BuG 163Ė Bericht uit het Gewisse Ė 10 juli 2012 - Printversie (9 p)
 
De Block: na Parwais nog 57.215 te gaan uit wachtregister
 
Voor 't eerst: aantal asielzoekers in wachtregister per gemeente
met gemiddeld 5 asielzoekers per 1.000 inwoners in BelgiŽ.
Brussel vangt 3x meer asielzoekers op dan het Vlaams gewest,
maar Antwerpen met 13 per 1.000 inwoners, meer dan Brussel.

Gemeenten met hoog inkomen meestal laag aantal asielzoekers.

 
Van de 57.216 asielzoekers zijn er 23.191 in het opvangnetwerk.
Asielzoekers buiten 't netwerk gaan naar armere gemeenten.
Aantal wachtregister asiel is tussen 2003 en 2010 gehalveerd.
Is de opvangcrisis 2010-2011 vooral in WalloniŽ opgevangen?
 
BuG 163 on-line                         Printversie BuG 163 (9 blz)
 
Tabel met sorteermogelijkheid gemeente, aantal, centra, inkomen:
Wachtregister asiel per gemeente: totaal en aantal per 1.000 inwoners
Registre d'attente asile par commune: totale, nombre par 1.000 habitants

Update 10/07/2012: Met dank aan Fedasil voor
enkele correcties, in cursief aangegeven.

 
Verdwijnen de asielzoekers in het niet?
 

Het aantal asielvragen is na de piek in oktober 2011 met 2.604 aanvragen gedaald tot 1.785 in mei 2012. Dat is lager dan in 2011 maar ligt nog gevoelig hoger dan in 2010. Het eerste halfjaar is er altijd al een stabiliserende of dalende tendens geweest de laatste 3 jaar. Maar wat is er van die duizenden asielzoekers geworden die de laatste jaren een aanvraag hebben gedaan, 25.495 in 2011,  19.941 in 2010 en 17.186 in 2009. Behoudens de enkele duizenden die in deze drie jaar een erkenning als vluchteling gekregen hebben, en de regularisering die 3/4 asielzoekers uit het wachtregister zou betreffen, is er eind 2011 nog een "werkvoorraad van 13.595 dossiers en eind mei 2012 14.068 dossiers, dwz aanvragen die nog moeten afgehandeld worden. Maar hoe zit het met al degenen die nog in BelgiŽ verblijven?
 

 
Omdat niemand op het idee komt aan Maggie De Block te vragen hoeveel asielzoekers (nog of al) in het wachtregister asiel zitten, gesteld dat zij het al zou weten of wil meedelen, heeft npdata het maar voor haar uitgezocht nl. het aantal asielzoekers in het wachtregister asiel en dat  per gemeente, met aanduiding in welke gemeenten de federale asielcentra zijn gevestigd, de opvangcentra van het Rode Kruis, de gesloten centra,  en de centra voor noodopvang.
 
Is het wachtregister asiel 'staatsgeheim'?
 
Over het wachtregister asiel mag de laatste jaren niet veel geweten worden. Tot juni 2010 krijgt de Studiedienst van de Vlaamse regering op eenvoudige vraag aan het Rijksregister het aantal asielzoekers in het wachtregister asiel per gewest. Maar sinds juni 2010 wordt door het Rijksregister geen info meer gegeven aan de Studiedienst van de Vlaamse regering over het wachtregister. Ook de parlementaire vraag van Bert Anciaux werd door het kabinet De Block niet beantwoord omdat de vraag over het wachtregister asiel verkeerdelijk vertaald werd door "gevangenisregister", je moet maar durven. In tegenstelling tot het antwoord van De Block op Anciaux gaat npdata daarbij wel degelijk voort op 'aantal personen' en niet op 'dossiers.
 
Het aantal asielzoekers per gemeente is sinds 1995 onbekend
 
De informatie over het aantal asielzoekers per gemeente op basis van de feitelijke verblijfsplaats van de asielzoekers is al jaren niet meer beschikbaar. Elke gemeente kent haar eigen cijfer natuurlijk, gezien de burgerlijke stand elke asielzoeker met een speciale code doorgeven aan het Rijksregister. Maar een globaal overzicht per gemeente is vooralsnog niet beschikbaar.
 
De 5 registers van het Rijk, waarvan het 5de - het Wachtregister Asiel
 
Naast het bevolkingsregister (1ste register) en het vreemdelingenregister (2de register) zijn er nog 3 registers waar de bevolking blijkbaar niet van mag weten hoeveel personen er staan ingeschreven. Het 3de register betreft diplomaten die zich niet in het vreemdelingenregister hebben inschreven en het 4de register het NATO-personeel dat zich niet in het vreemdelingenregister inschrijft en tenslotte het 5de register, het "Wachtregister Asiel" met de asielaanvragers waarover nog geen beslissing getroffen is, de asielzoekers in beroep, de afgewezen asielzoekers die nog op een gekend adres in het land verblijven, of die, na een verblijf in het buitenland, terug in BelgiŽ aanwezig zijn op een gekend adres, evenwel zonder een verblijfsvergunning van onbepaalde duur.

Evolutie wachtregister asiel 01/01/1997 - 01/01/2012

Tussen 01/01/2003 met een piek van 95.677 asielzoekers in het wachtregister is hun aantal gedaald tot 46.312 in juni 2010, het laatst gekende cijfers. Hun aantal is dus meer dan gehalveerd op 7 jaar tijd. Het wachtregister asiel is een erg dynamisch gegeven, wie asiel aanvraagt komt er sowieso in, wie erkend wordt of geregulariseerd verdwijnt er uit, ook wie trouwt met een Belg bv. Maar ook wie vrijwillig of gedwongen BelgiŽ moet verlaten wordt geschrapt uit het wachtregister.

Het zou ten zeerste interessant zijn om elk jaar een overzicht te krijgen van hoeveel personen er in het register ingeschreven worden, en hoeveel er het register verlaten en vooral ook om welke reden. Dat is elementaire informatie voor een asielbeleid. Nu is enkel, maar laattijdig, bekend, hoeveel asielzoekers er vanuit het wachtregister overgaan naar het vreemdelingenregister (zie verandering van register in de "loop van de bevolking"). Maar sinds juni 2010 weet niemand nog hoeveel asielzoekers er zich in het wachtregister asiel bevinden. Maar npdata heeft dus deze leemte gevuld.

Wachtregister asielzoekers in het Rijksregister 01/01/1997-2012
op 01/01/ (1) Vlaams  Brussels  Waals  BelgiŽ 
1997 7.424 5.845 7.083 20.352
1998 6.511 8.136 4.181 18.828
1999 11.939 17.438 4.119 33.496
2000 25.464 35.331 7.904 68.699
2001 37.704 39.285 11.397 88.386
2002 43.670 31.703 16.218 91.591
2003 42.761 34.855 18.061 95.677
2004 38.803 26.310 18.059 83.172
2005 41.780 28.592 20.547 90.919
2006 38.359 27.293 19.099 84.751
2007 34.096 20.806 17.137 72.039
2008 30.117 17.180 15.417 62.714
2009 26.967 13.997 13.895 54.859
2010 23.340 12.715 11.493 47.548
jun/10 22.471 13.151 10.690 46.312
2012 25.320 13.710 18.186 57.216
Bron Rijksregister langs studiedienst Vlaamse Regering. Op 06/2010 gestopt.
01/01/2012: verschil Rijksregister (5 registers) en 1ste en 2de register zoals
gepubliceerd in het staatsblad voor de verkiezingen. Het 3de (diplomaten)
en 4de register (Nato) zijn tav het 5de register in de overgrote meerderheid van
gemeenten verwaarloosbaar.

 
Ondanks de sterke stijging van de asielaanvragen in 2010 en 2011 is het aantal asielzoekers in het wachtregister maar met 10.904 gestegen. Langs erkenning als vluchteling, regularisering, vrijwillige en gedwongen uitzetting vermindert het aantal in het wachtregister asiel. Maar een betere info over in en uitstroom uit het register is een burgerrecht en essentieel voor de openbaarheid van bestuur.
 
Duidelijk is ook dat volgens deze cijfers, de opvangcrisis vooral in WalloniŽ is opgevangen.
 
De verkiezingen leggen het wachtregister asiel bloot
 
Bij gemeenteraadsverkiezingen moet elk gewest het bevolkingsaantal publiceren in het staatsblad overeenkomstig de situatie 9 maand voor de verkiezingen plaatsvinden. Na het Vlaamse en het Brusselse gewest heeft het Waalse gewest dit enkele weken geleden gedaan. Op basis van het aantal ingeschreven inwoners in het 1ste en 2de register wordt het aantal gemeentemandaten berekend, vandaar.

Elk gewest heeft dus de bevolkingsaantallen op 01/01/2012 gepubliceerd, veel vroeger dan het AD SEI het zou doen. Daarnaast is het Rijksregister voortgegaan met haar on-line kwartaalpublicatie van het totaal van de 5 registers samen, dus ook op 01/01/2012. Daar heeft npdata een kopie van genomen want de huidige on-line cijfers gaan al over de situatie april 2012 of later. Zo werd het mogelijk om het verschil te maken tussen het totaal van de 5 registers en het 1ste en 2de register, het bevolkings- en vreemdelingenregister. Doordat het 3de en 4de register marginaal zijn tav het 5de register in de overgrote meerderheid van gemeente en in Antwerpen bv maar 3% van deze restregisters (3de, 4de en 5de samen) uitmaken, komt de omvang van het wachtregister in elke gemeente boven water. Doordat het bevolkingsaantal (1ste en 2de register) voor elke gemeente gekend is kan per gemeente berekend worden hoeveel asielzoekers in het wachtregister zitten per 1.000 inwoners. Voor het resultaat zie de tabel:

Wachtregister asiel per gemeente: totaal en aantal per 1.000 inwoners

Het opvangnetwerk asiel
 
In het Fedasiloverzicht 01/07/2012 wordt een erg interessant detail gegeven van de opvangvoorzieningen in Federale Asielcentra, het Rode Kruis en andere initiatieven, de Lokale Opvang-Initiatieven, de gesloten centra en de centra voor noodopvang. Merk de verhoging van de capaciteit tussen 2010 en 2012. De gesloten centra worden beheerd door vreemdelingenzaken.

Opvangcapaciteit Asiel
01/01 Aantal
2006 15.875
2007 16.094
2008 15.809
2009 16.061
2010 18.684
2011 21.412
2012 24.026

 
Deze 24.026 opvangplaatsen worden verzekerd door:
 
   - Fedasil  - 18 centra - 4.998 plaatsen
   - Rode Kruis - 14 centra - 1.627 plaatsen
   - Croix Rouge - 18 centra - 4.298 plaatsen
   - Andere Partners - 6 centra - 274 plaatsen
   - Noodopvang/Transit met ondermeer hotels: 2.215 plaatsen - 1.700 plaatsen (3% van alle asielzoekers) in de
     Transitopvang worden centraal in Brussel ingeschreven ook al verblijven zij in een andere gemeente "tot hun
     code 207 wordt aangepast".
Voor toelichting code 207 en bv code 207 no show,
     zie kruispunt migratie-integratie.
   - Individuele woningen: Lokale Opvang-Initiatieven (LOI's) - OCMW's - 9.242 plaatsen
   - Individuele woningen:  NGO's (Vluchtelingenwerk, Cirť) - 2.048 plaatsen

De Fedasil- en Rode Kruiscentra werden toegevoegd aan de gemeentelijke tabel zodat duidelijk is wanneer een verhoogde opvanggraad voortkomt uit een asielcentrum. Voor de andere gemeenten kan afgeleid worden welke initiatieven zij zelf nemen of welke gemeenten en steden een voorkeur genieten bij de asielzoekers die vrij zijn om zich buiten het opvangnetwerk te beredderen en ook gemeenten die minimaal of niet met de opvang van asielzoekers begaan zijn.
 
Aanwezigheid in het opvangnetwerk en erbuiten 
 
23.191
van de asielzoekers, waarvan 1.649 niet-begeleide minderjaringen moeten verplicht in het opvangnetwerk verblijven worden opgevangen door de opvangstructuur, zie toelichting op kruispunt migratie-integratie . Het aantal beschikbare plaatsen in het netwerk is op 01/07/2012 in totaal 24.697 plaatsen, zodat er een bezettingsgraad is van 94%.
 
Op 01/01/2012 bevonden er zich 57.216 asielvragers in het wachtregister asiel, waarvan dus 23.191 in het opvangnetwerk (situatie 01/07/2012) en minstens 34.025 buiten het netwerk.
 
Overzicht wachtregister asiel per gewest en provincie
 
Op 01/01/2012 worden er gemiddeld 5 asielzoekers opgevangen per 1.000 inwoners in BelgiŽ, 4 in het Vlaams gewest, 5 in het Waals gewest en 12 in het Brussels gewest. Brussel levert de grootste bijdrage aan de opvang van de asielzoekers, niet zozeer omwille van aanwezige asielcentra maar vooral omwille van de keuze van asielzoekers die vrij zijn hun woonplaats te kiezen. Brussel vangt dus 3x meer asielzoekers op dan het Vlaams gewest. Direct aanstippen evenwel dat Antwerpen 13 asielzoekers onderdak verschaft per 1.000 inwoners, dus meer dan het Brussels gewest, ook al is er in Antwerpen zelf weinig federale of Rode Kruis opvang.
 

Rijk, gewest, provincie Bevolk. 2012 Asiel Centra Wacht-reg. Op 1.000 inw. Gemidd. Inkomen
Rijk 11.021.416   57.216 5 15.266
  Vlaams Gewest 6.345.387   25.320 4 16.199
  Brussels Gewest 1.132.781   13.710 12 12.740
  Waals Gewest 3.543.248   18.186 5 14.377
     Antwerpen 1.779.197   11.134 6 16.103
     Vlaams-Brabant 1.094.054   2.881 3 17.954
     West-Vlaanderen 1.169.625   3.990 3 15.382
     Oost-Vlaanderen 1.453.549   4.474 3 16.394
     Limburg 848.962   2.841 3 14.947
     Waals-Brabant 385.831   886 2 17.512
     Henegouwen 1.322.151   3.705 3 13.436
     Luik 1.082.110   7.405 7 14.244
     Luxemburg 273.380   2.678 10 14.570
     Namen 479.776   3.512 7 14.674

 
Behoudens Antwerpen Stad worden in de rest van de provincie Antwerpen en de andere Vlaamse provincies maar 3 asielzoekers per 1.000 inwoners opgevangen. In WalloniŽ zijn het vooral de opvangcentra in Luxemburg met 10 per 1.000 inwoners en opvanginitiatieven in Luik en Namen met 7 die voor het volume zorgen.


 
Tabel: sorteer gemeenten naar gewest, provincie, centra, aantal, aantal per 1000 en inkomen
 
Voor overzicht en sortering per gemeente zie tabel Wachtregister asiel per gemeente: totaal en aantal per 1.000 inwoners.
 
Procedures om te sorteren:
 
1. Kies eerst het element waarover je informatie wenst (aantal asielzoekers, aantal per 1000, inkomen, centra) en dan op het pijltje klikken in de overeenstemmende kolom, de schuifbalk naast het pijltje naar boven te brengen en "oplopend" of "aflopend". "Aflopend" geeft meestal het interessantste overzicht. Daarmee heb je het overzicht voor alle gemeenten in BelgiŽ
2. Vervolgens kan je een verdere sortering maken langs de kolom gewest, provincie, centra, inkomen en dan het resultaat uit de tabel af lezen door het langs de schuifbalk te overlopen.
3. Om een gemeente te selecteren dien je enkel langs het pijltje in de kolom de gemeente te selecteren. Om terug de volledige tabel te krijgen "alle categorieŽn" selecteren.
4. Wie een mooie opdeling per arrondissement wil bekomen dient langs de NIS-code te sorteren
5. Voor een groter detail van de centra het +je boven de kolom aanklikken
 
De procedure opnieuw van punt 1 starten voor een nieuwe sortering of selectie. Enige oefening baart kunst en vooral interessante informatie.
 
Het aantal asielzoekers per 1.000 inwoners omgekeerd evenredig met het gemiddeld inkomen van de gemeente behoudens voor enkele gemeenten met asielcentra
 
Enkele voorbeelden
 
Vlaams Gewest


Vlaamse gemeenten met meer dan het gemiddeld aantal asielzoekers
 

Gemeenten Bevolk. 2012 Asiel Centra Wacht-reg. Op 1.000 inw. Gemidd. Inkomen
                   ARENDONK 12.902 x 490 38 14.533
                   STEENOKKERZEEL 11.629 x 306 26 19.385
                   RANST (Broechem) 18.448 x 480 26 17.544
                   LANGEMARK-POELKAPELLE 7.983 x 158 20 13.428
                   KAPELLEN 26.532 x 524 20 18.637
                   LINT 8.620 x 164 19 18.010
                   SINT-TRUIDEN 39.726 x 631 16 15.614
                   MERKSPLAS 8.568 x 136 16 15.102
                   ANTWERPEN (Linkeroever) 500.370 x 6.552 13 14.273
                   LANAKEN 25.576 x 290 11 15.245
                   MENEN 32.654 x 364 11 13.932
                   WINGENE 13.943 x 154 11 14.083
                   BAARLE-HERTOG 2.586   24 9 13.360
                   EEKLO 20.283 x 185 9 15.355
                   BEERSEL (Alsemberg) 24.229 x 218 9 18.656
                   VOEREN 4.146   34 8 14.198
                   OVERPELT 14.393 x 117 8 14.709
                   HEUSDEN-ZOLDER 32.012 x 237 7 14.257
                   GENT 247.251   1.757 7 15.913
                   INGELMUNSTER 10.735   72 7 14.437
                   OOSTENDE 70.149   469 7 15.240
                   KORTRIJK 75.162   483 6 15.764
                   ROESELARE 58.801   346 6 15.608
                   LEUVEN 97.441   561 6 17.643
                   BORSBEEK 10.222   57 6 17.137
                   WETTEREN 24.118   132 5 16.665
                   SINT-NIKLAAS 72.924 x 393 5 15.508
                   BORGLOON 10.485   54 5 15.383
                   TIENEN 32.965   168 5 16.724
                   TURNHOUT 41.500   208 5 15.634
                   EDEGEM 21.046   105 5 19.745
                   NEVELE 11.885   59 5 16.318
                   MALDEGEM 23.116   110 5 15.113
                   TONGEREN 30.506   144 5 15.636
                   HOEGAARDEN 6.731   31 5 18.562
                   RETIE 10.799   49 5 15.104
                   ZUTENDAAL 7.064   32 5 15.497

 
Aangeven dat Sint Truiden, met 631 asielzoekers of 16 per 1.000 inwoners een serieuze inspanning doet. Recent kwamen zij in de discussie omdat 40 asielzoekers van Sint-Truiden naar Borlo in de gemeente Gingelom zouden verhuizen, hetgeen de opvangraad van Gingelom van de huidige 2 naar 7 zou brengen en die van Sint-Truiden van 16 naar 15 doen verminderen. Alles bijeen een legitieme dynamiek en een storm in een glas water.
 
Buiten de asielcentra ontvangen naast Gent verschillende kleinere stedelijke centra een relatief hoger aantal asielzoekers: Oostende, Kortrijk, Roeselare, Leuven, Wetteren, Tienen,Turnhout, Tongeren.
 
Maar ook kleinere gemeenten zoals Baarle-Hertog en Voeren en ook Ingelmunster en Borsbeek komen boven het gemiddelde uit.
 
Vlaamse gemeenten volgens gemiddeld inkomen +18.000Ä en aantal asielzoekers
per 1.000 inwoners. Het gemiddeld inkomen in de Vlaamse gemeenten is 16.199Ä (2008)

Gemeenten Bevolk. 2012 Asiel Centra Wacht-reg. Op 1.000 inw. Gemidd. Inkomen
                   SINT-MARTENS-LATEM 8.372   18 2 22.786
                   KEERBERGEN 12.776   15 1 21.897
                   OUD-HEVERLEE 11.035   25 2 21.268
                   HOVE 8.201   23 3 21.130
                   DE PINTE 10.217   0 0 20.972
                   MEISE 18.423   13 1 20.340
                   KNOKKE-HEIST 33.974   78 2 20.332
                   LUBBEEK 13.956   0 0 20.323
                   BIERBEEK 9.604   6 1 20.279
                   BONHEIDEN 14.712   32 2 20.274
                   HERENT 20.651   44 2 20.174
                   KOKSIJDE 22.154   21 1 20.133
                   AARTSELAAR 14.311   39 3 20.047
                   SCHILDE 19.470   13 1 19.983
                   EDEGEM 21.046   105 5 19.745
                   SINT-GENESIUS-RODE 17.940   35 2 19.680
                   ZEMST 22.250   27 1 19.538
                   KAMPENHOUT 11.309   20 2 19.517
                   STEENOKKERZEEL 11.629 x 306 26 19.385
                   KORTENBERG 19.379   26 1 19.382
                   GRIMBERGEN 35.723   96 3 19.224
                   BOORTMEERBEEK 11.957   27 2 19.198
                   LENNIK 8.908   17 2 18.956
                   BRASSCHAAT 37.311   76 2 18.950
                   DESTELBERGEN 17.712   28 2 18.856
                   WEMMEL 15.347   16 1 18.855
                   DILBEEK 40.402   52 1 18.781
                   BOUTERSEM 7.793   2 0 18.759
                   BERTEM 9.641   8 1 18.693
                   BEERSEL (Alsemberg) 24.229 x 218 9 18.656
                   KAPELLEN 26.532 x 524 20 18.637
                   ROTSELAAR 15.975   0 0 18.605
                   MERELBEKE 23.508   13 1 18.599
                   VOSSELAAR 10.699   22 2 18.597
                   KONTICH 20.734   55 3 18.571
                   HOEGAARDEN 6.731   31 5 18.562
                   LINKEBEEK 4.793   4 1 18.535
                   OVERIJSE 24.683   38 2 18.513
                   HULDENBERG 9.528   4 0 18.497
                   HOEILAART 10.545   10 1 18.484
                   WEZEMBEEK-OPPEM 13.835   14 1 18.466
                   HOLSBEEK 9.721   23 2 18.437
                   KAPELLE-OP-DEN-BOS 9.165   8 1 18.429
                   AFFLIGEM 12.611   19 2 18.286
                   TERNAT 15.139   13 1 18.257
                   GOOIK 9.172   21 2 18.119
                   ZOERSEL 21.556   24 1 18.076
                   LINT 8.620 x 164 19 18.010

 
Steenokkerzeel (gesloten instelling), Kapellen, Alsemberg en Lint springen er omwille van hun asielcentra als betere inkomens gemeenten uit, naast de rijkere gemeenten waar enkel Hove, Aartselaar, Edegem, Grimbergen, Kontich en Hoegaarden een zeker 'opvangvolume' realiseren. 
 
Brussels Hoofdstedelijk gewest

Brussel, ongelijk inkomen, ongelijke lasten
 
Voor de berekening van het gemiddeld inkomen worden asielzoekers uiteraard niet meegeteld, zij hebben dus geen impact op het gemiddeld inkomen van een gemeente. Daartegenover staat wel dat zij zich vooral vestigen in gemeenten met een laag inkomen. Hierin speelt allicht ook mee dat het leven er goedkoper is en dat er zich andere asielzoekers bevinden van dezelfde nationaliteit.

Gemeenten Bevolk. 2012 Asiel Centra Wacht-reg. Op 1.000 inw. Gemidd. Inkomen
                   SINT-JOOST-TEN-NODE 26.902   646 24 8.090
                   SCHAARBEEK 126.393   2.900 23 10.755
                   BRUSSEL 165.048 x 3.182 19 11.485
                   SINT-GILLIS 48.940   829 17 10.767
                   SINT-JANS-MOLENBEEK 93.279   1.519 16 9.755
                   VORST 52.741   677 13 13.192
                   ANDERLECHT 110.943   1.315 12 11.260
                   ELSENE 83.295   778 9 13.310
                   KOEKELBERG 20.583   159 8 12.126
                   EVERE 36.938   252 7 12.911
                   JETTE 48.755   269 6 13.898
                   ETTERBEEK 45.408   247 5 12.535
                   GANSHOREN 23.353   113 5 14.712
                   SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE 51.688   249 5 15.272
                   SINT-AGATHA-BERCHEM 22.876   99 4 14.622
                   UKKEL 79.498 x 268 3 16.833
                   OUDERGEM 31.904   81 3 16.242
                   SINT-PIETERS-WOLUWE 39.949 x 95 2 17.514
                   WATERMAAL-BOSVOORDE 24.288   32 1 17.446

Vooral Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Brussel, Sint-Jans-Molenbeek en Anderlecht staan in voor 70% van de asielzoekers die in het Brussels gewest worden opgevangen. Hoe hoger het gemiddeld inkomen in een Brusselse gemeente hoe lager het aantal asielzoekers dat er per 1.000 inwoners wordt opgevangen.

Waals Gewest

Waalse gemeenten met opvang asiel boven het gemiddelde in WalloniŽ,
oude vakantiecentra in WalloniŽ wel meer gehandhaafd als asielcentra


Waar is de tijd dat in Vlaanderen gebakkeleid werd over Zon en Zee en Hengelhoef als asielcentra. In WalloniŽ werden oude vakantiecentra meer gehandhaafd in deze nieuwe functie.

Gemeenten Bevolk. 2012 Asiel Centra Wacht-reg. Op 1.000 inw. Gemidd. Inkomen
                   HERBEUMONT 1.555 x 455 293 13.687
                   RENDEUX 2.499 x 337 135 12.911
                   GOUVY (Bovigny) 5.008 x 451 90 12.344
                   VRESSE-SUR-SEMOIS 2.740 x 184 67 11.795
                   STOUMONT 3.078 x 171 56 15.400
                   HOTTON 5.447 x 282 52 13.030
                   YVOIR 8.885 x 454 51 15.479
                   MANHAY 3.310 x 150 45 13.936
                   HAMOIS (Natoye) 7.075 x 300 42 14.519
                   TROOZ (Fraipont) 8.077 x 309 38 14.734
                   FLORENNES 11.186 x 400 36 13.834
                   VIROINVAL (Oignies) 5.821 x 188 32 12.629
                   BUELLINGEN (Manderfeld) 5.535 x 166 30 12.314
                   MARTELANGE 1.719   48 28 14.891
                   EREZEE 3.072   82 27 13.470
                   DINANT 13.590 x 322 24 13.448
                   BEAURAING 8.859 x 191 22 13.162
                   AYWAILLE (Nonceveux) 11.697 x 241 21 14.429
                   EUPEN 18.931 x 323 17 15.037
                   VIRTON 11.495 x 175 15 14.019
                   VERVIERS 55.750   844 15 12.463
                   DURBUY 11.170   156 14 13.300
                   GRACE-HOLLOGNE 21.994   303 14 13.203
                   JODOIGNE 13.431 x 181 13 16.348
                   SPRIMONT (Banneux) 13.959 x 188 13 16.476
                   HERSTAL 38.750   492 13 12.545
                   JURBISE 10.013   121 12 16.389
                   DISON 15.107   182 12 11.279
                   FLEURUS 22.476   266 12 13.269
                   HERON 4.972   56 11 15.417
                   MORLANWELZ 19.117 x 213 11 13.171
                   SAINTE-ODE 2.411   26 11 13.494
                   LIEGE 194.960   2.053 11 13.081
                   SAINT-LEGER 3.364   33 10 16.675
                   PHILIPPEVILLE 9.003   86 10 13.546
                   SERAING 63.387   581 9 12.421
                   TINLOT 2.587   22 9 16.076
                   ASSESSE 6.697   55 8 16.371
                   KELMIS 10.859   84 8 13.164
                   NAMUR 109.850   841 8 15.460
                   FAIMES 3.760   27 7 16.835
                   LEGLISE 4.790   34 7 14.047
                   WASSEIGES 2.719   19 7 14.933
                   HUY 21.208   146 7 14.446
                   RIXENSART 21.873 x 144 7 18.907
                   BERLOZ 2.923   19 7 16.056
                   MERBES-LE-CHATEAU 4.254   26 6 12.543
                   GESVES 6.834   40 6 15.862
                   HOUFFALIZE 5.040   28 6 13.343
                   ESTINNES 7.753   43 6 14.330
                   MARCHIN 5.230   29 6 14.907


Martelange en Eghezee springen er als lokale opvanginitiatieven met respectievelijk 28 en 27 opgevangen asielzoekers per 1.000 inwoners bovenuit evenals Durbuy, Grace-Hologne, Jurbise, Dison en vele andere.

Luik, Verviers, Seraing, Herstal en Namen worden allicht eerder door asielzoekers als verblijfplaats uitgekozen.

Waalse gemeenten in volgorde van hoogte gemiddeld inkomen en aantal asielzoekers.
Het gemiddeld inkomen bedraagt 14.377Ä, selectie van gemeenten +16.300Ä

Gemeenten Bevolk. 2012 Asiel Centra Wacht-reg. Op 1.000 inw. Gemidd. Inkomen
                   LASNE 14.081   5 0 21.559
                   CHAUMONT-GISTOUX 11.568   33 3 19.631
                   NEUPRE 9.787   11 1 19.382
                   ATTERT 5.170   0 0 18.934
                   RIXENSART 21.873 x 144 7 18.907
                   CHAUDFONTAINE 20.928   75 4 18.905
                   NANDRIN 5.733   0 0 18.838
                   MESSANCY 8.000   18 2 18.612
                   LA HULPE 7.471   17 2 18.455
                   GREZ-DOICEAU 12.863   25 2 18.446
                   WALHAIN 6.559   6 1 18.418
                   BEAUVECHAIN 6.823   3 0 18.347
                   MONT-SAINT-GUIBERT 6.912   1 0 18.248
                   ARLON 28.259   80 3 18.234
                   WATERLOO 29.733   45 2 18.212
                   BRAINE-L'ALLEUD 38.868   34 1 18.105
                   OLNE 3.819   3 1 18.000
                   GERPINNES 12.251   0 0 17.846
                   MONTIGNY-LE-TILLEUL 10.132   20 2 17.756
                   NIVELLES 26.788   55 2 17.720
                   HAM-SUR-HEURE-NALINNES 13.474   6 0 17.610
                   ESNEUX 13.223   17 1 17.576
                   ITTRE 6.537   16 2 17.272
                   CHASTRE 7.117   7 1 17.260
                   WAVRE 33.222   55 2 17.250
                   LA BRUYERE 8.928   1 0 17.212
                   VILLERS-LA-VILLE 10.239   1 0 17.181
                   COURT-SAINT-ETIENNE 9.955   0 0 17.178
                   DONCEEL 2.962   8 3 17.120
                   BRAINE-LE-CHATEAU 9.887   28 3 17.058
                   GENAPPE 15.119   18 1 17.041
                   FAIMES 3.760   27 7 16.835
                   ETALLE 5.685   6 1 16.794
                   SILLY 8.152   4 0 16.771
                   PERWEZ 8.245   14 2 16.753
                   HELECINE 3.275   9 3 16.714
                   INCOURT 4.907   11 2 16.706
                   GEMBLOUX 24.151   55 2 16.699
                   SAINT-LEGER 3.364   33 10 16.675
                   CRISNEE 3.082   12 4 16.651
                   DALHEM 6.987   32 5 16.528
                   ENGHIEN 13.097   6 0 16.504
                   SPRIMONT (Banneux) 13.959 x 188 13 16.476
                   OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 31.131   59 2 16.456
                   REMICOURT 5.690   27 5 16.433
                   HABAY 8.258   1 0 16.416
                   JALHAY 8.402   5 1 16.404
                   JURBISE 10.013   121 12 16.389
                   JUPRELLE 9.012   12 1 16.377
                   ASSESSE 6.697   55 8 16.371
                   AWANS 8.998   18 2 16.352
                   JODOIGNE 13.431 x 181 13 16.348
                   RAMILLIES 6.201   10 2 16.331
                   ANTHISNES 4.099   1 0 16.319
                   LES BONS VILLERS 9.125   22 2 16.307
                   BLEGNY 13.138   0 0 16.303

Chaudfontaine, Faimes, Crisnee, Dalhem en Remicourt combineren, in tegenstelling met de andere hierboven opgesomde gemeenten, een relatief hoog inkomen en een minimale opvang van asielzoekers. Ook hier kan de 'verdelende rechtvaardigheid' voor een grotere spreiding en opvang zorgen.

Parwais

En er zal een dag komen dat ook Parwais terug in het wachtregister asiel zal belanden en in BelgiŽ z'n plaats vinden en ook nog Belg worden.

BuG 163 on-line                         Printversie BuG 163 (9 blz)
 
Tabel met sorteermogelijkheid
gemeente, aantal, centra, inkomen:

Wachtregister asiel per gemeente: totaal en aantal per 1.000 inwoners

Jan Hertogen, socioloog
0487 335 552
www.npdata.be