het economisch mechanisme om.
  
2. Meerwaarde wordt door de bevolking en haar inkomen gegenereerd
  
Het zijn niet (alleen) de ondernemers die broodjes bakken waar anderen van kunnen eten, elkeen die werkt, ook in de publieke dienstverlening, met inbegrip van welzijn, gezondheid en cultuur en de overheidsdiensten, dragen evengoed tot de 'meerwaarde' bij als de bakkers, de staalfabrieken en technologiebedrijven. Daarvoor moet Jambon maar de nationale rekeningen van de Nationale Bank er eens op naslaan om te zien wie de 'toegevoegde' waarden produceert in dit  land. Ook het sociale zekerheidsgeld dat als inkomen ter beschikking komt van de bevolking creŽert mee de meerwaarde die nodig is om de economie draaiende te houden, en is een essentieel onderdeel van het Bruto Nationaal Product. Zelfs het vermaledijde 'zwart werk' is er een onderdeel van.
 
Jambon, en met hem vele anderen, moeten eens nadenken over de economische grondregels waarbij het inkomen van de bevolking en de verwerving ervan langs arbeid en vervangingsinkomens de echte scheppers zijn van de meerwaarde waar ook de bestuurders/vennoten hun graantje van meepikken, naast alle belastingsvoordelen die zij van deze meerwaarde inpikken en daarbovenop nog de winsten die zij incasseren (want die worden maar berekend nadat de aandeelhouders hun deel gehad hebben) en evenzeer de exuberante wedden die zij uitbetalen aan CEO's die als schaamlap moeten fungeren voor de ongebreidelde geldhonger van de financiŽle en economische machten en hun acolieten in de bedrijven en ook in de politiek. 
 
Maar het kan voor deze 'klasse' nooit genoeg zijn, de welvaart (van de machtigen en kapitaalkrachtigen) kan maar behouden worden als de werknemers, kleine zelfstandigen en degenen die van pensioenen, werkloosheid, invaliditeit, leefloon, tegemoetkomingen leven aangepakt worden. En dat kan maar door hun verdedigers, waaronder de PS, als Waals-etnisch objectief te viseren met in een verder perspectief, de Vlaamse staat waar de onderschikking van de bevolking aan de rationaliteit van de financiŽle en economische machten zoveel makkelijker zal kunnen gebeuren.
 
En het inkomen uit onroerend en roerend goed?

 
Niet inbegrepen zijn de inkomsten uit roerend en onroerend goed, waar BelgiŽ, de 2de in rij staat na Zwitserland wat betreft het bezit van onroerend vermogen en financiŽle tegoeden. Ook al zijn deze ongelijk verdeeld, de inkomens waar we het hier over hebben en de meerwaarden die de bevolking creŽert laten toe om dit ook om te zetten in vermogen, zowel in geld als in goederen. Raken aan deze inkomensbalans van de overgrote meerderheid van de bevolking zoals de N-VA beoogt, is raken aan het mechanisme dat de bevolking zekerheid geeft en de ondernemers een basis om hun activiteit te ontwikkelen, en niet omgekeerd.
 
3. Waar halen de inwoners van BelgiŽ hun inkomen vandaan?
    Tabel: Inkomensverwerving inwoners van BelgiŽ 2012
 
Elke economie draait op inkomsten en uitgaven. Maar waar halen de mensen hun inkomen vandaan, hoeveel uit werk, hoeveel uit een vervangingsinkomen en hoeveel zijn er zonder inkomen. In de BuG 189 over het nul van de Nul werd een voorzet gegeven die nu verder in doel wordt geschoten: voor elke inwoner van BelgiŽ wordt in beeld gebracht langs welke weg hij/zij inkomen verwerft. Dit overzicht in aantallen, % en grafieken is uniek en nog nergens onder deze vorm samengebracht.
 
Er wordt geen rekening gehouden met kindergeld, studiebeurzen, studentenwerk en andere specifieke premies of tegemoetkomingen, enkel met inkomsten uit sociale zekerheid, bestaanszekerheid en inkomensvervangende systemen van gehandicapten.
 
Alle gegevens zijn samengebracht in een uitgebreide en openplooibare tabel: Inkomensverwerving inwoners van BelgiŽ 2012, op het 1ste blad de tabellen, op het 2de blad de grafieken. Langs de +jes links kan het detail per inkomenssoort nagegaan worden, langs de +jes bovenaan de aantallen en %ges, met onderscheid tussen publieke en niet-publieke tewerkstelling. De %ges worden gegeven op de bevolking, en ook in % op de inkomensverwervers en op de werkenden. Tevens wordt in aantallen en % het onderscheid gemaakt tussen publieke en niet-publieke tewerkstelling, telkens voor loontrekkenden en zelfstandigen. Eveneens wordt onderscheid gemaakt tussen -15 jarigen, 15-17 jarigen en het totaal 15-18 jarigen, de 18-64 jarigen en de 65+ers.
 
Er wordt voortgegaan op 'voltijdse' statuten, dwz iemand die een vervangingsinkomen combineert met een werkstatuut wordt meegeteld bij de werkenden. Studenten 18+ die, buiten studentenwerk, een bij RSZ of RSZ-PPO aangegeven werk uitoefenen worden meegeteld als werkende.
 
Als bron worden de officiŽle statistieken gebruikt van RSZ, RSZPPO, RSVZ, RVA, RIZIV, Sociale Voorzorg, Pensioendienst en voor het aantal studenten 18+ de EnquÍte naar de ArbeidsKrachten
   

Inkomensverwerving inwoners van BelgiŽ 2012
  BelgiŽ % nt publ. % publiek % bev. % publiek
1. Bevolking 11.107.066 op bev. op bev. 100,0%  
2. Bevolking met inkomensverwerving 7.426.331 24,7% 42,2% 66,9%  
    1. Tewerkstelling 4.444.637 24,7% 15,4% 40,0% 38,4%
         1. Loontrekkenden 3.682.223 18,2% 14,9% 33,2% 45,0%
         2. Zelfstandigen 762.414 6,4% 0,4% 6,9% 6,4%
            - Zelfstandigen zonder pensioen 683.519 5,8% 0,4% 6,2%  
            - Zelfstandigen na pensioen 78.895 0,7% 0,1% 0,7%  
    2. Vervangingsinkomen 2.981.694   26,8% 26,8%  
        1. Sociale zekerheid 2.754.727   24,8% 24,8%  
            1. Volledig werkloos 665.308   6,0% 6,0%  
                 - NWVWZ 409.794   3,7% 3,7%  
                 - Ander NWNWZ 48.642   0,4% 0,4%  
                 - Oud stelsel +50 78.709   0,7% 0,7%  
                 - 'Brugpensioen' 112.928   1,0% 1,0%  
                 - TBS-Onderwijs 12.000   0,1% 0,1%  
                 - Tijdskrediet/LBO 3.235   0,03% 0,03%  
            2. Volledig op ziekteverzekering 252.300   2,3% 2,3%  
                 - Ziek op invaliditeit (+ 1 jaar) 215.583   1,9% 1,9%  
                 - Vervr. pensioen om med. redenen 36.717   0,3% 0,3%  
            3. Pensioen 1.837.119   16,5% 16,5%  
        2. Bestaanszekerheid - Volledig leefloon 63.631   0,6% 0,6%  
        3. Inkomensvervangende tegemoetkoming 163.336   1,5% 1,5%  
3. Bevolking zonder inkomensverwerving 3.680.735     33,1%  
    1. Niet werkende -18  2.253.251     20,3%  
    2. Studenten 18+ 505.270     4,5%  
    3. Andere niet-inkomenstrekkers 922.214     8,3%  

   
In BelgiŽ verwerven 4.444.637 of  40,0% van de inwoners hun inkomen langs werk, 2.981.694 of 26,8% langs een vervangingsinkomen en er zijn 3.680.735 inwoners of 33,1% die geen inkomen verwerven. Deze laatsten bestaan voor 20,3% uit -18 jarigen die niet werken, 4,5% uit studenten van 18 jaar en ouder en 8,3% of 922.214 niet-inkomenstrekkers van 18 jaar en ouder, dus zonder de studenten mee te rekenen.
 
3.1. Inkomen uit werk, 40,0% van de bevolking
 
40,0%
van de bevolking werkt waarvan 33,2% als loontrekkende en 6,9% als zelfstandige in hoofdbezigheid. Binnen deze groep van 40,0% zijn er 296.340 bestuurders en vennoten die ingeschreven zijn bij de RSVZ, zij komen overeen met 2,7% van de bevolking, het zijn de 'ondernemers'.
 
Bij de loontrekkenden en zelfstandigen zijn ook de 'gelijkgestelde dagen' voor ziekte, zwangerschap en tijdelijke werkloosheid, inbegrepen, dwz iemand in tijdelijke werkloosheid blijft werknemer en wordt meegeteld in de RSZ-cijfers, zij  worden dus niet als werkloos meegeteld in dit overzicht. Ook de "primaire arbeidsongeschiktheid" wegens ziekte, dwz het eerste jaar op 'ziekenkas' blijft men in de RSZ-telling figureren. Het gaat hier om 132.944 personen die gemiddeld per arbeidsdag in 2012 primair ongeschikt waren, of 1,4% van de bevolking. De afwezigheid wegens, zwangerschaps-, moeder-, vader-, ouderschaps-, borstvoedingsverlof en 'verwijdering' van de werkplaats wegens zwangerschap betreft gemiddeld  41.078 werkenden per arbeidsdag, of 0,4% van de bevolking. Voor de basisgegevens zie statistische bijlage jaarverslag 2012 van het RIZIV.
 
Zij zijn alle begrepen in de werknemers die hun inkomen uit werk halen, ook al zijn ze tijdelijk niet actief. Buiten tijdelijke werkloosheid en afwezigheid rond ziekte, zwangerschap en geboorte zijn er uiteraard nog andere redenen voor gewettigde afwezigheid en klein verlet. Het zijn alle gelijkgestelde dagen, al of niet betaald door werkgever of een derde instantie, maar deze vormen slechts fracties van een % en zou ons te ver in detail leiden. Ook zijn de statistische overzichten van de RSZ hierover, volgens hun zeggen, niet altijd volledig, het 'geeft een idee', de basisgegevens dienen bij de bevoegde diensten betrokken, zoals hier gebeurd is bij RIZIV en RVA.
 

Gelijkgestelde dagen binnen tewerkstelling 2012
  Niet-Publiek Publiek BelgiŽ % bev. % publiek
Totaal uit gelijkgestelde dagen     335.992 3,0%  
   1. Tijdelijke werkloosheid     161.971 1,5%  
   2. Primaire ongeschiktheid (ziekt)/geboorten     174.021 1,6%  
       1. Ziekte, 1ste jaar     132.944 1,2%  
               1. Loontrekkend     125.272 1,1%  
               2. Zelfstandig              7.671 0,1%  
       2. Borst/Moeder/Vader/Oudersch. verlof     41.078 0,4%  
               1. Loontrekkend     39.315 0,4%  
               2. Zelfstandig              1.762 0,0%  

 
In een vorige BuG 207 werd vastgesteld dat 45,0% van de loontrekkende tewerkstelling Publieke tewerkstelling/dienstverlening was. Omgerekend naar de totale bevolking komt dit overeen met 14,9% van de bevolking, aangevuld met 0,4% van de bevolking die als zelfstandige haar inkomen haalt uit het RIZIV (geneesheren, paramedici) zijn dat 15,4%. Als de zelfstandigen meegeteld worden in de noemer van de tewerkgestelden, is 38% van de tewerkstelling in BelgiŽ Publieke Dienstverlening/Tewerkstelling.
 

 
Naast de 15,4% loontrekkende tewerkstelling met de overheid en sociale zekerheid als belangrijke financiers, is er 24,7% tewerkstelling in de verwerkende nijverheid en de dienstensector met winstoogmerk. We zijn niet zover gegaan om ook de 'industrie' die voor de overheid, de gezondheidszorg farmacie, medisch materiaal), de welzijnszorg en de cultuur werkt in de berekening te betrekken. Het aandeel van de overheid in de gehele economische activiteit met inbegrip van de zelfstandigen zou dan wel eens meer dan de helft van alle tewerkstelling, zelfstandigen inbegrepen, kunnen bedragen. Die berekening is misschien eens voor later.
 
Maar wie het overheids'beslag' wil verminderen zou misschien zelf een beslag of economisch infarct kunnen veroorzaken. Niet voor niets zegt Paul De Grauwe dat in feite, ook Europees, de overheden met financiŽle inputs en investeringen het inkomen voor de bevolking en het draagvlak voor de economie dienen te verhogen wil men echt een uitweg uit de crisis vinden. In BelgiŽ is dat evenwel al voor een goed stuk de basissituatie, vandaar haar koppositie in het anti-crisisbeleid in Europa.
 
3.2. Vervangingsinkomen, 26,8% van de bevolking
 
6% van de bevolking in BelgiŽ verwerft haar inkomen langs de werkloosheid, 2,3% langs invaliditeit (het vroegtijdig pensioen om medische redenen van ambtenaren meegerekend) en 16,5% langs pensioen. Het detail voor de volledige werkloosheid bestaat uit 3,7% van de bevolking die Niet Werkend Werkzoekend is en 1,0% op 'Brugpensioen' en nog 0,7% op het oude uitdovende stelsel 50+. 0,03% is in volledige loopbaanonderbreking en tijdskrediet, daar valt dus wat te rapen voor de Van Eetvelds
 
Maar het zijn toch vooral de pensioenen die meer dan de helft van de vervangingsinkomens betreffen. Samen met pensioen, werkloosheid en invaliditeit verwerft 24,8% of een kwart van de bevolking een inkomen langs haar eigen bijdragen aan de sociale verzekering . Het is de kroon op het werk van de arbeidsbeweging die hiervoor meer dan anderhalve eeuw strijd heeft gevoerd en waar de overheid enkel aanvullend is om de rekeningen te doen sluiten. De (sluipende) afbraak van deze systemen door de politiek of de openlijke oorlog die de N-VA er aan verklaart stellen hen in oppositie met het belangrijkste goed van de arbeidersbeweging, de sociale zekerheid. Zien of die nog wat in huis hebben om deze aanval te counteren.
 
Naast de sociale zekerheid, en er volledig buitenstaand, zijn er de inkomensvervangende tegemoetkomingen voor gehandicapten die aan 1,5% van de bevolking worden uitbetaald. De meesten krijgen ook nog volgens diverse categorieŽn een integratietegemoetkoming, die ook nog na 65 jaar kan behouden worden als ze meer bedraagt dan het pensioen.
 
En dan is er nog het 'vermaledijde' leefloon waar 0,6% met een volledig leefloon beroep op doet. Wie aan het leefloon wil raken kiest voor het terug invoeren van het 'bedelrecht' zoals 100 jaar geleden nog in deze contreien manifest in het straatbeeld aanwezig was. Dat de bestaanszekerheid ook een echte aanzet is naar werk en beroepsactiviteit blijkt uit het feit dat op een jaar tijd de helft van de leefloners uit het systeem stromen.
 
In totaal gaat het dus om
2.981.694 inwoners van BelgiŽ die een vervangingsinkomen krijgen, waarvan meerdere mensen moeten leven. Dat El Pais, een Spaanse krant zich enkele dagen geleden opwond over de 'uitzetting' van een 1.918 EU-burgers in 2012, terwijl Europa enkel bepaalt dat men niet 'excessief' ten laste van zekerheidssystemen mag staan zonder dat daar uitzetting moet aan verbonden worden, is dan ook te begrijpen. In Spanje hebben ze ervaring met cijfers na de komma, maar hier gaat het dus om 0,06% of zes honderdste van een procent.
   

 
Langs de vervangingsinkomsten wordt de koopkracht en de economische motor van BelgiŽ mee op gang gehouden. Wie daar zand in strooit berokkent onherstelbare schade aan het economische weefsel, in de eerste plaats aan de ondernemers zelf en met grote sociale schade tot gevolg. De gerechtigden op vervangingsinkomsten zijn verwittigd: enkel wie in hoge nood komt, zij die het 'verdienen' of 'verdiend hebben' zullen nog in aanmerking komen.
 
3.3. Zonder inkomen, 33,1% van de bevolking
 
Wanneer van de gekende bevolking (prognoses Planbureau per leeftijd) alle inkomensverwervers worden afgetrokken in de diverse leeftijdscategorieŽn, dan kunnen de niet-inkomentrekkers afgeleid worden, 3.680.735 in totaal, of 33,1% van de Belgische bevolking. Het zijn vooral de 2.253.251 -18 jarigen die niet werken en van andere inkomens afhangen of 20,3% van de bevolking. Het is de eerste en meest kwetsbare groep met risico voor armoede, achterstelling en kansenongelijkheid bij  een beleid dat het basisinkomen viseert.
 
Ook de studenten van +18 jaar vormen een kwetsbare groep omdat zij meestal nog door hun ouders ondersteund worden of langs het 'studentenwerk' inkomsten verwerven en hiermee ook de economie een steuntje, en 'meermaarde', geven. Elke aanslag op het basisinkomen betekent in feite ook een afbraak van de altijd precaire democratisering van het hoger onderwijs.
  

 
24,8% van de bevolking zijn baby's, kleuter, leerlingen van het lager - en secundair onderwijs, 1.890.381 -15 jarigen, 362.869 schoolgaande 15-17 jarigen zonder werk, 10.637 zijn ingeschreven bij RSZ, RSZ-PPO of als zelfstandige. De anderen studenten 18+ zijn bachelor of masterstudenten, 505.270 in totaal. Zij vormen allen samen de toekomstige hersens, hand- en spankracht van de samenleving. Door hun afhankelijkheid van andere inkomsten is een ingreep op de inkomenssituatie, op de handen die hen voeden, zowel met inkomsten uit werk als de vervangingsinkomsten, een ingreep op de bestaansvoorwaarden, de software en uiteindelijk ook de hardware van de samenleving.
 
Door enkel voort te gaan op een 'ethische norm', een selectief normatief kader, op een individualistische benadering van het menselijk potentieel, een verkrampte verbondenheid met en van volk, natie of staat, een a-historisch denken en een aan racisme rakend ethnicisme, in dit geval tav de 'Walen', discrediteert men in eerste instantie het leven en het toekomstperspectief van de jongere- en studerende bevolking en uiteindelijk van het land.
 
Blijven de 8,3% niet werkende, niet-studerende en niet-inkomenstrekkende bevolking, 922.214 inwoners van BelgiŽ. In leeftijd zijn ze gespreid tussen 671.507 18-64 jarigen en 250.707 65 +ers.
   

Inkomensverwerving inwoners van BelgiŽ 2012 naar aard
  -15 15-17 18-64 15-64 65+ BelgiŽ
1. Bevolking 1.890.382 373.506 6.883.371 7.256.877 1.959.807 11.107.066
2. Bevolking met inkomensverwerving   10.637 5.706.594 5.717.231 1.709.100 7.426.331
    1. Tewerkstelling   10.632 4.347.055 4.357.687 86.950 4.444.637
         1. Loontrekkenden   10.632 3.651.961 3.662.593 19.630 3.682.223
         2. Zelfstandigen     695.094 695.094 67.320 762.414
    2. Vervangingsinkomen   5 1.359.539 1.359.544 1.622.150 2.981.694
        1. Sociale zekerheid   5 1.169.886 1.169.891 1.584.836 2.754.727
            1. Volledig werkloos   5 665.303 665.308   665.308
            2. Volledig op ziekteverzekering     252.300 252.300   252.300
            3. Pensioen     252.283 252.283 1.584.836 1.837.119
        2. Bestaanszekerheid     61.941 61.941 1.690 63.631
        3. Inkomensvervanging Gehandic.     127.712 127.712 35.624 163.336
3. Bevolking zonder inkomensverw. 1.890.382 362.869 1.176.777 1.539.646 250.707 3.680.735
    1. Niet werkende -18  1.890.382 362.869   362.869   2.253.251
    2. Studenten 18+     505.270 505.270   505.270
    3. Andere niet-inkomenstrekkers     671.507 671.507 250.707 922.214

 
Van de 922.214 zonder inkomen zijn er 671.507 18-64 jarigen. Het is deze groep waarin nog een groot potentieel schuilt voor de verhoging van de werkzaamheidsgraad en voor het uit de armoede trekken van wie in de bevolking te kort komt. Hierin zijn ook begrepen de niet-inkomenstrekkers, partners, oudere kinderen van de 'ondernemer', de renteniers, die zonder 'werken' toch aan het hunne komen, zij vormen uiteraard maar een beperkte groep. De anderen, ondermeer zij die door ons wel eens de 'gouden reserve' uit de migratie genoemd wordt, doen vooralsnog geen beroep op vervangingsinkomsten en zijn niet werkend. Zij vormen een even groot potentieel als de werklozen en dienen, ook volgens Fons Leroy, hoofd van de VDAB, mee in beeld te komen voor het verzekeren van voldoende man- en vrouw kracht voor de economie in de toekomst die voor een grote uitdaging staat met de vervanging van de babyboomgeneratie.
 
En verder zijn er de 250.707 die als 65+er zonder enig inkomen hun oude dag doorbrengen, allicht aan de zijde van iemand die wel pensioengerechtigd is.
 
4. Uitleiding
 
De motor van de economie

 
Dat zoveel mensen hun inkomen uit overheidstewerkstelling halen of uit vervangingsinkomsten is een goede zaak, zo niet een zegen voor de economie. Het is niet alleen niet 'erg', zoals de N-VA de bevolking en de gegadigden probeert aan te praten, het is de basis van het economisch model waar BelgiŽ patent op heeft en dat de overgrote meerderheid van de bevolking verzekert van een basisinkomen, in feite zijn de plannen/dromen van Duchatelet al gerealiseerd zoals iemand me liet verstaan.
 
... en de kuiten van de PS
 
Aan deze economische motor raken, dat zou pas destabiliserend zijn, en laat het nu juist de N-VA zijn, die meer dan alle andere partijen, daarvan z'n handelsmerk maakt voor de komende verkiezingen. Zetten zij zichzelf daarmee niet voor schut? "Het is de Vlaamse kiezer die zal bepalen of de welvaartstaat (met ons) zal behouden blijven of dat we verder in een PS-(belastings)staat zullen leven", zo declareerde Bart De Wever. De PS is hun zwart beest maar die zijn vooralsnog mede de hoeder geweest van de sociale bescherming, je zou voor minder met de PVDA/PTB+ die in haar kuiten bijt. En ook  zien wat deze partij zelf er van bakt.
  

BuG 210  on-line                             Printversie (7p)

Tabel Inkomensverwerving inwoners van BelgiŽ 2012

 
Jan Hertogen, socioloog
www.npdata.be
0487 335 552

Wie geen berichten meer wenst te ontvangen, graag een RE met melding: uitschrijven.